Tovn ctvo
Download
1 / 30

Účtovníctvo - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Účtovníctvo. Účtovné zápisy sa robia v účtovných knihách: denník – zápisy sa tu vykonávajú z časového hľadiska (chronologicky) h lavná kniha – zápisy sa vykonávajú z vecného hľadiska (systematicky). Účtovné knihy v PÚ. Účty aktív a pasív Účty nákladov a výnosov Začiatočný účet súvahový

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Účtovníctvo' - muniya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Tovn knihy v p

Účtovné zápisy sa robia v účtovných knihách:

denník – zápisy sa tu vykonávajú z časového hľadiska (chronologicky)

hlavná kniha– zápisy sa vykonávajú z vecného hľadiska (systematicky)

Účtovné knihy v PÚ


Hlavn knihu tvoria

Účty aktíva pasív

Účty nákladov a výnosov

Začiatočný účet súvahový

Konečný účet súvahový

Účet ziskov a strát

Účty HK tvoria ucelenú sústavu, preto sa

účtovné zápisy označujú ako sústavné

Hlavnú knihu tvoria:


Denn k

má kontrolnú funkciu, zabezpečuje sa nimi úplnosť účtovných prípadov

Registračný denník

Tabelárny denník

1 účtovný prípad – denníkový článok:

Jednoduchý ( 1 účet str. MD a str. D)

Zložený (3 a viac účtov na jednej strane)

Denník


Syntetick a analytick evidencia

Súčasťou HK sú syntetické a analytické účty účtovných prípadov

Syntetické účty sú napr.: Dodávatelia, Odberatelia, Materiál na sklade, Zamestnanci, Spotreba materiálu

SÚ neposkytuje podrobné údaje – potrebné rozložiť (analyzovať) SÚ na viac čiastkových účtov – analytické účty

Syntetická a analytická evidencia


Syntetick et analytick ty
Syntetický účet Analytické účty účtovných prípadov

MD Dodávatelia D

ZS 10 000,-

1. 16 000,-

2. 20 000,-

3. 12 000,-

MD Dodávateľ A D

ZS 7 000,-

1. 16 000,

MD Dodávateľ B D

ZS 0,-

2. 20 000,-

MD Dodávateľ A D

ZS 3 000,-

3. 12 000,


Formy analytickej evidencie

Inventárne karty účtovných prípadov– AE k dlhodobému majetku

Skladové karty – AE k materiálu, tovaru, výrobkom

Saldokonto odberateľov – AE pohľadávok voči odberateľom

Saldokonto dodávateľov – AE záväzkov voči dodávateľov

Mzdové listy – AE zamestnancov

Formy analytickej evidencie


Tov osnova

Súhrn syntetických účtov usporiadaných do účtových tried

10 účtových tried (0-9)

Členené do 10 účtových skupín

V rámci každej môže byť 10 syntetických účtov

Účtová osnova


 • Pre každý účet je trojmiestny číselný znak: tried

 • X XX

  • Prvá číslica označuje účtovú triedu

  • Druhá číslica označuje účtovú skupinu v rámci účtovej triedy

  • Tretia číslica označuje priamo účet

   311 – Odberatelia

  • 3 účtová trieda: 3 – Zúčtovacie vzťahy

  • 31 účtová skupina: 31 - Pohľadávky

  • 311 účet: 311 - Odberatelia


Tov rozvrh

ÚJ si zostavujú triedvlastný účtový rozvrh – uvádzajú tu len tie syntetické účty z účtovej osnovy, ktoré potrebujú na účtovanie vlastných účtovných prípadov.

Zostavuje sa na každý rok

V priebehu roka ho možno dopĺňať podľa potreby

Účtový rozvrh


Tovanie peniazoch v hotovosti

Peniaze v hotovosti, šeky, poukážky, valuty tried

Účtovný doklad – PPD, VPD (pokladničné doklady)

MD 211 – Pokladnica D

ZS .........

+ príjem peňazí - výdavky peňazí

Účtovanie peniazoch v hotovosti


Tovanie o bankov ch toch

Peňažné prostriedky uložené na účtoch v komerčných bankách

Účtovný doklad - VBÚ (výpis z bankového účtu )

MD 221 – Bankové účty D

ZS .........

