1 / 14

Novinky ve zdravotnickém právu?

Novinky ve zdravotnickém právu?. JUDr. Petr Šustek Centrum zdravotnického práva, Právnická fakulta UK v Praze Advokátní kancelář JUDr. Darina Šustková. 1 Stoupající tendence řešení medicínsko - právních sporů v občanskoprávním řízení 2 Nové případy v praxi zdravotnických zařízení.

nijole
Download Presentation

Novinky ve zdravotnickém právu?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Novinkyve zdravotnickém právu? JUDr. Petr Šustek Centrum zdravotnického práva, Právnická fakulta UK v Praze Advokátní kancelář JUDr. Darina Šustková

 2. 1Stoupající tendence řešení medicínsko- právních sporů v občanskoprávním řízení 2Nové případy v praxi zdravotnických zařízení Nové trendy

 3. Prakticky v celém procesu poskytované zdravotní péče • Nové standardy SAK ČR Sféra chyb

 4. Zdravotnická dokumentace • Informovaný souhlas • Ochrana dat • Přístrojové vybavení • Nedodržování vnitřních předpisů • Zákoník práce Nejvyšší chybovost

 5. hradí se jednorázové odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění (vyhláška 440/2001 Sb.) • účelně vynaložené náklady léčení • trvalé následky: důchod s přihlédnutím ke změně výdělečné schopnosti • usmrcení: výživné pozůstalým a jednorázová náhrada Žaloba na náhradu škody na zdraví

 6. odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění dle vyhlášky se odvozuje od tabulek – může být nespravedlivé • nehradí se psychická/citová újma pacienta • nehradí se pomoc, kterou by zesnulý pacient jinak poskytoval svým blízkým • pevná částka jednorázové náhrady při usmrcení poškozeného může být nespravedlivá • nárok se promlčuje Problémy náhrady škody na zdraví

 7. soudy jsou oprávněny v případě rozporu vyhlášky s normami vyšší síly ji nepoužít • pokud jednorázová náhrada při usmrcení není dostatečná, může být překročena podle ustanovení o ochraně osobnosti • do budoucna by měla být stávající koncepce změněna Ústavní soud

 8. dosud spíše doplněk náhrady škody na zdraví • avšak: • umožňuje odpoutat se od bodové vyhlášky • umožňuje přiznat vyšší jednorázovou náhradu při usmrcení • nárok se dle poslední judikatury NS promlčuje • do budoucna lze očekávat nárůst Žaloba na ochranu osobnosti

 9. NS ČR, 30 Cdo 154/2007, 28. 6. 2007: • není povinnost žalovat na náhradu škody, i postup non legeartis lze žalovat přes ochranu osobnosti, soud rozhodne o výši nároku podle okolností případu Žaloba na ochranu osobnosti

 10. Případ „nechtěné dítě“ • Případ „záměna dětí“ Žaloba na ochranu osobnosti

 11. Reforma? • Návrh občanského zákoníku Novinky a zdravotnictví

 12. Smlouvou o léčebném výkonu se poskytovatel vůči příkazci zavazuje provést v rámci svého povolání nebo předmětu činnosti léčebný výkon pro ošetřovaného, ať již je jím příkazce nebo osoba třetí. Návrh občanského zákoníku - § 2363 an.

 13. 2) Příkazce zaplatí poskytovateli odměnu, je-li to ujednáno; to neplatí, stanoví-li zvláštní zákon, že se léčebný výkon hradí výlučně z jiných zdrojů. - Dále poučení, práva a povinnosti stran, záznamy o léčení Smlouva o léčebném výkonu

 14. Advokátní kancelář Šustková JUDr. Petr Šustek Kaprova 13 110 00 Praha 1 psustek@aksustkova.cz Děkuji za pozornost

More Related