Download
1 / 15

CURSUL NR.4 CONTABILITATEA DECONTARILOR CU SALARIILE CONTINUARE - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

CURSUL NR.4 CONTABILITATEA DECONTARILOR CU SALARIILE CONTINUARE. Contul 423 „Personal – ajutoare materiale datorate“ .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' CURSUL NR.4 CONTABILITATEA DECONTARILOR CU SALARIILE CONTINUARE' - muncel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

CURSUL NR.4CONTABILITATEADECONTARILOR CU SALARIILE CONTINUARE


Contul 423 „Personal – ajutoare materiale datorate“ .

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajutoarelor de boală pentru incapacitate temporară de muncă, a celor penrtru îngrijirea copilului, a ajutoarelor de deces şi a altor ajutoare acordate.

Contul 424 „Participarea personalului la profit“ ţine evidenţa stimulentelor datorate de întreprindere, personalului, din profitul obţinut atât în cursul anului, cât şi din profitul anual. Este un cont de pasiv.

Contul 425 „Avansuri acordate personalului“ este cont de activ şi reflectă creanţele unităţii faţă de angajaţii săi pentru avansurile acordate în cursul lunii în contul remuneraţiei.

Drepturile de personal neridicate în termen de 3 zile se înregistrează într-un cont distinct – şi anume în contul 426 „Drepturi de personal neridicate“. Sumele rămân înregistrate în acest cont până la achitarea acestora celor în drept sau, în caz contrar, până la prescrierea acestor drepturi.

Contul utilizat pentru reflectarea diferitelor categorii de reţineri efectuate personalului în favoarea terţilor este contul 427 „Reţineri din remuneraţii datorate terţilor“. Cu ajutorul acestui cont se evidenţiază sumele reţinute personalului, reprezen­tând datorii ale acestuia faţă de alte unităţi sau persoane fizice – consecinţa unor con­tracte sau a unor hotărâri judecătoreşti. Cunoscute sub denumirea de popriri, ele re­pre­zintă contravaloarea chiriilor, ratelor scadente aferente cumpărărilor de bunuri în rate, amenzi, pensii alimentare etc. datorate de personal.Datoriile sociale PROTECŢIA SOCIALĂ ale unităţilor patrimoniale sunt strâns legate de cheltuielile sala­riale şi de utilizare a forţei de muncă, având ca scop protecţia ei prin sistemul as­i­gu­ră­rilor sociale şi al fondurilor speciale pentru ajutor de şomaj.

În sfera operaţiilor privind decontările cu asigurările sociale şi protecţia socială se cuprind:

 • a) contribuţiile întreprinderii (19,5 %)şi angajaţilor la asigurarile sociele (9,5%);

 • b) contribuţia întreprinderii (6%) şi a salariaţilor la asigurările sociale de sănătate(6,5%);

 • c) contribuţia întreprinderii (2%) şi a angajaţilor la bugetul asigurărilor de şomaj(1%);

 • d) contributia unitatii la fondul de concedii (0,85%);

 • e) contributia unitatii la fondul de garantare a salariilor (0,25%);

 • f) contributia unitatii la fondul de risc si accidente( 0,4% - 2%).

  Reflectarea în contabilitate a contribuţiei la asigurările sociale se face cu ajutorul con­tului 431 „Asigurări sociale“, care este un cont de pasiv ce se dezvoltă în urmă­toa­rele conturi sintetice de gradul II:

 • – 4311 „Contribuţia unităţii la asigurările sociale“;

 • – 4312 „Contribuţia personalului pentru pensia suplimentară“.

 • – 4313„Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate”

 • – 4314 „Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate”


Contul 431 „Asigurări sociale“ PROTECŢIA SOCIALĂ

Cont de pasiv.

Se creditează cu sumele privind contribuţiile datorate la asigurările sociale.

Se debitează cu sumele virate la asigurările sociale şi sumele datorate personalului ce se suportă din asigurările sociale. În acelaşi cont se înregistrează contribuţiile la asigurările sociale de sănătate.

Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate bugetului asigurărilor sociale.

Contabilitatea contribuţiei agenţilor economici şi a salariaţilor la fondul de şomaj se realizează cu ajutorul contului 437 „Ajutor de şomaj“. Contul se dezvoltă în următoarele conturi sintetice de gradul II:

– 4371 „Contribuţia unităţii la fondul de şomaj“;

– 4372 „Contribuţia personalului la fondul de şomaj“.

Contul 437 „Ajutor de şomaj“ este cont de pasiv.

Secreditează cu:

– contribuţia lunară de 3,5%, calculată asupra fondului de salarii, suportată pe cheltuieli de către unităţile patrimoniale;

– contribuţia lunară de 1% a salariaţilor, suportată din salariul lunar brut sau din ajutoarele materiale.

Se debitează cu:

– sumele virate la bugetul asigurărilor sociale reprezentând contribuţia lunară a unităţilor patrimoniale şi a salariaţilor la fondul de şomaj, prin creditul contului 512 „Conturi curente la bănci“;

Soldul creditor reflectă sumele datorate de întreprindere şi de salariaţi pentru constituirea fondului de şomaj.


CONTABILITATEA PROTECŢIA SOCIALĂIMPOZITULUI PE PROFIT


 • Impozitul pe profit PROTECŢIA SOCIALĂ reprezintă unul din principalele venituri bugetare cu frec­ven­ţă lunară în ceea ce priveşte operaţiile de calcul şi înregistrare contabilă dar trimestrială, în ceea ce priveşte decontarea cu bugetul statului.

 • Rezultatul contabil reprezintă suma globală a profitului sau pierderii exerciţiului financiar reflectat în soldul creditor sau debitor al contului 121 „Profit şi pierdere“.

 • Rezultatul fiscal reprezintă profitul impozabil sau pierderea fiscală a exerciţiului, sta­bilit potrivit regulilor fiscale, în funcţie de care se calculează volumul impo­zi­telor exigibile. Profitul impozabil se calculează în funcţie de rezultatul contabil co­rectat în mod corespunzător cu elementele reintegrate şi deduse definitiv du­pă formula:*

 • Elementele Elementele

 • Rezultatul = Rezultatul + nedeductibile – deductibile

 • fiscalcontabil fiscal fiscal

  Cotaimpozit = 16%

  Decontarea - lunar

  - trimestrial


441 „Impozitul pe profit“ PROTECŢIA SOCIALĂ

 • după conţinutul economic poate fi un cont de:

 • – datorii, când obligaţiile de plată depăşesc sumele achitate;

 • – creanţe, când obligaţiile de plată sunt inferioare sumelor achitate.

 • după funcţia contabilă este un cont bifuncţional, care funcţionează astfel:

 • – ca un cont de pasiv, când exprimă datorii;

 • – ca un cont de activ, când exprimă creanţe.

 • se creditează cu impozitul pe profit datorat bugetului statului;

 • se debitează cu impozitul pe profit achitat bugetului statului;

 • soldul contului poate fi:

 • – creditor, când exprimă datorii şi reprezintă sume datorate ca impozit pe profit;

 • – debitor, când exprimă creanţe şi reprezintă sume vărsate în plus ca impozit pe profit.

 • nu necesită dezvoltare analitică.

  C 691 = 441 D 441 = 5121

  698 = 441


CONTABILITATEA PROTECŢIA SOCIALĂTVA


Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată PROTECŢIA SOCIALĂ

 • Baza de impozitare a TVA-ului o reprezintă preţurile de achiziţie sau, în lipsa acestora, preţul de cost, determinat la momentul livrării bunurilor sau prestării serviciilor ce formează obiectul impozitării.

  Cotele de impozitare

  - 19%, 9%, 0%

  Gradul de participare al bunurilor şi serviciilor achiziţionate la realizarea de operaţiuni impozabile se determină lunar, ca raport între suma reprezentând contravaloarea bunurilorlivrate şi serviciilor prestate supuse taxei pe valoarea adăugată şi totalul operaţiunilor realizate în luna respectivă. Acest coeficient este numit în metodologie prorata.

