Download
my blog n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bradley swipes den sanne kostnaden for kredittkort PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bradley swipes den sanne kostnaden for kredittkort

Bradley swipes den sanne kostnaden for kredittkort

134 Views Download Presentation
Download Presentation

Bradley swipes den sanne kostnaden for kredittkort

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. My Blog – “Bradley and Associates Financial Solutions”

  2. Bradley swipes den sannekostnaden for kredittkort Kredittkortgjørekjøpe ting enkelt, men pånoenbetydeligekostnader, Bradley Associates gjennomgått. Kredittkorttilbudervanskelig å motstå. Detvilleværevanskelig for folk flest å pass opp et tilbudom en 56-tommers plasma-TV verdt $2500 for bare $50 imånedenpå et kredittkort. Selvom mange personerkan ha rådtil en $50 månedligbetaling, kan de ikkeinnse at de vilendeopp med å betalemeri renter enn for de opprinneligekostnadene for TV. Deter en vanligmisforståelse å la deg selvblivanttil å betale kun minimumsbeløpetsomforfallerpåkredittkortetditt bill.

  3. En litenmånedligbetalingkanvirkeubetydelig. Betalingenerimidlertidikke se såubetydelignår du forstår den sannekostnaden for kredittkortoginteresse. Ta for eksempel, la osssi at du virkeliggjordegåutogkjøpe en ny plasma-TV for $2500. Du brukte et kredittkortsomhadde en årligprosentsats (APR) av 18 prosent. I tilleggkan din månedligeminstebeløpetværesålavtsom $50 somieksempletovenfor. Men må for å beregne din sum langsiktigkoster du vitehvordan din Minimumsbetalingenblefastslått.

  4. En minimal innbetaling, bestemmesvanligvisvedhjelpav en prosentandelavhelesaldoen. Prosentøkningenervanligvisomtrent 2 prosent, men kanvariereavhengigavkortet. VæroppmerksompåMinimumsbetalingengår mot Rentebeløpogtildetopprinneligebeløpetsom du skylder. I dettetilfelletvardetopprinneligebeløpet $2500. For $2500 plasma-TV, ville 2 prosentav den opprinneligegjeldenvære $50. Med en APR av 18 prosent, vilbetalingendekke $38 iinteresseog $13 mot dittansvar for $2500. Etter den førsteinnbetalingen, ville du fortsattskylder $2487. Grunnleggendeformelener:

  5. 1. Dele 18 prosentav 360 dageneiåretsomer lik.05 prosent. 2. Multiplisere.05 prosent ganger 30 kalenderdagersomer 1.5. 3.Finally, multiplisere 1.5 etter den opprinnelige $2500-saldoen somerlik $37,50 ($38 avrundet) iinteresse. Hvis du harbetalt bare 2 prosentav den totalesaldoengrunnhvermåned, villedetta 334 måneder å betale din gjeld. Med andreord, villedetkreve 28 år å betale $2500 erstatningsansvar. TV vilsannsynligvisharsluttet å jobbelengefør du harbetalt den.

  6. Selvom du harbestemt deg å betale for 28 år, ville du også ha betalt $5897 iinteresse. Den sannekostnaden for 56-tommers plasma-TV villeendeoppsom $8397. Imidlertid image hva du kanskjehartjentHvis du haddesatt $50 i en sparekontoi 28 år. Selvpådagensgjeldende lave priservilledet ha vært et betydeligbeløp. La oss for eksempelsi at du startet en sparekontoelleråpnet en CD med en 5 prosentrenteogavsatt $50 hvermånedi 28 år. Også, la osstahva du ville ha betaltiskatt med en skattesatspå 25% påinntektensomgenereres.

  7. Sparepengenetotaleville ha vært $29,648. Du ville ha tjent $17,130 irenteinntekter. Total merverdiavgift-kostnadeneville ha vært $4,283. Etterskatt, ville du ha gjort en ekstra $12,847. Du kunne ha betalt for TV ikontanter, oghadde masse pengerigjen.