1 / 20

Pronásledování Židů po nástupu Hitlera k moci

Pronásledování Židů po nástupu Hitlera k moci. www.zlinskedumy.cz. Adolf Hitler říšským kancléřem. 30.1.1933 – Hitler je jmenován říšským kancléřem nechává se oslovovat titulem Vůdce / Führer – „ Ein Volk , ein Reich, ein Führer - Jeden lid , jedna říše , jeden vůdce .“

nam
Download Presentation

Pronásledování Židů po nástupu Hitlera k moci

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Pronásledování Židů po nástupu Hitlera k moci www.zlinskedumy.cz

 2. Adolf Hitler říšským kancléřem • 30.1.1933 – Hitler je jmenován říšským kancléřem • nechává se oslovovat titulem Vůdce /Führer – „EinVolk, ein Reich, ein Führer - Jeden lid, jednaříše, jeden vůdce.“ • 23.3.1933 - Říšský sněm přijal zmocňovací zákon - vzdal se svých pravomocí ve prospěch Hitlera a jeho vlády - od té doby vydávány zákony bez souhlasu sněmu - neomezená vláda NSDAP - zákaz všech ostatních politických stran - vyhlášen výjimečný stav, který trval až do roku 1945 • 1933 – Německo vystoupilo ze Společnosti národů • 28.3.1933 – vláda vyzvala obyvatelstvo k všeobecnému bojkotu židovských obchodů a podniků - mělo se jednat o dobrovolný a demonstrativní projev lidové vůle - akci řídila SA - pokus se nezdařil, skončil totálním fiaskem, většina obyvatel výzvu ignorovala - vláda po 4 dnech bojkot odvolala - němečtí politici si uvědomili, že veřejnost ještě není dostatečně zpracovaná antisemitskou propagandou

 3. Adolf Hitler [1]

 4. Paul von Hindenburg, Adolf Hitler [2]

 5. 1933 • 7.4.1933 – zákon o obnovení úřednického stavu - umožňoval hromadné propouštění osob židovského původu ze státních služeb - kromě Židů byli propouštěni i komunisté a sociální demokraté • zákon o zabavování majetku nepřátelských osob uplatňován proti Židům, kteří uprchli a nebo byli zadrženi • útoky proti židovské kultuře a inteligenci : - omezení studia pro židovské studenty - veřejné pálení knih židovských autorů před univerzitami - vše řídí ministr propagandy JosephGoebbels - začíná epocha kulturního barbarství - je oslavován ideál nordického člověka s jeho nadřazenými fyzickými znaky a duševními schopnostmi - je budován kult Vůdce - agresivní antisemitská propaganda ve školních učebnicích a knížkách, novinách

 6. Ministr propagandy – Joseph Goebbels [3] [4]

 7. Norimberské zákony - 1935 • Norimberské rasové protižidovské zákony vydány v Norimberku 15. září roku 1935 během sjezdu NSDAP • měly vymezit podřadné postavení Židů ve státě a izolovat je od čisté árijské rasy • pronásledování Židů se měl dát právní rámec • 1/ Říšský zákon o občanství : - zbavoval Židy celé řady občanských práv, zejména politických - kritériem se stala příslušnost k židovské obci a výskyt židovských předků - zvláštní privilegia získali jen Židé, kteří za 1. sv. války utrpěli vážná zranění nebo byli vyznamenáni, tito Židé nebyli deportování do vyhlazovacích koncentračních táborů - vedle Židů byly stanoveny ještě dvě další kategorie – míšenci 1. a 2. stupně - míšenci 1. stupně – poloviční Židé, byli ušetřeni diskriminujících opatření v předválečném období, později je nacisté plánovali z větší části vyvraždit - míšenci 2. stupně – čtvrtinoví Židé s jedním prarodičem židovského původu měli být integrováni mezi Němce, část z nich odvedena do wehrmachtu • míšenci, kteří žili v manželství s Židem, byli považováni za úplné Židy • aby byl míšencům přiznán jejich status, museli žít mimo židovskou náboženskou obec a nesměli žít v manželství s Židem

 8. Norimberské zákony - 1935 • 2/ Zákon o ochraně německé krve a německé cti : - zakazoval uzavírání sňatků mezi Němci a Židy - zakazoval mimomanželské sexuální styky mezi Němci a Židy - porušení se přísně trestalo jako zneuctění rasy - smíšená manželství uzavřená před rokem 1935 zůstala i nadále legální, mnohem později byl vyvíjen nátlak, aby se rozvedla

