Administrasjon for flere virksomheter - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Administrasjon for flere virksomheter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Administrasjon for flere virksomheter

play fullscreen
1 / 30
Administrasjon for flere virksomheter
167 Views
Download Presentation
nigel-tillman
Download Presentation

Administrasjon for flere virksomheter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Norsk kulturråd

 2. Administrasjon for flere virksomheter ADMINISTRASJON FOR FLERE VIRKSOMHETER • Norsk kulturråd512 mill kr Kulturfondet, 224 mill kr Post 74, 25 mill kr Museum og arkiv • Statens kunstnerstipend 238 mill kr i stipend- og garantiinntekter • Fond for lyd og bilde 30 mill kr • Den kulturelle skolesekken167 mill kr fordelt via fylkeskommunene Norsk kulturråd VISP! 01.04.2011

 3. NYE OPPGAVER 2011 • Arkiv og museumsdelen fra ABM-utvikling slått sammen med Kulturrådet. • Tar med seg en rekke forvaltningsoppgaver • Statistikk • Rapportering • Rådgiving og utvikling • Søkbare midler museum

 4. Norsk kulturråd Rådet 10 medlemmer og fire varamedlemmeroppnevnt av Kongen i Statsråd (Kulturdepartementet) - Forvalter Norsk kulturfond og post 74 Utvalg oppnevnt av rådet - 27 faglige utvalg på mellom 3 og 6 personer - Oppnevnt av rådet etter faglige kriterier • Administrasjonen • (102 ansatte) • Ledelse • Informasjon • Rådgivere og saksbehandlere • FoU-avdeling • Administrasjon

 5. Kulturfondet 2010 Antall søknader totalt 7 518 Antall tildelinger totalt: 2 833 Søknadssum totalt: 1 281 000 000 Forhold tildeling/søknadssum: ca 25 % Statistikk fylker, fagområder etc i Årsmelding

 6. Norsk kulturråd Du store verden! 21.03.2011

 7. Hovedfordeling Kulturfondet 512 mill Tall i mill.kr Fagområder: 2011 Litteratur og tidsskrift 154,9Innkjøpsordninger, produksjonsstøtte, periodiske publikasjoner, litteraturfestivaler Musikk 152,8Musikkfestivaler, musiker- og arrangørstøtte, musikkensembler, kirkemusikk, bestillingsverk, innspillinger, innkjøpsordning, prosjektstøtte Scenekunst 99,4 Fri scenekunst – teater og dans, ny teknologi (prosjektstøtte), scene- tekstutvikling, koerografiutvikling, andre tiltak, formidling/gjestespill Billedkunst 28,3Prosjektstøtte, ny teknologi, kulturelle endringsprosesser, utstyrsstøtte, utstillingsstøtte, manusutvikling. Statens utstillingsstipend. Kulturvern 9,8Prosjektstøtte Rom for kunst/kulturbygg 18,8 Prosjektstøtte, FoU Barn og unge 16,6Kunstløftet, prosjektstøtte, barne- og ungdomsblader Andre formål og FoU 9,5

 8. Søknadsskriving og -behandling Verdensteatret: Konsert for Grønland. Tverrkunstnerisk forestilling der rusten mekanikk møter ny teknologi. Norsk kulturråd Photo: Verdensteatret: Concert for Grønland

 9. Hvem kan søke om tilskudd? Skapende og utøvende kunstnere Private eller offentlige organisasjoner Institusjoner og virksomheter Arrangører Privatpersoner Hovedsøknadsfrister 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember Behandlingstiden er ca 3 måneder Norsk kulturråd

 10. Prosjektbeskrivelse Hva og hvor Hvorfor Hvordan Når Hvem Hva koster det Vedlegg: CV, visningsavtale og billedmateriale Norsk kulturråd

 11. Budsjett og finansieringsplan Spesifisert oppstilling av kostnader Spesifisert oppstilling av (forventet) prosjektfinansiering/andre bidragsytere Husk søknadsbeløp Norsk kulturråd

 12. Generelt/praktisk Signert fullstendig søknad pr post eller elektronisk (post@kulturrad.no) Enkelt, kopierbart format (A4) Spesifikke krav for enkelte faste tilskuddsordninger Norsk kulturråd

 13. Tilskudd gis i første rekke til: enkelttiltak og forsøksvirksomhet innenfor samtidens kunst- og kulturuttrykk. tiltak som faller under Kulturrådets faste tilskuddsordninger. Samovarteatret, Finnmark Norsk kulturråd

 14. Hva kan ikke få støtte? ordinær drift av institusjoner eller organisasjoner dekking av underskudd undervisningsmateriell reisevirksomhet student- og utdanningstiltak prosjekter som får støtte fra Kulturdepartementet filmformål Norsk kulturråd

 15. Hvordan vurderes søknadene? Prioritering skjer ut fra kunst- og kulturfaglig skjønn og de økonomiske rammene for Kulturfondet Nøkkelbegreper: Kvalitet, profesjonalitet, nyskapning, produksjon, formidling Søknadsprosess: Saksbehandler, fagutvalg, råd. Se flytdiagram neste side. Norsk kulturråd

 16. Søknad inn Registreres arkiv Saksbehandler -registrering -saksliste møte -saksframlegg -adm.tilrådninger All kontakt med søker i alle ledd i saksbehandlingen Administrativt avslag Søknad ut Behandling fagutvalg og andre utvalg - saker vedtas - tilrådninger til rådet: - hvis tilskudd > kr 200 000 - hvis prinsipielle saker - hvis behandling i flere utvalg Behandling underutvalg -tilrådninger til fagutvalg Administrasjonen -oppfølging og kontroll av tilskudd - utbetaling - rapport og regnskapskontroll - regnskapsføring internt Saksbehandler -referat utvalgsmøte med vedtak og tilrådninger fra utvalg til råd Behandling i rådet - vedtak tilrådninger - eventuell omgjøring av vedtak til søkers gunst Vedtaksbrev til søker www.kulturrad.no

 17. Mål for Norsk kulturråd

 18. S S + S + S • Kulturrådet skal stimuleretil et nyskapende og mangfoldig kunst- og kulturliv • Kulturrådet skal være en synligog åpen aktør i samfunnsdebatten • Kulturrådet skal bidra til samhandlingfor å sikre idéutveksling og faglig dialog

 19. SAKER UNDER ARBEID • Utarbeider strategi fram mot 2015 • Etablerer en ny organisasjon tilpasset morgendagen • Etablering av et nytt tidshjul tilpasset søkerne

 20. Sørge for optimal formidling av kunst og kultur Det kulturelle er i endring: Å møte endringene i samfunnet Kunstnerne: Økt pendling mellom institusjon og frilansvirksomhet Internasjonalisering Vekst i utdanningskapasitet og rekruttering: - Gir økende misforhold mellom bevilgningssum og søknadssum Medfører til avslag til gode prosjekter HOVEDUTFORDRINGER

 21. BILLEDKUNST, ARENAER Billedkunst og formidlingsarenaer • Visningssteder • Nye formidlingsarenaer på tvers av kunstuttrykk og sjangre – hvor skal kunsten produsere og vises

 22. Internasjonale utfordringer INTERNASJONALT • Internasjonalisering og globalisering • Kunst og kultur på tvers av grenser • EUs kulturprogram og EØS-oppgaver

 23. Info på nettsider • www.norskkulturrad.no Kulturrådet på twitter: http://twitter.com/kulturradet