html5-img
1 / 18

Läänemeri

Läänemeri. Läänemeri. Pindala 373 000 km 2 Maht 21 720 km 3 Keskmine sügavus 55m Põhjamerega ühendatud Taani väinade kaudu Rannajoon tugevasti liigestunud. Läänemere soolsus. Keskmine soolsus 8–10 ‰ Läänemere madal soolsus on tingitud: väikesest aurumisest

nicki
Download Presentation

Läänemeri

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Läänemeri

 2. Läänemeri • Pindala 373 000 km2 • Maht 21 720 km3 • Keskmine sügavus 55m • Põhjamerega ühendatud Taani väinade kaudu • Rannajoon tugevasti liigestunud

 3. Läänemere soolsus • Keskmine soolsus 8–10‰ • Läänemere madal soolsus on tingitud: • väikesest aurumisest • mageda jõevee suurest sissevoolust • halvast ühendusest Põhjamerega • Soolsus väheneb Taani väinadest Soome ja Botnia lahe suunas

 4. Riimvesi • Riimvesi on looduslike veekogude vesi, mille soolsus on 0,5–18 ‰ • Riimvesi tekib jõe- ja merevee segunedes

 5. Läänemere pinnakihtide soolsus

 6. Läänemere põhjakihtide soolsus

 7. Läänemere soolsus

 8. Temperatuur • Talvel on vee pinnatemperatuur mere keskosas 2–3 °C • Suvel mere lõunaosas 16–18 °C, Botnia lahes 13–14 °C • Liivi lahes ja Väinameres kuni 19 °C • Põhjakihtide temperatuur on u.5 °C

 9. Jääolud • Talvel jäätuvad Botnia, Soome ja Riia laht peaaegu üleni • Mere keskosas on jääd harva

 10. Veetaseme kõikumised • Looded vaevumärgatavad • Veetaseme kõikumist Läänemeres põhjustavad püsivad tugevad tuuled ning sademed

 11. Läänemere hoovused

 12. Läänemere elustik • Riimveekogude sh Läänemere elustik on liigivaene • Olemasolevate liikide arvukus on suhteliselt suur • Tähtsad püügikalad on: • räim • kilu • tursk • lest

 13. Läänemere reostumine • Läänemeri on oma väikese veemassi ning kehva veevahetuse tõttu väga kergesti reostuv • Läänemerd ümbritsevad üheksa arenenud tööstuse ja põllumajandusega ning kõrge rahvastiku tihedusega riiki. • Eutrofeerumine – fosfori- ja lämmastikuühendite poolt põhjustatud mereelustiku vohamine

 14. Hapnikuvaesed piirkonnad 1999 1993

 15. Hapniku sisaldus mere põhjas

 16. Lingid http://www.balticuniv.uu.se/environmentalscience/ch5/chapter5_g.htm

More Related