5 3 tipet e te dhenave dhe variablave 5 4 strukturat e kontrollit n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
5.3 Tipet e te dhenave dhe variablave 5.4 Strukturat e kontrollit PowerPoint Presentation
Download Presentation
5.3 Tipet e te dhenave dhe variablave 5.4 Strukturat e kontrollit

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

5.3 Tipet e te dhenave dhe variablave 5.4 Strukturat e kontrollit - PowerPoint PPT Presentation


 • 214 Views
 • Uploaded on

5.3 Tipet e te dhenave dhe variablave 5.4 Strukturat e kontrollit. Variables / Ndryshoret. Variablat ne javascript jane ‘ kuti ’ per te ruajtur te dhena . var x=5; var y=6; var z=x+y; Variablat ne JavaScript gjithashtu mund te ruajne shprehje si psh rasti : var z= x+y ;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '5.3 Tipet e te dhenave dhe variablave 5.4 Strukturat e kontrollit' - nikkos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
variables ndryshoret
Variables / Ndryshoret
 • Variablat ne javascriptjane ‘kuti’ per teruajturtedhena.
 • var x=5;var y=6;var z=x+y;
 • Variablat ne JavaScript gjithashtumundteruajneshprehjesipshrasti: var z=x+y;
 • Variablatmundtekeneemertimeteshkurtra (sixdhey) oseemrapershkrues (mosha, shuma, volumi).
rregullat e em rtimit
Rregullat e emërtimit
 • Emriinjevariabliduhettefilloje me shlronje
 • Gjithashtueshte e mundurtefillojeemriinjevariabli me $ose_ (pornukrekomandohen)
 • Emrat e variablavejane Case-Sensitive (ndheNjanetendryshme)
rregulla t variablave
RregullatëVariablave
 • Variablat ne JavaScript mundtembajnetedhenatendryshmesipshnumraapotext.
 • Ne rast se kemitebejme me tekst ne JavaScript, ireferohemisistring.
 • Shembull >>

var pi = 3.14;varperson = "John Doe";varanswer = 'Yes I am!';

Kurkeminjenumersivleretenjevariablinukivendosimthonjza. Ne rast se ivendosim, atehere do tetrajtohetsitekst (string).

Kurvlera e njevariablieshtetekst, vendoimthonjzateke (‘’) osedyshe (“”)

dekalrimi ndertimi i variablave javascript
Dekalrimi (ndertimi) ivariablave JavaScript
 • Kurdeklarojmenjevariabel JavaScript vendosimperparafjalenvar:

varemriVariablit;

 • Sapodeklarohet, variabli do tejete bosh. Nuk ka vlereteruajtur / tecaktuar.
 • Per ticaktuarnjevlere, perdorimshenjen ‘=‘

emriVariablit = “Vlera e variablit";

 • Nderkohe, eshtenormaletijapeshvlerenvariablit ne momentinqe e deklaro ate.

varemriVariablit = “Vlera e variablit";

javascript dynamic types
JavaScript: Dynamic Types
 • Llojet e variablave ne JavaScript janedinamike. Dmth, njevariabelmundtemarrevleratendryshmebazuar ne tedhenatqeicaktojme. Psh:

varx;               // ne keterast x eshteundefinedvar x = 5;           // ketux eshtenumervar x = "John";      // ketu x eshteString

javascript strings text
JavaScript Strings (text)
 • Stringeshtenjevariabelqeruankarakteresivlere. Psh: "John Doe“ eshtenje string.

String eshtecdo text brendathonjzavetecilatmundtejenetekeapodyshe. (‘’ ose “”)

Shembull

varmakina=“BMW X5";varmakina=‘BMW X5';

 • Thonjezatmundtealternohenbrenda string-ut/

Shembull

varpergjigje="It's alright";varpergjigje="He is called 'Johnny'";varpergjigje='He is called "Johnny"';

javascript numrat
JavaScript Numrat
 • Numrat ne JavaScript janevetemnjelloji.
 • Mundteshkruajmenumrat me presjeose pa prese.

Shembull >>

var x1=34.00;   

var x2=34;        

slide9

JavaScript Booleans

Booleans mundtekenevetemdyvlera: true ose false.

var x=true;var y=false;

Booleans perdorenzakonisht ne kontrollelogjike.

 • JavaScript Arrays

Ndertojmenje array (vektor) teemeruarmakina

varmakina=new Array();makina[0]=“Fiat";makina[1]="Volvo";makina[2]="BMW";

Ose ne formen:

varmakina = [“Fiat","Volvo","BMW"];

Indeksimii array (vektoreve) eshte zero-based, qe do tethoteelementii pare eshte [0], elementiidyteeshte [1], etj.

slide10

JavaScript Objects (Objektet)

var person={emri:"John", mbiemri:"Doe", id:5566};

Objekti (person) ka 3 properties qejane: emri, mbiemri, dhe id.

