pron sledov n id po n stupu hitlera k moci n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pronásledování Židů po nástupu Hitlera k moci PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pronásledování Židů po nástupu Hitlera k moci

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

Pronásledování Židů po nástupu Hitlera k moci - PowerPoint PPT Presentation

nam
163 Views
Download Presentation

Pronásledování Židů po nástupu Hitlera k moci

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pronásledování Židů po nástupu Hitlera k moci www.zlinskedumy.cz

 2. Adolf Hitler říšským kancléřem • 30.1.1933 – Hitler je jmenován říšským kancléřem • nechává se oslovovat titulem Vůdce /Führer – „EinVolk, ein Reich, ein Führer - Jeden lid, jednaříše, jeden vůdce.“ • 23.3.1933 - Říšský sněm přijal zmocňovací zákon - vzdal se svých pravomocí ve prospěch Hitlera a jeho vlády - od té doby vydávány zákony bez souhlasu sněmu - neomezená vláda NSDAP - zákaz všech ostatních politických stran - vyhlášen výjimečný stav, který trval až do roku 1945 • 1933 – Německo vystoupilo ze Společnosti národů • 28.3.1933 – vláda vyzvala obyvatelstvo k všeobecnému bojkotu židovských obchodů a podniků - mělo se jednat o dobrovolný a demonstrativní projev lidové vůle - akci řídila SA - pokus se nezdařil, skončil totálním fiaskem, většina obyvatel výzvu ignorovala - vláda po 4 dnech bojkot odvolala - němečtí politici si uvědomili, že veřejnost ještě není dostatečně zpracovaná antisemitskou propagandou

 3. Adolf Hitler [1]

 4. Paul von Hindenburg, Adolf Hitler [2]

 5. 1933 • 7.4.1933 – zákon o obnovení úřednického stavu - umožňoval hromadné propouštění osob židovského původu ze státních služeb - kromě Židů byli propouštěni i komunisté a sociální demokraté • zákon o zabavování majetku nepřátelských osob uplatňován proti Židům, kteří uprchli a nebo byli zadrženi • útoky proti židovské kultuře a inteligenci : - omezení studia pro židovské studenty - veřejné pálení knih židovských autorů před univerzitami - vše řídí ministr propagandy JosephGoebbels - začíná epocha kulturního barbarství - je oslavován ideál nordického člověka s jeho nadřazenými fyzickými znaky a duševními schopnostmi - je budován kult Vůdce - agresivní antisemitská propaganda ve školních učebnicích a knížkách, novinách

 6. Ministr propagandy – Joseph Goebbels [3] [4]

 7. Norimberské zákony - 1935 • Norimberské rasové protižidovské zákony vydány v Norimberku 15. září roku 1935 během sjezdu NSDAP • měly vymezit podřadné postavení Židů ve státě a izolovat je od čisté árijské rasy • pronásledování Židů se měl dát právní rámec • 1/ Říšský zákon o občanství : - zbavoval Židy celé řady občanských práv, zejména politických - kritériem se stala příslušnost k židovské obci a výskyt židovských předků - zvláštní privilegia získali jen Židé, kteří za 1. sv. války utrpěli vážná zranění nebo byli vyznamenáni, tito Židé nebyli deportování do vyhlazovacích koncentračních táborů - vedle Židů byly stanoveny ještě dvě další kategorie – míšenci 1. a 2. stupně - míšenci 1. stupně – poloviční Židé, byli ušetřeni diskriminujících opatření v předválečném období, později je nacisté plánovali z větší části vyvraždit - míšenci 2. stupně – čtvrtinoví Židé s jedním prarodičem židovského původu měli být integrováni mezi Němce, část z nich odvedena do wehrmachtu • míšenci, kteří žili v manželství s Židem, byli považováni za úplné Židy • aby byl míšencům přiznán jejich status, museli žít mimo židovskou náboženskou obec a nesměli žít v manželství s Židem

 8. Norimberské zákony - 1935 • 2/ Zákon o ochraně německé krve a německé cti : - zakazoval uzavírání sňatků mezi Němci a Židy - zakazoval mimomanželské sexuální styky mezi Němci a Židy - porušení se přísně trestalo jako zneuctění rasy - smíšená manželství uzavřená před rokem 1935 zůstala i nadále legální, mnohem později byl vyvíjen nátlak, aby se rozvedla

