pisa and school feedback n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PISA and School Feedback PowerPoint Presentation
Download Presentation
PISA and School Feedback

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

PISA and School Feedback - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Heike Wendt – PISA i povratne informacije iz škole. PISA and School Feedback. Različite funkcije i svrhe Evaluacije. promovišu samo-refleksiju podržavanje procesa učenja po dijagnozi (formativna evaluacija), sertifikacija postignutih rezultata učenja (sumativna evaluacij a ),

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PISA and School Feedback' - nakia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
razli ite funkcije i svrhe evaluacije
Različite funkcije i svrhe Evaluacije
 • promovišu samo-refleksiju
 • podržavanje procesa učenja po dijagnozi (formativna evaluacija),
 • sertifikacija postignutih rezultataučenja (sumativna evaluacija),
 • odgovornost za uticaj korišćenihsredstava (sumativna evaluacija sa stanovišta bilansa), i
 • praćenje obrazovnih standarda sa ciljem obuhvatanja ukupne situacije (procena velikih razmera).
vrste procena velikih razmera
Vrste procena velikih razmera
 • standardizovan, nacionalni i/ili međunarodni testdostignuća,
 • centralno organizovani završni ispit,
 • školske studije dostignuća na makro nivou, i
 • standardizovana, nacionalna inspekcija ili revizija.
me unarodne komparativne procene velikih razmera
Međunarodnekomparativneprocenevelikihrazmera
 • Svrha Međunarodnihkomparativnihstudijadostignuća, kaošto je PISA,
  • Je da uporedidostignućaučenikaizzemaljakojeučestvuju u različitimpredmetima.
  • Napomena: Izveštavanjerezultatananivoupojedinca(učenika) nikadanijebilanamera ILSA-e!

(Rutkowski, Gonzalez, Joncas, & von Davier, 2010;

von Davier, Gonzalez, & Mislevy, 2009)

istra ivanje povratnih informacija iz kole
Istraživanje povratnih informacija iz škole
 • Povratneinformacijemoguimatipozitivanefekatnaučenjeučenika (Hattie & Timperley, 2007; Schagen et al., 2006).
  • Hattie iTimperly (2007) suzaključiliiz svojih 196meta- analiza studija da povratneinformacijegeneralno imajupozitivan efekat na uspeh u školi, posebno u smislu u pomaganju nastavnike i učenike identifikuju moguće strategije za optimizaciju buduće aktivnosti učenja.

Dvetradicijezadiskusiju o vrednostipovratnihinformacija u školama

  • Istraživanjaefikasnostiškola (npr. procena velikih razmera ) se fokusira na rezultateučenja i uslovaškole za uspešne rezultate učenja.
  • Istraživanje poboljšanja škola (npr. pojedinačna školsko istraživanje) se fokusira na razvojne procese u školi i interakcije između školskih karakteristika i životne sredine.
vrednost svrha povratnih informacija u koli na osnovu procena velikih razmera
Vrednost/SvrhaPovratnihinformacija u školi na osnovuprocenavelikihrazmera

Škole

 • Povratneinformacijeimsluzekao “ogledalo” kojeimomogucava da samo-procenesvojuefikasnost.
  • Prilika da se uporederezultatisopstvenogškolesadrugimsličnimškolamamože da pomogne da se poboljša rad u školi.
   • Ukolikoškola identifikuje svojuučinkovitost kao zadovoljavajuću ili slabu, može tražiti objašnjenja, uopšteno, identifikovati razloge za određene rezultate, posebno , a zatim preduzeti mere (na osnovu dokaza).