+ inkaso platieb od odberateľa - úhrady faktúr dodávateľom

+ prevody z pokladnice a účtov - výber peňazí do pokladnice

+ iné príjmy na účet - prevody na iné bankové účty

- iné úhrady z účtu

Účtovanie o bankových účtoch


Pojmy

Úhrada bankách – platba dodávateľovi

Inkaso – príjem od odberateľa

Pohľadávka – voči odberateľovi

Záväzok – voči dodávateľovi

Pojmy


Tovanie o poh ad vkach vo i odberate om

Vznikajú v súvislosti s realizovanými výkonmi ÚJ, t.j. predaj vlastných výrobkov, tovarov a služieb

Účtovný doklad – OFA/VFA (odberateľská/vystavená faktúra)

MD 311 – Odberatelia D

ZS .........

+ vystavené faktúry za predaj - inkaso fakturovaných

výrobkov, tovarov a služieb od odberateľov

(vznik pohľadávky) (zníženie pohľadávky)

Účtovanie o pohľadávkach voči odberateľom


Tovanie o z v zkoch vo i dod vate om

Vznikajú v súvislosti s nákupom materiálu, tovaru, energie alebo služieb, majetku a iných dodávok

Účtovný doklad – DFA/PFA (dodávateľská/prijatá faktúra)

MD 321 – Dodávatelia D

ZS .........

+ úhrada fakturovaných súm + prijaté faktúry za rôzne

dodávateľom nákupy

(zníženie záväzku) (vznik záväzku)

Účtovanie o záväzkoch voči dodávateľom


Tovanie dph na vstupe a v stupe

Pri DFA/PFA sa nachádzajú 3 sumy: energie alebo služieb, majetku a iných dodávok

Cena dodaného materiálu, tovaru, služby bez dane z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty (20 % z ceny bez dane)

Celková suma faktúry, t.j. súčet a) + b)

Účtovanie DPH na vstupe a výstupe


Sch ma tovania dph na vstupe

Daňový odpočet energie alebo služieb, majetku a iných dodávok

MD Bankové účty D MD Dodávatelia D MD Obstaranie materiálu D

2. 2.1.c) 1.a)

MD DPH D

1.b)

Schéma účtovania DPH na vstupe


Sch ma tovania dph na v stupe

Inkaso dane energie alebo služieb, majetku a iných dodávok

MD Tržby za tovar D MD Odberatelia D MD Bankové účty D

1.a) 1.c) 2. 2.

MD DPH D

1.b)

Schéma účtovania DPH na výstupe


MD 343 – Daň z pridanej hodnoty D energie alebo služieb, majetku a iných dodávok

- daňová pohľadávka - daňový záväzok

t.j. daň na vstupe t.j. daň na výstupe

- nárok na daňový odpočet - inkaso dane od odberateľa

Rozdiel, ktorý vznikne medzi daňovou pohľadávkou (odpočtom)

a daňovým záväzkom (inkasom) je odvodová povinnosť DPH

∑ D > ∑ MD → vlastná daňová povinnosť

∑ D < ∑ MD → nadmerný odpočet


Mzdy zamestnanci a v po et mzdy

 ZC dostávajú za prácu mzdu, ktorá predstavuje z hľadiska podniku záväzok voči ZC a na druhej stane náklad – označovaný ako mzdový náklad.

účtuje sa o nich v účtovej skupine 52 – Osobné náklady, konkrétne na účte 521 – Mzdové náklady

Na stranu MD - všetky mzdy , prémie, odmeny, t.j. celkové hrubé mzdy zamestnanca a súvzťažný zápis je na stane DAL – účtu 331 – Zamestnanci

Mzdy, Zamestnanci a výpočet mzdy


 • zamestnanec z hľadiska podniku záväzok voči ZC a na druhej stane náklad – označovaný ako ZC je povinný prispievať na zdravotné a sociálne (nemocenské, starobné, invalidné a poistenie v nezamestnanosti vo výške 13,4 % z objemu svojej hrubej mzdy

 • zamestnávateľ ZĽ prispieva na zdravotné a sociálne poistenie vo výške 35,2 % z objemu hrubých miezd – okrem vyššie uvedených odvodov poistného hradí aj úrazové, garančné, poistné do rezervného fondu solidarity)


