gmina siennica n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gmina Siennica PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gmina Siennica

play fullscreen
1 / 40

Gmina Siennica

166 Views Download Presentation
Download Presentation

Gmina Siennica

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gmina Siennica

 2. Urząd Gminy

 3. O Gminie Gmina Siennica położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie mińskim. Zajmuje obszar 11.073 ha, ma ponad 7 tys. mieszkańców. Gmina posiada wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe. Południowo- wschodnia i zachodnia część gminy to obszary sprzyjające rozwojowi rekreacji.

 4. Świder- największa rzeka na terenie gminy Przepływa tam rzeka Świder, która płynąc przez teren polodowcowy ze wzgórzami morenowymi, często pokrytymi lasami, tworzy malowniczy krajobraz.

 5. Rzeczka Piaseczna, dopływ Świdra, przepływając przez miejscowość Dzielnik, Drożdżówka, Kulki i Ptaki - tworzy liczne zakola i przełomy.

 6. Duże zbiorniki wodne na terenie wsi Nowodwór, Lasomin i Siennica obręb Stara Wieś (o łącznej powierzchni 68,5 ha) są atrakcją dla mieszkańców gminy i ich gości. Pofałdowane tereny, dużo lasów oraz zbiorniki wodne nadają tym terenom specyficzny mikroklimat. Niewielkie zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, niski poziom chemizacji rolnictwa, brak przemysłu degradującego środowisko oraz bliskość Warszawy i dobry dojazd pozwalają na rozwój ich funkcji rekreacyjnej.

 7. Największym skupiskiem rekreacji indywidualnej są miejscowości Borówek i Drożdżówka. Turystów zainteresują również istniejące tu gospodarstwa agroturystyczne m.in. w miejscowości Ptaki, Wólka Dłużewska, Starogród, Dzielnik, Julianów i Zglechów.

 8. Prawdziwą ozdobą krajobrazu gminy jest Kościół i Klasztor Poreformacki w Siennicy wraz z najbliższym otoczeniem (budynek główny, budynek klasztorny). Został wzniesiony według projektu Antonia Solariego w latach 1749 – 1760 z fundacji wojewody mazowieckiego Kazimierza Rudzińskiego i jego żony Antoniny z Nowosielskich, a konsekrowany w 1761 roku. Do 1864 roku był w posiadaniu zakonu reformatów, później został przeznaczony na seminarium nauczycielskie.

 9. Na terenie gminy, w miejscowości Ptaki znajduje się wpisany do rejestru zabytków drewniany młyn wodny.

 10. Na terenie gminy zachowało się też wiele dawnych siedzib ziemiańskich. Należą do nich między innymi:

 11. Dwór w Bożej Woli (obecnie Centrum Konferencyjno-Informacyjne Opus Dei)

 12. Dwór w Dłużewie (obecnie administrowany przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie)

 13. Dwór w Nowej Pogorzeli

 14. Dwór w Kątach ( obecnie Dom Pomocy Społecznej)

 15. Dwór w Żakowie Przed odnowieniem Po odnowieniu

 16. Do najpiękniejszych budynków szkolnych w regionie należy wybudowany w latach 1923 – 1926 i usytuowany na wzgórzu gmach Seminarium nauczycielskiego.

 17. Zespół Szkół im. H. i K. Gnoińskich funkcjonuje do dnia dzisiejszego, kształcąc dzieci i młodzież na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.Młodzież może uczęszczać do liceum ogólnokształcącego oraz technikum.

 18. W technikum młodzi ludzie mogą kształcić się na kierunkach takich jak np.: -ochrona środowiska, -urządzenia i systemy energetyki odnawialnej -obsługa turystyczna.

 19. Izba Pamiątek Siennickich Szkół Przy szkole działa Izba Pamiątek Siennickich Szkół jest to wyjątkowe, niepowtarzalne muzeum oświatowo-folklorystyczne, jedno z najbogatszych w tego typu zbiory na Mazowszu. Tworzą go setki unikatowych eksponatów z zakresu lokalnej historii, siennickich tradycji kształcenia i wychowania, walki o polskość i niepodległość, a także kultury materialnej regionu. Oprócz oryginalnych dokumentów i pamiątek istnieje dział bibliofilski, który stanowią dawne podręczniki i encyklopedie, a także duży zbiór pamiętników i wspomnień nauczycieli, wychowanków i ludzi związanych z siennicką oświatą.

 20. GOSPODARKA

 21. Ze względu na swe walory przyrodnicze i korzystne warunki rozwoju dla rolnictwa ekologicznego Gmina stanowi bazę surowców dla zakładów przemysłu spożywczego, zakładów mięsnych oraz mleczarni.

