1 / 8

Stężenia metali w osadach powierzchniowych z różnych rejonów Morza Bałtyckiego (mg/kg suchej masy)

Występowanie niektórych metali w Bałtyku Właściwym: w osadach (mg/kg suchej masy), w wodzie  g/l oraz czas rezydencji metali –(lata -TRT) i ich pionowy cykl przemieszczania. Stężenia metali w osadach powierzchniowych z różnych rejonów Morza Bałtyckiego (mg/kg suchej masy).

murray
Download Presentation

Stężenia metali w osadach powierzchniowych z różnych rejonów Morza Bałtyckiego (mg/kg suchej masy)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Występowanie niektórych metali w Bałtyku Właściwym: w osadach (mg/kg suchej masy), w wodzie g/l oraz czas rezydencji metali –(lata -TRT) i ich pionowy cykl przemieszczania

  2. Stężenia metali w osadach powierzchniowych z różnych rejonów Morza Bałtyckiego (mg/kg suchej masy)

  3. Stężenie rtęci (pmol/kg) w latach 1992- 2005 w poszczególnych basenach Morza Bałtyckiego(HELCOM)

  4. Stężenie kadmu (pmol/kg) (forma rozpuszczona -a i zawieszona -b) w latach 1992- 2005 w poszczególnych basenach Morza Bałtyckiego(HELCOM)

  5. Stężenie ołowiu (forma rozpuszczona i zawieszona) w wodach powierzchniowych Cieśnin Duńskich i Bałtyku Południowego

  6. Czynniki decydujące o toksyczności metali w środowisku wodnym

  7. Toksyczne działanie rtęci wynika głównie z tego, że jest ona silnym inhibitorem wielu enzymów. Pod wpływem jej działaniapowstają zaburzenia enzymatyczne w komórkach oraz zmiany w strukturze DNA dające działanie mutagenne. • Metylortęć jest kumulowana w organizmach, dlatego nawet przy niewielkiej zawartości Hg w środowisku wodnym ten metal może być niebezpieczny dla konsumentów wyższych rzędów (w tym człowieka).

  8. Biomagnifikacja rtęci wzdłuż łańcucha pokarmowego

More Related