slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
سياه زخم ANTHRAX PowerPoint Presentation
Download Presentation
سياه زخم ANTHRAX

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 44
Download Presentation

سياه زخم ANTHRAX - PowerPoint PPT Presentation

nassor
315 Views
Download Presentation

سياه زخم ANTHRAX

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. سياه زخم ANTHRAX AtaeiBehrooz,MD.MPH Medical University Isfahan Department of Infectious Diseases 2010

 2. تعريف: • سياه زخم بيماري عفوني حيوانات است. • از جمله بيماريهاي مشترك انسان و دام به شمار ميايد. • انسان بطور اتفاقي در اثر تماس با دام يا فراورده هاي دامي الوده بدان مبتلا مي شود. • پوستول بدخيم -شاربن-تب طحالي-بيماري پشم ريسان

 3. اهميت بهداشتي: • سياه زخم باعث بروز مرگ و مير فراوان در دامها • باعث وابستگي اقتصادي و سياسي • موجب افزايش مرگ و مير در انسان • بيوتروريسم

 4. عامل اتيولوژيك: • باسيلوس انتراسيس(باسيل شاربن) هوازي –گرم مثبت- ميله اي شكل ( رويشي Vegetative واسپور) • اسپور باكتري سالها(تا20 سال)درخاك و فراورده هاي دامي زنده ميماند. • اسپور عامل مهم در انتشار بيماري است.

 5. ساختمان انتي ژنيك : • انتي ژن كپسول • انتي ژن سوماتيك • توكسين سياه زخم: سه بخش حساس به حرارت دارد • 1-انتي ژن محافظت كننده(PA ) • 2-فاكتور كشنده(LF ) • 3-فاكتور تورم زا(EF )

 6. Protective Antigen Binds Edema Factor to form Edema Toxin Facilitates entry of Edema Toxin into cells Edema Factor Massive edema by increasing intracellular cAMP Also inhibits neutrophilfunction

 7. Lethal Factor • Stimulates macrophage release of TNF-α, IL-1β • Initiates cascade of events leading to sepsis

 8. اپيدميولوژي: • شاربن بيماري مخصوص حيوانات به ويژه دام ها • انسان ميزبان اتفاقي است • سياه زخم انتشار جهاني دارد.تنها نحوه وميزان انتقال ان دركشورهاي مختلف متفاوت است. • مناطق اندميك: اسياوخاورميانه-اسياي صغير-جنوب اروپاوشمال افريقا • در امريكا 80 درصددر رابطه با صنعت بقيه دررابطه با كشاورزي است.

 9. مخزن: • مخزن نهايي باسيل سياه زخم خاك است. • عواملي نظير PH حدود 6وشرايط محيطي اوايل بهار در تكثير باسيل دخالت دارند. • هر گاه شرايط مناسب باشد باسيل سياه زخم تا چندين سال در خاك ميتواند زنده بماندوتكثيريابد.

 10. راههاي انتقال سياه زخم: • تماس مستقيم با حيوانات الوده • تماس با پشم-مو-پوست-استخوان وساير فراورده هاي الوده • استنشاق افشانه هاي الوده(بيو تروريسم) • خوردن گوشت وشيروساير موادالوده به باسيل شاربن

 11. Transmission

 12. ادامه • دريك همه گيري در ژاپن در سال 1964 از 356 مورد گزارش شده 102 نفر مشكوك به نوع گوارشي بودند • گاهي تلقيح اسپور در پوست توسط گزش حشره الوده ويا از طريق كيسه حمام ويا سفيداب صورت ميگيرد • انتقال انسان به انسان از طريق نوعي برس تهيه شده از نخل

 13. اشكال باليني سياه زخم: • پوستي • گوارشي • ريوي • مننژيت

 14. نشانه هاي باليني شاربن پوستي : • شايعترين چهره باليني اين بيماري است. • دوره نهفتگي 3تا10روز • در محل ورود باسيل يك پاپول كوچك با خارش كم • بعد از 24تا48 ساعت به وزيكول با هاله قرمز رنگ • ادم بدون گوده گذار • زخم بدون دردوبدون خارش

 15. ادامه: • بعد ازچند روز ناحيه خونريزي دهنده سياه رنگ در بخش مركزي وزيكول • با تخليه مايع وزيكول زخم فرورفته با حدود مشخص و اسكار سياه رنگ در وسط ان • بعد از 1تا3 هفته اسكار سياه رنگ جدا مي شود. • شاربن پوستي جوشگاه مختصري باقي خواهد گذاشت. • ادم بدخيم(ادم مالين)با تشكيل بول-ادم منتشر-تب شديد وتوكسمي

