behaviorismen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Behaviorismen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Behaviorismen

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

Behaviorismen - PowerPoint PPT Presentation

nia
363 Views
Download Presentation

Behaviorismen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Behaviorismen

  2. Behaviorismen • Behaviour = beteende • Utvecklades i USA i början av 1900-talet • Enbart det mätbara är intressant att studera. • ”Från början finns inget, vi är ett resultat av våra erfarenheter” • Människan som en ”tabula rasa” (oskrivet blad) vid födseln. • Våra beteenden är inlärda och styrs av miljön. • Betingning: klassisk och instrumentell. • Pavlov, Watson och Skinner • Modern behaviorism koncentrerar sig på inlärda tankeprocesser som styr beteendet.

  3. Klassisk inlärning • Inlärning av en viss reaktion som svar på viss stimulus. • Exempel: ett barn som har upplevt smärtsam behandling hos en läkare förknippar smärtan med läkarens vita rock. Barnet börjar senare skrika när barnet ser en affärsexpedit med en vit rock. • Viktig för att förstå och förebygga inlärda beteenden hos människor • Individen är passiv

  4. Pavlov • Ivan Pavlov (1849-1936) • Rysk neurofysiolog • Klassisk inlärning • Experiment med hundar • Film Pavlovs experiment

  5. Watson • John B. Watson (1878-1958) • Trodde att med miljöpåverkan kan man forma vilken personlighet som helst • Watsons jämlikhetstanke • Klassisk inlärning • Inlärningspsykologiskt experiment med ”lille Albert” • Film ”Little Albert”

  6. Watsons jämlikhetstanke • ”Ge mig ett dussin sunda, välskapade barn och min egen speciella värld att uppfostra dem i, och jag kan garantera att jag kan välja ut vilket barn som helst och träna honom till att bli den sorts specialist jag bestämmer mig för – läkare, advokat, konstnär, direktör, ja också tiggare och tjuv, helt oberoende av hans anlag, intressen, förmåga, framtidsplaner och ras.” (John B. Watson, Behaviorism, 1925)

  7. Instrumentell inlärning • Inlärning sker då vi upptäcker att vissa beteenden ger utdelning och vissa gör det inte. • Det behövs vissa redskap/instrument för att inlärning ska ske. • Kan ske genom ”försök och misslyckanden” (trial and error), ex. lära sig cykla • Individen är aktiv • Positiv förstärkning (belöning) • Negativ förstärkning (belöningen uteblir) • Utsläckning (en inlärd reaktion försvinner)

  8. Skinner • B. F. Skinner (1904-1990) • Instrumentell inlärning • ”Allt mänskligt beteende kan styras med hjälp av förstärkning och därmed också förutsägas” ansåg Skinner • Skinnerbox (studerade råttans beteende) • Film Skinnerbox • Film 2 Skinnerbox

  9. Modellinlärning • Vi lär oss genom att ta efter andras • Härmning: tar direkt över någon annans beteende utan att reflektera över det • Inlärning av modeller: vi tar efter någon annans beteende då vi ser att beteendet får önskvärda följder

  10. Kritik • Mekanisk människosyn • Är vi människor som Pavlovs hundar? • Är allt beteende inlärt? • Påverkas vårt beteende inte av känslor?