Beberapa Bidang Yang Menjadi Perhatian Dalam Sistem Pendidikan Semasa - PowerPoint PPT Presentation

beberapa bidang yang menjadi perhatian dalam sistem pendidikan semasa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Beberapa Bidang Yang Menjadi Perhatian Dalam Sistem Pendidikan Semasa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Beberapa Bidang Yang Menjadi Perhatian Dalam Sistem Pendidikan Semasa

play fullscreen
1 / 14
Beberapa Bidang Yang Menjadi Perhatian Dalam Sistem Pendidikan Semasa
10 Views
Download Presentation
mypt32018
Download Presentation

Beberapa Bidang Yang Menjadi Perhatian Dalam Sistem Pendidikan Semasa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BeberapaBidang Yang MenjadiPerhatianDalamSistemPendidikanSemasa

  2. KAMI adalahdariIbuBapaSekolahRendah Malaysia, sebuahkumpulanFacebook yang mempunyailebihdaripada 27,000 ahli. Kamimemujiusahamenteripendidikanuntukmengumpulkanmaklumbalasdaripadaorangramaiuntukmemperbaikisistempendidikankamimelaluisistemsekolahkawalan

  3. Seperti yang kitakerapmembincangkankeadaansistempendidikannegarakitadalamkumpulan, kamiinginmenyerlahkanbeberapakebimbangandalamsistempendidikansemasa:’ KLIK SINI : Permohonansekolahkawalan 2019

  4. Kementerianperlumempertimbangkanuntukmembuangpeperiksaanuntukpelajarrendah (Tahun 1 hingga 3) danmemberi guru lebihotonomiuntukmenjalankankelasdalamtempohtersebut. Guru kemudianakanmempunyaimasa yang mencukupiuntukmembantumurid-muridmembinaasas-asas yang kukuhdalammatapelajaranbahasamereka

  5. danbukannyamengambiljalankeluaruntukbelajardanmenghafal. Iniakanmembolehkan guru menanamnilai-nilaidalammurid-murid, sepertikemerdekaan, inovatif, pemikirankritis, pemikiransivik, menghormatiparapenatuadansukakepadaalamsekitar;

  6. • MENINGGALKAN tempohsetiapsubjekdalamjadualhariansupayabukanmembawabukupelajaranuntukenammatapelajaran, pelajarhanyaperlumembawatigaatauempat; • ADA harusmenjadisubjeksepertiseni, muzik, drama danpenulisankreatifuntukmembolehkanekspresidiripadaanak-anak. Melibatkan guru yang terlatihdalammatapelajaranini;

  7. • JIKA peperiksaanbertaraftinggitinggal, kementerianbolehmenilaisemulakeperluanuntuk pas wajibuntukmatapelajaransepertiSejarahdanKajian Moral dalampeperiksaanawam;

  8. • RE-MENGHALANGI kesukaranjurang yang mempengaruhipelajarketikamerekabergerakdarisatutingkatke yang berikutnya. Misalnya, Tahun 3 hingga 4, Tahun 6 hinggaTingkatan 1 danTingkatan 3 hingga 4

  9. For more update , visit us http://mypt3.com/permohonan-sekolah-kawalan