Delavnica za poročanje za slovenske partnerje - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Delavnica za poročanje za slovenske partnerje PowerPoint Presentation
Download Presentation
Delavnica za poročanje za slovenske partnerje

play fullscreen
1 / 18
Delavnica za poročanje za slovenske partnerje
177 Views
Download Presentation
nieve
Download Presentation

Delavnica za poročanje za slovenske partnerje

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Delavnica za poročanje za slovenske partnerje • izbrane na 4. javnem razpisu • I • Duša SODNIK • Direktorat za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje • Sektor za mednarodne zadeve in nacionalne organe

 2. Namen delavnice • Predstaviti program INTERREG IVC v številkah • Prikazati zahteve pri poročanju za slovenske partnerje z vidika kontrole • Deliti izkušnje z vodenjem operacij in poročanjem med • upravičenci • Podrobneje seznaniti upravičence s ključnimi vidiki izvajanja operacij in podati koristne napotke

 3. Rezultati 1. javnega razpisa (2008) • 1. prioriteta- INOVACIJE IN EKONOMIJA ZNANJA 2. prioriteta - OKOLJE IN PREPREČEVANJE TVEGANJ • Vsi projekti: • prejetih je bilo 492 vlog • odobrenih je bilo 41 projektov • Projekti s slovenskimi partnerji: • odobrenih 9 projektov, v katerih sodeluje 10 SLO partnerjev • skupna vrednost ESRR SLO partnerjev je 1.189.759 EUR

 4. Rezultati 2. javnega razpisa (2009) • 1. prioriteta- INOVACIJE IN EKONOMIJA ZNANJA 2. prioriteta - OKOLJE IN PREPREČEVANJE TVEGANJ • Vsi projekti: • prejetih je bilo 481 vlog • odobrenih je bilo 74 projektov • Projekti s slovenskimi partnerji: • odobrenih 19 projektov, v katerih sodeluje 23 SLO partnerjev • skupna vrednost ESRR SLO partnerjev je 3.295.302 EUR • do sedaj je bil 1 slovenski partner zamenjan, 1 slovenski partner pa je na novo vstopil v odobreni projekt in zamenjal BG partnerja

 5. Rezultati 3. javnega razpisa (2010) • Vsi projekti so samokapitalizacijski: • prejetih je bilo 29 vlog • odobrenih je bilo 7 projektov • Projekti s slovenskimi partnerji: • odobreni 3 projekti s 3 SLO partnerji • skupna vrednost ESRR vseh SLO partnerjev je 320.138 EUR

 6. Rezultati 4. javnega razpisa (2011) • 1. prioriteta- INOVACIJE IN EKONOMIJA ZNANJA 2. prioriteta - OKOLJE IN PREPREČEVANJE TVEGANJ • Vsi projekti: • prejetih je bilo 355 vlog • odobrenih je bilo 82 projektov • Projekti s slovenskimi partnerji: • odobreno je bilo 25 projektov, v katerih sodeluje 16 SLO partnerjev • skupna vrednost ESRR vseh SLO partnerjev je 3,1 mio EUR

 7. Uspešnost slovenskih prijaviteljev • Projekti s slovenskimi partnerji iz vseh 4 razpisov programa INTERREG IVC: • odobreno 65 projektov • sodeluje 51 SLO partnerjev

 8. 1. prioriteta- INOVACIJE IN EKONOMIJA ZNANJA št. odobrenih projektov 4. razpis 49 od 82 projektov (60%)- SLO 15 vsi razpisi 120 od 204 projektov (58,8%)

 9. 2. prioriteta - OKOLJE IN PREPREČEVANJE TVEGANJ št. odobrenih projektov 4. razpis 33od 82 projektov (40%)SLO 10 vsi razpisi 84od 204 projektov (41,2%)

 10. Pravne podlage na ravni operacije • Pogodba o sofinanciranju ESRR med organom upravljanja in vodilnim partnerjem • Sporazum o partnerstvu med vodilnim partnerjem in projektnimi partnerji • Pogodba o državnem sofinanciranju med MGRT in slovenskim partnerjem (razen pri ministrstvih)

