„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” - PowerPoint PPT Presentation

r nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PowerPoint Presentation
Download Presentation
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

play fullscreen
1 / 27
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
79 Views
Download Presentation
nigel-phelps
Download Presentation

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” Działanie w ramach osi 3. „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”

 2. Celem działania jest różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienie poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

 3. Aby wniosek mógł starać się o dofinansowanie musi spełniać cele zawarte w naszej Lokalnej Strategii Rozwoju

 4. Podstawy prawne: • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (WFRROW) • Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich(Dz. U. Nr 54 poz. 427) • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ( Dz. U. Nr 200 z 2007; poz. 1442) • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 85 z 2008; poz. 519) • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 sierpnia 2010 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawaniaoraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

 5. Kto może być beneficjentem?: • osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, • małżonek rolnika • domownik • ROLNIK: • Prowadzi gospodarstwo o powierzchni min. 1 ha • Opłaca podatek rolny • Nie pobiera renty lub emerytury • DOMOWNIK: • -ukończył 18 lat • -pozostaje we wspólnym gospodarstwie lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa • -stale pracuje w tym gospodarstwie i nie jest związany umową o pracę • -jest objęty w pełnym zakresie ubezpieczeniem (wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie, emerytalno-rentowe)

 6. Beneficjent - cd: • Który: • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej • jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia • jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy • ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do: • gminy wiejskiej, albo • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączenie miast liczących powyżej 5tys.mieszkańców(w przypadku wniosków składanych bezpośrednio do ARMiR)poniżej 20 tys. mieszkańców (w przypadku wniosków składanych do biura LGD), • albo • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczącychpowyżej 5 tys. mieszkańców; • - nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej; • - nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej • - jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych.

 7. Kryteria dostępu: Pomoc przyznaje się na operację: • Uzasadnioną ekonomicznie, pod względem kosztów oraz zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celów działania • Nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych. • Obejmującą wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej w zakresie: • a. określonym w załączniku do rozporządzenia „wykaz działalności nierolniczych, w zakresie których może być przyznawana pomoc” • b. wynajmowania pokoi oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie • c. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy • 4. Której realizacja nie została rozpoczęta przed dniem zawarcia umowy

 8. Zakres pomocy: Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie: • Usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; • Usług dla ludności; • Drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa; • Robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; • Sprzedaży hurtowej i detalicznej • Usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem • Usług transportowych • Usług komunalnych • Przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych • Magazynowania lub przechowywania towarów • Wytwarzania produktów energetycznych z biomasy • Rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych

 9. PRZYKŁADOWY WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC:

 10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

 11. Forma i wysokość pomocy Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wielkość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 000 zł Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowalnych operacji

 12. Koszty kwalifikowalne: • Budowa, przebudowalubremontpołączony z modernizacją • niemieszkalnychobiektówbudowlanychwraz z zakupem • instalacjitechnicznejorazkosztyrozbiórkiiutylizacji • materiałówszkodliwychpochodzących z rozbiórki • Nadbudowa, przebudowalubremontpołączony z • modernizacjąistniejącychbudynkówmieszkalnychwraz z • zakupeminstalacjitechnicznejorazkosztyrozbiórkii • utylizacjimateriałówszkodliwychpochodzących z rozbiórki • Zagospodarowanieterenu

 13. Zakupsprzętukomputerowegoioprogramowania • służącegowsparciupodejmowanejlubrozwijanej • działalnościnierolniczej; • Zakupmaszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażeniai • sprzętu • Zakupśrodkówtransportu, z wyłączeniemzakupusamochodówosobowychprzeznaczonych do przewozumniej niż 8 osóbwraz z kierowcą: • w wysokości nieprzekraczalnej 75% inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych • w wysokości nieprzekraczalnej 50% inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia innych usług niż usługi transportowe

 14. KOSZTY KWALIFIKOWALNE c.d. KOSZTY OGÓLNE – w wysokoścido 10% KosztówKwalifikowalnych • 1. Przygotowaniedokumentacjitechnicznejoperacji, w szczególności • kosztorysy, • projektyarchitektonicznelubbudowlane, • ocenlubraportówoddziaływanianaśrodowisko, • dokumentacjageodezyjnalubhydrologiczna, • wypisylubwyrysy z katastrunieruchomości, • projektówtechnologicznych 2. Opłatyzapatentyilicencje 3. Sprawowanienadzoruinwestorskiegolubautorskiegoorazkosztyzwiązane z kierowaniemrobotamibudowlanymi

 15. DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH ZALICZA SIĘ RÓWNIEŻ: 1. Kosztytransportu do miejscarealizacjioperacji (materiałów, maszyn, narzędzi, wyposażeniaisprzętu 2. Kosztymontażumaszyn, narzędzi, wyposażeniaisprzętu

 16. Do KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH zalicza się również KK poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 roku

 17. Koszty niekwalifikowane: Pomoc nie obejmuje w szczególności: • podatku od wartości dodanej (VAT); • zakupu rzeczy używanych

 18. JAK REALIZUJEMY OPERACJE W DRODZE LEASINGU Ratyzapłacone tytułemwykonaniaumowyleasingu, nieprzekraczającecenynettonabyciarzeczy (maszyn,...., sprzetukomputerowego, środkówtransportu), jeżeliprzeniesieniewłasnościtychrzeczynabeneficjentanastąpi w okresierealizacjioperacji, leczniepóżniejniż do złożeniawniosku o płatnośćostateczną. • Operacja będzie realizowana w nie więcej niż 10 etapach • Złożenie pierwszego wniosku o płatność nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy • Wniosek o płatność będzie składany nie częściej niż dwa razy w roku • Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie 60 miesięcy (5 lat) od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 roku • Przed planowanym dniem złożenia pierwszego wniosku o płatność pośrednią w O/R ARiMR: • umowę leasingu wraz z harmonogramem spłat, • W terminie określonym w umowie - oryginał albo kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem faktury sprzedaży rzeczy będących przedmiotem leasingu wystawionej przez zbywcę na rzecz finansującego

 19. Etap w planie 1 Etap w planie 2 Podpisanieumowy w O/R ARiMR 24mies odpodpisaniaumowy Wniosek o 2 płatność Realizacja 1 etapu Realizacja 2 etapu Wniosek o płatność Nie mniej niż 25% wartości projektu Zakończenieprojektu36 miesodumowy • Możnarealizowaćprzedsięwzięcie w 1 etapie Wniosek o płatnośćskładamy w okresie 24 miesięcyodpodpisaniaumowy • Możnarealizowaćprzedsięwzięcie w 2 etapach

 20. Podpisując umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa beneficjent zobowiązuje się: • osiągnięcia celu operacji i jego zachowania przez okres 5 lat • niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych • umożliwienie przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat • informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy przez 5 lat • przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją operacji w okresie realizacji i rozliczania operacji oraz przez okres 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności ostatecznej • niezwłocznego informowania Agencji o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej beneficjenta, jego gospodarstwa lub operacji, w zakresie mogącym mieć wpływ na realizację operacji, wypłatę pomocy lub wywiązanie się z ww. obowiązków.

 21. Procedura oceny wniosków

 22. Więcej informacji www.przyjaznadolinaraby.info

 23. Dziękuje za uwagę!