1 / 7

Bradley swipes den sanne kostnaden for kredittkort

Kredittkort gjøre kjøpe ting enkelt, men på noen betydelige kostnader, Bradley Associates gjennomgått. Kredittkort tilbud er vanskelig å motstå. Det ville være vanskelig for folk flest å pass opp et tilbud om en 56-tommers plasma-TV verdt $2500 for bare $50 i måneden på et kredittkort. Selv om mange personer kan ha råd til en $50 månedlig betaling, kan de ikke innse at de vil ende opp med å betale mer i renter enn for de opprinnelige kostnadene for TV. Det er en vanlig misforståelse å la deg selv bli vant til å betale kun minimumsbeløpet som forfaller på kredittkortet ditt bill. En liten månedlig betaling kan virke ubetydelig. Betalingen er imidlertid ikke se så ubetydelig når du forstår den sanne kostnaden for kredittkort og interesse. Ta for eksempel, la oss si at du virkelig gjorde gå ut og kjøpe en ny plasma-TV for $2500. Du brukte et kredittkort som hadde en årlig prosentsats (APR) av 18 prosent. I tillegg kan din månedlige minstebeløpet være så lavt som $50 som i eksemplet ovenfor. Men må for å beregne din sum langsiktig koster du vite hvordan din Minimumsbetalingen ble fastslått. En minimal innbetaling, bestemmes vanligvis ved hjelp av en prosentandel av hele saldoen. Prosentøkningen er vanligvis omtrent 2 prosent, men kan variere avhengig av kortet. Vær oppmerksom på Minimumsbetalingen går mot Rentebeløp og til det opprinnelige beløpet som du skylder. I dette tilfellet var det opprinnelige beløpet $2500. For $2500 plasma-TV, ville 2 prosent av den opprinnelige gjelden være $50. Med en APR av 18 prosent, vil betalingen dekke $38 i interesse og $13 mot ditt ansvar for $2500. Etter den første innbetalingen, ville du fortsatt skylder $2487. Grunnleggende formelen er: 1. Dele 18 prosent av 360 dagene i året som er lik.05 prosent. 2. Multiplisere.05 prosent ganger 30 kalenderdager som er 1.5. 3.Finally, multiplisere 1.5 etter den opprinnelige $2500-saldoen som er lik $37,50 ($38 avrundet) i interesse. Hvis du har betalt bare 2 prosent av den totale saldoen grunn h

neilman
Download Presentation

Bradley swipes den sanne kostnaden for kredittkort

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. My Blog – “Bradley and Associates Financial Solutions”

  2. Bradley swipes den sannekostnaden for kredittkort Kredittkortgjørekjøpe ting enkelt, men pånoenbetydeligekostnader, Bradley Associates gjennomgått. Kredittkorttilbudervanskelig å motstå. Detvilleværevanskelig for folk flest å pass opp et tilbudom en 56-tommers plasma-TV verdt $2500 for bare $50 imånedenpå et kredittkort. Selvom mange personerkan ha rådtil en $50 månedligbetaling, kan de ikkeinnse at de vilendeopp med å betalemeri renter enn for de opprinneligekostnadene for TV. Deter en vanligmisforståelse å la deg selvblivanttil å betale kun minimumsbeløpetsomforfallerpåkredittkortetditt bill.

  3. En litenmånedligbetalingkanvirkeubetydelig. Betalingenerimidlertidikke se såubetydelignår du forstår den sannekostnaden for kredittkortoginteresse. Ta for eksempel, la osssi at du virkeliggjordegåutogkjøpe en ny plasma-TV for $2500. Du brukte et kredittkortsomhadde en årligprosentsats (APR) av 18 prosent. I tilleggkan din månedligeminstebeløpetværesålavtsom $50 somieksempletovenfor. Men må for å beregne din sum langsiktigkoster du vitehvordan din Minimumsbetalingenblefastslått.

  4. En minimal innbetaling, bestemmesvanligvisvedhjelpav en prosentandelavhelesaldoen. Prosentøkningenervanligvisomtrent 2 prosent, men kanvariereavhengigavkortet. VæroppmerksompåMinimumsbetalingengår mot Rentebeløpogtildetopprinneligebeløpetsom du skylder. I dettetilfelletvardetopprinneligebeløpet $2500. For $2500 plasma-TV, ville 2 prosentav den opprinneligegjeldenvære $50. Med en APR av 18 prosent, vilbetalingendekke $38 iinteresseog $13 mot dittansvar for $2500. Etter den førsteinnbetalingen, ville du fortsattskylder $2487. Grunnleggendeformelener:

  5. 1. Dele 18 prosentav 360 dageneiåretsomer lik.05 prosent. 2. Multiplisere.05 prosent ganger 30 kalenderdagersomer 1.5. 3.Finally, multiplisere 1.5 etter den opprinnelige $2500-saldoen somerlik $37,50 ($38 avrundet) iinteresse. Hvis du harbetalt bare 2 prosentav den totalesaldoengrunnhvermåned, villedetta 334 måneder å betale din gjeld. Med andreord, villedetkreve 28 år å betale $2500 erstatningsansvar. TV vilsannsynligvisharsluttet å jobbelengefør du harbetalt den.

  6. Selvom du harbestemt deg å betale for 28 år, ville du også ha betalt $5897 iinteresse. Den sannekostnaden for 56-tommers plasma-TV villeendeoppsom $8397. Imidlertid image hva du kanskjehartjentHvis du haddesatt $50 i en sparekontoi 28 år. Selvpådagensgjeldende lave priservilledet ha vært et betydeligbeløp. La oss for eksempelsi at du startet en sparekontoelleråpnet en CD med en 5 prosentrenteogavsatt $50 hvermånedi 28 år. Også, la osstahva du ville ha betaltiskatt med en skattesatspå 25% påinntektensomgenereres.

  7. Sparepengenetotaleville ha vært $29,648. Du ville ha tjent $17,130 irenteinntekter. Total merverdiavgift-kostnadeneville ha vært $4,283. Etterskatt, ville du ha gjort en ekstra $12,847. Du kunne ha betalt for TV ikontanter, oghadde masse pengerigjen.

More Related