Download
ums ufrs ye g r e t m n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UMS/UFRS ‘YE GİRİŞ EĞİTİMİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
UMS/UFRS ‘YE GİRİŞ EĞİTİMİ

UMS/UFRS ‘YE GİRİŞ EĞİTİMİ

320 Views Download Presentation
Download Presentation

UMS/UFRS ‘YE GİRİŞ EĞİTİMİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UMS/UFRS ‘YE GİRİŞ EĞİTİMİ MART 2012 İSTANBUL ALİ TÜRKER PİRTİNİ

 2. UFRS GİRİŞ • IASC International Accounting Standards Commitee , Uluslar arası Muhasebe Standartları Komitesi 1973 yılında ülkelerin muhasebe meslek örgütleri tarafından kurulmuş ve ilk toplantısını 29 Haziran 1973 tarihinde Londra’ da gerçekleştirmiştir .

 3. UFRS GİRİŞ • Uluslar arası Muhasebe Standartları Komitesi 2001 yılında IASB International Accounting Standards Board , Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’ na dönüştürülmüştür.

 4. UMS – UFRS DÖNÜŞÜMÜ IASB(International Accounting Standards Board) 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren çıkarılan standartların UMS yerine, Uluslararası Mali Raporlama Standartları(UMRS/IFRS – International Financial Reporting Standards) olarak isimlendirilmesini karara bağlamıştır. Buna karşılık daha önceden Kurul tarafından yayımlanan standartlar geçerli olacağı gibi standart isim ve numaraları da aynen korunacaktır.

 5. UFRS GİRİŞ • SPK IFRS İle uyumlu olarak ( Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ – Seri: XI No 25) yayınlanmıştır. Bu tebliğ 33 adet IFRS ‘yi kapsamış ve 34 Kısımdan oluşmuştur. Bu düzenleme 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ( Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği- Seri XI No: 29 ) İle iptal edilmiştir.

 6. UFRS GİRİŞ • Türkiye’de TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan TMUDESK Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan TMS Türkiye Muhasebe Standartları söz konusu idi. Sonraları ise devreye TMSK Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu girdi. (1999)

 7. UFRS GİRİŞ • TMSK idari ve mali özerkliğe sahip olan bir kamu tüzel kişiliği konumundaydı. • TMSK 2005 yılından itibaren UMS ve UFRS ye paralel olarak ve aynı numaraları oluşturacak şekilde TMS Türkiye Muhasebe Standartları ve TFRS Türkiye Finansal Raporlama Standartları şeklinde hazırlayıp ve seri olarak Resmi Gazete de yayınlamaktaydı.

 8. UFRS GİRİŞ • Muhasebe ve denetim sistemi ile ilgili olarak düzenleme ve denetim yapmak üzere yeni, ve özerk bir kurul oluşturuldu. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu. (2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete) • Yeni kurulun kurulmasıyla birlikte TMSK kapatılıp yetkisi yeni kurulan Kamu Denetim Kurulu'na aktarıldı. Dolayısıyla yeni kurul, uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları'nı yayımlamaya devam edecek.

 9. UFRS GİRİŞ • Finansal tabloların niteliksel özellikleri aşağıdaki gibidir. • Anlaşılabilirlik • İhtiyaca Uygunluk • Karşılaştırabilirlik • Güvenilirlik

 10. UFRS GİRİŞ • UFRS ‘ nin temel varsayımları aşağıdaki gibidir. • Tahakkuk esası • İşletmenin Sürekliliği • Tahakkuk esası : muhasebe işlem ve etkilerinin bunlarla ilgili nakit ve nakit benzerlerinin tahsilatlarının ve ödemelerinin yapıldığı tarih itibariyle değil bunların vuku bulduğu tarihler esas alınarak mali tablolara alınmasıdır. • İşletmenin sürekliliği: İşletme tüzel kişiliğinin sonsuza kadar devam edeceği varsayımına göre faaliyetlerin yürütülmesidir.

 11. KAVRAMSAL ÇERÇEVE • Kavramsal Çerçevenin Amacı : Kavramsal Çerçeve,ilgililerin kullanımı için hazırlanan ve sunulan finansal tabloların tabi olacakları usul ve esasları belirlemektedir. • Kavramsal Çerçeve bir Muhasebe Standardı değildir. Dolayısıyla herhangi bir ölçüm veya kamuyu aydınlatma konusunda standart belirlememektedir. Kavramsal Çerçevede Türkiye Muhasebe Standartlarının herhangi birinin yerini alacak hiç bir husus yer almamaktadır.

