ene i vlast u isto noj europi i cis
Download
Skip this Video
Download Presentation
Žene i vlast u Istočnoj Europi i CIS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Žene i vlast u Istočnoj Europi i CIS - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Žene i vlast u Istočnoj Europi i CIS. Željka Marković -Sekulić. Žene i vlast u Istočnoj Europi i CIS. Praćenje stanja u određenoj oblasti društvenog života, tako i položaj žena i muškaraca u toj oblasti, zasniva se i na osnovu prikupljenih i obrađenih podataka.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Žene i vlast u Istočnoj Europi i CIS' - navarro


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ene i vlast u isto noj europi i cis

Žene i vlast u Istočnoj Europi i CIS

Željka Marković -Sekulić

ene i vlast u isto noj europi i cis2
Žene i vlast u Istočnoj Europi i CIS
 • Praćenje stanja u određenoj oblasti društvenog života, tako i položaj žena i muškaraca u toj oblasti, zasniva se i na osnovu prikupljenih i obrađenih podataka.
 • S tim u vezi , odredbom članka 18. Zakona propisana je obaveza svim državnim organima, javnim službama i ustanovama, državnim i privatnim poduzećima i ostalim subjektima da sve statističke podatke koje prikupljaju o osobama moraju razvrstati po spolu. Podaci su dostupni javnosti.
ene i vlast u isto noj europi i cis3
Žene i vlast u Istočnoj Europi i CIS
 • OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE - STATISTIČKI PODACI NA DRŽAVNOM NIVOU
 • Od ukupno predviđenih 515 pozicija imenovan je 501 član
 • Polna struktura imenovanih članova općtinskih izbornih komisija.
 • UKUPNOMUŠKARCIŽENE
 • 50131663,07%19138,12%
 • Popis stanovništva iz 1991. godine
 • UKUPNOHRVATIBOŠNJACISRBIOSTALI4.377.033 17,38%43,48%31,21%7,93%
 • Nacionalna struktura imenovanih članova općtinskih izbornih komisija
 • UKUPNOHRVATIBOŠNJACISRBIOSTALI
 • 5019919,76%19538,92%20340,52%102,00%
ene i vlast u isto noj europi i cis4
Žene i vlast u Istočnoj Europi i CIS
 • Zakon koji uređuje, štiti i promovira ravnopravnost spolovai garantira jednake mogućnosti svim građanima i građankama, u javnoj i privatnoj sferi društva..... (članak 1.)
 • Puna ravnopravnost spolova garantira se u svim sferama društva, a naročito u oblasti obrazovanja, ekonomiji, zapošljavanju i radu, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, sportu, kulturi, javnom životu i medijima, bez obzira na bračno i porodično stanje. (članak 2.)
ene i vlast u isto noj europi i cis11
Žene i vlast u Istočnoj Europi i CIS
 • Uporedni pokazatelji -Trenutno stanje ravnopravnosti spolova u Srbiji u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti
 • Dosadašna parlamentarna praksa pokazala je da, iako u Srbiji ima procenutalno više žena nego muškaraca, njihovo sudjelovanje u političkom i društvenom životu još uvek je nedovoljno.
 • U prethodnom sazivu Skupštine Srbije 51 žena je bila poslanik, odnosno 20,4 %Od 30 odbora samo pet su vodile žene - finansije, zdravlje i porodicu, međunacionalne odnose, kulturu i informiranje i ravnopravnost polova, a Nataša Mićić bila je jedina žena predsjednik parlamenta u 18 godina dugom višestranačkom sustavu u Srbiji.
 • U Vladi Srbije stvari su identične - od 23 ministra, četiri su žene što čini 15 odsto njihove zastupljenosti.
ene i vlast u isto noj europi i cis12
Žene i vlast u Istočnoj Europi i CIS
 • U trci za Skupštinu Srbije bilo 1.019 žena
 • Za parlamentarne izbore 11. maja, 22 stranke, koalicije i grupe građana kandidirale su 1.019 žena za buduće poslanike čime su ispunile zakonsku obavezu da na listi imaju po 30 odsto kandidata manje zastupljenog pola,
 • Na izbornim listama nalazi se 3.137 muškaraca.
 • Gotovo svi učesnici na listama su imali točno onoliko žena koliko to zakon propisuje, dok su neke koalicije na listi imale jedan procenat žena više .