Vladeiobrazovneuprave(Schagenet al., 2006):

 • promocijasamo-procene u školama (“proverezdravlja”)
 • U svrhamaodgovornosti (rangiranje, upotreba “tabelesaligama”).
kolski izve taji obavezno
Školski izveštaji: „Obavezno“

Zlatno pravilo:škola mora naći informacije sadržane u povratnim informacijamakao relevantne za svoje okolnostima

Uvod

 • kratakopisizveštajainjegovihciljevainapomenao poverljivosti
 • opšteinformacije o studiji (organizacijekoje je sprovode, ciljeviovestudije, kaoibrojzemaljaučesnica u svakojpopulaciji)

Opštipregledzemljekaouzorkainjenekarakteristike

 • Informacijekoje se nalazeovdetreba da obuhvatebrojučesnicaškolaitestiranihučenika, prosečanbrojučenikapoškoli, kaoiukupanprocenatdečakaidevojčicapoškoli.

Prikazstruktureizveštaja

 • Kratkaobjašnjenjasadržajasvakogpoglavlja u izveštaju.

Informacije ouzorku posebnomza škole kojeprimaju povratneinformacije

Opisi pozadinepromenljivih kojese koriste da klasifikuju školu i da uporedimodostignuće svojih učenika sa dostignućimaučenika iz grupe sličnih škola.

Informacija o prosečnimdostignućima učenika ove škole, sa poređenjem performansi ovih učenika sa performansama studenata iz grupe škola sa sličnim karakteristikama i pozadini širenja rezultata (heterogenost).

Zaključnenapomene

kolski izve taji obavezno1
Školski izveštaji: „Obavezno“

Zlatno pravilo:škola mora naći informacije sadržane u povratnim informacijamakao relevantne za svoje okolnostima

Uvod

 • kratakopisizveštajainjegovihciljevainapomena o poverljivosti
 • opšteinformacije o studiji (organizacijekoje je sprovode, ciljeviovestudije, kaoibrojzemaljaučesnica u svakojpopulaciji)

Opštipregledzemljekaouzorkainjenekarakteristike

 • Informacijekoje se nalazeovdetreba da obuhvatebrojučesnicaškolaitestiranihučenika, prosečanbrojučenikapoškoli, kaoiukupanprocenatdečakaidevojčicapoškoli.

Prikazstruktureizveštaja

 • Kratkaobjašnjenjasadržajasvakogpoglavlja u izveštaju.

Informacije ouzorku posebnomza škole kojeprimaju povratneinformacije

Opisi pozadine promenljivih kojese koriste da klasifikuju školu i da uporedimodostignuće svojih učenika sa dostignućima učenika iz grupe sličnih škola.

Informacija o prosečnimdostignućima učenika ove škole, sa poređenjem performansi ovih učenika sa performansama studenata iz grupe škola sa sličnim karakteristikama i pozadini širenja rezultata (heterogenost).

Zaključnenapomene

Jedna od najvažnijihkarakteristikaizveštajatreba da bude da njegovinamenjenimčitaocimabudelakoshvatiti date informacije.

primer kolskog izve taja
Primer školskog izveštaja

http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/OECD%20Test%20for%20Schools%20-%20Herndon%20High%20School.pdf

ograni enja iz perspektive podataka
Ograničenja: iz perspektive podataka
 • PVS imajukompleksnedizajne, strategijepouzorku, i procedure zaprikazivanjepodatakapografikonima
  • zaoptimizacijuimerenje
  • izveštavanjananacionalnomnivou
  • uzistovremenosmanjenjeoperativnihproceduraitroškovastudija.
 • Kao posledica toga, kada jedinicaanalize (oblast, okrug, grad, škola, odeljenje) postaje manja, tako rizik od dobijanja nepouzdanihili čak nevažećih rezultatase povećava.
slide11

Procena dizajna iz procena velikih srazmera i njihova implikacija

 • Dvaaspektadizajnaprocenevelikihsrazmeratrebauzeti u obzir:
  • dizajnuzorakaiimplikacijezaizveštavanjenanivouškola, i
  • dizajnprocenaiimplikacijezaizveštavanjenanivouškola.
 • Dizajnuzorka
  • PISA koristidvostepenipodeljenidizajndobijanjauzorka:
   • Prvo se uzimauzorakpoškolama, a zatimpostarostiučenika u školi.
  • Ovakavizboručenikaunutarškolemožda ne dajereprezentativniuzorakučenika u školamaališiromzemlje.
slide12

