dyskryminacja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dyskryminacja PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dyskryminacja

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Dyskryminacja - PowerPoint PPT Presentation


 • 295 Views
 • Uploaded on

Dyskryminacja. Nierówne, niesprawiedliwe, gorsze traktowanie kogoś z przyczyn, które są od niego niezależne, jeśli takiego traktowania nie można usprawiedliwić. Dyskryminacja. łacińskie „discriminatio” Dwa znaczenia słowa dyskryminacja: „rozróżniać”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dyskryminacja' - muncel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dyskryminacja
Dyskryminacja

Nierówne, niesprawiedliwe, gorsze traktowanie kogoś z przyczyn, które są od niego niezależne, jeśli takiego traktowania nie można usprawiedliwić.

Pro Humanum

dyskryminacja1
Dyskryminacja

łacińskie „discriminatio”

Dwa znaczenia słowa dyskryminacja:

 • „rozróżniać”
 • „dyskryminować” (wykluczanie, piętnowanie)

Pro Humanum

dyskryminacja2
Dyskryminacja
 • Bezpośrednia

Z powodu m. in. płci, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, religii, koloru skóry, pochodzenia etnicznego, rasy, przynależności związkowej, poglądów politycznych lub innych cech, ktoś jest traktowany mniej korzystnie, niż inna osoba znajdująca się w podobnej sytuacji jest traktowana w danej chwili, była kiedyś lub będzie traktowana w przyszłości.

Pro Humanum

dyskryminacja3
Dyskryminacja
 • Pośrednia

Przepis, kryterium lub praktyka, które z pozoru są neutralne, w rzeczywistości jednak stawiają osoby o określonym kolorze skóry, pochodzeniu etnicznym, „rasie”, płci, niepełnosprawności, religii, lub innych cechach, w szczególnie niekorzystnej sytuacji.

Pro Humanum

dyskryminacja ze wzgl du na p e
Dyskryminacja ze względu na płeć
 • Molestowanie – zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności albo poniżenie lub upokorzenie pracownika;
 • Molestowanie seksualne - każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym, lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika; zachowanie to może zawierać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy;
 • Przemoc wobec kobiet;
 • Zasada gender mainstreamingjako przeciwdziałanie dyskryminacji.

Pro Humanum

dyskryminacja pozytywna dzia ania pozytywne
Dyskryminacja pozytywnaDziałania pozytywne

Środki podjęte czasowo służące uprzywilejowaniu pewnych grup społecznych w celu wyrównania ich sytuacji i przeciwdziałania faktycznej dyskryminacji, której bez zastosowania tych środków by doświadczały.

Pro Humanum

ochrona prawna prawo chroni przed dyskryminacj
Ochrona prawnaprawo chroni przed dyskryminacją
 • Art. 13 TWE umożliwia Wspólnocie podjęcie środków niezbędnych do zwalczania dyskryminacji z przyczyn płci, rasy, pochodzenia etnicznego, religii, przekonań, wieku, niepełnosprawności i orientacji seksualnej;
 • Art. 141 TWE ustanawia zasadę równej płacy za równa pracę oraz pracę równej wartości, określa czym jest wynagrodzenie i zobowiązuje Rade do przyjmowania środków zmierzających do zapewnienia stosowania zasady równości szans i równości traktowania kobiet i mężczyzn Na mocy tego przepisu przyjęto kilkanaście dyrektyw równościowych dotyczących zwłaszcza zatrudnienia.
 • Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej zakazuje jakiejkolwiek dyskryminacji z takich powodów, jak płeć, rasa, kolor skóry, pochodzenie etniczne i społeczne, cechy genetyczne, język, religia lub przekonania, poglądy polityczne lub inne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientacja seksualna;
 • Dyrektywa Rady 2002/73/UE z 23.09. 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, szkoleń zawodowych i awansów oraz w zakresie warunków pracy;
 • Dyrektywa Rady 2000/43/WE z 29.06.2000 r. wprowadza w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na rasę lub pochodzenie etniczne;
 • Dyrektywa Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawia warunki ramowe dotyczące równego traktowania w zakresie pracy i zatrudnienia.

Pro Humanum

dzia ania prawne prawo chroni przed dyskryminacj
Działania prawneprawo chroni przed dyskryminacją

Konstytucja RP:

 • zakazuje istnienia partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swych programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, (art. 13);
 • wprowadza zakaz dyskryminacji rasowej stanowiąc, że wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do jednakowego traktowania przez władze publiczne oraz że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32);
 • zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury, a także gwarantuje im prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej (art. 35).

