1 / 9

Sistemul European de Credite Transferabile în Învăţământul Superior

Sistemul European de Credite Transferabile în Învăţământul Superior. Cosmina MIRONOV Şef birou Calificări în Învăţământul Superior ACPART. Sistemul de credite în învăţământul superior. Situaţia actuală

mya
Download Presentation

Sistemul European de Credite Transferabile în Învăţământul Superior

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Sistemul European de Credite Transferabile în Învăţământul Superior Cosmina MIRONOV Şef birou Calificări în Învăţământul Superior ACPART Sinaia, 31 ianuarie - 1 februarie 2008

  2. Sistemul de crediteîn învăţământul superior Situaţia actuală • Aplicarea Sistemului European de Credite Transferabile(ECTS) este obligatorie în toate universităţile Bază legislativă • Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare • ORDIN privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite Transferabile (martie 2005) Sinaia, 31 ianuarie - 1 februarie 2008

  3. Ce înseamnă ECTS? • Sistemul European de CrediteTransferabile(ECTS) reprezintă un sistemcentrat pe student, în sensul de volum de muncă necesar pentru atingerea obiectivelor programului de studii. Aceste obiective este de dorit să fie exprimate în termeni de rezultate ale învăţării şi competenţe. Sinaia, 31 ianuarie - 1 februarie 2008

  4. Alocarea de credite I • Alocarea de credite se face în conformitate cu practica universitară internaţională, urmând metodologia Sistemului European de Credite Transferabile, potrivit căreia 60 de credite reprezintă echivalentul numeric pentru cantitatea normală de muncă specifică unui an universitar, iar 30 de credite corespund, de obicei, unui semestru de învăţământ superior. • Obţinerea de credite peste numărul normal alocat este posibilă prin frecventarea şi promovarea de discipline facultative cuprinse în planul de învăţământ al fiecărui an/semestru de studii universitare. Sinaia, 31 ianuarie - 1 februarie 2008

  5. Alocarea de credite II • Alocarea de credite se referă la toate disciplinele (obligatorii, opţionale şi facultative) oferite în cadrul planurilor de învăţământ, inclusiv activitatea de proiectare şistagiile de practică. • Elaborarea şi susţinerea cu succes a lucrării de licenţă/disertaţie (lamasterat) poate fi la rândul ei apreciată cu un număr de până la 10 de credite, potrivitdeciziei fiecărei instituţii de învăţământ superior şi se adaugă, după caz, la cele 180 sau240 de credite acumulate până la susţinerea licenţei, respectiv la cele 60 sau 120 decredite acumulate în cadrul programului de studii de masterat până la susţinereadisertaţiei. Sinaia, 31 ianuarie - 1 februarie 2008

  6. Transferabilitatea creditelor • Armonizarea la nivel naţional a sistemelor proprii de credite transferabile se poate realiza cu prilejul reuniunilor pe consorţii universitare şi/sau pe grupuri de facultăţicare gestionează acelaşi domeniu de studii de licenţă. • Recunoaşterea creditelor se realizează prin acorduri bilaterale între universităţi şi are la bază numărulde ore de studiu. Sinaia, 31 ianuarie - 1 februarie 2008

  7. Paşi în alocarea creditelor Documentele Europene recomandă următorii paşi în alocarea ECTS: • Introducerea modulelor/disciplinelor de curs; • Estimarea volumului de muncă al studenţilor; • Verificarea volumului de muncă estimat prin intermediul evaluărilor; • Ajustarea volumului de muncă şi/sau a activităţilor educaţionale. Sinaia, 31 ianuarie - 1 februarie 2008

  8. Perspective asupra ECTS • Elaborarea de către fiecare instituţie de ÎS a unui Pachet informaţionalconceput sub forma unui Ghid de studiipentru propriii studenţi, dar şipentru informarea potenţialilor parteneri de cooperare inter-universitară; • Înfiinţarea Centrelor de consiliere şi orientareîncarieră care asistă studenţii în alegerea rutei de studii, prin valorificarea optimală a conţinutului informativ al Ghidului de studii. Sinaia, 31 ianuarie - 1 februarie 2008

  9. Vă mulţumesc! Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şiParteneriat cu Mediul Economic şi Social (ACPART) Blvd. Schitu Măgureanu, nr. 1, et.IIIBucureşti, 050025Tel.: 0040/21/3130050Fax:0040/21/3130053E-mail: office@acpart.ro; cosmina.mironov@acpart.ro Web: www.acpart.ro Sinaia, 31 ianuarie - 1 februarie 2008

More Related