Ungdom og konflikth ndtering
Download
1 / 28

- PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Updated On :

Ungdom og konflikthåndtering. …………….sett fra politiets perspektiv. Målselv-regionen. Hvem er jeg?. Andreas Nilsen Regionlensmann i Målselv/Balsfjord/Bardu 23 års tjeneste i politiet Erfaring fra: Operativ tjeneste i landdistrikter Tillitsverv på heltid – Politiets Fellesforbund

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nemesio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ungdom og konflikth ndtering l.jpg

Ungdom og konflikthåndtering

…………….sett fra politiets perspektiv

Målselv-regionen


Hvem er jeg l.jpg
Hvem er jeg?

 • Andreas Nilsen

 • Regionlensmann i Målselv/Balsfjord/Bardu

 • 23 års tjeneste i politiet

 • Erfaring fra:

  • Operativ tjeneste i landdistrikter

  • Tillitsverv på heltid – Politiets Fellesforbund

  • Ledelse på ulike nivåer i politiet


Hva skal jeg snakke om l.jpg
Hva skal jeg snakke om?

 • Ikke et foredrag om forbrytelse og straff i tradisjonell forstand………

 • Opptatt av:

  • Kompetanse

  • Utvikling

  • Strategisk tenking

  • Evaluering underveis

 • Sterkt fokus på politiets forebyggende arbeid………


Konflikt hva er det l.jpg
Konflikt – hva er det?

Enkel definisjon:

 • Kollisjon mellom interesser, verdier, handlinger eller retninger.

  Utfall av en konflikt – fredsforsker Johan Galtung:

 • Den ene parten vinner

 • Begge parter gir seg

 • Partene inngår kompromiss

 • Partene finner en kreativ løsning

  Kreativitet er skapende evne eller virksomhet, det vil si

  oppfinnsomhet, idérikdom og det å lage eller finne på noe nytt.


Politireform 2000 justiskomiteens uttalelse l.jpg
Politireform 2000Justiskomiteens uttalelse

«Komiteen er opptatt av at en ved denne store politireformen

virkelig satser på å utvikle det forebyggende arbeidet.

Både organisatorisk og metodemessig må det forebyggende arbeidet stå i fokus, særlig må en ha fokus på det tverrfaglige samarbeidet.

Når en vurderer om politi- og lensmannsetaten gjør en god jobb er det ikke nok å ha fokus på saksbehandlingstid og oppklaringsprosent.

Det viktigste er å hindre kriminalitet, ikke minst blant barn og ungdom.

Hovedutfordringen ligger i å sette inn ressurser og tiltak, og

videreutvikle metoder som gjør denne delen av politiarbeidet bedre.»


Formell forankring l.jpg
Formell forankring

Politilovens § 1. Mål, 2. ledd

Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være

et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes

rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig.

Politilovens § 2. Oppgaver, nr 2

Politiet skal;… forebygge kriminalitet og andre krenkelser av den offentlige orden

og sikkerhet.

Politiinstruksens § 10.1, bl.a.

Politiet skal forebygge og motvirke straffbare handlinger. Ellers plikter politiet å

organisere og drive forebyggende virksomhet for å påvirke og hvis mulig endre

forhold som utløser ulovlige handlinger eller tilstander. Herunder skal politiet søke

samarbeid med aktuelle offentlige myndigheter og private organisasjoner mv.


Forebyggende politiarbeid 1 l.jpg
Forebyggende politiarbeid - #1

 • Tradisjonelt hatt for lav prioritet hos politiet.

 • Ble ikke sett på som ordentlig politiarbeid

 • Vanskelig å måle effekten av forebyggende innsats

 • Tradisjonell tenking: Straff er det som må til!

 • Forebyggende tenking: Straff må unngås!

  Politiet er i sterk endring på dette området……………………


Forebyggende politiarbeid 2 pop l.jpg
Forebyggende politiarbeid - #2POP

Problemorientert/kunnskapsstyrt politiarbeid – avhengig av:

 • Kunnskap om kriminaliteten

 • Strategisk ledelse

 • Tverrfaglig samarbeid

 • Kunnskap om samarbeidsprosesser

  Det handler om en metode uansett forhold:

 • Samle informasjon – identifisere problemet

 • Bearbeide og analysere

 • Iverksette ”riktige” tiltak

 • Evaluering


Forebyggende politiarbeid 3 politir d l.jpg
Forebyggende politiarbeid - #3Politiråd

Regjeringen besluttet i 2007 at det skulle opprettes

politiråd i alle landets kommuner……

 • Samarbeidsforum på strategisk nivå

  • Ordfører, rådmann og politiledelsen

  • Andre sentrale aktører basert på lokale forhold

  • Kan følge SLT-modell

 • Samarbeidsområder – noen eksempel

  • Arealplanlegging – kriminalitetsforebyggende fokus

  • Alkoholpolitikk – skjenkekontroll, ordensvakter m.v.

  • Integrering – fremmedkulturelle

  • Forebyggende aktivitet rettet mot barn og unge


Forebyggende politiarbeid 4 bekymringssamtaler l.jpg
Forebyggende politiarbeid - #4Bekymringssamtaler

 • Hjemlet i politilovens § 13

 • Gjelder overfor personer under 18 år – straffbare handlinger

 • Hensikt: Forebygge ytterligere lovbrudd.

 • Skriftlig innkalling.

 • Kan avhente barn og foreldre hvis de uteblir.


Forebyggende politiarbeid 5 foredrag undervisning m v l.jpg
Forebyggende politiarbeid - #5Foredrag, undervisning m.v.

 • Foredragsvirksomhet – i skolene, foreldremøter m.v.

