Bradley swipes den sanne kostnaden for kredittkort - PowerPoint PPT Presentation

my blog n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bradley swipes den sanne kostnaden for kredittkort PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bradley swipes den sanne kostnaden for kredittkort

play fullscreen
1 / 7
Bradley swipes den sanne kostnaden for kredittkort
131 Views
Download Presentation
neilman
Download Presentation

Bradley swipes den sanne kostnaden for kredittkort

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. My Blog – “Bradley and Associates Financial Solutions”

  2. Bradley swipes den sannekostnaden for kredittkort Kredittkortgjørekjøpe ting enkelt, men pånoenbetydeligekostnader, Bradley Associates gjennomgått. Kredittkorttilbudervanskelig å motstå. Detvilleværevanskelig for folk flest å pass opp et tilbudom en 56-tommers plasma-TV verdt $2500 for bare $50 imånedenpå et kredittkort. Selvom mange personerkan ha rådtil en $50 månedligbetaling, kan de ikkeinnse at de vilendeopp med å betalemeri renter enn for de opprinneligekostnadene for TV. Deter en vanligmisforståelse å la deg selvblivanttil å betale kun minimumsbeløpetsomforfallerpåkredittkortetditt bill.

  3. En litenmånedligbetalingkanvirkeubetydelig. Betalingenerimidlertidikke se såubetydelignår du forstår den sannekostnaden for kredittkortoginteresse. Ta for eksempel, la osssi at du virkeliggjordegåutogkjøpe en ny plasma-TV for $2500. Du brukte et kredittkortsomhadde en årligprosentsats (APR) av 18 prosent. I tilleggkan din månedligeminstebeløpetværesålavtsom $50 somieksempletovenfor. Men må for å beregne din sum langsiktigkoster du vitehvordan din Minimumsbetalingenblefastslått.

  4. En minimal innbetaling, bestemmesvanligvisvedhjelpav en prosentandelavhelesaldoen. Prosentøkningenervanligvisomtrent 2 prosent, men kanvariereavhengigavkortet. VæroppmerksompåMinimumsbetalingengår mot Rentebeløpogtildetopprinneligebeløpetsom du skylder. I dettetilfelletvardetopprinneligebeløpet $2500. For $2500 plasma-TV, ville 2 prosentav den opprinneligegjeldenvære $50. Med en APR av 18 prosent, vilbetalingendekke $38 iinteresseog $13 mot dittansvar for $2500. Etter den førsteinnbetalingen, ville du fortsattskylder $2487. Grunnleggendeformelener:

  5. 1. Dele 18 prosentav 360 dageneiåretsomer lik.05 prosent. 2. Multiplisere.05 prosent ganger 30 kalenderdagersomer 1.5. 3.Finally, multiplisere 1.5 etter den opprinnelige $2500-saldoen somerlik $37,50 ($38 avrundet) iinteresse. Hvis du harbetalt bare 2 prosentav den totalesaldoengrunnhvermåned, villedetta 334 måneder å betale din gjeld. Med andreord, villedetkreve 28 år å betale $2500 erstatningsansvar. TV vilsannsynligvisharsluttet å jobbelengefør du harbetalt den.

  6. Selvom du harbestemt deg å betale for 28 år, ville du også ha betalt $5897 iinteresse. Den sannekostnaden for 56-tommers plasma-TV villeendeoppsom $8397. Imidlertid image hva du kanskjehartjentHvis du haddesatt $50 i en sparekontoi 28 år. Selvpådagensgjeldende lave priservilledet ha vært et betydeligbeløp. La oss for eksempelsi at du startet en sparekontoelleråpnet en CD med en 5 prosentrenteogavsatt $50 hvermånedi 28 år. Også, la osstahva du ville ha betaltiskatt med en skattesatspå 25% påinntektensomgenereres.

  7. Sparepengenetotaleville ha vært $29,648. Du ville ha tjent $17,130 irenteinntekter. Total merverdiavgift-kostnadeneville ha vært $4,283. Etterskatt, ville du ha gjort en ekstra $12,847. Du kunne ha betalt for TV ikontanter, oghadde masse pengerigjen.