Plataforma de validació - PowerPoint PPT Presentation

plataforma de validaci n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Plataforma de validació PowerPoint Presentation
Download Presentation
Plataforma de validació

play fullscreen
1 / 5
Plataforma de validació
173 Views
Download Presentation
nelly
Download Presentation

Plataforma de validació

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Plataforma de validació Plataforma de validació de la missatgeria WiFIS del CatSalut

  2. Plataforma de Validació • La plataforma de validació neix de la necessitat de validar els centres que es volen integrar a WiFIS, i per tant, poder dictaminar si compleixen les especificacions WiFIS . • Ens permet realitzar un conjunt de validacions en una mostra de missatges de WiFIS dels dominis de Derivacions de proves i Cites. • La validació estarà basada en les definicions de WiFIS publicades pel TicSalut, actualment la 1.5.3. • Les validacions pels centres són diferents depenent del rol que exerceixi: Invocar missatges peticionari Centre Peticionari Invocar missatges proveïdor Plataforma de validació Centre Proveïdor WIFIS

  3. Plataforma de Validació • Tot centre ha de superar les validacions dels següents missatges HL7 de WiFIS: • Validació de Centre Peticionari: • Derivació Petició Nova (OMG^O19) • Derivació Petició Cancel·lació (OMG^O19) • AplicacióConfirmació(ACK) (respostapositiva a Cita NotificacióProgramació) • Validació de Centre Proveïdor: • Derivació Resposta Nova (ORG^O20) • Cita Notificació Programació (SIU^S12) • Cita Notificació Realització (SIU^Z77^SIU_S12) • Derivació Notificació Resultats (ORU^R01) • Derivació Notificació Finalització (OMG^O19) WIFIS

  4. Plataforma de Validació • Per realitzar les respectives validacions, el centre haurà d’enviar els missatges via servei web a una URL. • La plataforma de validació contestarà amb una resposta positiva si la validació ha estat correcte, o negativa en cas de no haver passat la validació, descrivint els errors que s’han generat. Servei web Servei web Enviamentmissatge HL7 Resposta ACK Plataforma de validació Centre WIFIS

  5. Plataforma de Validació • Tot els detalls sobre el procés de validacions (inscripció per iniciar les proves, com connectar-se a la plataforma de validació i els requisits tècnics dels missatges) es poden trobar en el següent enllaç: • http://www.ticsalut.cat/estandards/interoperabilitat/index_validacio/ WIFIS