 12. KAVRAMSAL ÇERÇEVE • Uygulamada, Türkiye Muhasebe Standartları ile Yorumlarında hüküm bulunmayan hallerde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile Yorumlarına uyulur • Kavramsal Çerçeve ile Türkiye Muhasebe Standartlarından biri arasında uyuşmazlık söz konusu olduğunda Türkiye Muhasebe Standardı Kavramsal Çerçeveden önce gelir.

 13. KAVRAMSAL ÇERÇEVE AŞAĞIDA BELİRTİLEN KONULARI DÜZENLER • Finansal tabloların amacı • Finansal tablolarda yer alan bilgilerin yararlılığını belirleyen niteliksel özellikler • Finansal tabloları oluşturun unsurların tanım, tahakkuk ve ölçümleme esasları • Sermaye ve sermayenin devamlılığı (Korunması) kavramları

 14. KAVRAMSAL ÇERÇEVE • Finansal tabloların amacı: Çeşitli kullanıcıların ekonomik kararlar verirken faydalanmaları için işletmenin finansal durumu, performansı(faaliyet sonuçları) ve finansal durumundaki değişiklikler hakkında bilgi sağlamaktır

 15. FİNANSAL TABLOLARA ALINMA • Bir kalem finansal tablolara dahil edildiğinde ‘tanınmış, kayda alınmış(recognized)’ olur. • Değeri veya maliyeti güvenilir bir şekilde ölçülebilen bir varlık veya yükümlülük finansal tablolara alınır. • Hak edilmiş değerler gelir tablosuna alınır • Bir varlıkta azalış veya bir yükümlülükte azalış gider olarak gelir tablosuna alınır

 16. Finansal Tabloların Niteliği • Bilanço • Gelir Tablosu • Öz Sermaye Değişim Tablosu • Nakit Akım Tablosu • Dip Notlar - Önemli muhasebe politikaları - Diğer açıklayıcı ayrıntılar

 17. Bilançoda Yer Alacak Asgari Bilgiler DÖNEN VARLIKLAR • Nakit ve Nakit Benzerleri • Finansal Yatırımlar • Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar • Diğer Alacaklar • Stoklar • Diğer Dönen Varlıklar • Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar

 18. Bilançoda Yer Alacak Asgari Bilgiler DURAN VARLIKLAR • Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar • Diğer Alacaklar • Finansal Yatırımlar • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller • Maddi Duran Varlıklar • Maddi Olmayan Duran Varlıklar • Şerefiye • Ertelenmiş Vergi Varlıkları • Diğer Duran Varlıklar

 19. Bilançoda Yer Alacak Asgari Bilgiler KISA VADELİ YÜKÜMLÜKLER • Finansal Borçlar • Ticari Borçlar • İlişkili Taraflara Ticari Borçlar • Diğer Borçlar • Çalışanlara Sağlanan Faydalara ilişkin Karşılıklar • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER • Finansal Borçlar • Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

 20. Bilançoda Yer Alacak Asgari Bilgiler ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar • Ödenmiş Sermaye • Değer Artış Fonları • Yabancı Para Çevrim Farkları • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler • Geçmiş Yıl Karı / (Zararları) • Net Dönem Karı / Zararı Azınlık Payları

 21. GERÇEĞE UYGUN DEĞER Karşılıklı pazarlık ortamında bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır.

 22. TMS/ UMS 39 FİNANSAL VARLIKLAR Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonraki ölçümlerinde, finansal varlıklar dört gruba ayrılır • Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar; • Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar; • Kredi ve alacaklar; ve • Satılmaya hazır finansal varlıklar

 23. TMS/ UMS 39 FİNANSAL VARLIKLAR • GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR VEYA ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIK VE FİNANSAL BORÇLAR ( ALIM SATIM AMAÇLI FİNANSAL VARLIKLAR) Bir finansal varlık veya finansal borç, aşağıdaki durumlarda alım satım amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılır: (1) Esas itibariyle, yakın bir tarihte satılmak veya geri satın alınmak amacıyla edinilmiş veya yüklenilmiştir; (2) İlk muhasebeleştirme sırasında, birlikte yönetilen ve son zamanlarda kısa dönemde kâr etme konusunda belirgin bir eğilimi bulunduğu yönünde delil bulunan belirli finansal araçlardan oluşan bir portföyün parçasıdır veya • (3) Bir türev üründür (finansal teminat sözleşmesi olan veya etkin bir finansal riskten korunma aracı olan türev ürünler hariç) DEĞERLEMSİ Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık ve finansal borçlar( Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar: Gerçeğe uygun değer ile ölçülür ve ölçüm farkları kar/ zarar olarak muhasebeleştirilir. Örnek : Hisse Senetleri