 9. Norimberk 1935 [5]

 10. Sjezdy NSDAP v Norimberku [6]

 11. Hitlerova olympiáda • srpen 1936 – XI. letní OH v Berlíně : - zúčastnilo se 3 963 sportovců ze 49 zemí - poprvé byla zorganizována olympijská štafeta s ohněm z řecké Olympie - poprvé byly OH přenášeny televizí - nejslavnějším sportovcem Američan Jesse Owens /4 zlaté medaile/ - nejúspěšnějším německým sportovcem gymnasta Konrad Frey /3 zlaté medaile/ - Německo získalo celkem 89 medailí, z toho 33 zlatých, 26 stříbrných a 30 bronzových - USA získaly celkem 56 medailí, z toho 24 zlatých, 20 stříbrných, 12 bronzových • OH přinesly zdánlivou přestávku v protižidovské kampani - ztenčil se počet židovských emigrantů - z ulic města zmizely protižidovské nápisy - přestaly vycházet antisemitsky laděné tiskoviny

 12. Zahájení XI. OH v Berlíně [7]

 13. XI. OH v Berlíně [8]

 14. Olympijský stadion [9]

 15. Prostor před stadionem [10]

 16. Úkoly pro studenty • Kdy je Hitler jmenován říšským kancléřem ? • Jaké významné protižidovské zákony byly vydány v letech 1933 – 1935 ? • Proč Německo vystoupilo ze Společnosti národů ? • Jak dopadl bojkot židovských obchodů a podniků v roce 1933 ? • Co je podstatou olympijské myšlenky ? • Jak je možné, že se XI. OH konaly v Berlíně ? Jak tato olympiáda probíhala ?

 17. Řešení • 30.1.1933 je Hitler jmenován říšským kancléřem, po smrti Paula vonHindenburga se nechává oslovovat titulem Vůdce /Führer. • V roce 1933 to byly dva důležité zákony – zákon o obnovení úřednického stavu a zákon o zabavování majetku nepřátelských osob, v září roku 1935 to byly rasové norimberské zákony. • Německo, společně s Japonskem a Itálií, vystoupilo v roce 1933 ze Společnosti národů. (Vstoupilo v roce 1926) Důvodem byla snaha zbavit se mezinárodní kontroly a připravit se co nejdříve na válku. (V roce 1935 Hitler zavedl všeobecnou brannou povinnost) • V březnu roku 1933 vláda vyzvala k všeobecnému bojkotu židovských obchodů a podniků. Pokus se nezdařil, po 4 dnech byl bojkot odvolán. Německá vláda si uvědomila, že veřejnost ještě není dostatečně zpracovaná antisemitskou propagandou. • Podstatou olympijské myšlenky je mír – zachování míru, když Řekové soutěžili v Olympii, neválčilo se i několik týdnů, nejen v době konání OH, ale i před konáním OH, protože sportovci se měli v pořádku dostat do střediska OH. V dnešní době mají OH stmelovat a dále šířit poselství míru. • Původně se OH měly konat v Barceloně, ale ve Španělsku vypukla občanská válka. I proto nakonec Hitler se svým návrhem uspěl. I když se projevy antisemitismu během OH minimalizovaly, OH měly vyznít jako oslava nordické rasy.

 18. Knižní a internetové zdroje • EMMERT, František. Holocaust. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2006. 64 s. ISBN 80-251- 1204 – 7 2. Letní olympijské hry 1936. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 01.12.2012]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_1936

 19. Zdroje – citace obrázků • HOFFMANN, Heinrich. commons.wikimedia [online]. [cit. 01.12.2012]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-1987-0703-506,_Adolf_Hitler_vor_Rundfunk-Mikrofon.jpg • AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 01.12.2012]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-1987-0703-506,_Adolf_Hitler_vor_Rundfunk-Mikrofon.jpg • AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 01.12.2012]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_102-17049,_Joseph_Goebbels_spricht.jpg • AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 01.12.2012]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_102-13168,_Joseph_Goebbels.jpg • AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 01.12.2012]. Dostupnýna WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reichsparteitagnov1935.jpg

 20. Zdroje – citace obrázků • AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 01.12.2012]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-2004-0312-505,_N%C3%BCrnberg,_Reichsparteitag,_Grundstein_Kongre%C3%9Fhalle.jpg • AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 01.12.2012]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146-1976-033-17,_Berlin,_Olympische_Spiele.jpg • STEMPKA. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 01.12.2012]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-G00825,_Berlin,_Olympiade,_Siegerehrung_F%C3%BCnfkampf.jpg • AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 01.12.2012]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146-1973-031-43,_Berlin,_Olympiastadion.jpg • FRANKL.A.. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 01.12.2012]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_B_145_Bild-P017217,_Berlin,_Olympiade,_SS_lagert_vor_Olympiastadion.jpg