ekonomika dopravy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EKONOMIKA DOPRAVY PowerPoint Presentation
Download Presentation
EKONOMIKA DOPRAVY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

EKONOMIKA DOPRAVY - PowerPoint PPT Presentation


 • 262 Views
 • Uploaded on

EKONOMIKA DOPRAVY. NÁKLADY VÝNOSY HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK. 1 . NÁKLADY V DOPRAVĚ. POJEM NÁKLADY KLASIFIKACE NÁKLADŮ. 1. POJEM NÁKLADY. OBECNĚ: PENĚŽNÍ VYJÁDŘENÍ SPOTŘEBOVANÝCH: PROSTŘEDKŮ PRÁCE PŘI ÚČELNÉ ČINNOSTI PODNIKU. NÁKLADY V DOPRAVĚ NÁKLADY JSOU V PENĚŽNÍ FORMĚ:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EKONOMIKA DOPRAVY' - noam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ekonomika dopravy

EKONOMIKA DOPRAVY

NÁKLADY

VÝNOSY

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

1 n klady v doprav

1. NÁKLADY V DOPRAVĚ

POJEM NÁKLADY

KLASIFIKACE NÁKLADŮ

1 pojem n klady
1. POJEM NÁKLADY
 • OBECNĚ:
 • PENĚŽNÍ VYJÁDŘENÍ SPOTŘEBOVANÝCH:
  • PROSTŘEDKŮ
  • PRÁCE
  • PŘI ÚČELNÉ ČINNOSTI PODNIKU
slide4

NÁKLADY V DOPRAVĚ

 • NÁKLADY JSOU V PENĚŽNÍ FORMĚ:
  • VYKÁZANÝ,VYPOČÍTANÝ,NORMALIZOVANÝ VKLAD FAKTORŮ DOPRAVNÍ A PŘEPRAVNÍ PRODUKCE
  • VLOŽENY PRO VYTVÁŘENÍ PROVOZNÍCH VÝKONŮ.
 • Náklady mají vliv na hospodářský výsledek podniku.
faktory ovliv uj c n klady
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ NÁKLADY
 • Segment trhu – požadavky zákazníků
 • Technologie dopravně přepravního procesu
 • Objem a struktura prováděných výkonů
 • Organizace dopravně-přepravního procesu
 • Organizační a řídící struktura
 • Ceny vstupních faktorů
2 klasifikace n klad
2. Klasifikace nákladů
 • Podle fáze reprodukčního procesu
  • Náklady výroby souvisí s tvorbou užitné hodnoty
  • Náklady oběhu souvisí s pohybem zboží
  • Náklady správní spojené s řízením a správou majetku
slide8
Druhové členění nákladů –souvisí s spotřebou či opotřebením základních faktorů výroby
  • Spotřeba materiálů – PHM,pryžové obruče
  • Osobní náklady – mzdy řidičů,prémie
  • Odpisy – odpisy HIM a NIM(NA,Autobusy)
  • Spotřeba a použití externích služeb – servis
  • Finanční náklady – úroky,pojistné
druhov len n n klad vypl v s etn osnovy
DRUHOVÉ ČLENĚNÍ NÁKLADŮ –VYPLÝVÁ S ÚČETNÍ OSNOVY
 • Spotřeba materiálů a paliv – PHM,ND,suroviny ,materiál apod.
 • Ostatní materiálové náklady – náklady na údržbu,výkony materiální povahy,spotřeba energie apod.
 • Odpisy – HIM a NIM tj. náklady opotřebení pracovních prostředků (strojů,zařízení apod.) jejich hodnota je vyšší než 40000tis.Kč
slide10
Osobní náklady – základní mzdy, příplatky,náhrada mzdy, přesčasy apod.
 • Ostatní náklady nemateriální povahy – cestovné, nájemné
 • Finanční náklady – pojistné, úroky,poplatky, prodané cenné papíry atd.
 • Mimořádné náklady – manka,škody
 • Daně – silniční, nemovitosti apod.
kalkula n len n se pou v pro pl nov n a evidenci n klad jako prohlouben druhov ho len n
Kalkulační členění se používá pro plánování a evidenci nákladů (jako prohloubení druhového členění)
 • Kalkulační členění:
  • Náklady přímé – přímo úměrné výkonu či počtu výrobků
  • Náklady nepřímé – nelze jednoznačně přiřadit výkonů (výrobků)tzv. režijní