 16. Vesicle development Day 2

 17. Day 4

 18. Day 6

 19. Day 10

 20. سياه زخم گوارشي: • دوره نهفتگي 1تا7 روز. • شاربن گوارشي به اشكال دهاني حلقي وشكمي. • در گرفتاري دهاني حلقي :تب-تورم دردناك غدد لنفاوي گردن-ضايعات قاعده زبان همراه با ديسفاژي و گاهي ديسترس تنفسي

 21. ادامه: • درگرفتاري روده اي:تب-درد شكم-تهوع و استفراغ خوني(هماتمز)-اسهال خوني –سپتسمي واسيت خوني پيشرونده • معمولا بعد از مصرف گوشت الوده خام ياباپخت ناكافي

 22. شاربن ريوي Wool Sorters Disease • دوره نهفتگي 1تا3 روز • يك دوره مقدماتي شبيه عفونت ويروسي دستگاه تنفسي • افزايش تب-تنگي نفس-stridor -هيپوكسي وكاهش فشارخون و مرگ در ظرف 24 ساعت • درگرافي قفسه صدري عريض شدن مدياستن بعلت مدياستينيت هموراژيك

 23. مننژيت شاربني: • اين شكل سياه زخم نادرترين نوع بيماري در انسان است. • ميكروب از راه خون در جريان سپتسمي ياازراه اتموييددراثردستكاري زخم بيني به مننژ مي رسد

 24. تشخيص باليني: درشاربن پوستي وجود اسكار سياه رنگ مركزي با حلقه اي از وزيكول دراطراف ان وادم بدون گوده گذاروبدون دردوخارش و فقدان چرك مويد تشخيص است

 25. تشخيص ازمايشگاهي: رنگ اميزي گرم وكشت ازترشحات وزيكول ها Boxcar-shaped Bacilli in Gram Stain

 26. Gram positive, spore forming, non-motile bacillus

 27. ميزان مرگ ناشي از سياه زخم استنشاقي در حدود 100-86 درصد (با درمان‌هاي جديد از اين رقم كاسته شده است). • نوع پوستي درمان شده با كمتر از 5% مرگ و نوع درمان نشده با 20% مرگ مواجه مي‌گردد. • نوع گوارشي در 100% موارد كشنده واقع مي‌شود.

 28. درمان و پيشگيري دارويي: • داروي انتخابيپني سيلينG كريستال 4 ميليونهر4تا6 ساعت براي 7تا10 روزبصورت وريدي • استرپتومايسينياجنتامايسين در بعضي موارد • سيپروفلوكسازين 400 ميليگرم هر8 تا12 ساعت بصورت وريدي • داكسي سيكلين 200 ميليگرم ابتداسپس 100 ميليگرم هر 8 تا12 ساعت بصورت وريدي

 29. پيشگيري از شاربن در مواقع Outbreak&Biologic Warfare • سيپروفلوكسازين 500 ميليگرم دو بار در روز • داكسي سيلين 100 ميليگرم دو باردرروز • طول مدت پيشگيري 6 هفته درافراد غيرايمن • 2هفته بعداز سومين دوز واكسن

 30. درمان باانتي بيوتيك علايم سيستميك راكاهش مي دهد • مانع ازايجاد اسكارنمي شود • درمان موضعي موثر نيست • دستكاري زخم شاربني كنترانديكه است. • درمواقع ادم شديدووسيع ومننژيت شاربني ازكورتيكواستروييدها مي توان استفاده نمود. • جداسازي تماسي در مورد شاربن پوستي بايدانجام شود. • انتقال انسان به انسان ثابت نشده است.در (شاربن ريوي)

 31. ايمونيزاسيون: • دونوع واكسن موجوداست. • 1-زنده ضعيف شده 2- كشته شده • اثر بخشي واكسن5/92 %است • 5/0 ميلي زير جلدي در هفته هاي 0و2و4 ودو باره در ماههاي 6و12و18 وسالي يك ياداور

 32. THANK YOU

 33. Bioweapon Potential • Inhalational Asymptomatic incubation period Duration 2-43 days, ~10 days in Sverdlovsk Prodromal phase Correlates with germination, toxin production Nonspecific flu-like symptoms Fever, malaise, myalgias Dyspnea, nonproductive cough, mild chest discomfort

 34. Duration several hours to ~3 days Can have transient resolution before next phase Fulminant Phase

 35. Inhalational Fulminant Phase 1-Correlates with high-grade bacteremia/toxemia 2-Critically Ill Fever, diaphoresis Respiratory distress/failure, cyanosis Septic shock, multiorgan failure, DIC

 36. 3-50% develop hemorrhagic meningitis • Headache, meningismus, delirium, coma • May be most prominent finding • 4-Usually progresses to death in <36 hrs • Mean time from symptom onset to death ~3 days

 37. Clinical Features Laboratory Findings Gram positive bacilli in direct blood smear Electrolyte imbalances common Radiographic Findings Widened mediastinum Minimal or no infiltrates Can appear during prodrome phase