Hapesiratnukjaneterendesishme ne rastin e objekteve. Psh.

var person={firstname : "John",lastname  : "Doe", id        :  5566};

Properties e objektitmundteperdoren ne dymenyra:

Example >>

name=person.lastname;name=person["lastname"];

 • Kurnjevariabeldeklarohet me fjalenkyce “new", ajoeshtedeklaruarsioblejkt:

var name = new String;var x =    new Number;var y =    new Boolean;

 • Undefined (tepacaktuar) dheNull

Undefinedeshtevlera e njevariabliqenuk ka vlere/

Gjithashtunjevariabelmundtejete bosh duke e caktuarsinull;

makina=null;person=null;

javascript kushtet if else
JavaScript kushtetIf...Else
 • Fjalitekushtoreperdoren per tekryerveprimebazuarnjenjeapodisakushtetecaktuara.

Fjalitekushtore/ kondicionale ne JavaScript jane:

 • if– perdoret per tuekzekutuarnjekodvetem ne rast se njekushticakruareshteplotesuar (eshteivertete)
 • if...else - perdoret per tuekzekutuarnjekodvetem ne rast se njekushteshteivertete (plotesuar) dhenjekodtjeter ne rast se nukplotesohetipari
 • if...else if....else – kykushtperdoret per tezgjedhurnjenga ‘blloqet e kodit’ per tecilinplotesohetkushti
 • switch- kykushtperdoret per tezgjedhurnjenga ‘blloqet e kodit’ per tecilinplotesohetkushti
kushti if
KushtiIf
 • if– perdoret per tuekzekutuarnjekodvetem ne rast se njekushticakruareshteplotesuar (eshteivertete)
 • Sintaksa

if (kushti)  {kodiqe do teekzekutohet ne rast se plotesohetkushtiimesiperm

  }

Kujdes: Kushtiifshkruhet me germatevogla (lowercase). Ne rast se e shkruajme me germakapitale do tekemitebejme me JavaScript error!

Shembull >>

Pershendet “Mirembrema" ne rast se oraeshte 20:00 ose me shume.

varora = 20;

if (ora>20) { alert (“Mirembrema“);  }

Vini re: Ne keterastnukkemi ..else.. Kjo do tethote se browseri do teekzekutojekodinvetem ne rast se kushti ne if zbatohet.

kushti if else
KushtiIf...else
 • If…else perdoret per tuekzekutuarnjekodvetem ne rast se njekushteshteivertete (plotesuar) dhenjekodtjeter ne rast se nukplotesohetipari
 • Sintaksa

if (kushti) {kodiqe do teekzekutohet ne rast se eshteisakte

} else {kodiqe do teekzekutohet ne rast se kushtinukeshteisakte  }

Shembull >>

 • Pershendet “Mirembrema" ne rast se oraeshte 20:00 ose me shume. Ne tekundert, pershendet “Miredita”:

varora = 20;

if (ora>20) { alert (“Mirembrema“); }

else {

alert (“Miredita“); }

kushti if else if else
Kushtiif...else if...else
 • if…else if…else - kykushtperdoret per tezgjedhurnjenga ‘blloqet e kodit’ per tecilinplotesohetkushti
 • Sintaksa

if (kushti 1)  {kodiqe do teekzekutohetnqsplotesohetkushti 1  }else if (kushti 2)  {kodiqe do teekzekutohetnqsplotesohetkushti 2  }else  {kodiqe do teekzekutohetnqsasnjeringakushtet 1 dhe 2 nukplotesohet

  }

 • Shembull >>
kushti s witch n javascript
Kushtiswitchnë JavaScript
 • Kushtiswitchperdoret per tekryerveprimetendryshme ne rast se plotesohenkushtet e caktuara.
 • Kushtiswitchnë JavaScript

Kykusht do teperdoretateherekurduamtekontrollojmedisakushtedheduamqeteekzekutohetvetemnjebllokkodiicaktuar (qendodhettekkushtiiplotesuar)

 • Sintaksa

switch(n){case 1:ekzekutobllokun e kodit 1  break;case 2:ekzekutobllokun e kodit 2  break;default:kodi per teekzekutuarnqsneshtendryshengacase 1 dhe 2}

 • Si funksionon:

