Download
bank delen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bank Delen PowerPoint Presentation

Bank Delen

293 Views Download Presentation
Download Presentation

Bank Delen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bank Delen Familiaal vermogensbeheer Strategisch belang : wees bij Uw zaak ! 2006

 2. Inhoudstafel • Inleiding : Bank Delen • Evolutie vermogensfiscaliteit • Successierechten+ cijfervoorbeeld • Afschaffing van effecten aan toonder • Regularisatie-aangifte • Impact op vermogens- en successieplanning

 3. DEEL 1INLEIDING BANK DELEN

 4. Evolutie van de toevertrouwde kapitalen

 5. DEEL 2EVOLUTIE VERMOGENSFISCALITEIT

 6. Evolutie van de Vermogensfiscaliteit • Roerende voorheffing (midden jaren ’80) • Bevrijdend EN anoniem • Successierechten • splitsing roerend en onroerend (1997) • vrijstelling familiale onderneming (1999) • Schenkingsrechten: • basisregel : schenking roerend vermogen 0 % (3 jaar) • schenking van roerend vermogen aan 3 % (2004) • schenking van bedrijfsactiva / bedrijfsaandelen aan 2 % (2003) • schenking bouwgronden verlaagd tarief – wegvallen progressievoorbehoud (2003) • Afwezigheid van meerwaardebelasting en vermogensbelasting (toekomst ?)

 7. DEEL 3 : SUCCESSIERECHTEN

 8. Totaal Vermogen 1997 Splitsing Roerend Vermogen Onroerend Vermogen 1999 Familiale Onderneming Roerend Vermogen Onroerend Vermogen ½ nalatenschap ½ nalatenschap Verervingspatroon Verervingspatroon Vruchtgebruik Vruchtgebruik Voorwaardelijke Vrijstelling Lle Lle K1 K2 K3 K1 K2 K3 Blote Eigendom Blote Eigendom Belasting per erfdeel 0 – 50.000 € 3%  50.000 – 250.000 € 9%  + 250.000 € 27%  Belasting per erfdeel 0 – 50.000 € 3%  50.000 – 250.000 € 9%  + 250.000 € 27% 

 9. Cijfervoorbeeld • Echtpaar • Beiden 76 jaar • Woonachtig in Vlaanderen • Gehuwd onder een « huwelijkscontract oude stijl » • 3 kinderen • 6 kleinkinderen • : 1.500.000 € • : 1.000.000 € 2.500.000 €

 10. 1.Huidige successiedruk

 11. 2. Na wijziging huwelijkscontract

 12. 3.Na verkoop onroerend goed

 13. 4.Na schenking van portefeuille ter waarde van 1.500.000 € + 45.000€ (3% schenkingsrechten) 114.000 €…….4,56% van het initiële vermogen!

 14. 5.Testamenten naar kleinkinderen (25.000 € per kleinkind vanwege elke grootouder) + 45.000 € (schenkingsrechten) + 6.000 € (testament kleinkinderen) 93.000 €…….3,7% van het initiële vermogen!

 15. Het resultaat…. • Huidige situatie: 628.500 € (of 25,14% van het vermogen!!) • Na wijziging van het huwelijkscontract: 183.000 € (of 7,32% van het oorspronkelijk vermogen) • Na verkoop van het onroerend goed: 348.000 € (of 13,92% van het oorspronkelijk vermogen) • Na schenking van een portefeuille t.w.v. 1.500.000 €: 114.000 € (of 4,56% van het oorspronkelijk vermogen) • Na opmaak van testamenten naar de kleinkinderen toe: 93.000 € (of 3,72% van het oorspronkelijk vermogen!!!)

 16. Schenking met voorbehoud vruchtgebruik Rekening 1 VADER + MOEDER • Modaliteiten • Voorbehoud vruchtgebruik • inkomsten (intresten/dividenden) • controle • - mede-rekeninghouder • - beheer (art 582 BW) • - onomzetbaarheid • - principe zaaksvervanging • Aanwas vruchtgebruik in hoofde Lle • Terugkeer ingeval van vooroverlijden • Vervreemdingsverbod Rekening 2 VADER – 1/2 Vruchtgebruik MOEDER – 1/2 Vruchtgebruik KIND 1 – 1/3 Blote Eigendom KIND 2 – 1/3 Blote Eigendom KIND 3 – 1/3 Blote Eigendom

 17. DEEL 4AFSCHAFFING EFFECTEN AAN TOONDER

 18. Afschaffing effecten aan toonder : Wet Emittent kan effecten verkopen : 1) Publicatieprocedure B.S. 2) Storting van de verkoopprijs bij Deposito- en Consignatiekas in afwachting van aanmelding eigenaar VAN RECHTSWEGE Ofwel : omzetting in effecten op naam van de emittent Ofwel : dematerialisering = op rekening op naam van de emittent + Schorsing van de rechten (dividend,stemrecht,…) Emittent stort niet verkochte effecten bij Deposito- en Consignatiekas in afwachting van aanmelding eigenaar Publicatie Wet 2006 1/1/2008 31/12/2012-2013 1/1/2015 30/11/2015 2025 Teruggave verkoopprijs /niet verkochte effecten mits boete 10 % per jaar en mits bekendmaking eigenaar aan de overheid Geen nieuwe emissies Geen fysieke levering meer van (inmiddels gedematerialiseerde) effecten aan toonder

 19. Typevoorbeeld : niet-aangifte nalatenschap 2de Overlijden 1ste Overlijden Verjaringstermijn = 10 jaar + 5 mnd Effecten aan toonder komen op naam of worden gedematerialiseerd Verjaringstermijn = 10 jaar + 5 mnd Bronheffing Informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling/ einde bankgeheim ? 2006 2008 2011 ? 2012/2013/2015 2017 overgangsperiode R.V. 15% 20% 35%

 20. DEEL 4REGULARISATIE-AANGIFTE

 21. Regularisatie – aangifte 2006 • Combinatie spontane regularisatie (Comm 444/8) en EBA : Fiscale + strafrechtelijke immuniteit • Vrijbrief (R.A.-attest) in ruil voor betaling normaal verschuldigde belasting (geen korting !!) • Rechtstreeks bij Contactpunt Regularisaties : “anonimiteit” ! • Eénmalige procedure (geen dubbel gebruik) + Niet beperkt in tijd (kostprijs neemt toe) ! • Opportuniteiten worden duidelijk : Gebrek aan uitwegen en oplossingen (cfr werking strafrecht, onbruikbaarheid en verlies van vermogen…)

 22. Vergelijking verschillende systemen (1)

 23. Vergelijking verschillende systemen (2)

 24. DEEL 5 : IMPACT OP VERMOGENS- EN SUCCESSIEPLANNING

 25. Impact op vermogens- en successieplanning • Vermogens- en successieplanning wordt “herontdekt”. • Professionalisering binnen de sector = diverse beroepsgroepen • Vermogensbeheer = 1 °) financieel + 2°) patrimoniaal advies • Praktijkgerichte aanpak • Eenvoudige duurzame oplossingen • Continuïteit van een dossier doorheen de jaren