1 / 13

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI «TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ»

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI «TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ». Prof. Dr. İsmail KIRAN. Teknogirişim Sermayesi Desteği Nedir?.

nika
Download Presentation

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI «TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ»

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI«TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ» Prof.Dr. İsmail KIRAN

 2. Teknogirişim Sermayesi Desteği Nedir? • 5746 Sayılı Kanunun destek mekanizmalarından birisi olan“Teknogirişim Sermayesi Desteği”;Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, desteği veren merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından desteklenmesi uygun bulunan bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek için düzenlenmiştir.

 3. Teknogirişim Sermayesi Desteği Nedir? • Kanun kapsamında desteklenmesi uygun bulunan girişimci, işletmesinikurmasını müteakip en fazla 100.000 TL ve bir yıl süre ile desteklenecek olup, destek ödemeleri bir iş planı çerçevesinde ve dönem raporlarının projenin iş planına uygun olarak yürütüldüğünün denetimi sonrası yapılmaktadır. • Destek başvurusunun zamanı: Programa yılda bir kez 01 Ekim - 01 Kasım tarihleri arasında başvuruyapılabilmektedir. • Destek kapsamında bulunan gider kalemleri: • Makina, donanım, yazılım ve yayın giderleri, • Sarf malzemesi giderleri • Personel giderleri, • Hizmet alımı ve danışmanlık giderleri (Toplam bütçenin %20'sini geçemez), • Genel işletme giderleri.

 4. Desteğin Amacı • 5746 Sayılı Kanun kapsamında sağlanan Teknogirişim Sermaye Desteği ile yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilerin, bu iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için çekirdek sermayesağlanarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 5. Desteğin Hedefi • Bu Kanunileülkemizdenitelikligirişimciliğinözendirilmesibugirişimcilertarafındanuluslararasırekabetgücüolan, yenilikçi, teknolojidüzeyiyüksekürün ve süreçlerigeliştirebilenişletmelerinoluşturulmasıhedeflenmektedir. • Ayrıcabudestekileülkemizdebilgiyoğun ve yenilikçigirişimcilikkonusundakifarkındalığınartırılmasınınyanındayüksekeğitimli, nitelikligençlerinişhayatınakazandırılması da sağlanmaktadır.

 6. Destek Başvuru Koşulları • Programa üniversitelerin örgün öğrenim veren, herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış gerçek kişiler başvurabilmektedir. • "Bir yıl içinde mezun olabilme" şartı, ilgili üniversitenin yetkili birimlerince Teknogirişim sermayesi desteği için talepte bulunulan merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresi adına düzenlenen bir yazıyla, • "ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce alma" şartı ise ilgili üniversitelerce verilen çıkış belgesiyle veya diplomayla tevsik edilecektir. • Destekten, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresi tarafından kabul edilmiş iş planına uygun biçimde ve destek başvurusundan sonra ihdas edilmiş ve girişimcinin tek başına temsil ve ilzama yetkili olduğu işletme yararlanabilecektir.

 7. Değerlendirme Kriterleri • İş fikrinin Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü • İş Planının Değerlendirilmesi • İş Fikri Çıktısının Rekabet Gücüne Etkisi ve İşletmenin Gelişimine Katkısı • İşletmenin Pazar Analizi ve Pazarlama Yöntemi

 8. İş Fikrinin Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü • İş Fikri, günümüz teknoloji düzeyini ileri götürebilecek niteliktedir. • İş fikri öncelikli teknoloji alanında yer almaktadır. • İş fikri, ulusal bazda yenilik içermektedir. • İş fikri, uluslararası bazda yenilik içermektedir. • İş fikri çıktısının, teknolojik yapabilme, kullanılabilme veya endüstriyel uygulamaya dönüştürme olasılığı bulunmaktadır.

 9. İş Fikrinin Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü • İş fikri, bilinen bir yönetim veya tekniğin veya teknolojinin yeni bir alana/sektöre/ürüne/sürece uygulanmasını içermektedir. • İş fikri, mevcut durumun (teknoloji-yöntem-sistem-ürün-süreç-teknik-sistem) iyileştirilmesini amaçlamaktadır. • İş fikri, teknolojik yapı olarak dışa bağımlılığı azaltabilecek niteliktedir. • İş fikri, ulusal teknolojik ve yenilikçilik bilgi birikimine katkı sağlayabilecek niteliktedir. • İş fikri işletmeye yenilikçi projeleri yapabilme sürekliliği kazandıracak nitelikte olup, yeni projeleri başlatma potansiyeli bulunmaktadır.

 10. İş Planının Değerlendirilmesi • İş planı, genel olarak iş fikri konusu ürüne ilişkin çalışmaları kapsayacak biçimde hazırlanmış olup uygulanabilirliği vardır. • Gider kalemleri, yapılacak iş fikri çalışmaları ile uyumludur. • Girişimcinin eğitim durumu, araştırma deneyimi ve varsa akademik çalışmaları ürünün teknolojik düzeyi için yeterlidir. • İş paketleri tanımlanmış ve zamanlaması iyi planlanmıştır. • İş fikri çıktısının gerçekleştirilmesine yönelik uygulanacak yöntem ve aşamalar uygundur. • Finansal plan yapılırken tüm öngörüler dikkate alınmıştır.

 11. İşletmenin Pazar Analizi ve Pazarlama Yöntemi • İş fikri çıktısı yeni bir pazar veya kullanım alanı oluşturmaya katkı sağlayacaktır. • İş fikri çıktısının yurtiçi ve yurt dışı hedef kitlesi ile ilgili analizler yapılmıştır. • İş fikri çıktısının yurtiçi ve yurt dışı muhtemel rakipleri ile ilgili analizler yapılmıştır. • Ürün ve sektöre uygun tanıtım ve pazarlama stratejileri belirlenmiştir. • Ürün ihracatının yapılacağı hedef pazarlar belirlenmiş ve buna yönelik analizler yapılmıştır. • Kurulacak işletme, iş fikri konusu ürün ile pazardaki diğer firmalara karşı rekabet avantajı elde edilebilecektir.

 12. Destek Alan Örnek İş Fikirleri • Tek makine ile kereste kurutma, koruma ve buharlama işlemlerinin yapılması • Akıllı taşıtlar için sürücü destek sistemi • Genetik veri madenciliğinde kullanılacak biyoinformatik analiz aracının geliştirilmesi • Antimikrobiyal etkili nanoparçacık üretimi ve antimikrobiyal etkinliklerinin araştırılması • Tıp ve kozmetik alanında kullanılan keratin için etkin bir izolasyon yönteminin geliştirilmesi

More Related