Význam :

– ke stanovení cen výkonů

 • K analýze VN na jednotlivé výkony
kalkula n postupy
Kalkulační postupy
 • Prostá metoda kalkulace – dělením
  • Používá se tam kde
   • Homogenní produkce
   • Nevzniká nedokončená výroba
 • Zakázková metoda kalkulace – při zakázkové výrobě jako předběžná nebo konečná kalkulace.
kalkula n jednic v doprav
Kalkulační jednicí v dopravě
 • Určitý druh přepravy nebo přepravního výkonu (osobní či nákladní doprava- cestující, t, tkm, oskm.)
 • Provozní výkon – ujeté km, hodina provozu apod.
 • Linky,spoje apod.
 • Druh použitého dopravního prostředků.
slide14
Sdružená metoda kalkulace – kdy je více výrobků např. jeden hlavní a vedlejší či odpad.
  • Náklady se vypočtou na hlavní výrobek jako tzv. sdružené a pak se rozvrhují dle např. hmotnosti, prodejní ceny atd.
slide15
Dle závislosti na objemu výroby (výkonů)
  • Fixní – nemění se s objemem výroby
  • Proměnné – změna v závislosti na objemu výroby či produkce a to:
   • Lineární
   • Degresivní
   • Progresivní
   • Degresivně - progresivní
typov kalkula n vzorec
Typový kalkulační vzorec
 • Přímý materiál – jednicové náklady
 • Přímé mzdy – jednicové náklady
 • Ostatní přímé náklady
 • Výrobní režie
 • VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY
 • Správní režie
 • VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONŮ
 • Odbytové náklady – spojené s prodej
 • ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONŮ
mo n n klady v silni n doprav
Možné náklady v silniční dopravě
 • Pohonné hmoty – závislé na výkonů
 • Přímý materiál – pneumatiky.
 • Přímé mzdy + cestovné
 • Odpisy dopravních prostředků
 • Opravy a údržba
 • Finanční náklady – pojištění
 • Provozní režie – cestovné,nájemné,odpisy budov
 • Správní režie – otop, mzdy správních pracovníků, spoje atd.
 • Externí náklady – vyvolané společenskými požadavky – hluk,obslužnost regionu, živ.prostř.
kalkula n vzorec v silni n doprav
Kalkulační vzorec v silniční dopravě
 • Přímý materiál

– spotřeba PHM,

  • spotřeba pryžových obručí
  • Spotřeba ostatního materiálů související s provozem vozidla(PHM,ND)
 • Přímé mzdy
  • Základní mzda(časová,úkolová)
  • Příplatky
  • Prémie,osobní ohodnocení
  • Sociální a zdravotní pojištění 26%+9%
slide19
Odpisy dopravních prostředků – NA 5let,
 • Ostatní přímé náklady – souvisejí přímo s provozem
  • Cestovné
  • Pojištění zákonné odpovědnosti
  • Silniční daň,dálniční poplatky,havarijní poj.
 • Provozní režie – souvisí s řízením provozu
  • Energie,odpisy HIM a NIM, otop atd.
 • Správní režie – služby, mzdy řídicích prac.
slide20
Náklady pod pol.1.2.5. – závisí na technice jízdy,stavu vozidla,údržbě.

Náklady pod pol. 3 – závisí na hodinách provozu

Náklady pod.pol. 4.7.8 – jsou nezávislé náklady

extern n klady
EXTERNÍ NÁKLADY
 • Společenské resp. externí náklady –
  • Ekonomické aktivity zatěžují společnost
  • Omezují fungování trhu tzv. – externality
   • Znečištění – jedna strana zneužívá životní prostředí a druhá strana je pasivní obětí tohoto znečištění
   • Kongesce – překračována kapacita dopravní sítě ( způsobuje zpoždění tzn. ztráty času, vyšší spotřeba energie apod.)
 • Omezení externalit – přesun nákladů na toho kdo je vyvolává např.
  • Vládními opatřeními
  • Cenové opatření
vliv dopravy na p
VLIV DOPRAVY NA - ŽP
 • ZNEHODNOCUJE
  • Hluk (přijatelná hranice 65dB
  • Atmosférické znečištění
  • Dopravní nehody
rozvrhov n nep m ch n klad
Rozvrhování nepřímých nákladů
 • Dle mzdových nákladů – na základě přirážky např. režijní náklady ku přímým mzdám v (%).
 • Dle materiálových nákladů – rovněž přirážkou
 • Dle výrobních nákladů – materiálové a mzdové náklady (přirážka)
zen n klad
Řízení nákladů

Založeno na nákladovém-manažérském účetnictví, sleduje se:

 • Náklady výkonů
 • Náklady zákazníků
 • Náklady vnitropodnikových útvarů
orientace zen n klad
Orientace řízení nákladů

Výkonově – přiřazení nákladů- výkonu, produkci apod.

