nasjonalt kompetansesenter for hyperbar og dykkemedisin l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nasjonalt kompetansesenter for hyperbar- og dykkemedisin PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nasjonalt kompetansesenter for hyperbar- og dykkemedisin

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
neka

Nasjonalt kompetansesenter for hyperbar- og dykkemedisin - PowerPoint PPT Presentation

190 Views
Download Presentation
Nasjonalt kompetansesenter for hyperbar- og dykkemedisin
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nasjonalt kompetansesenter for hyperbar- og dykkemedisin Marit Grønning Overlege, dr.med Yrkesmedisinsk og Nevrologisk avdeling, HUS

 2. Leif Aanderud Einar Thorsen Kari Todnem Ragnar Værness Rune Djurhus Arvid Hope Terje Thorsen Linda Stuhr Erik Søfteland Guro Tyssebotn Jan Risberg Stein Helge G. Nordahl Betydelig dykkeforskning 1980-90-tallet, m mange dr.grader

 3. Svein Eidsvik Harald Nyland Otto I Molvær Ingvald Tyssebotn Div hovedfagsoppgaver ved UiB NUTEC / NUI Oljeselskapene HUS Nevrol.avd Lungeavd ØNH avd Radiologisk avd LKB Y.med. avd Betydelig aktivitet i Bergen innen dykkeforskning 1980-tallet

 4. Yrkesmed. Avd. HUS - 2006 • Seksjon for yrkesrelaterte lungesykdommer • Seksjon for nevrologi og nevropsykologi • Seksjon for yrkesdermatologi • Arbeidsmedisin/Yrkeshygiene • Seksjon for klinisk allergologi • Seksjon for hyperbar medisin (1994) • Kompetansenter for hyperbar medisin • Norsk senter for maritim medisin (2007)

 5. Dykking, Yrkesmed. Avd. HUS • 1994 Seksjon for hyperbarmedisin (Leif Aanderud) • - har regionalt ansvar for akutt HBO-behandling (også trykkfallsyke) – vakttelefon/team • Utredning av dykkere med spm helseeffekter • Nordsjødykkerprosjektet 2000 – 2007 • Kai- og anleggsdykkere

 6. LO’s dykkerutvalg • har foreslått at det bør opprettes et nasjonalt dykkermedisinsk kompetansesenter med nødvendig faglig og økonomisk tyngde til å operere uavhengig av operatørselskapene eller andre interessenter.

 7. Stortingsmelding 12, 2005-2006 Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten Bergenskonferansen sept -05 • KP.7: “Det er vitenskapelig dokumentert at forandringer i lungefunksjon, sentralnerve-systemet, skjelett og hørsel/balansesystemet kan påvises hos noen yrkesdykkere. Størrelsen på disse forandringene er meget variable og har potensial til å påvirke dykkernes livskvalitet. Kunnskapen om de nøyaktige mekanismene er fremdeles begrenset og tilsier mer forskning. Dette tilsier iverksettelse av forebyggende tiltak inklusiv helseovervåking i framtidig dykking.”

 8. Helse- og omsorgsdepartementet • antar at den etablerte landsfunksjonen for hyperbar medisin ved Haukeland Universitetssykehus vil kunne ivareta de foreslåtte oppgaver knyttet til et dykkermedisinsk kompetansesenter ved at senterets mandat utvides. Senteret er uavhengig av operatørselskapene, har en sterk vitenskapelig forankring og en godt etablert posisjon i spesialisthelsetjenesten.

 9. 7.1.2 Risiko for senskader og helseoppfølging • Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at senteret skal være rådgiver for sentrale myndigheter • vedrørende nasjonal plan for oppbygging av hyperbar medisin og • samarbeide med statlige organer i spørsmål som angår dykkernes helse, miljø og sikkerhet.

 10. Hva er et nasjonalt medisinsk kompetansesenter? • Skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innen sitt spesifiserte fagområde. • Skal ikke selv drive pasientbehandling, men det vil i enkelte tilfeller være hensiktsmessig at pasientbehandling er knyttet til virksomheten.

 11. Oppgaver? • Bidra til samt drive forskning og fagutvikling innen fagfeltet • Undervisning (grunn-, videre-, og etterutd) • Veiledning og rådgivning på nasjonalt nivå (sikre spredning av kompetanse) • Bidra til å gjøre informasjon tilgjengelig på eget fagområde

 12. Referansegruppe og finansiering • Referansegruppe m representanter fra alle regionale helseforetak • Finansieres gjennom tilskudd til de regionale helseforetak • Årlig rapport til Helsedepartementet med kopi til SHdir

 13. Nasjonalt kompetansesenter for hyperbar- og dykkemedisin • Umiddelbare oppgaver: • Egen hjemmeside med informasjon • Seminar for tidligere nordsjødykkere med partnere/familier • Undersøke interesse for og arrangere seminar for dykkernes fastleger • Kartlegge behandlingstilbudene for PTSD i Norge og sørge for at de som ikke allerede har behov for tilbud blir henvist

 14. Nasjonalt kompetansesenter for hyperbar- og dykkemedisin • Veiledning og rådgivning • Forskning • Bearbeide og publisere resultatene fra bl.a ”Nordsjødykkerprosjektet” • Videreføre pågående forskningsaktivitet i samarbeid med andre avd v HUS og NUI • Rekruttere stipendiater, i samarbeid med andre avdelinger og NUI

 15. Takk for oppmerksomheten