1 / 21

FIZJOLOGIA CYKLU MIESIACZKOWEGO

FIZJOLOGIA CYKLU MIESIACZKOWEGO. Alina Warenik-Szymankiewicz Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu. Cykl miesiączkowy. Rozwój jaja zdolnego do zapłodnienia Przygotowanie błony śluzowej macicy dla zapłodnionego jaja

murray
Download Presentation

FIZJOLOGIA CYKLU MIESIACZKOWEGO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. FIZJOLOGIA CYKLU MIESIACZKOWEGO Alina Warenik-Szymankiewicz Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu

 2. Cykl miesiączkowy • Rozwój jaja zdolnego do zapłodnienia • Przygotowanie błony śluzowej macicy dla zapłodnionego jaja • Prawidłowy rozwój zapłodnionego jaja

 3. Prawidłowy cykl miesiączkowy • długość cyklu 28+/-5 dni • utrata krwi : 50 - 100 ml

 4. Integracja hormonalna cyklu miesiączkowego • Podwzgórze i ośrodki ponadpodwzgórzowe • Przysadka • Jajnik

 5. Gonadoliberyna(GnRH) • Schally, Guillemin (1971) • Dekapeptyd • Wydzielanie • Centralne: podwzgórze (jądro łukowate) • Obwodowe: • jajnik • łożysko

 6. Neurohormony podwzgórza • Liberyny • (RF-releasing factors RH – releasing hormones) • GnRH Gonadoliberyna • TRH Tyreoliberyna • CRH Kortykoliberyna • GHRH Czynnik Stymulujący Hormon Wzrostu • MRH Melanotropina • VIP Wazoaktywny Peptyd Jelitowy • Statyny • (IF-inhibiting factors, IH-inhibiting hormones) • SIH Somatostatyna • MIH Melanostatyna • PIF Inhibitor Prolaktyny (Dopamina)

 7. Kontrola wydzielania GnRH • Mechanizm sprzężeń zwrotnych • Wpływ neuropeptydów i neurotransmiterów • Stymulujący: • Adrenalina • Noradrenalina • Hamujący: • Dopamina • Melatonina • Peptydy opioidowe

 8. Gonadoliberyna(GnRH) • Sposób wydzielania – pulsacyjny • I faza cyklu miesiączkowego • Pulsy co - 60 – 90 minut • II faza cyklu miesiączkowego • Pulsy co 120 – 360 minut

 9. Podwzgórze GnRH Przysadka FSH LH Jajnik Estradiol Progesteron

 10. Regulatory wzrostu pęcherzyka • Czynniki pierwotne • FSH • LH • PRL • Stymulatory – inhibitory – steroidy jajnikowe • Estrogeny • Androgeny • Progesteron

 11. Rola FSH • Stymulacja wzrostu i rozwoju pęcherzyka • wzrost aktywności aromatazy • wzrost produkcji receptorów dla FSH i w komórkach ziarnistych • wzrost produkcji inhibiny, aktywiny, IGF-I • bezpośredni wpływ na podział komórek ziarnistych

 12. Rola LH • stymulacja komórek tekalnych do produkji androgenów (androstedion aromatyzacjaE2) • plik LH w środku cyklu jest odpowiedzialny za owulację • remodelowanie komórek ziarnistych w procesie luteinizacji

 13. Rola PRL • Wysokie stężenia PRL działają inhibicyjnie na wydzielanie GnRH w podwzgórzu • wzrost i utrzymanie receptorówdla LH w ciałku żółtym

 14. Estradiol • Źródło: • pęcherzyk jajnikowy, kora nadnerczy • Działanie: • żeńskie wtórne cechy płciowe, • proliferacja endometrium, • wpływ na gruczoł sutkowy • Szczyt wydzielania: • dwa dni przed owulacją

 15. Rola estrogenów • wzrost stężęnia E2 w środku fazy folikularnej powoduje obniżenie stężenia FSH • odgrywa to rolę w selekcji pęcherzyka dominującego • pik E2 w fazie przedowulacyjnej wywołuje pik LH • sprzężęnie zwrotne dodatnie • E2 powoduje proliferację komórek ziarnistych • E2 wzmacnia aktywność aromatazy

 16. Testosteron • Źródło: • konwersja obwodowa, kora nadnerczy, jajnik • Działanie: • rozwój mięśni i kości, libido, męski typ osobowości • Niski T • opóźnione dojrzewanie, • brak męskich cech płciowych • Wysoki T • przedwczesne dojrzewanie u chłopców • obojnactwo u dziewczynek, • choroba wieńcowa, • nadciśnienie

 17. Rola androgenów • Andorstendion główny prekursor dla syntezy estrogenów • Nadmiar androgenów • atrezja pęcherzyka • Nadmiar androstendionu • Dihydrotestosteron inhibicja pozytywnego wpływu estrogenów na rozwój pęcherzyka

 18. Progesteron • Źródło: • ciałko żółte, • kora nadnerczy • Działanie: • zmiany sekrecyjne w endometrium • niewydolność lutealna • spadek progesteronu

More Related