 • Da se stvari ipak kreću na bolje dokaz je i to što je u prvom postpetooktobarskom sazivu parlamenta bilo 27 žena, odnosno nešto malo više od 10 %, a posije izbora 2003. godine u parlament je ušlo 30 žena, odnosno 12 %.
ene i vlast u isto noj europi i cis14
Žene i vlast u Istočnoj Europi i CIS
 • Analiza i odnosi na lokalnoj razini
 • Koordinacija sa kantonalnim i, Federalnim i državnim institucijama
ene i vlast u isto noj europi i cis15
Žene i vlast u Istočnoj Europi i CIS
 • Krivična djela -Zakon o ravnopravnosti spolovau BiH
 • Nasilje na osnovu spola: bilo koje djelo koje nanosi fizičku, mentalnu, seksualnu ili ekonomsku štetu ili patnju, kao i prijetnje takvim djelima koje ozbiljno sputavaju osobe da uživaju u svojim pravima i slobodama na principu ravnopravnosti spolova, u javnoj ili privatnoj sferi života, uključujući i trgovinu ljudima radi prisilnog rada, te ograničenje ili proizvoljno lišenje slobode. (članak 4. b)
ene i vlast u isto noj europi i cis16
Žene i vlast u Istočnoj Europi i CIS
 • Uznemiravanje: svaka situacija u kojoj dođe do neželjenog ponašanja u vezi sa spolom, a koje ima za cilj i rezultat nanošenje štete dignitetu osobe ili stvaranje zastrašujuće, neprijateljske, ponižavajuće, prijeteće ili slične situacije;
ene i vlast u isto noj europi i cis17
Žene i vlast u Istočnoj Europi i CIS
 • Krivična djela
 • Seksualno uznemiravanje: svako ponašanje koje riječima, ili radnjama, ili psihičkim djelovanjem seksualne prirode za cilj ili rezultat ima nanošenje štete dignitetu osobe ili stvaranje zastrašujuće, neprijateljske, ponižavajuće, prijeteće ili slične situacije, koje je motivirano pripadnošću različitom spolu ili različitom seksualnom orijentacijom, a koje za oštećenu osobu predstavlja nepoželjno fizičko, verbalno, sugestivno i drugo ponašanje.
ene i vlast u isto noj europi i cis18
Žene i vlast u Istočnoj Europi i CIS
 • Afirmativne/specijalne privremene mjere
 • Prihvatanjem, odnosno potpisivanjem Pekinške deklaracije sa platformom za akciju i UN Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, Bosna i Hercegovina se obavezala na poduzimanje afirmativni specijalnih mjera radi otklanjanja uočenih neravnopravnosti spolovau određenim oblastima društvenog života
 • S tim u vezi Zakon o ravnopravnosti spolovau BiH dozvoljava uspostavu afirmativnih/specijalnih privremenih mjera radi promoviranja jednakosti i ravnopravnosti spolova i eliminiranja postojeće neravnopravnosti (stav 5. članak 3.)
 • Primjeri afirmativne/specijalne privremene mjerePrimjer
 • Odredba članka 4. 19. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (KVOTA ZA MANJE ZASTUPLJEN SPOL NA KANDIDATSKIM LISTAMA).
ene i vlast u isto noj europi i cis19
Žene i vlast u Istočnoj Europi i CIS
 • U kojoj mjeri ?
 • Državna tijela i tijela lokalne samouprave, političke stranke i ostale neprofitne organizacije osiguravaju i promoviraju ravnopravnu zastupljenost po osnovu spola u upravljanju i procesu odlučivanja?
 • Da li su i u kojoj mjeri doneseni programi mjera radi poboljšanja spolne zastupljenosti u organima vlasti na svim nivoima.
 • Da li i ukojoj mjeri procent učešća spolovau tijelima vlasti na svim nivoima, uključujući sudsku, zakonodavnu i izvršnu vlast, u pravilu odražava ravnopravnu zastupljenost spolova.
ene i vlast u isto noj europi i cis20
Žene i vlast u Istočnoj Europi i CIS
 • Prema evropskim standardima smatra se da je u jednom organu osigurana ravnopravna zastupljenost spolovaako je najmanje 40 % pripadnika/pripadnica jednog spola.
ene i vlast u isto noj europi i cis21
Žene i vlast u Istočnoj Europi i CIS
 • Svi statistički podaci i informacije koji se prikupljaju, evidentiraju i obrađuju u državnim organima na svim nivoima, javnim službama i ustanovama, državnim i privatnim poduzećima i ostalim subjektima moraju biti prikazani po spolu.