Odpovědně – přiřazení nákladů podle odpovědnosti za vznik nákladů (provozy, střediska apod.)

Procesně – přiřazení nákladů dle podnikových procesů popř. až k zákazníkům

slide27

Activity based Costing – systém

 • Obecná definice
 • Dávající informace o nákladech na jednotlivé:
  • Produkty
  • Služby
  • Zákazníky
  • Regiony
  • Distribuční kanály
slide28

ABC metoda:

 • Měří náklady a výkonnost nákladových objektů, aktivit a zdrojů
 • Nákladové objekty – spotřebovávají aktivity a aktivity spotřebovávají zdroje
 • Náklady zdrojů jsou přiřazeny aktivitám na základě jejich užití těchto zdrojů
 • Náklady aktivit jsou znovu přiřazeny nákladovým objektům (výstupům) na základě proporcionálního užití těchto aktivit nákladovými objekty.
slide29

Nákladové objekty:

  • Cíl kalkulace
  • Výstup ABC modelu
  • Příklad – zákazník, produkt, dodavatel, distribuční cesta
slide30

Aktivity (activities), česky činnosti,

 • část procesů firmy (proces je sled aktivit).
 • Například:
  • činnost nakupovat, získat zákazníka
  • nastavit stroj,
  • naplánovat provedení výroby,
  • vést účetnictví,
  • zabalit produkt,
  • udržovat databázi
  • prostě cokoliv, co Vaše organizace konkrétně dělá
  • co je potřeba udělat pro nákladový objekt – nákladový objekt spotřebovává aktivity (!).
slide31

Zdroje (resources) jsou vstupem do ABC modelu (nákladové objekty jsou výstupem).

 • Zdroje:
 • které vykonávají práci, vykonávají aktivity, při kterých se samy spotřebovávají.
 • Například:
  • zaměstnanci,
  • stroje, zařízení, počítače, budovy, energie, materiál.
  • Opotřebováním nebo spotřebováním zdroje vzniká náklad
slide32

Příčiny vzniku nákladů (cost drivers) jsou díky dvěma fázím ABC kalkulace dvojí:

 • Příčiny spotřeby činností
  • Spojením činností s nákladovými objekty
   • Udávají, kolik se spotřebuje aktivity na nákladový objekt.Kromě běžné objemové příčiny přímých nákladů například – hodiny, strojhodiny, koruny práce
   • Existují příčiny nesouvisející s objemem přímými náklady
    • Například:
    • počet nastavení strojů,
    • počet materiálových položek,
    • počet technologických změn, počet nových produktů, zákazníků, počet objednávek,
slide33

Příčiny spotřeby zdrojů:

  • Jsou spojením zdrojů s aktivitami,
  • Udávají, kolik se spotřebuje zdrojů na aktivitu
  • jsou příčinou, jejímž důsledkem je náklad na určitou aktivitu.
  • Příkladem může být:
   • počet lidí,
   • metrů čtverečních,
   • počet kusů,
   • obecně tedy cokoliv, co souvisí se spotřebou či opotřebením zdroje, nikoliv jenom s objemem přímých nákladů
slide34

Logika ABC:

 • obsluha našeho zákazníka (příčina) nás stojí peníze (důsledek),které vyjadřujeme slovem náklady
 • tyto náklady jsou důsledkem provádění určitých činností, pro zákazníka MBAK ne všech a ne všech stejně (příčina);
 • kolik se spotřebuje pro zákazníka kterých činností udávají příčiny spotřeby činností
slide35

- činnosti jsou příčinou spotřeby určitých konkrétních zdrojů;

  • kolik se spotřebuje na každou činnost kterých zdrojů udávají příčiny spotřeby zdrojů
efektivnost vynakl d n n klad
Efektivnost vynakládání nákladů

Hodnotí úroveň hospodaření se svěřenými prostředky.