 24. TMS/ UMS 39 FİNANSAL VARLIKLAR • Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar: İşletmenin vadeye kadar elde tutma niyet ve imkanının bulunduğu sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemeler içeren ve sabit bir vadesi bulunan, aşağıdakiler dışında kalantürev olmayan finansal varlıklardır. • Değerlemesi Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar: iskonto edilmiş değer ile ölçülür ve ölçüm farkları kar/ zarar olarak muhasebeleştirilir. Örnek : Hazine Bonosu Ve Devlet Tahvili İskonto edilmiş değer : Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar etkin faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiş değeri üzerinden yapılır.

 25. TMS/ UMS 39 FİNANSAL VARLIKLAR • Kredi ve alacaklar:Sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan ve aktif bir piyasada işlem görmeyen, aşağıdakiler dışında kalan türev olmayan finansal varlıklardır. • (1) İşletmenin derhal veya yakın bir tarihte satmak niyetinde olduğu alım satım amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan varlıklar ile işletme tarafından ilk muhasebeleştirme sırasında gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılanolarak sınıflanan türev olmayan finansal varlıklar; • (2) İşletmenin ilk muhasebeleştirme sırasında satılmaya hazır varlık olarak sınıfladığı türev olmayan finansal varlıklar; ve • (3) Satılmaya hazır olarak sınıflanması gereken ve alacaklının, kredi değerliliğindeki kötüleşme dışındaki nedenlerden ötürü yapılan ilk yatırımın tamamına yakın bir kısmını geri kazanamayabileceği türev olmayan finansal varlıklar. • Kredi veya alacak niteliğinde olmayan varlıklardan oluşan bir varlık havuzundaki paylar (örneğin bir yatırım fonundaki veya benzer bir fondaki paylar) kredi veya alacak değildir. • Değerleme : Ölçümler etkin faiz yöntemi ile hesaplanan iskonto edilmiş değeri üzerinden yapılır.

 26. TMS / UMS 39FİNANSAL VARLIKLAR • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar • Satılmaya hazır olarak tanımlanan veya (a) kredi ve alacak, (b) vadeye kadar elde tutulacak yatırım veya (c) gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılanfinansal varlık olarak sınıflanmayan türev olmayan finansal varlıklardır. • Değerleme Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar : Gerçeğe uygun değer ile ölçülür ve ölçüm farkları öz kaynaklar altında muhasebeleştirilir.

 27. TMS/ UMS 2 STOKLAR • TMS 2 Stoklar : Stoklar Maliyet ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenir. Ner gerçekleşebilir değer formülü : Tahmini satış fiyatı-( Tahmini tamamlanma maliyeti + satış giderleri)

 28. TMS/ UMS 2 STOKLAR • Örnek : A Şirketi Dönem sonunda Maliyeti 100.000 olan kumaş stokunun değer düşüklüğüne uğradığı düşünülmüş ve 60.000 TL satılacağı anlaşılmıştır. Öncelikle bu stokun depoda beklemesinden dolayı solan renginin düzeltilmesi için 20.000 TL Malın alıcıya ulaştırılması içinde 10.000 TL masraf yapılması gerekmektedir. • Yukarıdaki bilgilere göre A Şirketinin kumaş stokunun net gerçekleşebilir değeri kaç TL dir. • Cevap • NGD : 60.000 – (20.000 +10.000) = 30.000 TL

 29. UMS/TMS 16 Maddi Duran Varlıklar • Maddi duran varlık (MDV), gelecekteki ekonomik yararların işletmeye aktarılmasının muhtemel olması ve maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda muhasebeleştirilir. • Bir maddi duran varlık, ilk olarak maliyet değeriyle kayda alınır. Maliyet, varlığın elde edilmesi için katlanılan bedelin makul değerini (indirimler ve ıskontolar düşüldükten (sonra) ve varlığın amaçlanan koşullarda çalışılabilmesini sağlayacak duruma getirilene kadarki her türlü harcamaları içerir (ithalat vergileri ve iade edilmeyen alış vergileri dahil)

 30. UMS/TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Varlıkla doğrudan ilişkilendirilen maliyetler; • yerin hazırlanmasına ilişkin maliyetler, • teslimat; kurulum maliyetleri, ilgili mesleki ücretler ve varlığın sökülmesi ve taşınması ile yerleştirildiği alanın restorasyonuna (böyle bir maliyet karşılık olarak muhasebeleştirildiği ölçüde) ilişkin tahmini maliyetlerdir.