 • Viktig arena i det forebyggende arbeidet

  • Politiet informerer

  • Relasjonsbygging

  • Ufarliggjøring

  • Resultat: Etablerer viktig toveiskommunikasjon

 • Rettes både mot barn/unge og foreldre/omsorgspersoner


Forebyggende politiarbeid 6 ruskontrakt l.jpg
Forebyggende politiarbeid - #6Ruskontrakt

 • Et tilbud til ungdom som har prøvd narkotika

 • Gis påtaleunnlate mot å forplikte seg

 • Inngår skriftlig avtale om å avstå fra fremtidig misbruk

 • Jevnlig urinprøve over en gitt periode

 • Hvis brudd på avtalen gjenopptas straffesaken

 • Kostnader dekkes av det offentlige


Forebyggende politiarbeid 7 tverrfaglig samarbeid nettverksbygging l.jpg
Forebyggende politiarbeid - #7Tverrfaglig samarbeid – nettverksbygging

Tverrfaglig samarbeid – nettverksbygging

 • Helse

 • Sosial

 • Barnevern

 • Skole

 • Institusjoner

 • Idretten

 • Natteravnordningen

 • Asylmottak

 • M.v.


Forebyggende politiarbeid 8 konfliktr det l.jpg
Forebyggende politiarbeid - #8Konfliktrådet

Konfliktrådet

 • Gratis meglertjeneste

 • Megleren hjelper partene til å finne en akseptabel løsning

 • Finnes i alle kommuner

 • Formål – løse tvister mellom:

  • Private parter

  • Individ og samfunn

 • Konfliktrådsloven med forskrift regulerer virksomheten


Dansk forskning l.jpg
Dansk forskning

www.CEFU.dk - Center for Ungdomsforskning

Har utgitt to rapporter:

 • 2003:Konflikt på gateplan– når etnisk minoritetsungdom og politi møtes.

 • 2007:Gadedrenge– yngre etniske gutter i gatebildet og deres møter med politi og borgere


Cefu konflikt p gateplan 2003 l.jpg
CEFUKonflikt på gateplan - 2003

Forskningsprosjektet hadde sitt utspring i de siste års voldelige

konflikter mellom politi og unge nydansker, og fokuserte på møtet

mellom politiet og disse ungdommene på gateplan.

Formål var å forbedre grunnlaget for gjensidig forståelse,

forebygge misforståelser og bryte ned fiendebilder mellom

myndigheter og ungdommene.

Prosjektet gjennomført i Karlebo kommune:

20000 innbyggere

17 % innvandrere


Cefu gadedrenge 2007 1 l.jpg
CEFUGadedrenge – 2007 #1

Denne rapporten bygger videre på ”konflikt på gateplan”.

Fokuset er rettet mot bakgrunnen for de konfliktfylte møter mellom

politi og etnisk minoritetsungdom.

Formålet er å hjelpe politiet og andre som i det daglige arbeider

med disse ungdommene – bedre forståelse gir bedre

oppgaveløsning.


Cefu gadedrenge 2007 2 l.jpg
CEFUGadedrenge – 2007 #2

Ungdommene

Etniske minoritetsgutter i alderen 10 til 17 år som tilbringer store deler av tiden på gateplan.

I hovedsak bakgrunn fra Tyrkia og Midt-Østen

Ofte ressurssvake foreldre

Intervjuet 50 ungdommer

Dialog/samtale med 100 ungdommer

Både provins og storby


Cefu gadedrenge 2007 3 l.jpg
CEFUGadedrenge – 2007 #3

Politiet

Dialog/samtale med 50 politibetjenter

11 intervjuer

Stor spredning i alderssammensetning og ansiennitet

Tallrike deltakerobservasjoner – patruljekjøring og briefinger

Både i storby og provins


Cefu gadedrenge 2007 4 l.jpg
CEFUGadedrenge – 2007 #4


Cefu gadedrenge 2007 5 l.jpg
CEFUGadedrenge – 2007 #5

Noen konklusjoner:

 • Ulike arbeidsforhold i storby og provins

  • Provins: Mer diplomati

  • Storby: Mer konfrontasjon

 • Økt fokus har negativ effekt – fiendebilder og diskriminering

  • Guttene opplever det som sjikanering og gir svar på tiltale

 • Økt fokus gir fare for underminering av politiets autoritet

  • Politikere reiser på ferie eller sjarmoffensiv ved dalende meningsmålinger

 • Atferd og omgangstone er kilde til missforståelser og unødvendige pågripelser


Cefu gadedrenge 2007 6 l.jpg
CEFUGadedrenge – 2007 #6

Noen anbefalinger:

 • Klar og felles strategi fra politiets side

 • Mer vekt på nærpoliti

 • Bevar initiativet – vil du sjekke navn og ender med pågripelse?

  • Hvem styrer slagets gang?

 • Fokus på forebygging fremfor brannslukking

 • Kunnskapsbasert innsats – mentoren

  • Må jobbe med dalende respekt for autoriteter

 • Familien skal være samarbeidspartner - ikke motpart

 • Koordinert tverrfaglig innsats; politi, kommune, skole, fritidsinstitusjoner m.v.

 • Det er ikke en politioppgave, men en samfunnsoppgave


Hvor vil vi l.jpg
Hvor vil vi?

PROBLEMORIENTERT

HENDELSESSTYRT

Akutte hendelser

Begrenset informasjon

Utrykning

Bare tiltak fra politiet

Ofte kortvarig resultat

 • Problem

 • Omfattende informasjon

 • Planlagte tiltak

 • Tverrfaglig samarbeid

 • Varig resultat