 • NÁKLADOVOST
 • Efektivnost vynakládaných proměnných nákladů
 • Efektivnost vynakládaných stálých nákladů
 • Efektivnost vynakládaných investic
slide40

NÁKLADOVOST PRODUKCE

 • NATURÁLNÍ VYJÁDŘENÍ ( N)
   • N = VN/Q,
  • KDE:
   • VN ….vlastní náklady
   • Q…….množství produkce
 • PENĚŽNÍ VYJÁDŘENÍ (Hi)
   • Hi = Vni/Q.ci,
  • KDE:
   • Vni ….vlastní náklady v stálých cenách
   • Ci ……stálá cena jednotky produkce
slide41

PRODUKČNÍ A NÁKLADOVÝ ÚČIN INVESTIC

 • PRODUKČNÍ ÚČIN INVESTIC(Pui) – vztah mezi přírůstkem produkce v důsledků zavedení investice a investičním nákladem.
   • Pui = př.Q/iN , kde:
   • iN ….investiční náklad
   • přQ…přírůstek produkce vyvolaný investicí
 • NÁKLADOVÝ ÚČIN INVESTICE(Nui)
    • Nui = Vni/Vno, kde:
    • Vni ..VN na jednotku výrobků po zavedení investice
    • Vno..VN na jednotku před zavedením investice
 • Investice bude efektivní když Nui < 1
dal ukazatele v doprav
Další ukazatele v dopravě
 • Provozní náklady doprav.prostředku(DP)
  • Celkové prov.nákl.DP/ Počet DP
   • Udává průměrné náklady na 1 DP
 • Dopravní náklady na jednu dopravní zakázku
  • Celkové doprav.N / Počet dopravních zakázek
   • Udává průměrné dopr.náklady na 1 zakázku
 • Produktivita na pracovníka
  • Výnosy (tržby) / počet pracovníků
   • Udává kolik tržeb přinese 1 pracovník do podniku
v nosnost investice
VÝNOSNOST INVESTICE
 • Koeficient výnosnosti investice (Vi) =

Vno – VNi př.Z

  • Vi = -------------------- = --------- , kde:

Ini - Ino př.IN

Vno …Vn před zavedením investice

Vni …..Vn po zavedení investice

Př.Z …. Přírůstek zisku

Př. IN…Přírůstek investičních nákladů(IN)

Výnosnost v průběhu 1 roku

v nosnost za adu let
Výnosnost za řadu let

Vi =

Kde: n = počet let vyhodnocení

m= jednotlivé léta provozu investice

Zm = přírůstek zisku za léta provozu

doba hrady investice dui
Doba úhrady investice(Dui)

Zaměřena pouze na splácení vložených prostředků

Nepřihlíží k výnosům z dalších let po splacení vložené částky

Obecný vztah = Investice / Roční výnos

Dui =

Kde: př.IN inv.nákladů

př.zisku

Čím kratší doba úhrady tím lepší

2 v nosy
2. VÝNOSY

Výnosy podniku jsou peněžní částky, které podnik získal:

  • Z veškerých svých činností za určité účetní období (měsíc,rok)
  • Bez ohledu na to zda v tomto období došlo k jejich inkasu
 • Hlavními výnosy výrobního podniku jsou „Tržby“ z prodeje vlastních výrobků a služeb
v nosy podniku tvo
Výnosy podniku tvoří
 • Provozní výnosy – tržby za prodej
 • Finanční výnosy - získáné z finančních investic, cenných papírů, vkladu a účasti
 • Mimořádné výnosy – prodejem odepsaných strojů a majetku.
tr by
Tržby
 • Hlavní složkou výnosů –průmyslových,dopravních,zemědělských podniků
 • Peněžní částka, kterou podnik získal prodejem výrobků,služeb
 • Hlavní zdroj financování podniku
slide49

Růst tržeb:

 • Zvyšování prodeje
 • Růst cen
 • Zvyšování kvality
 • Zvyšování technické úrovně
 • Zlepšováním servisu
 • Účinnou reklamou
3 zisk
3. ZISK

Zisk(Hosp.výsledek) = výnosy - náklady

 • Kritériem pro rozhodování o všech otázkách ekonomiky podniku
 • Hlavním zdrojem akumulace
 • Základem rozdělování důchodů –mezi vlastníky, investory a stát
 • Základním motivem veškerého podnikání
 • Využívá se k výpočtů poměrových ukazatelů

Zvyšování zisku:

 • Snižování nákladů
 • Zvyšování výnosů