 31. UMS/TMS 16 Maddi Duran Varlıklar • Ums 16’ da 2 Maliyet Modeli Vardır. maliyet modeli : Varlığın maliyet değerinden birikmiş amortisman ve değer azalışlarının düşülmesidir. Yeniden değerleme modeli: Sabit kıymetin yeniden değerlenmiş tutarından gösterilmesidir. Yeniden değerlenmiş tutar değerleme tarihinde, sabit kıymetin gerçeğe uygun değerinden sonraki dönemde birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü zararının indirilmesiyle bulunan değerdir.

 32. UMS/TMS 16 Maddi Duran Varlıklar maliyet modeli (M.M): Varlığın maliyet değerinden birikmiş amortisman ve değer azalışlarının düşülmesidir. Yeniden değerleme modeli( Y.M): Sabit kıymetin yeniden değerlenmiş tutarından gösterilmesidir.

 33. UMS/TMS 16 Maddi Duran Varlıklar • YDM’ de yeniden değerleme düzenli olarak yapılmalıdır. Aynı varlık sınıfındaki bütün kalemler yeniden değerlenmelidir.

 34. UMS/TMS 16 Maddi Duran Varlıklar • Yeniden değerleme sonucunda ortaya çıkan değerleme artışları doğrudan özkaynakta yer alır.

 35. UMS/TMS 16 Maddi Duran Varlıklar • Yeniden değerleme azalışları öncellikle özkaynaktaki yeniden değerleme fonundan mahsup edilir, kalan fazlalık ise gelir tablosuna kayıt edilir

 36. UMS/TMS 16 Maddi Duran Varlıklar • Her döneme ait amortisman gider olarak kaydedilir. • Kullanılan amortisman metodu ile sabit kıymetin kullanımından elde edilen/edilecek fayda arasında uyum olmalıdır. • Bunu sağlamak için ‘faydalı ömür’ ilkesi dahilinde amortisman ekonomik ömre yayılır.

 37. UMS / TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar • Finansman gideri de dahil olmak üzere, sabit kıymeti edinmek için katlanılan maliyet unsurları VUK’a göre maliyete eklendiği halde UMS’ye göre bu unsurlar ayrıştırılmalıdır. • VUK’a göre amortisman ayrılması ihtiyari olduğu halde UMS’ye göre zorunludur • UFRS ‘de amortisman varlığın aktife girdiği tarihten itibaren ayrılmaya başlar ( VUK ‘a göre amortisman tam yıl ayrılır.)

 38. UMS / TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar İster satın alınsın, ister işletme içi kaynaklarla yaratılsın maddi olmayan duran varlıkların aktifleştirilebilmesi için; • ilgili varlığın kullanımından işletmeye • ekonomik fayda girişi elde edilmesi, ve • varlığın maliyetinin güvenilebilir bir şekilde • ölçülebilir olması gerekir. İşletme içi kaynaklarla yaratılan maddi olmayan duran varlıkların aktifleştirilebilmesi için ilave kriterler mevcuttur.

 39. UMS / TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar *Önemli Bilgi • Araştırma giderleri gerçekleştiği anda giderleştirilir. • Geliştirme giderleri ise sadece oluşan ürünün ya da hizmetin tamamlanmasının teknik ve ticari olarak mümkün olması durumunda aktifleştirilir.

 40. UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller • Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira geliri veya sermaye kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla elde tutulur. Bu nedenle, yatırım amaçlı bir gayrimenkul işletmenin sahip olduğu diğer varlıklardan büyük ölçüde bağımsız nakit akışları yaratır. • Bu durum yatırım amaçlı gayrimenkulleri sahibi tarafından kullanılan gayrimenkullerden ayırır. Mal veya hizmet üretimi ya da tedariki (veya idari amaçlar için kullanılması), sadece gayrimenkullerle değil, üretim veya tedarik sürecinde kullanılan diğer varlıklarla da ilişkilendirilebilen nakit akışları yaratır. Sahibi tarafından kullanılan gayrimenkullere "TMS 16 Maddi Duran Varlıklar" Standardı uygulanır.

 41. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Örnekler • Normal iş akışı çerçevesinde kısa vadede satılmaktan ziyade, uzun vadede sermaye kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan arsalar. • Gelecekte nasıl kullanılacağına karar verilmemiş arsalar. • İşletmenin sahip olduğu (veya finansal kiralama işlemi çerçevesinde işletme tarafından elde tutulan) ve bir veya daha fazla faaliyet kiralamasına konu edilen binalar. • Bir veya daha fazla faaliyet kiralaması çerçevesinde kiralanmak üzere elde tutulan boş bir bina.

