Ansvarsveckan - PowerPoint PPT Presentation

nile
ansvarsveckan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ansvarsveckan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ansvarsveckan

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
Ansvarsveckan
111 Views
Download Presentation

Ansvarsveckan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ansvarsveckan Kyrkornas internationella ansvarsvecka Ekumeniska ansvarsveckan

 2. VadärAnsvarsveckan? • Ekumenisk vecka för samhällspåverkan • De finländska kyrkornas röst i arbetet för en rättvisare globalisering i u-länderna • Möjlighet för församlingar och enskilda att tillsammans skapa opinion kring viktiga frågor

 3. VemordnarAnsvarsveckan? Kyrkor och lokala församlingar Ekumeniska Rådet i Finland Kyrkans central för det svenska arbetet Kyrkans Utlandshjälp Finska Missionssällskapet Frikyrklig Samverkan OrtAid Caritas m.fl.

 4. HurfirasAnsvarsveckan • Årligen veckan kring FN-dagen 24.10 • Tvåårigt tema • Årlig kampanj • Webbsida: www.ansvarsveckan.fi • Seminarier, och evenemang • Kampanjmaterial, andaktsmaterial

 5. Ansvarsveckan2009 Människohandel – vår tids slaveri

 6. Människohandel • Människohandel är när en människa försätts med våld, hot om våld eller vilseledning i slaveriliknande omständigheter i syfte att utnyttja henne - FN:s Palermodeklaration 2000

 7. Människohandelomfattar • sexuellt utnyttjande inom pornografi, massageinstitut, sexklubbar (erotisk dans mm.), eskort service, prostitution och sexslaveri • tvångsarbete eller underbetalt arbete i hem eller på arbetsplatser • handel med mänskliga organ • andra former av utnyttjande i syfte att få ekonomisk vinning

 8. Orsakertillmänniskohandel • Allvarliga politiska, samhälleliga och ekonomiska problem i ursprungslandet • Människor drabbade av fattigdom, marginalisering, organiserad brottslighet eller osäkerhet orsakad av krig och konflikter

 9. Kyrkornaochmänniskohandel • Kyrkorna anser att människohandeln är en kränkning av människovärdet – både hos offer (som kränks) och förövare (som beter sig omänskligt) • Vi bär alla ansvar för att skapa ett samhälle där människor inte är till salu • Ansvarsveckan vill lyfta fram att varje människa är skapad av Gud, värdefull, unik och ingen handelsvara

 10. Finland ochmänniskohandel • Människohandeln berör också Finland och finländare. Finland är både ett transitland och ett mottagarland för människohandel • Hittills har två domar fallit för människohandel i vårt land. • Människohandeln är ofta svår att upptäcka

 11. Människohandelnsomfattning • Människohandeln som fenomen är ett mycket vidare begrepp än vad man vanligen tror • FN och andra expertorgan beräknar att upp till 2,5 miljoner människor, de flesta i åldern 18-23 år, faller offer för människohandel varje år • Människohandeln är världens snabbast växande kriminella handel • Inkomsterna från människohandeln beräknas uppgå till 31 miljarder USD.

 12. Myterommänniskohandel • Myt: Legalisering av prostitution minskar människohandeln • Fakta: I länder med legaliserad prostitution växer människohandeln snabbt pga ökad efterfrågan • Myt: Människohandeln är ett fristående fenomen • Fakta: Det finns ett klarlagt samband mellan pornografi, prostitution och människohandel

 13. Människohandelochglobalisering • Människohandeln illustrerar på ett tragiskt sätt globaliseringens värsta sidor: • Maximerad profit till minsta möjliga kostnad • Människor reduceras till handelsvaror • Stater skapar förutsättningar för handeln att existera och växa • Avtalen mellan ”arbetsgivare” och ”anställd” ensidiga och svåra att kontrollera

 14. Människohandeln i siffror • 2 miljoner nya offer för människohandel varje år • 200 000 personer säljs varje år i Europa • Hälften av människohandeln sker nationellt • Offer från 127 olika länder • Handeln med människor omsätter 32 miljoner euro/år • 80% av offren är kvinnor och barn • 70% av alla tvingas arbeta som sexarbetare • 60% av människohandlarna är bekanta eller släktingar • 50% av offren berörs av vapen eller narkotikahandel • 40% fler självmord bland offren • 6000 rättegångar om människohandel varje år

 15. Orsakertillmänniskohandel • Social misär, arbetslöshet • Politisk instabilitet, bristfällig lagstiftning • Brist på utbildning, dåliga framtidsutsikter • Ökad efterfrågan på billig arbetskraft och sexuella • Happy trafficking: människohandelsoffer återvänder hem och berättar som sina ”goda erfarenheter”

 16. Motarbetamänniskohandeln • Medvetandegöra om dess existens både i ursprungs, transit och destinationsländer • Utbildning i att upptäcka människohandel (gränspersonal, polis, socialarbetare, diakoner) • Ge människohandelns offer trygghet, självkänsla, rättshjälp • Döma människohandlare till lagstadgade straff • Internationellt, gränsöverskridande samarbete