1 / 55

Električne mašine

Električne mašine.

netis
Download Presentation

Električne mašine

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Električne mašine Električne mašine su uređaji koji mehaničku energiju pretvaraju u električnu i obrnuto. Mašine koje mehaničku energiju pretvaraju u električnu energiju zovu se električni generatori, dok se mašine koje električnu energiju pretvaraju u mehaničku jednim imenom zovu elektromotori. I transformatori su električne mašine koje transformišu napon odnosno struju sa primarnog namotaja na sekundarni namotaj transformatora putem elektromagnetne indukcije.

 2. Prema vrsti električne struje električne mašine se dele na: • Električne mašine za jednosmernu struju i • Električne mašine za naizmeničnu struju Prema načinu povezivanja rotora i statora elektromotori se dele na: • Redne i • Paralelne

 3. Iz fizike znamo da se prilikom protoka električne struje kroz provodnik, oko njega stvara elektromagnetno polje, kako je to prikazano na slikama

 4. Tvrdnju sa prethodnog slajda potvrđuje sledeći primer

 5. Ako se provodnik kreće kroz magnetno polje, presecajući magnetne linije sila, u njemu se indukuje struja.

 6. Električne mašine jednosmerne struje • Elektromotori jednosmerne struje • Generatori jednosmerne struje (dinamo mašine)

 7. Glavni delovi električnih mašina

 8. Glavni delovi na modelu elektromotora Rotor Stator Komutator Četkica Priključne kleme

 9. Rotor elektromotora Sa komutatorom Bez komutatora

 10. Rotor sa komutatorom Komutator

 11. Četkice

 12. Stator male električne mašine sa prirodnim magnetom

 13. Presek elektromotora jednosmerne struje

 14. Šematski prikaz električne mašine jednosmerne struje Ako se rotor zavrti nekom silom u njegovim namotajima će se indukovati električna struja koja se preko komutatora i četkicadovodi do priključnih klema gde se javlja određeni napon. U tomslučaju ova mašina će seponašati kao generator(dinama). Međutim, ako na priključnekleme dovedemojednosmernustruju, rotor ćepočeti da se obrće, i mašinaće se ponašatikao elektromotor.

 15. Ako pokrenemo rotor u njegovim namotajimaće se indukovati strujakoja se preko komutatorai četkica odvodi na potrošač Ako na rotor priključimo izvorjednosmerne struje, rotor će se pokrenuti u smeru strelice (slike levo). Uloga komutatora kodelektromotora je da menjasmer proticanja jednosmernestruje kroz namotaje rotora Uloga komutatora kodgeneratora je da naizmeničnu strujuindukovanu u rotorupretvara u pulsirajućujednosmernu struju

 16. Primer modela elektromotora jednosmerne struje

 17. Prikaz rada elektromotora jednosmerne struje

 18. Električne mašine naizmenične struje • Generatori naizmenične struje (sinhroni i asinhroni), (polifazni i monofazni) • Elektromotori naizmenične struje (sinhroni i asinhroni), (polifazni i monofazni), (redni i paralelni), • Transformatori (monofazni i polifazni), (energetski i mrežni)

 19. Prikaz dejstva elektromagnetne sile statora na indukciju električne struje u namotajima rotora monofaznog generatoranaizmenične struje

 20. Šematska animacija sinhronog trofaznog generatora naizmenične struje, kakvi se koriste u elektranama

 21. Delovi trofaznog generatora naizmenične struje Rotor Stator Prstenovi

 22. Remont trofaznog generatora naizmenične struje

 23. Šema polifaznog sinhronog generatora naizmenične struje

 24. Presek jednog manjeg energetskog trofaznog asinhronog generatora naizmenične struje

 25. Još primera ovog generatora

 26. Remont generatora naizmenične struje u termoelektrani

 27. Mali generator koga pokreće dizel motor

 28. Elektromotori naizmenične struje

 29. Prikaz dejstva obrtnog magnetnog polja koje se stvara unutar statora trofaznog asinhronog motora naizmenične struje na rotor ovog motora. Rotor prati dejstvo obrtnog magnetnog polja i vrti se. Električna energija se u ovom slučaju pretvara u mehanički rad.

 30. Najprostiji model elektromotora

 31. Razne vrste i veličine elektromotora

 32. Elektromotor sa kratkospojenim (kaveznim) rotorom. Kavezni rotor

 33. Delovi elektromotora sa kaveznim rotoromStator Ventilator za hlađenje Rotor

 34. Posebna vrsta elektromotora sa zamenjenom ulogom rotora i statora

 35. Princip rada koračnog (steper) elektromotora

 36. Transformatori • Monofazni i trofazni • Energetski i mrežni (prvi se koriste za prenos i distribuciju električne energije, o čemu ste već učili, a drugi za snižavanje napona od 220V i napajanje elektronskih i drugih manjih uređaja.

 37. Delovi monofaznog transformatora

More Related