 42. Yatırım Amaçlı Olmayan Gayrimenkullere İlişkin Örnekler • Olağan iş akışı içerisinde satılmak amacıyla elde tutulan veya satış amacıyla inşa veya geliştirme aşamasında olan (bakınız: TMS 2 Stoklar), örneğin, sadece, yakın gelecekte elden çıkarılmak veya geliştirilmek ve satılmak amacıyla edinilen gayrimenkuller. • Üçüncü kişiler adına inşa edilmekte veya geliştirilmekte olan gayrimenkuller • Gelecekte sahibi tarafından kullanılmak ya da, geliştirilmek ve ardından sahibi tarafından kullanılmak amacıyla elde tutulan, çalışanların ikamet ettiği gayrimenkuller (çalışanların piyasa rayicine uygun kira ödeyip ödemediğine bakılmaksızın) ile sahibi tarafından kullanılmakta olup elden çıkarılmayı bekleyen gayrimenkuller dahil, sahibi tarafından kullanılan gayrimenkuller • Başka bir işletmeye finansal kiralama işlemi çerçevesinde kiralanan gayrimenkuller.

 43. UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Önemli Konu: Bazı gayrimenkullerin bir bölümü kira geliri veya sermaye kazancı sağlamak amacıyla elde tutulurken, diğer bölümü ise mal veya hizmet üretim ve tedariki veya idari amaçlar için elde tutulur. Bu bölümlerin birbirinden bağımsız olarak satılmalarının mümkün olması durumunda (veya finansal kiralama yoluyla bağımsız olarak kiralanmalarının mümkün olması durumunda), işletme anılan bölümlerin her birini ayrı olarak muhasebeleştirir. Söz konusu bölümlerin ayrı olarak satılamaması durumunda, ilgili gayrimenkul, sadece önemsiz bir bölümü mal veya hizmet üretim veya tedariki ya da idari amaçlar için kullanıldığı takdirde yatırım amaçlı gayrimenkuldür.

 44. Yatırım Amaçlı Olmayan Gayrimenkullere İlişkin Örnekler • Olağan iş akışı içerisinde satılmak amacıyla elde tutulan veya satış amacıyla inşa veya geliştirme aşamasında olan (bakınız: TMS 2 Stoklar), örneğin, sadece, yakın gelecekte elden çıkarılmak veya geliştirilmek ve satılmak amacıyla edinilen gayrimenkuller. • Üçüncü kişiler adına inşa edilmekte veya geliştirilmekte olan gayrimenkuller • Gelecekte sahibi tarafından kullanılmak ya da, geliştirilmek ve ardından sahibi tarafından kullanılmak amacıyla elde tutulan, çalışanların ikamet ettiği gayrimenkuller (çalışanların piyasa rayicine uygun kira ödeyip ödemediğine bakılmaksızın) ile sahibi tarafından kullanılmakta olup elden çıkarılmayı bekleyen gayrimenkuller dahil, sahibi tarafından kullanılan gayrimenkuller • Başka bir işletmeye finansal kiralama işlemi çerçevesinde kiralanan gayrimenkuller.

 45. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Muhasebeleştirilmesi Yatırım amaçlı bir gayrimenkul, ancak ve ancak, aşağıda belirtilen koşulların sağlanmış olması durumunda bir varlık olarak muhasebeleştirilir: • Gayrimenkulle ilgili gelecekteki ekonomik yararların işletmeye girişinin muhtemel olması, ve • Yatırım amaçlı gayrimenkulün maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilir olması.

 46. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Muhasebeleştirilmesi • Yatırım amaçlı gayrimenkuller ilk olarak maliyeti bedeli ile ölçülür. • İşlem maliyetleri de başlangıç ölçümüne dahil edilir.

 47. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Muhasebeleştirilmesi • Maliyet Bedeli Satın alma fiyatı ve Satın alma işlemi ile doğrudan ilişkilendirilebilen harcamalardan oluşur.

 48. Sonraki Dönemlerde Değerleme • Maliyet Yöntemi • Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi

 49. Maliyet Yöntemi • Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Tarihi Maliyet Değeri • Birikmiş Amortismanlar (-) • Birikmiş Değer Düşüklüğü Zararı (-) • Net Defter Değeri

 50. Gerçeğe Uygun Değer • Karşılıklı pazarlık ortamında bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır. • Gerçeğe uygu değer , bilanço tarihindeki piyasa koşullarını yansıtır.