Téma: Úvod do geologie - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Téma: Úvod do geologie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Téma: Úvod do geologie

play fullscreen
1 / 7
Téma: Úvod do geologie
273 Views
Download Presentation
nedra
Download Presentation

Téma: Úvod do geologie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Téma: Úvod do geologie

  2. Geologie • Geologie je věda, která zkoumá geologické děje, které probíhaly v minulosti a probíhají I v současnosti uvnitř planety Země nebo na jejím povrchu • Geologie využívá poznatků z mineralogie, petrologie a paleontologie • Mineralogie – zkoumá složení, fyz. a chem. vlastnosti, výskyt a rozšíření minerálů minerál – křišťál (1)

  3. Petrologie (litologie) – zabývá se vznikem, složením a vlastnostmi hornin, jejich rozšířením a významem pro člověka. Zkoumá procesy při kterých horniny vznikají. Hornina – žula (granit) (2) • Paleontologie – věda o organismech, které na Zemi žily v vyvíjely v dávné geologické minulosti (zkameněliny) • zkamenělina (trilobit) (3)

  4. Práce geologa • terénní průzkum a geologické mapování • vyhledávání vzorků minerálů, hornin a zkamenělin (geologické kladívko) • vzorky se vyhodnocují pomocí polarizačního mikroskopu • sestavení geologické mapy vybraného území • Česká geologická služba (www.cgu.cz) • sběr a zpracování údajů o geologické stavbě našeho území • Nalezení a zmapování oblastí těžby nerostných surovin (uhlí, ropa, Fe-ruda.....), možnosti stavby objetů (mosty, domy.....)

  5. Geologické kladívko(4)

  6. Gelogická mapa (5)

  7. zdroje informací: 1) http://nd04.jxs.cz/274/244/16dff97119_76268940_o2.jpg 2) http://www.tasfiyatlari.com/wp-content/uploads/2010/12/granit.jpg 3) http://www.zskomtu.cz/vyuka/biologie/olympiady/olympiada2006/horniny/obrazy/trilobit.jpg 4) http://gpprague.cz/eshop/images/geolog_kladivkov.jpg 5) http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=796700&x=980700&r=3500&s=1&legselect=0