centrum doskonalenia kadr lex klass n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Centrum Doskonalenia kadr Lex- Klass

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Centrum Doskonalenia kadr Lex- Klass - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Centrum Doskonalenia kadr Lex- Klass. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacjach. Nowelizacje ustawy Prawo Zamówień Publicznych-2009 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Centrum Doskonalenia kadr Lex- Klass' - nigel-white


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
centrum doskonalenia kadr lex klass

Centrum Doskonalenia kadr Lex- Klass

Ustawa

Prawo Zamówień Publicznych

po nowelizacjach

nowelizacje ustawy prawo zam wie publicznych 2009 r
Nowelizacje ustawy Prawo Zamówień Publicznych-2009 r.

ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dzień wejścia w życie 22 grudzień 2009 rok- tzw: „mała nowelizacja”

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw opublikowana w dniu 29 grudnia 2009- Dzień wejścia w życie 29 styczeń 2010 roku-

– tzw. „duża” nowelizacja

za o enia i cele nowelizacji
Założenia i cele nowelizacji
 • Implementacja Dyrektyw unijnych
 • Dalsza racjonalizacja i przejrzystość przepisów
 • Nowela antykryzysowa
przeliczanie warto ci zam wie
Przeliczanie wartości zamówień
 • Kwota 14 000 EURO w przeliczeniu wg Obowiązującego rozporządzenia

(x 3,839) wynosi : 53746 zł netto –

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia23 grudnia 2009 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. Nr 224, poz. 1796)

warto ci zam wie prog w unijnych
Wartości zamówień progów unijnych

Dostawy i usługi – 125 000 EURO – zamawiający centralni

Dostawy i usługi – 193 000 EURO – sektor samorządowy

Dostawy i usługi – 387 000 EURO – zamawiający sektorowi

Roboty budowlane – 4 845 000 EURO - wszyscy

og oszenia art 13
Ogłoszenia – Art. 13

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r – w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 12, poz.69)

art 40 ust 5a (poinformowanie znanych sobie wykonawców o publikacji ogłoszenia)

warunki udzia u w post powaniu art 22
Warunki udziału w postępowaniuart. 22

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa posiadają obowiązek ich posiadania

Posiadania wiedzy i doświadczenia

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Proporcjonalność do przedmiotu zamówienia

-opisu warunków udziału w postępowaniu

warunki udzia u w post powaniu art 24 i 24 a
Warunki udziału w postępowaniuart. 24 i 24 a

Zmiana treści art. 24 ust 1 i ust 2

Podstawy wykluczania wykonawców

„Czarna lista Prezesa UZP” i obowiązki zamawiającego wynikające z brzmienia art. art. 24a

dokumenty podmiotowe i przedmiotowe
Dokumenty podmiotowe i przedmiotowe
 • Art. 26 ust 2a i 2b, 2c w nowej treści:
 • Art. 26 ust 2a- doprecyzowanie przepisów dotyczących terminu, w którym wykonawca potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowanie
 • Art. 26 ust 2b – poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów
 • Art. 26 ust 2c- składanie dokumentów finansowych
 • Znowelizowane „Rozporządzenie o dokumentach”
specyfikacja istotnych warunk w zam wienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ w kontekście rozdziału warunków

Zmiana art. 38 ust 1, 1a i 1b- dotycząca

terminów na wyjaśnianie treści SIWZ

Modyfikacja treści art. 38 ust 6 – dotycząca przedłużania terminu składania ofert w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu

wadium
Wadium

Art. 46 ust 1, 1a, 2, 3 – nowe okoliczności zwrotu wadium, ust 3 w kontekście małej i dużej nowelizacji oraz sytuacji kryzysowej na rynku

Okoliczności zatrzymania wadium –

- art. 46 ust 4a

tryby udzielania zam wie przetarg nieograniczony art 39
Tryby udzielania zamówień – Przetarg nieograniczony- Art.39

Terminy składania ofert (art. 43) :

 • Powyżej 14 000 EURO lecz poniżej kwot na podstawie art. 11 ust 8
 • 7 dni dla dostaw i usług od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi UZP
 • 14 dni dla robót budowlanych
 • Jeżeli wartość jest ≥ niż kwoty określone w art. 11 ust 8
 • 40 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE drogą elektroniczną
 • 47 dni od dnia przekazania ogłoszenia UOPWE, w inny sposób niż określony powyżej
 • 22 dni od dnia przekazania ogłoszenia UOPWE drogą elektroniczną
 • 29 dni od dnia przekazania ogłoszenia UOPWE w sposób inny niż powyżej
tryby udzielania zam wie przetarg ograniczony art 47
Tryby udzielania zamówień – Przetarg ograniczony- Art.47
 • Wszczęcie postępowania, przekazywanie i publikacja ogłoszeń – Art. 48 (- modyfikacja pkt 7 dotyczącego warunków udziału w postępowaniu, oceny ich spełnienia oraz ich znaczenia )
 • Zwrot wniosku złożonego po terminie w kontekście art. 50 ust 2
tryby udzielania zam wie przetarg ograniczony art 52 c d
Tryby udzielania zamówień – Przetarg ograniczony- Art.52 c.d.
 • Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust 8 termin składania ofert wynosi
 • Min 7 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dla dostaw i usług
 • Min 14 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dla robót budowlanych
tryby udzielania zam wie przetarg ograniczony art 52
Tryby udzielania zamówień – Przetarg ograniczony- Art. 52