 11. Sporazum o partnerstvu • Določa pravice in obveznosti projektnih partnerjev, ki zagotavljajo dobro finančno upravljanje operacije • Določa medsebojna razmerja med partnerji, kako izvajati operacijo: • Delitev finančnih sredstev med partnerji (po kategorijah izdatkov in delovnih sklopih) • Način delitve deljenih stroškov • Način poročanja do vodilnega partnerja itd. • Naloge vodilnega in projektnih partnerjev • Način reševanja sporov

 12. Pomen sporazuma o partnerstvu • Je edini pogodbeni dokument, ki ga podpiše slovenski partner, če ni vodilni partner = osnovna pravna podlaga • Omogoča vodilnemu partnerju, da izpolni obveznosti do organa upravljanja • Orodje vodilnega partnerja, s katerim zaveže projektne partnerje, da bodo izvedli svoje obveznosti • Določa pravile igre (kdo, kaj, kdaj, kako) in zmanjšuje tveganja • Pripravi izhodišče za reševanje morebitnih težav: • nepravilnosti • vračila neupravičeno izplačanih zneskov • spori

 13. Temeljne obveznosti partnerja • Da izvede aktivnosti indoseže neposredne učinkeskladno s potrjeno prijavnico in proračunom (delitev po kategorijah izdatkov in delovnih sklopih), kot določa Sporazum ter veljavna evropska in nacionalna zakonodaja • Da pravočasno poročaVP o izvedenih aktivnostih in mu posreduje vse informacije, ki bi jih zahteval STS • Da zagotavlja ustrezno revizijsko sled, vključno zvodenjem ločenih računovodskih evidenc • Da hrani dokumentacijoo izvedbi operacije najmanj do 31. 12. 2020 oziroma do 3 let po zadnjem izplačilu programu s strani EK • Da zagotavlja informacije o operaciji revizorjem in evalvatorjem • Da vodilnemu partnerju povrne neupravičeno izplačane zneske, ki se nanašajo na aktivnosti, za katere je bil zadolžen

 14. Dinamika poročanja • polletje januar–junij(vsi plačani računi do konca junija) • -do 15. julija pošlje partner kontrolorju poročilo skladno z navodili • -do 15. septembra pošlje kontrolor partnerju izjavo o potrjenih izdatkih • -do 1. oktobra pošlje vodilni partner skupno poročilo na STS • 2. polletje julij–december(vsi plačani računi do konca decembra) • -do 15. januarja pošlje SI partner kontrolorju poročilo skladno z navodili • -do 15. marca pošlje kontrolor SI partnerju izjavo o potrjenih izdatkih • -do 1. aprila pošlje vodilni partner skupno poročilo na STS POMEMBNO = kontrolorji pregledujejo poročila po vrstnem redu prispetja! Manj kot je potrebnih dodatnih pojasnil in dokumentov, prej so poročila pregledana!

 15. Navodila in obrazec za poročanje • Navodila za poročanje: • kontrola izdatkov • osnovna pravila o upravičenosti izdatkov • področja posebne pozornosti • izpolnjevanje in oddaja poročila • Priloge: • obrazec za poročilo INTERREG IVC s časovnicami • dokazila po kategoriji izdatka • kontrolni seznam za arhiviranje – priporočilo

 16. Terminologija ERDF Subsidy Contract= pogodba o sofinanciranju ESRR Partnership Agreement= sporazum o partnerstvu Operacija= projekt, ki se sofinancira s sredstvi EU Budget line= kategorija izdatkov Component= delovni sklop

 17. Nacionalna kontaktnatočka • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo • Tanja Rener • Urška Trojar • Duša Sodnik • Dunajska 58 • 1000 Ljubljana • E-pošta: urska.trojar@gov.si • dusa.sodnik@gov.si

 18. Pooblaščeni nacionalni kontrolor • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo • Erika Mlakar • Polona Nograšek • Sektor za kontrolo – programi ETS, IPA in MFM • Dunajska 58 • 1000 Ljubljana • E-pošta: erika.mlakar@gov.si