tvang overfor ungdom med atferdsproblemer juridiske og etiske dilemmaer n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tvang overfor ungdom med atferdsproblemer - Juridiske og etiske dilemmaer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Tvang overfor ungdom med atferdsproblemer - Juridiske og etiske dilemmaer - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Tvang overfor ungdom med atferdsproblemer - Juridiske og etiske dilemmaer. Førsteamanuensis dr. juris Karl Harald Søvig. Presentasjon av bvl. §§ 4-24 til 4-26. Nyvinning i barnevernloven (bvl.) av 1992 Skiller seg prinsipielt fra omsorgsovertakelse (selv om mange sammenhenger) Kort om § 4-24

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tvang overfor ungdom med atferdsproblemer - Juridiske og etiske dilemmaer' - hugh


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tvang overfor ungdom med atferdsproblemer juridiske og etiske dilemmaer

Tvang overfor ungdom med atferdsproblemer- Juridiske og etiske dilemmaer

Førsteamanuensis dr. juris Karl Harald Søvig

presentasjon av bvl 4 24 til 4 26
Presentasjon av bvl. §§ 4-24 til 4-26
 • Nyvinning i barnevernloven (bvl.) av 1992
  • Skiller seg prinsipielt fra omsorgsovertakelse (selv om mange sammenhenger)
 • Kort om § 4-24
  • Tre alternativ
   • Korttid (fire pluss fire uker)
   • Langtid (inntil et år)
   • Forlengelse av langtid (inntil et år)
  • Sentrale vilkår ”alvorlige atferdsvansker”
 • § 4-26 (”avtalt tvang”)
  • Kombinasjon av samtykke og forvaltningsvedtak
  • To ulike alternativ i § 4-26(2)
   • Tre uker fra inntaket
   • Tre uker fra tilbakekall av samtykket
  • Også her vilkår om ”alvorlige atferdsvansker”
overordnete rettslige normer
Overordnete rettslige normer
 • Menneskerettsloven av 1999 (som endret 2003) gjør fire konvensjoner til norsk lov med forrang fremfor kolliderende norske lovregler
 • FNs barnekonvensjon (BK)
  • Art. 37 er særlig aktuell. Gir et vern mot vilkårlig frihetsberøvelse, og setter opp visse krav til saksbehandlingen
 • Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK)
  • Art. 5 er særlig aktuell. Gir et vern mot vilkårlig frihetsberøvelse. Art. 5(1)d gjelder mindreårige, og tvangsinnleggelse må ha et oppdragende formål (”educational supervision)
  • Få saker for EMD (Europeiske menneskerettighetsdomstol), men se bl.a. Koniarska mot UK (2000).Vanskelig å sette opp konkrete føringer, men noen sentrale moment
   • EMD anerkjenner at formålet med frihetsberøvelsen er bredspektret
   • Krav på domstolsprøving
   • Krav på rask saksbehandling
klassifisering av tvangsbestemmelser
Klassifisering av tvangsbestemmelser
 • Tvangsinnleggelse i institusjon som velferdsrettslig virkemiddel
  • Et grunnleggende skille:
   • Tvang av hensyn til vedkommende selv
   • Tvang av hensyn til andres liv eller helse
  • Redusert selvbestemmelsesevne som legitimering av tvangstiltak
 • Tvangsinnleggelse i institusjon som strafferettslig virkemiddel
  • Får å avverge at vedkommende i fremtiden begår tilsvarende handlinger (individualprevensjon)
  • For å avverge at andre i fremtiden begår tilsvarende handlinger (allmennprevensjon)
 • Hva er forskjellen mellom disse to tiltakene?
 • Ulike former for reaksjoner i grenseland
hva er tvang
Hva er tvang?
 • Må skille mellom opplevd tvang (vedkommendes egen oppfatning) og formell tvang (tiltak definert i lovverket som tvang)
 • Forholdet mellom tvang og frivillighet
 • Tvang fra ulike perspektiv
  • Som et onde
  • Som et gode
hva er form let bak bvl 4 24
Hva er formålet bak bvl. § 4-24?
 • Det uttalte siktemålet
  • Av hensyn til vedkommende selv
 • Siktemålet satt i perspektiv
  • Ut i fra lovvilkårene
  • Ut i fra praksis
  • Ut i fra ”det politiske klima”
  • Ut i fra Høyesteretts tilnærming (Rt. 2003 s. 1827 og Rt. 2004 s. 1368)
 • Hva slags tvang hjemler § 4-24?
  • Tvangsinnleggelse
  • Tvangsbruk under oppholdet
   • For å hindre at ungdommen fraviker
   • For å hindre at ungdommen skader seg selv eller andre
   • For å oppnå atferdsendring
n rmere om vilk rene i 4 24
Nærmere om vilkårene i § 4-24
 • Vil fokusere på langtidsvedtak
 • Grunnvilkår: ”alvorlige atferdsvansker”, nærmere spesifisert i tre ulike alternativ
  • alvorlig eller gjentatt kriminalitet
  • vedvarende misbruk av rusmidler
  • på annen måte
   • Sistnevnte er urovekkende upresist
 • Ingen nedre aldersgrense, oppad begrenset til ikke fylt 18 år
 • Tilleggsvilkår ettårsplassering: ”trolig …behov for mer langvarig behandling”
 • Krav om at frivillige tiltak er utilstrekkelige (§ 4-25(1))
 • Krav om at institusjonen er ”faglig og materialt” i stand til å tilby tilfredsstillende hjelp
 • Krav om skjønnsmessig helhetsvurdering, jf. lovens uttrykk ”kan”
  • Tvang må være et rimelig og hensiktsmessig tiltak
  • Tvangsplassering må være til ungdommens beste (jf. § 4-1)
  • Innebærer en fremtidsvurdering: Må sette opp to alternative prognoser, henholdsvis utvikling med og uten tvangsvedtak
 • Tilleggsvilkår ved forlengelse i inntil ett år
  • ”særlige tilfelle”
gjennomf ring av tvangsvedtak
Gjennomføring av tvangsvedtak
 • Her må vi ta opp igjen formålsdiskusjonen. Kan skille mellom tre grupper tiltak
  • Intervensjon for å avverge situasjoner med akutt fare for liv eller helse (unngå 1)
  • Intervensjon hvor vedkommende tas inn på institusjon for å gis en stabil livssituasjon (autonomitilrettelegging), oppnå 2
  • Intervensjon med sikte på langvarig bedring (oppnå 3)