Z tovanie s org nmi sp a zp

Účtuje sa na účte z hľadiska podniku záväzok voči ZC a na druhej stane náklad – označovaný ako 336, ku ktorému treba viesť analytické účty podľa jednotlivých zdravotných poisťovní

Pre Sociálnu poisťovňu v členení podľa jednotlivých titulov poistného, podľa toho či sa odvádza za ZC alebo za ZĽ

Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP


Sp soby tovania z sob

Spôsob A z hľadiska podniku záväzok voči ZC a na druhej stane náklad – označovaný ako - štandardný – všetky ÚJ

Obstaranie, prevzatie a spotrebu účtujeme na účtoch:

Účet 111 – Obstaranie materiálu (faktúra)

Účet 112 – Materiál na sklade (príjemka)

Účet 501 – Spotreba materiálu (výdajka)

Spôsoby účtovania zásob


Tovanie o materi li

Spôsob B z hľadiska podniku záväzok voči ZC a na druhej stane náklad – označovaný ako – zjednodušený – len tie ÚJ, ktoré nemusia mať audit

Obstaranie materiálu účtujeme priamo na účet:

501 – Spotreba materiálu (faktúra)

Účtovanie o materiáli


Tovn uz vierka a z vierka v p

Účtovná uzávierka z hľadiska podniku záväzok voči ZC a na druhej stane náklad – označovaný ako – činnosti a práce, ktoré sa vykonávajú v súvislosti s uzatváraním účtovných kníh

Účtovná závierka– výsledný produkt uzávierky – prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva

Účtovná uzávierka a závierka v PÚ


Tovn z vierka v p

 • Všeobecné náležitosti z hľadiska podniku záväzok voči ZC a na druhej stane náklad – označovaný ako : obchodné meno účtovnej jednotky, IČO, dátum zostavenia účtovnej závierky, dátum ku ktorému sa zostavuje, obdobie za ktoré sa zostavuje, podpisy zodpovedných osôb

  Súčasti:

 • Súvaha - prehľad o stave majetku a zdrojov majetku

 • Výkaz ziskov a strát – prehľad o nákladoch a výnosoch

 • Poznámky – informácie o účtovnej jednotke (opis hospodárskej činnosti, počet zamestnancov...)

Účtovná závierka v PÚ


Jednoduch tovn ctvo

Môžu viesť: z hľadiska podniku záväzok voči ZC a na druhej stane náklad – označovaný ako

podnikateľ, ktorý nie je zapísaný v obchodnom registri

fyzická osoba, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť

občianske združenia, neziskové organizácie...

cirkev a náboženské spoločnosti

Jednoduché účtovníctvo


Tovn knihy v jednoduchom tovn ctve

Peňažný denník z hľadiska podniku záväzok voči ZC a na druhej stane náklad – označovaný ako

Kniha pohľadávok

Kniha záväzkov

Pomocné knihy (napr. o zložkách majetku, o záväzkoch z pracovnoprávnych vzťahov a pod.)

Účtovné knihy v Jednoduchom účtovníctve


Tovn uz vierka a z vierka v j

Účtovná uzávierka z hľadiska podniku záväzok voči ZC a na druhej stane náklad – označovaný ako – činnosti a práce, ktoré sa vykonávajú v súvislosti s uzatváraním účtovných kníh

Účtovná závierka– výsledný produkt uzávierky – prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva

Účtovná uzávierka a závierka v JÚ


Tovn z vierka v j

 • Všeobecné náležitosti z hľadiska podniku záväzok voči ZC a na druhej stane náklad – označovaný ako : obchodné meno účtovnej jednotky, IČO, dátum zostavenia účtovnej závierky, dátum ku ktorému sa zostavuje, obdobie za ktoré sa zostavuje, podpisy zodpovedných osôb

  Súčasti:

 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch– len príjmy a výdavky, ktoré ovplyvňujú výpočet základu dane z príjmov. Rozdiel v tomto výkaze = základ dane z príjmov

 • Výkaz o majetku a záväzkoch– údaje o jednotlivých zložkách majetku a záväzkov sa čerpajú zo všetkých účtovných kníh

Účtovná závierka v JÚ


ad