 22. Edukacja, kultura i zdrowie

 23. Na terenie gminy funkcjonują 3 przedszkola, 6 szkół podstawowych, 2 gimnazja oraz szkoła ponadgimnazjalna. Zespół Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Siennicy Zespół Szkół im. Zawiszy Czarnego w Żakowie

 24. W centrum miejscowości Siennica mieszkańcy gminy mają dostęp do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej (filie biblioteki znajdują się także we wsiach Grzebowilk i Nowy Zglechów)

 25. Sport Dobre warunki rozwoju sportu zapewnia kompleks sportowo - rekreacyjny usytuowany przy Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Siennicy. W skład tego obiektu wchodzą: oddana do użytku w 2004 roku nowa pełnowymiarowa hala sportowa oraz stadion na terenie którego znajdują się boisko do piłki nożnej, boisko treningowe, boisko do koszykówki, siatkówki, kort tenisowy, bieżnia atletyczna oraz skocznia w dal.

 26. Kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Siennicy

 27. Stadion sportowy

 28. Hala sportowa

 29. Infrastruktura komunalna We wszystkich miejscowościach na terenie gminy wybudowana jest sieć wodociągowa (zasilana przez dwie stacje uzdatniania wody miejscowościach Siennica i Nowy Zglechów) Miejscowość Siennica posiada również kanalizację sanitarną. Aktualnie modernizowana jest istniejąca w Siennicy oczyszczalnia ścieków – jej rozbudowa umożliwi przyłączenie do sieci kanalizacyjnej kolejnych użytkowników.

 30. Stacja uzdatniania wody w Nowym Zglechowie

 31. Oczyszczalnia ścieków w Siennicy

 32. Gmina posiada także własne, wybudowane w 2001 roku wysypisko odpadów komunalnych.

 33. Z dużym powodzeniem, dzięki umiejętnemu pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej, na bieżąco wykorzystywane są środki na rozwój i renowację obiektów gminnych. W ostatnim czasie zmodernizowano znaczną część sieci dróg, planowane są remonty kolejnych dróg i chodników.

 34. W 2011 roku zakończono przebudowę biegnącej przez Siennicę drogi wojewódzkiej 802.

 35. W tym czasie zrewitalizowany został także skwer im. Jana Pawła II w centrum Siennicy.

 36. W bieżącym roku, w miejscowości Grzebowilk, zostały wykopane stawy, a w roku następnym w miejscowości Dąbrowa urządzony będzie teren rekreacyjny dla mieszkańców.

 37. W listopadzie 2012 przy Zespole Szkół w Siennicy oddano do dyspozycji dzieci i młodzieży boiska wielofunkcyjne wybudowane w ramach programu „Orlik”.

 38. A oto kilka zdjęć z otwarcia

 39. Na całym obszarze gminy obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (uchwalone w 1999 i 2003 roku). Pomimo tego, że Gmina nie jest właścicielem terenów przewidzianych pod inwestycje, to zgodnie z miejscowymi planami na swoim terenie posiada wiele atrakcyjnych (pozostających w prywatnych rękach) Jednocześnie informuję, że w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, w poszczególnych wsiach są działki prywatnych właścicieli objęte: * terenem P-U - zabudowa produkcyjno – usługowa /we wsiach: Boża Wola, Grzebowilk, Kąty, Nowa Pogorzel, Nowodwór, Pogorzel, Siennica, Siodło, Siennica obręb Stara Wieś, Starogród, Wojciechówka, Zalesie i Żaków/, * terenem P-S - tereny składów, magazynów, zakładów produkcyjnych związanych z obsługą ludności i produkcji rolnej, z wyłączeniem zakładów przemysłu rolno – spożywczego /we wsiach Grzebowilk i Siennica /, * terenem PE – przeznaczone do powierzchniowej eksploatacji surowców naturalnych /we wsiach: Kulki, Majdan, Nowy Starogród, Ptaki, Siennica obręb Stara Wieś, Starogród, Wojciechówka i Zalesie/, * terenem U – przeznaczone pod usługi: oświaty, handlu, gastronomii, kultury, zdrowia, opieki społecznej, obsługi podróżnych, instytucje finansowe i inne komercyjne służące zaspokojeniu popytu na różne rodzaje usług i towaru z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej dla właścicieli działalności gospodarczej /we wsiach: Dłużew, Drożdżówka, Grzebowilk, Kąty, Nowa Pogorzel, Nowodwór, Siennica, Siennica obręb Stara Wieś, Starogród i Wólka Dłużewska/, * terenem UO – przeznaczone pod usługi oświaty z możliwością zmiany rodzaju świadczonych usług publicznych stosownie do potrzeb /we wsi: Kośminy/, Szczegółowe ustalenia planów zagospodarowania przestrzennego dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Siennicy przy ulicy Kobielskiej 1 – pokój nr 1 na piętrze (tekst planu z 2003 roku dostępny jest ponadto na gminnej stronie internetowej : www.ugsiennica.pl → Rada Gminy → Plan zagospodarowania przestrzennego → Uchwała Nr VII/62/03) Obecnie w celu aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego i utworzenia nowych terenów inwestycyjnych, a co za tym idzie – dalszego rozwoju gminy – opracowywane jest „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”.

 40. Serdecznie zapraszam do współpracy.Wójt Gminy SiennicaGrzegorz Zieliński