Pro Humanum

dzia ania prawne prawo chroni przed tzw przest pstwami z nienawi ci
Działania prawneprawo chroni przed tzw. przestępstwami z nienawiści

Kodeks karny:

 • Zakazuje ludobójstwa – wyniszczenia grupy narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub grupy o określonym światopoglądzie (art. 118);
 • Zakazuje stosowania przemocy lub groźby bezprawnej z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub ze względu na bezwyznaniowość (art. 119);
 • Zakazuje propagowania faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (art. 256);
 • Zakazuje znieważania i naruszania nietykalności cielesnej z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości (art. 257).

Pro Humanum

dzia ania prawne prawo chroni przed dyskryminacj1
Działania prawneprawo chroni przed dyskryminacją
 • Ustawa o Policji stanowi, że Policja może pobierać, przetwarzać i wykorzystywać informacje, w tym dane osobowe, ujawniające rasę lub pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne itd.;
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zakazuje dyskryminacji z przyczyn rasy i narodowości;
 • Ustawa Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP przewiduje zwolnienie komitetów wyborczych utworzonych przez organizacje mniejszości narodowych z wymogu przekroczenia 5 % progu wyborczego;
 • Ustawa o języku polskim stanowi, że zawarte w niej przepisy nie naruszają praw mniejszości narodowych i etnicznych;

Pro Humanum

dzia ania prawne prawo chroni przed dyskryminacj2
Działania prawneprawo chroni przed dyskryminacją
 • Ustawa o systemie oświaty umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka i w języku ojczystym oraz naukę własnej historii i kultury;
 • Ustawa o radiofonii i telewizji stanowi, że programy publicznej radiofonii i telewizji powinny uwzględniać potrzeby mniejszości narodowych i grup etnicznych;
 • Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznaniazakazujedyskryminacji z powodu przekonań religijnych;
 • Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnymzakazuje dyskryminacji z powodu przynależności do mniejszości.

Pro Humanum

ochrona prawna prawo chroni przed dyskryminacj1
Ochrona prawnaprawo chroni przed dyskryminacją

Prawo pracy:

zakazuje jakiejkolwiek dyskryminacji bezpośredniej lub pośredniej w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, religię, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną;

zakazuje takich przejawów dyskryminowania jak: zachęcanie do dyskryminowania oraz molestowanie, także seksualne;

przewiduje, że istniejące przepisy prawne, postanowienia układów zbiorowych, regulaminów przedsiębiorstw lub umów pracowniczych mające charakter dyskryminacyjny, są nieważne.

Pro Humanum

ochrona prawna prawo chroni przed dyskryminacj2
Ochrona prawnaprawo chroni przed dyskryminacją

Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu dotyczy:

 • warunków dostępu do zatrudnienia pracowniczego, pracy na własny rachunek, uprawiania zawodu – włączając kryteria selekcji i warunków rekrutacji niezależnie od rodzaju działalności i na wszelkich szczeblach hierarchii zawodowej;
 • członkostwa i uczestnictwa w organizacjach pracowników lub pracodawców;
 • dostępu do wszelkiego rodzaju i szczebli poradnictwa zawodowego, kształcenia, doskonalenia, przekwalifikowywania;
 • warunków nawiązania, rozwiązania stosunku pracy oraz wynagrodzenia;
 • kobiet w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego, osób w okresie urlopu rodzicielskiego;
 • zatrudnienia w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy;
 • zatrudnienia na czas określony i nie określony.

Pro Humanum

dochodzenie roszcze prawo chroni przed dyskryminacj
Dochodzenie roszczeńprawo chroni przed dyskryminacją
 • dostępność odpowiednich postępowań nawet po zwolnieniu się pracownika z pracy;
 • postępowanie przed sądem zwolnione od kosztów sądowych;
 • możliwość wszczynania postępowania na rzecz konkretnej osoby przez związki zawodowe lub stowarzyszenia;
 • ciężar dowodu w sprawach o dyskryminację spoczywa na pracodawcy;
 • zakaz wiktymizacji;
 • prawo do odszkodowania nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę, bez określenia górnej granicy, przy czym pracownik, czy też dyskryminowany kandydat na pracownika, nie musi udowadniać, że w związku z dyskryminacją doznał szkody.

Pro Humanum

dochodzenie roszcze w praktyce
Dochodzenie roszczeń w praktyce

W przypadku dyskryminacji ofiara/ świadek może zgłosić sprawę:

 • związkom zawodowym, które maja określone uprawnienia (także pojednawcze);
 • Państwowej Inspekcji Pracy;
 • sądowi rejonowemu – sądowi pracy;
 • sądowi okręgowemu z powództwa o naruszenie dóbr osobistych;
 • w niektórych przypadkach prokuraturze;
 • Rzecznikowi Praw Obywatelskich;
 • organizacjom pozarządowym;
 • MSWiA lub MRR.

