1 / 8

Velká Británie

Velká Británie. Obecně.

naiya
Download Presentation

Velká Británie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Velká Británie

  2. Obecně • Oficiální název: Spojené Království Velké Británie a Severního Irska Hlavní město:Londýn Rozloha: 244.820 km2Počet obyvatel: 60 270 708 Jazyky: Angličtina Naboženství: anglikánské, římskokatolické, muslimské, presbyteriánské, metodistick, šíitské, hinduistické, židovské • Měna: britská libra (GBP)

  3. Zemědělství • Z celkové rozlohy 24 miliónů ha se na plnohospodářské účely využívá 19 mil. ha. Tři pětiny závodů se věnují produkci mléka a chovu hovězího dobytka, jedna šestina je specializována na pěstování obilí a dalších plodin. Zbytek se zabývá chovem prasat, drůbeže a pěstováním ovoce a zeleniny. Hlavní pěstitelskou oblastí je jihovýchod Anglie. Pěstují se zde jablka, hrušky, švestky, jahody, paprika, rajčata, okurky, chmel, obilí a brambory.

  4. Podnebí • Celé spojené kralovství se nachází v mírném podnebném pásu. Podnebí je oceánské s poměrně malými teplotními rozdíly mezi jednotlivými obdobími. Projevuje se působení Golfského proudu a proto teplota vody v moři a při západním pobřeží Skotska neklesá ani v zimě pod 4°C. Průměrná roční teplota v západních oblastech Británie se pohybuje od +8°C na Hebridách do +11°C na jihozápadním výběžku Anglie. V létě může teplota příležitostně vystoupit na +27°C až +30°C a v zimě může poklesnout na 7°C až 12°C.

  5. Obyvatelstvo • Velká Británie má 57,8 miliónů obyvatel a hustota zalidnění je přibližně 239 obyvatel na km2. Nejhustěji je zalidněná Anglie. Přibližně 80% veškerého obyvatelstva tvoří Angličané. Žijí hlavně v Anglii, ale nacházejí se také v jižním Walesu a v jižní části Skotska. Skotové se na celkové národnostní struktuře podílejí 10%.Walesané tvoří přibližně 2% obyvatelstva.

  6. Hospodářství • Těží se hlavně ropa a zemní plyn, jejich ložiska se nacházejí v Severním moři. Dále uhlí, železná ruda a neželezné kovy: hliník, měď, olovo a zinek. Velká Británie čerpala v minulosti z koloniálních zdrojů. Z kolonií v Indii, Hong-Kongu, bývalé trestanecké kolonii v Austrálii a z Kanady. Nyní už jsou tyto vztahy přerušeny. Tradičním zdrojem energie v Británii od 50-tých let bylo uhlí. Z jeho roční těžby, která přesahuje 120 miliónů tun, se dvě třetiny používají na výrobu koksu a jen zanedbatelná část je určena na domácí spotřebu.

  7. Vodstvo • Nejdelší řeka Británie je 340km dlouhá Temže. Pramení Costwoldských vrších ve střední Anglii, teče na jihovýchod, protéká Londýnem a vlévá se do Severního moře. Druhá nejdelší řeka Severn pramení v středním Walesu.Vlévá se do Bristolského zálivu.

  8. Konec

More Related