zmeny v da ovo odvodovom syst me
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zmeny v daňovo – odvodovom systéme

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Zmeny v daňovo – odvodovom systéme - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Zmeny v daňovo – odvodovom systéme. Ing. Adrián Belánik generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej MF SR. október 2011. Hlavné motívy pripravovaných zmien. 1) zjednodušenie a zefektívnenie systému: - zjednodušenie daňovo - odvodového systému, - vecné zmeny v daňovom systéme.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zmeny v daňovo – odvodovom systéme' - nodin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zmeny v da ovo odvodovom syst me

Zmeny v daňovo – odvodovom systéme

Ing. Adrián Belánik

generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej MF SR

október 2011

hlavn mot vy pripravovan ch zmien
Hlavné motívy pripravovaných zmien

1) zjednodušenie a zefektívnenie systému:

- zjednodušenie daňovo - odvodového systému,

- vecné zmeny v daňovom systéme.

2) zníženie administratívnej záťaže podnikov a osôb:

- zjednodušenie povinností v oblasti miestnych daní,

- elektronická komunikácia s daňovou správou,

- zrušenie kolkových známok,

- zavedenie registra účtovných závierok.

3) zvýšenie účinnosti a efektívnosti výberu daní a odvodov:

- jednotný výber daní, cla a poistných odvodov,

- boj proti podvodom.

zjednodu enie da ovo odvodov ho syst mu
Zjednodušenie daňovo - odvodového systému

Navrhovaný stav:

 • sadzby:

- daň z príjmu 19%

- sociálny odvod 19% (výnimky 13%, 10%)

- zdravotný odvod 9% (výnimky 4,5% ZŤP)

 • vymeriavacie základy:

- ZD = príjmy – výdavky

- VZ = ZD (aktívne príjmy + dividendy a podiely na zisku)

- odpočítateľné položky (NČZD, OOP)

- poistné je súčasťou základu dane

- inštitút superhrubej mzdy

Predpokladaná účinnosť: 1. január 2012

vecn zmeny v da ovom syst me
Vecné zmeny v daňovom systéme
 • Navrhované zmeny:

- zrušenie tzv. „milionárskej dane“,

- zavedenie osobitného spôsobu odpisovania hmotného majetku pre fyzické osoby,

- zavedenie mesačného daňového odpisovania hmotného majetku,

- úprava odpisovania hmotného majetku nadobudnutého formou finančného prenájmu,

- skrátenie lehoty, po uplynutí ktorej má daňovník právo vytvoriť 100 % opravnú položku k pohľadávke.

 • Účinnosť navrhnutých zmien: 1. január 2012
2 zn enie z a e miestne dane
2. Zníženie záťaže – miestne dane
 • Navrhované zmeny:

- definícia jednotlivej časti obce a postupné „zatváranie nožníc“,

- zrušenie duplicitných oznamovacích povinností,

- podanie spoločného priznania k niektorým miestnym daniam,

- zavedenie čiastkového priznania,

- vydanie jedného rozhodnutia na základe spoločného priznania,

- vecné zmeny (odstránenie doterajších nedostatkov aplikačnej praxe a nerovnomerného daňového zaťaženia daňou z nehnuteľností).

 • Účinnosť navrhnutých zmien: 1. december 2011
zn enie z a e elektronick komunik cia
Zníženie záťaže – elektronická komunikácia
 • Súčasný stav

- dobrovoľná el. komunikácia (46 595 subjektov z cca 2,9 mil. subjektov),

- dve formy – ZEP (9 344 subjektov), dohoda (37 251 subjektov).

 • Navrhovaný stav
   • povinná el. komunikácia (platitelia DPH, advokáti, poradcovia),
   • rozšírenie foriem e – komunikácie (ZEP, EP, dohoda....)

Účinnosť navrhovaných zmien: 1. január 2012

- zvýšenie úrovne poskytovaných e – služieb:

- e - schránka na doručovanie písomností,

- osobná e - zóna daňového subjektu,

- e - výpis z osobného účtu,

- katalóg služieb.

Účinnosť navrhovaných zmien: 1. január 2013

zn enie z a e kolkov zn mky
Zníženie záťaže – kolkové známky
 • Dôvody na zmenu:

- falšovanie a zneužívanie kolkových známok,

- zníženie počtu predajných miest pre verejnosť,

- potreba zjednodušovania konania na úradoch.

 • Navrhovaný stav:

- zrušenie kolkových známok,

-formy platenia správnych a súdnych poplatkov:

- vhotovosti, poštovou poukážkou,

- bezhotovostne (bankový prevod, platobné karty...).

 • Predpokladaná účinnosť: 1. január 2013
zn enie z a e tovn z vierky
Zníženie záťaže – účtovné závierky
 • Súčasný stav:

- multiplicitapovinnosti predkladania ÚZ na rôzne štátne inštitúcie,

- rôzne termíny, obsah, forma, rôzne právne predpisy.

 • Navrhovaný stav:- zjednotenie predkladania ÚZ na jedno centrálne úložisko ÚZ,- miesto zasielania ÚZ = miesto zverejnenia ÚZ,- vytvorenie databázy údajov a analýza dát - podnikateľské prostredie a verejná sféra (napr. obce a mestá),

- webové sídlo - verejná a neverejná časť.

 • Predpokladaná účinnosť: 1. január 2013
in titucion lne zjednotenie v beru 2 etapa
Inštitucionálne zjednotenie výberu – 2. etapa
 • plnenie oznamovacích a vykazovacích povinností len voči finančnej správe,
 • zdieľanie informácií medzi ZP, SP a finančnou správou,
 • jednotné daňovo-odvodové zúčtovanie vypĺňané finančnou správou,
 • zavedenie osobného daňovo - odvodového účtu,
 • zníženie záťaže pri plnení odvodových povinností,
 • jednotný profil klienta, analýza rizík,
 • efektívna alokácia personálnych zdrojov,
 • účinnejší a efektívnejší výber.

Predpokladaná účinnosť: 1. 1. 2013

boj proti podvodom
Boj proti podvodom
 • rizikové oblasti:

- daň z pridanej hodnoty,

- spotrebná daň z liehu,

- spotrebná daň z minerálneho oleja.

 • legislatívna podpora:

- koncepcia boja proti podvodom,

- legislatívne opatrenia (zákon o DPH, zákony o SD).

 • operatívna činnosť:

-rating daňových subjektov – rizikové profily,

- datamining,

- medzinárodná výmena informácii,

- nová schéma zamerania daňovej kontroly.

o ak van cie ov stav
Očakávaný cieľový stav
 • redukcia počtu výkazov a platieb na mesačnej a ročnej báze,
 • jedno kontaktné miesto na plnenie oznamovacích a vykazovacích povinností,
 • jeden daňovo-odvodový účet platiteľa,
 • jednotné daňovo-odvodové ročné zúčtovanie,
 • zvyšovanie úrovne elektronickej komunikácie s úradmi,
 • jednotný register účtovných závierok,
 • jedno daňové priznanie k niektorým miestnym daniam,
 • zrušenie kolkových známok – úhrada poplatkov priamo na úrade,
 • nižšie náklady štátu na správu daní a odvodov,
 • účinnejší výber daní a odvodov.
ad