 9. Norimberk 1935 [5]

 10. Sjezdy NSDAP v Norimberku [6]

 11. Hitlerova olympiáda • srpen 1936 – XI. letní OH v Berlíně : - zúčastnilo se 3 963 sportovců ze 49 zemí - poprvé byla zorganizována olympijská štafeta s ohněm z řecké Olympie - poprvé byly OH přenášeny televizí - nejslavnějším sportovcem Američan Jesse Owens /4 zlaté medaile/ - nejúspěšnějším německým sportovcem gymnasta Konrad Frey /3 zlaté medaile/ - Německo získalo celkem 89 medailí, z toho 33 zlatých, 26 stříbrných a 30 bronzových - USA získaly celkem 56 medailí, z toho 24 zlatých, 20 stříbrných, 12 bronzových • OH přinesly zdánlivou přestávku v protižidovské kampani - ztenčil se počet židovských emigrantů - z ulic města zmizely protižidovské nápisy - přestaly vycházet antisemitsky laděné tiskoviny

 12. Zahájení XI. OH v Berlíně [7]

 13. XI. OH v Berlíně [8]

 14. Olympijský stadion [9]

 15. Prostor před stadionem [10]

 16. Úkoly pro studenty • Kdy je Hitler jmenován říšským kancléřem ? • Jaké významné protižidovské zákony byly vydány v letech 1933 – 1935 ? • Proč Německo vystoupilo ze Společnosti národů ? • Jak dopadl bojkot židovských obchodů a podniků v roce 1933 ? • Co je podstatou olympijské myšlenky ? • Jak je možné, že se XI. OH konaly v Berlíně ? Jak tato olympiáda probíhala ?

 17. Řešení • 30.1.1933 je Hitler jmenován říšským kancléřem, po smrti Paula vonHindenburga se nechává oslovovat titulem Vůdce /Führer. • V roce 1933 to byly dva důležité zákony – zákon o obnovení úřednického stavu a zákon o zabavování majetku nepřátelských osob, v září roku 1935 to byly rasové norimberské zákony. • Německo, společně s Japonskem a Itálií, vystoupilo v roce 1933 ze Společnosti národů. (Vstoupilo v roce 1926) Důvodem byla snaha zbavit se mezinárodní kontroly a připravit se co nejdříve na válku. (V roce 1935 Hitler zavedl všeobecnou brannou povinnost) • V březnu roku 1933 vláda vyzvala k všeobecnému bojkotu židovských obchodů a podniků. Pokus se nezdařil, po 4 dnech byl bojkot odvolán. Německá vláda si uvědomila, že veřejnost ještě není dostatečně zpracovaná antisemitskou propagandou. • Podstatou olympijské myšlenky je mír – zachování míru, když Řekové soutěžili v Olympii, neválčilo se i několik týdnů, nejen v době konání OH, ale i před konáním OH, protože sportovci se měli v pořádku dostat do střediska OH. V dnešní době mají OH stmelovat a dále šířit poselství míru. • Původně se OH měly konat v Barceloně, ale ve Španělsku vypukla občanská válka. I proto nakonec Hitler se svým návrhem uspěl. I když se projevy antisemitismu během OH minimalizovaly, OH měly vyznít jako oslava nordické rasy.

 18. Knižní a internetové zdroje • EMMERT, František. Holocaust. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2006. 64 s. ISBN 80-251- 1204 – 7 2. Letní olympijské hry 1936. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 01.12.2012]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_1936

 19. Zdroje – citace obrázků • HOFFMANN, Heinrich. commons.wikimedia [online]. [cit. 01.12.2012]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-1987-0703-506,_Adolf_Hitler_vor_Rundfunk-Mikrofon.jpg • AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 01.12.2012]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-1987-0703-506,_Adolf_Hitler_vor_Rundfunk-Mikrofon.jpg • AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 01.12.2012]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_102-17049,_Joseph_Goebbels_spricht.jpg • AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 01.12.2012]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_102-13168,_Joseph_Goebbels.jpg • AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 01.12.2012]. Dostupnýna WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reichsparteitagnov1935.jpg

 20. Zdroje – citace obrázků • AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 01.12.2012]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-2004-0312-505,_N%C3%BCrnberg,_Reichsparteitag,_Grundstein_Kongre%C3%9Fhalle.jpg • AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 01.12.2012]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146-1976-033-17,_Berlin,_Olympische_Spiele.jpg • STEMPKA. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 01.12.2012]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-G00825,_Berlin,_Olympiade,_Siegerehrung_F%C3%BCnfkampf.jpg • AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 01.12.2012]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146-1973-031-43,_Berlin,_Olympiastadion.jpg • FRANKL.A.. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 01.12.2012]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_B_145_Bild-P017217,_Berlin,_Olympiade,_SS_lagert_vor_Olympiastadion.jpg

More Related