(članak 18.)

ene i vlast u isto noj europi i cis22
Žene i vlast u Istočnoj Europi i CIS
 • Slijedom te obaveze Federalni zavod za statistiku je objavio podatke Centralne izborne komisije o broju registriranihbirača i o broju izašlih na izbore razvrstane po spolu (Izbori održani 2006. godine).
 • Prema tim podacima za izbore 2006. godine među registriranim biračima je 50,3% žena i 49,7% muškaraca. Od ukupno birača koji su glasali 48,9% su žene, a 51,1% muškarci.
ene i vlast u isto noj europi i cis23
Žene i vlast u Istočnoj Europi i CIS
 • Praćenje i nadzor nad provedbomZakona
 • Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine;
 • Agencija za ravnopravnost spolovaBosne i Hercegovine;
 • Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine;
 • Gender centar Vlade Republike Srpske.
ene i vlast u isto noj europi i cis24
Žene i vlast u Istočnoj Europi i CIS
 • članak 21.
 • Donošenje programa mjera radi postizanja jednakosti spolova u svim oblastima i na svim razinama vlasti;
 • Donošenje novih, ili izmjena postojećih zakona radi usklađivanja sa odredbama ovog Zakona;
 • Osiguranje sudske zaštite, građanske i kazneneu svim slučajevima povrede odredbi ovog Zakona;
 • Osiguranje vođenja statističkih podataka razvrstanih po spolu u svim privrednim subjektima, privatnim i državnim preduzećima, državnim i javnim organizacijama i institucijama, kao i pristupa ovim informacijama.
ene i vlast u isto noj europi i cis25
Žene i vlast u Istočnoj Europi i CIS
 • Praćenje i nadzor nad provođenjem Zakona o ravnopravnosti spolovau BiH
 • Vijeće ministara BiH je 2006. godine donijelo Gender akcioni plan, koji sadrži obaveze organa vlasti i nevladinog sektora u 15 oblasti društvenog života na polju integriranja principa jednakosti i ravnopravnosti spolovau vladine i druge resorne politike.
ene i vlast u isto noj europi i cis26
Žene i vlast u Istočnoj Europi i CIS
 • Kaznene odredbe
 • Procesuiranje i donošenje odluka zbog krivičnog djela i prekršaja iz ovog Zakona je HITNE prirode i ima prioritet u radu nadležnih organa
 • Nasilje, uznemiravanje i seksualno uznemiravanje - kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina.
 • Za prekršaje iz člankaka 28. ovog Zakona - novčana kazna od 1.000 do 30.000 KM.
ene i vlast u isto noj europi i cis27
Žene i vlast u Istočnoj Europi i CIS
 • Prikupljeni podaci od Kantonalnog tužiteljstva Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalnog suda u Zenici i općinskih sudova sa područja Zeničko-dobojskog kantona, kao i svih kantonalnih organa i organizacija Zeničko - dobojskog kantona
 • Prema evidenciji Kantonalnog tužiteljstva Zeničko-dobojskog kantona
 • broj žrtava:
 • Ukuno po prijavama bilo je 98 žrtava i to: 4 žrtve su roditelji, 70 žrtava su supruge a 24 žrtve su djeca.
 • Od ukupnog broja žrtava muškog spola su 15 (djece je 12), a žrtava ženskog spola je 83 (djece je 12)
 • Ukupno prijava za počinitelje je 85 počinitelja od čega 83 muškog spola a 2 ženskog.
 • broj podnesenih kaznenih prijava:
 • Podneseno je ukupno 81 kaznena prijava.
 • Podignute optužnice:
 • Podignuto je optužnica protiv ukupno 31 osobe
 • Predmeti koji su u tijeku:
 • U tijeku je provođenje istrage za ukupno 5 osoba, dok je glavni pretres u tijeku za 20 osoba.
 • e)Pravomoćno izrečene presude:
 • Ukupno je presuđeno 11 osoba i to 1 osobi izrečana je zatvorska kazna, za 1 osobu izrečena je novčana kazna, za 6 osoba izrečena je uvjetna osuda, za dvije osobe sud je utvrdio da se radi o neuračunljivim osobama, te za jednu osobu donesena odbijajuća presuda.
 • Navedeni podaci se odnose na odredbe članka 222. KZ FBIH, a kako je Zakon o ravnopravnosti spolovau BiH donesen od strane Parlamenta BiH, za provđenje istog mjerodavno je mjerodavno Tužiteljstvo BiH.
ene i vlast u isto noj europi i cis28
Žene i vlast u Istočnoj Europi i CIS
 • Prema evidenciji Kantonalnog suda u Zenici:
 • I-2 predmeta za kazneno djelo silovanja u pokušaju iz članka 203 stavak 5. KZFBIH – dva predmeta, izrečene pravomoćne presude;
 • II-1 predmet za kazneneo djelo iz članka 207 stavak 2 KZ FBIH- spolni odnošaj sa djeteto, Izrečena pravomoćna presuda;
 • III-Nepravomćno je izrečena presuda u jednom predmetu za kazneno djelo iz članka 224. stavak 2. a u svezi sa stavkom 1 KZ FBIH – obljuba nad malodobnom osobom-kćerkom;
 • IV-U tijeku je jedan predmet za kazneno djelo iz članka 207. stavak 4. spolni odnošaj sa djetetom (kćerkom) u situaciji sa kaznenim djelom rodoskvrnuće iz članka 213. stavak 3. KZ FBIH;
 • U svim ovom predmetima oštećene osobe su ženskog spola.
ene i vlast u isto noj europi i cis29
Žene i vlast u Istočnoj Europi i CIS
 • Prema evidenciji Općinskog suda u Kaknju
 • zbog kaznenog djela nasilja u obitelji iz članka 222. KZ FBIH pokrenuta su tri kaznena postupka.
 • Bludne radnje 1, postupak okončan, izrečena osuđujuća odluka;
 • Navođenje na prostituciju 1 postupak u fazi zakazivanja glavnog pretresa;
 • Spolni odnošaj sa djetetom, postupak u fazi zakazivanja glavnog pretresa;
 • Nasilje u porodici 3, od toga okončana izrečena osuđujuća odluka i 1 postupak u fazi zakazivanja glasvnog pretresa.
 • Iz članka 222.stavak 2. KZFBIH -1 predmet pravomoćno okončan;
 • Iz članka 222. stavak 4. KZFBIH -1 predmet pravomoćno okončan;
 • Iz članka 222. stavak 4.KZFBIH - 1predmet pravomoćno okončan.
ene i vlast u isto noj europi i cis30
Žene i vlast u Istočnoj Europi i CIS
 • Prema evidenciji Zeničko-dobojskog kantona:
 • Stručne službe Vlade
 • Ureda Premijera Zeničko-dobojskog kantona
 • Stručne službe Skupštine
 • Ministarstva za pravosuđe i upravu
 • Ministarstva za boračka pitanja
 • Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona
 • Biznis servis centra
 • Službe za zajedničke poslove
 • Kantonalne uprave za inspekcijske poslove
 • Kantonalne uprave za inspekcijske poslove
 • Kantonalne direkcije robnih rezervi
 • Nije zaprimljen niti jedan predmet odnosno prijava u svezi diskriminacije po osnovu Zakona o ravnopravnosti spolova BiH, uz napomenu da drugi organi i organizacije Zeničko-dobojskog kantonanisu dostavili tražene podatke .
ene i vlast u isto noj europi i cis31
Žene i vlast u Istočnoj Europi i CIS
 • Prema evidenciji Ministarstva obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona
 • prijava od strane Tužiteljstva BiH i MUP-a Zeničko-dobojskog kantona jedna prijava za seksualno uznemiravanje učenice- ženskog spola u Gimnaziji u Zenici. Obustavljen postupak zbog nedovoljno dokaza. Pokrenut disciplinski postupak od strane Ministarstva.
 • Seksualno uznemiravanje učenice od strane bibliotekara u O.Š: „Kovači“ Zavidovići, postupak u tijeku;
 • Pokušaj seksualnog uznemiravanja u O.Š. „Perin Han“ Zenica od učenika starijeg razreda kazneni postupak u tijeku.

(Podatke prikupilo i obradilo Ministarastvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona

ad