3

Nåtidens funksjonsnivå

2

1

Tid

gjennomf ring av tvangstiltak forts
Gjennomføring av tvangstiltak (forts.)
 • Formelle grunnlag er forskrift av 12. des. 2002 med hjemmel i bvl. § 5-9(4)
 • Hva er siktemålet med gjennomføring av vedtak etter § 4-24?
  • Utgangspunktet er å gi ungdommen en livssituasjon som muliggjør autonome valg
  • Hoveddelen av tvangstiltakene i forskriften er rettet mot tiltak som skal hindre skade
  • Samtidig viss hjemmel for atferdsendrende tiltak
  • ”Institusjonsmiljøet” vil dessuten ha atferdsendring som siktemål
saksbehandlingen
Saksbehandlingen
 • Vedtak treffes av fylkesnemnden for barnevern og sosiale saker, jf. bvl. § 7-1
  • Normalsammensetning er tre medlemmer (jurist, sakkyndig og legmedlem)
 • Hjemmel for midlertidige vedtak etter vedtak av barneverntjenesten/ påtalemyndigheten
  • Skal være en snever unntaksmulighet, men er i praksis den dominerende hovedregelen
  • Fra 1. jan. 2008 forbedrete muligheter til å klage over midlertidige vedtak
 • Saksbehandlingen i fylkesnemnden er langdryg (opp mot to måneder)
 • Mulighet til domstolsprøving etter særlige regler (tvisteloven kap. 36), men begrenset til virksomme tvangsvedtak (Rt. 2002 s. 1026)
  • Sistnevnte begrensning er problematisk
avsluttende merknader
Avsluttende merknader
 • Virker bestemmelsen etter sin hensikt?
 • Forholdet mellom tvang og frivillighet
 • Tidligere intervensjon?
  • Kan gi bedre måloppnåelse, men vil måtte omfatte langt flere ungdommer
 • Hvem bestemmer hvem som tvangsinnlegges?
 • Samfunnets dilemma: Har samfunnet en plikt til å hindre at borgere går til grunne?
takk for oppmerksomheten
Takk for oppmerksomheten!
 • Aktuell litteratur:
  • Sturla Falck, Mellom straff og behandling (2006)
  • Knut Lindboe, Barnevernrett (4. utg. 2003)
  • Kari Ofstad/Randi Skar, Barnevernloven med kommentarer (4. utg. 2004)