Ne fillimkeminjevleren (zakonishtnjendryshore). Vlera e variablitkrahasohet me vlerat e secilitrast (case). Ne rast se kemiperputhje, bllokuikodit ne ate rast (case) ekzekutohetdhembarocikliikontrolleve. Per keteqellimtefunditperdorimbreak.

slide17

Shembull >>

Gjejditen e javesbazuar ne vleren e ndryshoritdita

vardita=0;switch (dita){case 0:  x=“Sot eshte e Hene";  break;case 1:  x=" Sot eshte e Marte";  break;case 2:  x=" Sot eshte e Merkure";  break;case 3:  x=" Sot eshte e Enjte";  break;case 4:  x=" Sot eshte e Premte";  break;case 5:  x=" Sot eshte e Shtune";  break;case 6:  x=" Sot eshte e Djele";  break;}

alert (x);

slide18

Fjalakycedefault

Ne rast se asnjengakushtet (case) nukplotesohet, ateherecakto se cfareduhetteveprojeprogrami duke perdorurfjalenkycedefault

 • Shembull >>

Ne rast se sot NUK eshte e Heneose e Marte, atehereshkruaj “Nuk e dicfarediteeshte sot”:

switch (dita){ case 1: x=“Sot eshte e Hene"; break; case 2: x=“Sot eshte e djele"; break;default: x="Nuk e dicfarediteeshte sot "; }

cikli for n javascript
CiklifornëJavascript

Cikletmundteekzekutojnenjebllokkodidisa here.

 • Cikletne JavaScript
 • Cikletperdoren ne rast se duamteekzekutojme/shfaqimtenjejtinkod here pas here, dhecdo here me njevleretendryshme. Zakonishtkjondodhkurpunojme me vektoret (arrays). Psh. ne vend qevektorinmakina=["BMW","Volvo",“Fiat","Ford"];

tashkruajme:

document.write(makina[0] + "<br>"); document.write(makina[1] + "<br>"); document.write(makina[2] + "<br>"); document.write(makina[3] + "<br>");

Shkruajme: (Shembull>>)

for (vari=0;i<makina.length;i++) { document.write(makina[i] + "<br>"); }

llojet e cikleve loops
Llojet e Cikleve (Loops)

JavaScript suportonllojetendryshmeteciklevekumundtepermendin:

 • Ciklifor
 • Sintaksa:

for (fjalia 1; fjalia2;fjalia 3){bllokuikoditqe do teekzekutohet

}

Fjalia 1ekzekutohetpara se cikli (bllokuikodit) tefilloje.

Fjalia 2percaktonkushtin per teecurcikli (bllokuikodit)

Fjalia 3 ekzekutohetsa here pasiciklieshtekryer

 • Shembull >>

for (vari=0; i<5; i++)  {document.write (i + "<br>");   }

for – cikel ne njebllokkodidisa here

for/in – ciklettek properties e njeobjekti

do/while - – cikel ne njebllokkodidisa here kurnjekushtplotesohet

while -cikel ne njebllokkodidisa here kurnjekushtplotesohet

cikli while n javascript
Cikliwhilenë JavaScript

Cikletmundteekzekutojnenjebllokkodidisa here – per aqkohesanjekushteshteivertete.

 • Cikliwhile

Cikli whileperseritnjekodtecaktuarper aqkohesanjekushteshteivertete.

 • Sintaksa

while (kushti)  {kodiqe do teekzekutohetkurkushtiteplotesohet.

  }

Shembull >>

 • Cikliimeposhtem do teekzekutohet per aqkohesavlera e variablitieshte me e vogel se 5 (i<5):

while (i<5)  {  x=x + “Numrieshte " + i + "<br>";i++;  }

Kujdes: Ne rast se nuk do territnivleren e variabliti, ateherecikli do tejeteipafundem.

cikli do while
CikliDo/While

Ciklido/whileeshtenje variant iciklitwhile. Kycikel do teekzekutojebllokun e koditnjehereperpara se tekontrollojenesekushtieshteiverteteapojo. Pastaj, cikli do teperseritet per aqkohesakushtiplotesohet.

 • Sintaksa

do  {bllokuikoditqe do teekzekutohet}while (kushti);

 • Shembull >>

Cikli ne keteshembull do teekzekutohettepaktennjehere, edhe ne rast se kushtinukeshteiplotesuar (ivertete) per faktin se bllokuikoditndodhetpara se kushti e kontrolloje:

do  {  x=x + “Numrieshte" + i + "<br>";i++;  }while (i<5);

Kujdes: Ne rast se nuk do territnivleren e variabliti, ateherecikli do tejeteipafundem.