Download
flexi plus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Flexi Plus PowerPoint Presentation

Flexi Plus

165 Views Download Presentation
Download Presentation

Flexi Plus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Flexi Plus Indywidualne Ubezpieczenie na Życiez Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

 2. Flexi Plus – kluczowe korzyści • Program ze składką jednorazową • Dowolny wiek wstępu: 12 msc + • Cel programu: • Budowanie kapitału i osiąganie ponadprzeciętnych zysków poprzez inwestycję w gamę zagranicznych i polskich funduszy inwestycyjnych • Polisa - odsuwająca w czasie podatek Belki oraz zabezpieczająca kapitał przed wierzycielami i podatkiem spadkowym • Dodatkowe korzyści w wariancie VIP

 3. Flexi Plus Inwestycja

 4. Inwestycje • Dostęp do kilku dziesięciu tysięcy funduszy inwestycyjnych poprzez 20 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nominowanych w USD, EURO, PLN i Portfela Aktywnej Alokacji UFK Expert • Możliwość inwestowania na całym świecie we wszystkie możliwe branże (np: biotechnologia, górnictwo, telekomunikacja, budownictwo i nieruchomości) • Rożne strategie inwestycyjne - fundusze gwarantowane, bezpieczne, zrównoważone, akcyjne – dobrane indywidualnie dla każdego klienta

 5. Indywidualna strategia budowania kapitału spodziewany zysk Akcyjne Legg Mason Akcji ArkaAkcji Skarbiec Akcja DWS C-Qadrat ARTS Best Momentum C-Qadrat ARTS Total Return Dynamic HSBC BRIC Freestyle HSBC BRIC Markets Equite Credit Suisse MultiFund Constellation Global Credit Suisse MultiFund Equity Europe UFK Expert Zrównoważone Legg Mason Środkowoeuropejski Arka Zrównoważony Skarbiec Waga ING Subfundusz Budownictwa i Nieruchomości Plus C-Qadrat ARTS Total Return Balanced Credit Suisse MultiFund Balanced Global Bezpieczne Gwarantowane Skarbiec Gotówkowy Arka Stabilnego Wzrostu Gwarantowany Compensa ryzyko inwestycyjne

 6. Składka jednorazowa Wysokość składki jednorazowej określa Ubezpieczający • Składka opłacana jest jako składka jednorazowa • Składka wyrażona jest w walucie polisy • Minimalna wysokość składki określona przez Compensę wynosi: dla wariantu Standard dla wariantu VIP ▪ 10 000 PLN ▪ 100 000 PLN ▪3 500 EUR ▪ 35 000 EUR ▪4 500 USD ▪ 45 000 USD § 10 ust. 2; 7 / Tabela limitów

 7. Opłaty za wykup • Opłata za wykup całkowity i częściowy wynosi: • Opłata pobierana jest z kwoty wartości wykupu • Kwota wykupu jest pomniejszana o podatek dochodowy, jeżeli jest on należny § 19 ust. 6, § 20 / Tabela opłat

 8.      Warunki konwersji • W zależności od wariantu polisy opłaty wynoszą: • Opłata pobierana jest poprzez umorzenie jednostek z rachunku § 16 ust. 2; 5, § 17 ust. 4 / Tabela opłat

 9. Flexi Plus Ochrona

 10. Suma ubezpieczenia • dla Ubezpieczonych w wieku < 65 lat 10% wpłaconej składki • dla Ubezpieczonych w wieku 65 - 69 lat 2,5% wpłaconej składki • Jednak nie więcej niż: 70 000 PLN 25 000 EUR 35 000 USD § 10 ust. 3; 4; 5; 7 / Tabela limitów

 11. Suma ubezpieczenia - śmierć w NW • Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci wskutek NW wynosi 10% wpłaconej składki • Ochrona z tytułu śmierci wskutek NW obowiązuje tylko w pierwszym roku polisowym § 10 ust. 6, §4 ust 5

 12. Wysokość wypłacanego świadczenia • W razie śmierci Ubezpieczonego Compensa wypłaci świadczeniew wysokości sumy kwot: • wartość jednostek zgromadzonych na indywidualnym rachunku + • suma ubezpieczenia Świadczenie wypłacane jest Uposażonemu § 4 ust. 1

 13. Flexi Plus Opłaty

 14. Opłata administracyjna • Pobierana jest: • przed pobraniem opłaty za ochronę ubezpieczeniową • przed wykonaniem każdej operacji na rachunku • na koniec każdego miesiąca kalendarzowego za dni, za które opłaty nie pobrano • Wysokość opłaty wynosi w skali roku: • 1,80 % dla polis w wariancie Standard • 1,45% dla polis w wariancie VIP • Dokonywana jest poprzez umorzenie odpowiedniej ilości jednostek • Jednostki umarzane są w ilościach proporcjonalnych do wartości poszczególnych funduszy § 17 ust. 2; 9 / Tabel opłat

 15. Koszty ochrony na wypadek śmierci • Pobierane są: • z góry za każdy rozpoczęty rok ubezpieczenia • na koniec pierwszego miesiąca kalendarzowego roku polisowego • Ustalane są na podstawie taryfy w zależności od: • aktualnego wieku Ubezpieczonego • płci • sumy ubezpieczenia • Pobierane są poprzez umorzenie odpowiedniej ilości jednostek • Jednostki umarzane są w ilościach proporcjonalnych do wartości poszczególnych funduszy § 17 ust. 6; 7; 9 / Taryfa opłat za ochronę ubezpieczeniową

 16. Compensa. INWESTUJ Z ZYSKIEM!