1 / 7

Téma: Úvod do geologie

Téma: Úvod do geologie. Geologie. Geologie je věda, která zkoumá geologické děje, které probíhaly v minulosti a probíhají I v současnosti uvnitř planety Země nebo na jejím povrchu Geologie využívá poznatků z mineralogie, petrologie a paleontologie

nedra
Download Presentation

Téma: Úvod do geologie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Téma: Úvod do geologie

  2. Geologie • Geologie je věda, která zkoumá geologické děje, které probíhaly v minulosti a probíhají I v současnosti uvnitř planety Země nebo na jejím povrchu • Geologie využívá poznatků z mineralogie, petrologie a paleontologie • Mineralogie – zkoumá složení, fyz. a chem. vlastnosti, výskyt a rozšíření minerálů minerál – křišťál (1)

  3. Petrologie (litologie) – zabývá se vznikem, složením a vlastnostmi hornin, jejich rozšířením a významem pro člověka. Zkoumá procesy při kterých horniny vznikají. Hornina – žula (granit) (2) • Paleontologie – věda o organismech, které na Zemi žily v vyvíjely v dávné geologické minulosti (zkameněliny) • zkamenělina (trilobit) (3)

  4. Práce geologa • terénní průzkum a geologické mapování • vyhledávání vzorků minerálů, hornin a zkamenělin (geologické kladívko) • vzorky se vyhodnocují pomocí polarizačního mikroskopu • sestavení geologické mapy vybraného území • Česká geologická služba (www.cgu.cz) • sběr a zpracování údajů o geologické stavbě našeho území • Nalezení a zmapování oblastí těžby nerostných surovin (uhlí, ropa, Fe-ruda.....), možnosti stavby objetů (mosty, domy.....)

  5. Geologické kladívko(4)

  6. Gelogická mapa (5)

  7. zdroje informací: 1) http://nd04.jxs.cz/274/244/16dff97119_76268940_o2.jpg 2) http://www.tasfiyatlari.com/wp-content/uploads/2010/12/granit.jpg 3) http://www.zskomtu.cz/vyuka/biologie/olympiady/olympiada2006/horniny/obrazy/trilobit.jpg 4) http://gpprague.cz/eshop/images/geolog_kladivkov.jpg 5) http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=796700&x=980700&r=3500&s=1&legselect=0

More Related