Procena dizajna iz procena velikih srazmera i njihova implikacija

 • Dizajnprocene:
  • PISA koristimultiplikovanumatricuzaocenjivanjeučenika:
   • Nijedanučenik se ne ispituje u svimpredmetima, i nijedanučenik ne dobijasvepredmete.
  • To jest, postoji neizvesnost o tome kako dobrotest odmeravasposobnosti u domenusadržajabilokojegučenika(greška u merenju).
  • U zavisnosti od konkretnih predmeta odgovoručenika, a u zavisnosti od veličine razreda,neizvesnost je više ili manje velikau različitim odeljenjima.
  • Studije simulacije su pokazale, da kada veličina grupe postajesuviše mala (npr. odeljenjeveličine od15 ili manje učenika), greška u merenju postajetako velikada izveštavanje rezultatačak i na nivou razredapostaje beskorisno (Ko je zainteresovan za saopštenjegdeje prosečnirazrednegde između 300 i 600).
slide13

Opcije za izveštavanje PISA rezultata na nivou škole

 • Zbogsamogdizajnauzorka, povratneinformacijemogubitidatesamona nivourazreda; ne trebapritomdonositizaključke na nivouškole (osimu slučajevimakadasuizabraniučeniciizsvihodeljenja u školi).
 • Zbogsamogdizajnaocenjivanja, ako je uzorakod 15 ilimanjeučenika, rezultatiizveštavanjačaki na nivourazredasubeskorisni.
 • Sirovoocenjivanjetestiranihodeljenjane treba da se koristizaizveštavanjezbograzličiterotacijetestknjižica(širomodeljenja).
solucija i sveobuhvatna strategija za monitoring obrazovanja primer nema ke
Solucija I: Sveobuhvatnastrategijaza monitoring obrazovanja: Primer Nemačke

U junu 2006,Stalna konferencija usvojila jesveobuhvatnu strategiju za monitoringobrazovanja kojase sastoji od četiri međusobno povezanih oblasti:

 • učešće u međunarodnim komparativnim studijama dostignućaučenika
 • centralni pregled dostizanjaobrazovnih standarda u odnosu između različitihpokrajina (regiona)
 • komparativne studije u okviru regionau cilju sagledavanja efikasnosti pojedinih škola
 • zajedničko izveštavanje o obrazovanjuFederacije i regiona.

izvor:

http://www.kmk.org/fileadmin/doc/Dokumentation/Bildungswesen_en_pdfs/dossier_en_ebook.pdf (strana 225)

(KMK, 2006)

solucija ii pisa zasnovani test za kole kako uporediti kolu na me unarodnom nivou
Solucija II: PISA-zasnovani test za škole Kako uporediti školu na međunarodnom nivou
 • sredstvoocenjivanjaučenikanamenjenozaupotrebu od straneškolaimrežaškola da podržeistraživanje, postavljanjestandardainaporazapoboljšanješkola
 • pružainformacijeiopisnuanalize;
  • O veštinamaikreativnomsprovođenjuznanja 15-godišnjih učenika u čitanju, matematiciinaukamau poređenjusapostojećim PISA skalama(kada se obavljaju pod određenimuslovima)
  • O tome kako se različitifaktoriunutari van školepovezujusaučinkomučenika:
   • Socio-ekonomskoporekloučenika,
   • Njihovistavoviiinteresi u čitanju, nauciimatematici
   • Stvorenaatmosferaučenja u školama

izvor:

http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/pisa-basedtestforschools.htm

hvala vam puno na va em interesovanju nadam se da nam sledi plodonosna diskusija o ovoj temi
HVALA VAM PUNO NA VAŠEM INTERESOVANJU. NADAM SE DA NAM SLEDI PLODONOSNA DISKUSIJA O OVOJ TEMI