1 / 7

4 TEHO

4 TEHO. SÄHKÖVIRRAN TEHO. Laitteen sähköteho P on suoraan verrannollinen laitteen jännitehäviöön U ja laitteen läpi kulkevaan sähkövirtaan I: P = UI Sähkötehon yksikkö on 1 VA = 1 W ( watti )

necia
Download Presentation

4 TEHO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 4 TEHO

  2. SÄHKÖVIRRAN TEHO • Laitteensähköteho P on suoraanverrannollinenlaitteenjännitehäviöön U jalaitteenläpikulkevaansähkövirtaan I: P = UI • Sähkötehonyksikkö on 1 VA = 1 W (watti) • Laitteensähkötehollavoidaantarkoittaaasiayhteydestäriippuenlaitteentuottamaa tai kuluttamaatehoa.

  3. Esimerkkilasku, teho Asuntojensähköverkonpistorasiat on yleensäsuojattu 10 A:nsulakkeella. Kuinkasuuritehoisensähkölaitteenpistorasiaanvoikytkeä, kun verkkojännite on 230V? P = UI = 230 V * 10 A = 2300 W = 2,3 kW Jos pistorasiaankytketäänlaite, jokatarvitseetätäsuuremmantehon, sulakepalaa.

  4. JOULEN LAKI Vastus, jonkaresistanssi on R jajonkaläpikulkeesähkövirta I, kuluttaavirtapiirissäenergiaateholla P=UI=RII=RI2 Yhtälövoidaanmyösesittäämuodossa P=U2/R

  5. SÄHKÖLAITTEEN KULUTTAMA ENERGIA Sähkölaitteenkuluttamaenergia E riippuulaitteensähkötehosta P jalaitteenkäyttöajasta t: Es = Pt = UIt Energianyksikkö on 1 Ws= 1 J (joule) Sähköenergianyhteydessäkäytetäänyleisestiyksikköä 1 kWh (kilowattitunti) =3,6 MJ

  6. laskuesimerkki Vedenkeittimenarvokilvessä on merkintä 2000 W/ 230 V a. Kuinkasuurisähkövirtavedenkeittimenlämpövastuksessakulkee, kun se kytketäänpäälle? P=UI, jostasaadaan I = P/U = 2000 W / 230 V = 8,7 A b. Voikosamaanpistorasiaankytkeävielä 1 100 W:ntehoisenkahvinkeittimen, kun pistorasia on suojattu 16 A:nsulakkeella? KokonaistehoPkok= 1 100 W + 2 000 W = 3 100 W. Sulakekestääkokonaistehon P = UI = 230 V*16 A = 3680 W, jotenlaitteetvoikytkeäpistorasiaansamanaikaisesti.

  7. c. Vedenkeittimelläkuumennettiin 1,0 litra 20-celsiusasteista vettäkiehuvaksi 200 sekunnissa. Mikäolivedenkeittimenhyötysuhde? Keittimenenergiankulutuskuumennuksessa on Es = Pt = 2000 W * 200 s = 400 000 J = 400 kJ Vedenvastaanottamalämpömäärä on Q=cmΔT=4,19 kJ/kgK * 1,0 kg * 80 K = 335,2 kJ Kuumentimenhyötysuhde on siisη = Panto/ Potto = Eanto / Eotto= 335,2 kJ/400 kJ = 0,838 ≈ 83 %. Energiaakuluu mm. ympäristönlämmittämiseen, koskavedenkeitinei ole eristetty.

More Related