Jeżeli wartość zamówienia jest ≥ niż kwoty określone w art. 11 ust 8 termin składania ofert nie może być krótszy niż 40 dni od dnia zaproszenia do składania ofert

Art. 52 ust 3 i 4 dotyczy okoliczności wyznaczania terminów krótszych – (22 dni lub 10 dni )

W art. 52 ust 5 ustawodawca przyznaje zamawiającemu możliwość samodzielnego skrócenia terminu składania ofert z 40 na 35 o ile udostępni SIWZ na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DzUUE

tryby udzielania zam wie negocjacje bez og oszenia art 62
Tryby udzielania zamówień – Negocjacje bez ogłoszenia Art. 62

Nowy ust 2a w art. 62 dotyczący możliwości zamieszczenia ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub DZUUE, który zawiera co najmniej:

nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;

określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;

uzasadnienie wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia;

nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano

tryby udzielania zam wie zam wienie z wolnej r ki art 66
Tryby udzielania zamówień – Zamówienie z wolnej ręki - Art. 66

Art. 66 ust 1 i 2 w nowej treści: Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.  

Zamawiający, po wszczęciu postępowania, może zamieścić odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zawierające co najmniej:

nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;

określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;

uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki;

nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia.

wyb r najkorzystniejszej oferty art 84 z o enie ofert po terminie
Wybór najkorzystniejszej oferty art. 84 –złożenie ofert po terminie

Nowe brzmienie art. 84 ust 2 - W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

termin zwi zania ofert
Termin związania ofertą

Nowe brzmienie art. 85 ust 4 - przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

wyb r najkorzystniejszej oferty art 92
Wybór najkorzystniejszej ofertyart. 92
 • Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający równocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkaniai adresy wykonawców,którzyzłożylioferty, a także punktację przyznaną ofertomw każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

2)wykonawcach,którychofertyzostałyodrzucone,podającuzasadnieniefaktycznei prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego albo negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

wyb r najkorzystniejszej oferty uniewa nienie post powania art 93
Wybór najkorzystniejszej ofertyunieważnienie postępowania- art. 93
 • Zmiana treści art. 93 ust 1 pkt 4 - przypadek złożenia oferty przekraczającej kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia
 • Modyfikacja treści art. 93 ust 1 pkt 7 - „postępowanie obarczone wadą……”
 • Art. 93 ust 1a pkt 1,2,3 – nowa przesłanka pozwalająca na unieważnienie zamawiającemu postępowania z powodu braku środków na realizację zamówienia
zawarcie umowy art 94
Zawarcie umowy – art. 94

Art. 94 ust 1 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Nowe klauzule zawarcia umowy przed upływem terminów, o których mowa w ust 1 zawarte w art. 94 ust 2 pkt 1,2,3,4,

Nowe brzmienie art. 95 ust 3 dotyczącym przekazania ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, jeżeli zamówienie udziela się na podstawie umowy ramowej

dokumentowanie post powa art 96
Dokumentowanie postępowań- Art. 96

Zmiana treści art. 96 ust 3:

Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

Oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia

Oferty wstępne udostępnia się od dnia zaproszenia wykonawców do składania ofert

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

umowy w zam wieniach publicznych
Umowy w zamówieniach publicznych

Modyfikacja treści art. 140 ust 3 - Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Modyfikacja treści art. 143 ust 1 i nowe brzmienie ust 1a – zawieranie umów na czas nieoznaczony oraz wyłączenia i możliwości zamawiającego

Modyfikacje art. 144 ust 1 oraz ust 2 – dotyczy zmian w umowie

Nowe kompetencje Prezesa zawarte w art. 144 a- dotyczące unieważnienia umów

Nowe klauzule unieważnienia umów zawarte w art. 146

zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy art 147
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Art. 147

Art. 147 ust 2 nowe brzmienie - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Art. 151 ust 2 i 3 nowe brzmienie - ust 2 - Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.

Ust 3 - Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady

Art. 151 a – nowe możliwości zaliczkowania na poczet wykonania zamówienia

prezes urz du zam wie publicznych
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Modyfikacja art. 154 (kompetencje Prezesa) pkt 5a o obowiązku ogłaszania, aktualizowania oraz wykreśleń na stronie internetowej Urzędu wykazu wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli ta szkoda została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu „Czarna Lista Prezesa”

W art. 154b (dane wykonawców, o których mowa w art. 154 pkt 5a

rodki ochrony prawnej odwo anie i skarga
Środki Ochrony Prawnej odwołanie i skarga

KIO ( Krajowa Izba Odwoławcza) – do rozpatrywania odwołań

Art. 179 przepisy wspólne – nowe brzmienie:

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.  

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, której mowa w art. 154 pkt 5.

Szczątkowy protest – art. 181

rodki ochrony prawnej c d odwo anie i skarga do s du
Środki Ochrony Prawnej c.dodwołanie i skarga do sądu

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

Wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę

Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania

warunków udziału w postępowaniu

wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

odrzucenia oferty odwołującego.

rodki ochrony prawnej c d odwo anie i skarga do s du1
Środki Ochrony Prawnej c.dodwołanie i skarga do sądu

Art. 182 ust 1 - Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

rodki ochrony prawnej c d odwo anie i skarga do s du2
Środki Ochrony Prawnej c.dodwołanie i skarga do sądu

Art. 182 ust 2 - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Na orzeczenie Izby przysługuje Skarga do sądu – propozycje i wątpliwości

ad