1 / 9

Erika Karasová 2.A

Brazília. Erika Karasová 2.A. metropola najväčšej juhoamerickej krajiny. Pred 50 rokmi. Dnes. súčasť svetového kultúrneho dedičstva. 16. stor. portugalská kolónia - podľa stromu brassa (červené farbivo) dažďové pralesy sa vyrubujú pre vzácne druhy drevín

niyati
Download Presentation

Erika Karasová 2.A

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Brazília Erika Karasová 2.A

  2. metropola najväčšej juhoamerickej krajiny Pred 50 rokmi Dnes • súčasť svetového kultúrneho dedičstva

  3. 16. stor. portugalská kolónia - podľa stromu brassa(červené farbivo) • dažďové pralesy sa vyrubujú pre vzácne druhy drevín • sója sa pestuje na 22 mil. ha - juh 85 % z celkovej plochy - stred a západ približne 51 % - druhý najväčší producent na svete

  4. Brasilian National Park • plocha 30 000 ha • najväčšie stredisko s prírodnou vegetáciou v obývanej oblasti na svete • v strede - jazero Santa Maria

  5. Socha Ježiša Krista • vrchol hory Corcovada • ochranná ruka nad Brazíliou • najobľúbenejšie miesto • ľudia veria v splnenie ich snov • nádherný výhľad na krajinu • patrí k siedmym divom sveta

  6. Veľkolepý karneval • najväčší nápor turistov je 40 dní pred Veľkou Nocou • tri dni samby, farieb, masiek, zábavy, hudby a spontánnosti • konajú sa aj v ostatných brazílskych mestách, no nemajú až tak silnú tradíciu ako v Riu de Janeire

  7. Karneval v Rio De Janeiro • dlho považovaný za Svetový Karneval • najväčšia kultúrna udalosť na svete • začína sa vždy v sobotu večer a končí sa v utorok • najpopulárnejší tanec - samba

  8. Ďakujem za pozornosť

More Related