Pro Humanum

mobbing jako szczeg lny rodzaj dyskryminacji
Mobbing jako szczególny rodzaj dyskryminacji

Mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu pracowników.

Pro Humanum

mobbing problem o charakterze mi dzynarodowym
Mobbingproblem o charakterze międzynarodowym

Międzynarodowa Organizacja Pracy

definiuje mobbing jako obraźliwe zachowanie poprzez mściwe, okrutne,  złośliwe lub upokarzające usiłowanie zaszkodzenia jednostce lub grupie pracowników (...), którzy stają się przedmiotem psychicznego dręczenia. 

- zachowania zagrażające statusowi zawodowemu (m.in. pomniejszanie opinii,

publiczne ośmieszanie, oskarżanie o nieefektywną pracę)

- izolowanie (izolowanie fizyczne lub społeczne, utrudnianie dostępu do środków

i materiałów, zatajanie ważnych informacji)

- umyślne doprowadzanie do przeciążenia pracą (silna presja, niewykonalne terminy, dodatkowe zadania, przeszkadzanie w wykonywaniu pracy)

- destabilizacja zawodowa (przydzielanie nieistotnych zadań do realizacji, ciągłe

upominanie, odebranie zadań wymagających odpowiedzialności) (Cowie i wsp., 1999)

Pro Humanum

ochrona prawna prawo pracy chroni przed mobbingiem
Ochrona prawnaprawo pracy chroni przed mobbingiem
 • pracodawca odpowiedzialny jest za dopuszczenie mobbingu w zakładzie pracy niezależnie od tego, kto jest jego sprawcą, a kto ofiarą. Sprawcą mobbingu, czyli mobberem może być zarówno przełożony, jak i współpracownik, a nawet podwładny ofiary;
 • Pracownik, który ucierpiał wskutek mobbingumoże rozwiązać umowęo pracę w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia oraz żądać odpracodawcy odszkodowania, którego górna wysokość nie jest ograniczona;
 • Ciężar przedstawienia dowodów w sprawie mobbingu spoczywa na pracowniku;
 • Pomimo to, że sprawcami mogą być również osoby spoza kierownictwa, pracodawca będzie odpowiedzialny za wystąpienie mobbingu, ponieważ odpowiada za to, co dzieje się  w zakładzie pracy. Jednak, jeżelipracodawca będzie mógł się wykazać działaniami skierowanymi nazapobieganie temu zjawisku (bądź natychmiastową reakcją na zaistniały już problem), można mówić o zmniejszeniu odpowiedzialności (albo w pewnych przypadkach także o jej braku).

Pro Humanum

dzia ania instytucjonalne
Działania instytucjonalne

Instytucje zajmujące się problematyką przeciwdziałania i zwalczania dyskryminacji z przyczyn rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, religii i wyznania:

 • Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych,
 • Zespół ds. Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii oraz Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w MSWiA
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców
 • Rada do Spraw Uchodźców
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Rzecznik Praw Dziecka

Pro Humanum

dzia ania instytucjonalne1
Działania instytucjonalne

Prawo wspólnotowe nakłada na państwa członkowskie obowiązek wskazania instytucji która odpowiedzialna będzie m. in. za:

 • zapewnienie ofiarom dyskryminacji indywidualnej pomocy w dochodzeniu ich roszczeń dotyczących dyskryminacji,
 • przeprowadzanie niezależnych badań dotyczących dyskryminacji,
 • publikowanie niezależnych raportów i formułowanie rekomendacji na tematy dotyczące dyskryminacji.

Pro Humanum

dzia ania instytucjonalne2
Działania instytucjonalne

Niektóre polskie organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką przeciwdziałania i zwalczania dyskryminacji z przyczyn rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, religii lub wyznania:

 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka www.hfhrpol.waw.pl
 • Amnesty International www.amnesty.org.pl
 • Związek Biur Porad Obywatelskich www.zbpo.org.pl
 • Nigdy Więcej www.free.ngo.pl/nw
 • Otwarta Rzeczpospolita www.or.icm.edu.pl
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych WARIANT www.wariant.org.pl
 • PROXENIA www.proxenia.org.pl

Pro Humanum

dzia ania programowe
Działania programowe
 • Wspólnotowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji 2001 – 2006
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji
 • Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Pro Humanum