slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mariusz Frankowski PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mariusz Frankowski

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Mariusz Frankowski - PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on

Projekty systemowe realizowane w ramach działania 8.2.2 PO KL na Mazowszu. Mariusz Frankowski Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza. Cel główny. Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw Mazowsza.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Mariusz Frankowski


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Projekty systemowe realizowanew ramach działania 8.2.2 PO KLna Mazowszu

Mariusz Frankowski

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego,Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

slide2

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza

Cel główny

Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw Mazowsza

Cel Strategiczny 1

Zwiększenie współpracy w procesach rozwoju innowacyjności

Cel Strategiczny 2

Wzrost internacjonalizacji Województwa Mazowieckiego

Cel Strategiczny 3

Wzrost środków finansowych przeznaczonych na działalność innowacyjną

Cel Strategiczny 4 Kształtowanie postaw proinnowacyjnych

slide3

Opracowanie koncepcji funkcjonowania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za proces implementacji RSI – budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza

3

slide4

Projekt systemowy

I. Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Projekt systemowy realizowany w ramach PO KL

Komponent regionalny

Priorytet VIII

Działanie 8.2 Transfer wiedzy

Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji

Okres realizacji: 2010 r. – 2015 r.

slide5

Cel ogólny projektu

 • Zapewnienie właściwego poziomu nadzoru procesów wdrażania RSI
 • i budowa systemu monitoringu ww. procesów w perspektywie lat
 • 2009-2015

Cele szczegółowe projektu

 • Identyfikacja i wdrożenie systemu narzędzi służących efektywnemu zarządzaniu i monitorowaniu procesu wdrażania RSI;
 • Inwentaryzacja dostępnych danych, ich uzupełnienie w celu budowy systemu monitoringu i ewaluacji, wspomaganego rozwiązaniami IT;
 • Określenie stanu i potrzeb regionu w zakresie innowacyjności – wypracowanie mechanizmów bieżącego monitorowania i modelowania przyszłych trendów, diagnoz innowacyjności;
 • Animacja nowoczesnej kultury innowacji;
 • Wypracowanie mechanizmów niwelowania różnic w regionie.
slide6

RAPORTY I

SYSTEM

SPRAWOZDANIA,

ŻRÓDŁA

MONITORINGU

PROMOCJE

INFORMACJI

GUS

BADANIA

PODSTAWOWE

PODSTAWOWE

RAPORTY I

(MINIMUM)

SPRAWOZDANIA

INNE

PUBLICZNE

BADANIA

INNE

POGŁĘBIONE

RAPORTY I

POGŁĘBIONE

SPRAWOZDANIA

BADANIA

UZUPEŁNIAJĄCE

ZAPLECZE TECHNICZNE

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Struktura projektu

6

slide7

Oczekiwane rezultaty projektu

 • Platforma informatyczna wraz z odpowiednim wyposażeniem komputerowym. Zakłada się, że będzie ona funkcjonować również po zakończeniu projektu;
 • Raporty, opracowania i ekspertyzy na temat innowacyjności na Mazowszu;
 • Serwis internetowy poświęcony projektowi;
 • Mazowiecka Rada Innowacyjności oraz Panel Ekspertów;
 • Konferencje ogólno-wojewódzkie oraz seminaria regionalne poświęcone tematyce innowacyjności w Województwie Mazowieckim.

7

slide8

Projekt systemowy

II. Opracowanie koncepcji funkcjonowania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji

Projekt systemowy realizowany w ramach PO KL

Komponent regionalny

Priorytet VIII

Działanie 8.2 Transfer wiedzy

Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji

Okres realizacji:2009 r. – 2011 r.

slide9

Cel ogólny projektu

 • Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw Mazowsza, prowadzącyw konsekwencji do zwiększenia ich konkurencyjności

Cele szczegółowe projektu

 • Umożliwienie podmiotom z sektora prywatnego lepszego dostępu do informacji na temat innowacyjności oraz wdrażania nowych technologii w regionie
 • Podniesienie świadomości w zakresie wdrażania rozwiązań innowacyjnych u przedstawicieli sektora MŚP i innych podmiotów uczestniczących w projekcie
 • Wsparcie w ramach sieci ośrodków wymiany doświadczeń przedstawicieli biznesu, ośrodków badawczo – rozwojowych oraz samorządu terytorialnego.
slide10

Prace badawczo-analityczne dotyczące analizy obszaru działań sieci ośrodków;

 • Przeprowadzenie kampanii promocyjno – informacyjnej mającej na celu wsparcie procesu tworzenia oraz późniejszego funkcjonowania sieci ośrodków;
 • Monitorowanie i ewaluacja projektu, poprzez badania skuteczności przekazu działań pilotażowych oraz poziomu identyfikacji marki ośrodków.

Działania prowadzone w ramach projektu

Podniesienie ogólnospołecznej świadomości i zrozumienie potrzeby stosowania innowacyjnych technologii, mających pozytywny wpływ na kondycję lokalnej gospodarki

Rezultat

10

slide11

Wyniki badań

 • Stan sektora MŚP na Mazowszu:
   • Niewielkie zainteresowanie innowacjamiw przedsiębiorstwach;
   • Plany strategiczne mazowieckich przedsiębiorstw tylkow niewielkim zakresie ukierunkowane są na rozwój innowacyjny (5%);
 • Bariery w działalności innowacyjnej mazowieckich przedsiębiorców:
   • Brak środków własnych i zewnętrznych na finansowanie innowacji;
   • Brak odpowiednio wykwalifikowanego personelu;
   • Ukierunkowanie się na tradycyjne formy rozwoju przedsiębiorstwa (z przekonaniem, że innowacje bardziej szkodzą przedsiębiorstwu niż pomagają).

11

slide12

Projekt systemowy

III. Podniesienie kompetencji kadr UMWM odpowiedzialnych za proces implementacji RSI – budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza

Projekt systemowy realizowany w ramach PO KL

Komponent regionalny

Priorytet VIII

Działanie 8.2 Transfer wiedzy

Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji

Okres realizacji: 2009 r. – 2011 r.

slide13

Cel ogólny projektu

Zwiększenie efektywności wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza poprzez stworzenie wykwalifikowanego zespołu kadrowego odpowiedzialnego za ten proces

Cele szczegółowe projektu

 • Podniesienie poziomu kwalifikacji uczestników projektuw zakresie podejmowania działań na rzecz realizacji RSI;
 • Wzrost świadomości, motywacji i zaangażowania uczestników projektu w zakresie realizacji zadań wynikających z RSI;
 • Stworzenie grupy wysoko wykwalifikowanych Regionalnych Konsultantów Innowacyjności.

13

slide14

Działania planowane w ramach projektu

   • Specjalistyczne szkolenia w ramach trzech modułów tematycznych:
    • Zarządzanie projektami związanymi z wdrażaniem RSI
    • Wiedza na temat innowacyjności
    • Doskonalenie kompetencji oraz umiejętności przekazywanie wiedzy oraz współpracy w zespole
   • Udział w konferencjach, wyjazdach studyjnychi seminariach w zakresie innowacyjności

Bardziej efektywna realizacja działań związanych z wdrażaniem RSI

Rezultat

14

dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę!

Mariusz Frankowski

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa