program rz dowy radosna szko a n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Program rządowy "Radosna szkoła" PowerPoint Presentation
Download Presentation
Program rządowy "Radosna szkoła"

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23
nemo

Program rządowy "Radosna szkoła" - PowerPoint PPT Presentation

140 Views
Download Presentation
Program rządowy "Radosna szkoła"
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Program rządowy "Radosna szkoła" Małopolski Kurator Oświaty

 2. Program rządowy "Radosna szkoła" - akty prawne • Uchwała nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”. • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.

 3. Cele programu • Zwiększenie aktywności ruchowej dzieci, • Zapewnienie warunków do kształtowania sprawności fizycznej, • Promowanie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, • Rozwijanie umiejętności motorycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym,

 4. Cele programu 5. Kształtowanie umiejętności społecznych, 6. Kształtowanie orientacji przestrzennej, analizy i syntezy słuchowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwój psychofizyczny dzieci, 7. Możliwość wczesnego wykrycia nieprawidłowości rozwojowych dzieci.

 5. Realizacja programu rządowego zaplanowana na lata 2009 - 2014 Koszt całego programu wynosi 2 miliardy 438 milionów złotych, z czego 1 miliard 278 milionów złotych pochodzić będzie z budżetu państwa, a 1 miliard 160 milionów złotych stanowić będzie finansowy wkład własny organów prowadzących.

 6. Realizacja programu rządowego zaplanowana na lata 2009 - 2014 Wysokość środków finansowych z budżetu państwa w poszczególnych latach: • w 2009 r – 40 mln zł, • w 2010 r i 2011 r – 150 mln zł, • w 2012 r – 488 mln zł, • w 2013 r – 234 mln zł, • w 2014 r – 216 mln zł.

 7. Wsparcie finansowe może obejmować • Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach, • Utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw, • Zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych i kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw (1 stycznia 2009 r. – 10 października 2013 r.).

 8. Podział środków § 5 cyt. Rozporządzenia wskazuje, że minister właściwy do spraw oświaty i wychowania odpowiedzialny jest zapodział środków budżetu państwa między województwa: 1.zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, 2.zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych, 3.utworzenie lub modernizacja placów zabaw, 4.zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji placów zabaw

 9. Wysokość wsparcia

 10. ZAŁOŻENIA Miejsca zabaw w szkołach powinny być wyposażone w przyrządy pozwalające na zaspokojenie przez dziecko potrzeby ruchu: • Duże i miękkie klocki, • Miękkie piłki, • Materace do zabaw ruchowych, • Tory przeszkód, • Drabinki, liny, siatki o dużych oczkach,

 11. Założenia • Układanki, • Gry planszowe, • Zabawki dydaktyczne

 12. ZAŁOŻENIA Szkolny plac zabaw powinien umożliwić dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne: • Drabinki, drążki do ćwiczeń, pomosty, równoważnie, pochylnie, przeploty, huśtawki, • Powierzchnie amortyzujące upadek dziecka z wysokości 1,5m, na którym zostanie zainstalowany sprzęt.

 13. Kryteria oceny wniosków (w szczególności) • Liczba dzieci sześcioletnich w szkole, • Wyrównanie dostępu do edukacji uczniów z terenów wiejskich, • Aktualny stan wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw oraz dysponowanie szkolnymi placami zabaw, • Potrzeby szkół w zakresie zakupu pomocy oraz utworzenia/modernizacji/zwrotu kosztów szkolnego placu zabaw.

 14. Procedura ubiegania się o wsparcie w projekcie „Radosna Szkoła” • Przygotowanie wniosków przez dyrektorów szkół zgodnie z rozporządzeniem, • Przekazanie wniosków przez dyrektorów szkół do organu prowadzącego, • Kwalifikowanie przez organy prowadzące złożonych wniosków,

 15. Procedura ubiegania się o wsparcie w projekcie „Radosna Szkoła” • Sporządzenie wniosku przez organ prowadzący i przekazanie go do Wojewody Małopolskiego (ze złożonymi wnioskami dyrektorów szkół), • Przekazanie wsparcia finansowego organom prowadzącym dla szkół zgodnie z rozstrzygnięciem zespołu oceniającego wnioski, • Przekazanie przez dyrektorów szkół sprawozdania po realizacji zadania, • Kontrola zewnętrzna zrealizowanego zadania.

 16. Złożone wnioskina dzień 13 sierpnia 2009 r.

 17. Terminy składania wniosków na lata 2010 -2014

 18. HARMONOGRAM PROGRAMUNA ROK 2009 R.

 19. HARMONOGRAM PROGRAMUNA LATA 2010-2014

 20. HARMONOGRAM NA LATA 2010-2014 CD.

 21. BŁĘDY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZŁOŻONYCH WNIOSKACH • Brak właściwych podpisów i pieczęci, • Brak zapisów wymaganych rozporządzeniem, • Wnioskowanie o wsparcie na zakup pomocy nieobjętych rozporządzeniem np. tablic interaktywnych, komputerów, piaskownic, karuzeli, itp. • Zbyt lakoniczny opis stanu faktycznego oraz zamierzonych działań,

 22. BŁĘDY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZŁOŻONYCH WNIOSKACH 5. Nieprecyzyjne harmonogramy (obejmują kilka lat a dotacja musi być rozliczona w roku budżetowym), 6. Zaniżanie kosztów np. na utworzenie placów zabaw, ze wzglądu na brak finansowego zabezpieczenia 50%, 7. Błędy rachunkowe,