Download
4 teho n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
4 TEHO PowerPoint Presentation

4 TEHO

153 Views Download Presentation
Download Presentation

4 TEHO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 4 TEHO

  2. SÄHKÖVIRRAN TEHO • Laitteensähköteho P on suoraanverrannollinenlaitteenjännitehäviöön U jalaitteenläpikulkevaansähkövirtaan I: P = UI • Sähkötehonyksikkö on 1 VA = 1 W (watti) • Laitteensähkötehollavoidaantarkoittaaasiayhteydestäriippuenlaitteentuottamaa tai kuluttamaatehoa.

  3. Esimerkkilasku, teho Asuntojensähköverkonpistorasiat on yleensäsuojattu 10 A:nsulakkeella. Kuinkasuuritehoisensähkölaitteenpistorasiaanvoikytkeä, kun verkkojännite on 230V? P = UI = 230 V * 10 A = 2300 W = 2,3 kW Jos pistorasiaankytketäänlaite, jokatarvitseetätäsuuremmantehon, sulakepalaa.

  4. JOULEN LAKI Vastus, jonkaresistanssi on R jajonkaläpikulkeesähkövirta I, kuluttaavirtapiirissäenergiaateholla P=UI=RII=RI2 Yhtälövoidaanmyösesittäämuodossa P=U2/R

  5. SÄHKÖLAITTEEN KULUTTAMA ENERGIA Sähkölaitteenkuluttamaenergia E riippuulaitteensähkötehosta P jalaitteenkäyttöajasta t: Es = Pt = UIt Energianyksikkö on 1 Ws= 1 J (joule) Sähköenergianyhteydessäkäytetäänyleisestiyksikköä 1 kWh (kilowattitunti) =3,6 MJ

  6. laskuesimerkki Vedenkeittimenarvokilvessä on merkintä 2000 W/ 230 V a. Kuinkasuurisähkövirtavedenkeittimenlämpövastuksessakulkee, kun se kytketäänpäälle? P=UI, jostasaadaan I = P/U = 2000 W / 230 V = 8,7 A b. Voikosamaanpistorasiaankytkeävielä 1 100 W:ntehoisenkahvinkeittimen, kun pistorasia on suojattu 16 A:nsulakkeella? KokonaistehoPkok= 1 100 W + 2 000 W = 3 100 W. Sulakekestääkokonaistehon P = UI = 230 V*16 A = 3680 W, jotenlaitteetvoikytkeäpistorasiaansamanaikaisesti.

  7. c. Vedenkeittimelläkuumennettiin 1,0 litra 20-celsiusasteista vettäkiehuvaksi 200 sekunnissa. Mikäolivedenkeittimenhyötysuhde? Keittimenenergiankulutuskuumennuksessa on Es = Pt = 2000 W * 200 s = 400 000 J = 400 kJ Vedenvastaanottamalämpömäärä on Q=cmΔT=4,19 kJ/kgK * 1,0 kg * 80 K = 335,2 kJ Kuumentimenhyötysuhde on siisη = Panto/ Potto = Eanto / Eotto= 335,2 kJ/400 kJ = 0,838 ≈ 83 %. Energiaakuluu mm. ympäristönlämmittämiseen, koskavedenkeitinei ole eristetty.