  Prorata = (Val fact pt op impozabile) / (Totalul valorii facturilor emise) x 100

 • Reflectarea în contabilitate a TVA se face utilizând contul 442 „Taxă pe valoare adăugată“, care se dezvoltă pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

 • 4423 „TVA de plată“

 • 4424 „TVA de recuperat“

 • 4426 „TVA deductibilă“

 • 4427 „TVA colectată“

 • 4428 „TVA neexigibilă“


 • Din cele cinci conturi necesare pentru a înregistra pe flux operaţiunile realizate de unitatea patrimonială plătitoare de taxă pe valoarea adăugată, conturile 4426 „TVA de­ductibilă“ şi 4427 „TVA colectată“ sunt utilizate pentru evidenţa curentă în tot cursul lunii a taxei pe valoarea adăugată aferentă intrărilor în vederea deducerii şi pentru colectarea din vânzări şi prestări executate.

 • Conturile 4424 „TVA de recuperat“ şi 4423 „TVA de plată“ intervin numai la sfârşitul lunii, pentru înregistrarea taxei pe valoarea adăugată de decontat (de re­cuperat sau de plată) rezultată în urma efectuării deducerilor la care unitatea es­te îndreptăţită.

 • Contabilitatea TVA deductibilă se organizează cu ajutorul registrului JURNAL PEN­TRU CUMPĂRĂRI. Pentru organizarea contabilităţii taxei pe valoarea adăugată colectată se foloseşte Registrul JURNAL PENTRU VÂNZĂRI.


Contul 4423 „TVA de plată“ operaţiunile realizate de unitatea patrimonială plătitoare de taxă pe valoarea adăugată, este un cont de pasiv şi ţine evidenţa TVA datorată bugetului de stat şi determinată la finele lunii.

 • Se creditează la finele lunii cu:

  – diferenţa dintre TVA colectată mai mare şi TVA deductibilă mai mică

 • Se debitează cu:

  – sumele virate la bugetul statului, reprezentând TVA datorată

  – valoarea TVA de recuperat, compensată

 • Soldul creditor al contului arată nivelul TVA datorată bugetului.

 • = 4423 4423 = 5121

 • Contul 4424 „TVA de recuperat“ este un cont de activ şi ţine evidenţa TVA de recuperat de către unităţile patrimoniale de la bugetul statului.

 • Se debitează la finele lunii cu diferenţa dintre TVA deductibilă mai mare şi TVA colectată mai mică

 • Se creditează cu sumele încasate de la bugetul statului reprezentând TVA cuvenită, pe baza cererii de rambursare; cu suma ce reprezintă TVA cuvenită de la buget, neîncasată până la finele perioadei şi compensată în lunile următoare cu TVA datorată bugetului

 • Soldul debitor al contului reflectă contravaloarea TVA cuvenită de la bugetul statului, deci creanţa unităţii faţă de buget.

  4424 = 4426 5121 = 4424


 • Contul 4426 „TVA deductibilă“ operaţiunile realizate de unitatea patrimonială plătitoare de taxă pe valoarea adăugată, este un cont de activ cu ajutorul căruia se ţine evidenţa TVA înscrisă în facturile emise de furnizori, pentru bunurile, lucrările sau ser­viciile cu care se aprovizionează unitatea şi care este deductibilă din punct de ve­dere fiscal.

 • Se debitează în cursul lunii cu:

 • sumele reprezentând TVA înscrisă în facturi de către furnizori

  - sumele reprezentând TVA aferentă mijloacelor fixe realizate în regie proprie

 • Se creditează la sfârşitul lunii cu:

 • sumele constatate ca find nedeductibile, ca urmare a utilizării bunurilor şi serviciilor pentru operaţiuni scutite de TVA

  - sumele ce reprezintă TVA recunoscută la deducere şi care pot fi reţinute din TVA colectată

  - sumele ce reprezintă TVA deductibilă care depăşeşte valoarea TVA colectată şi care urmează a se încasa de la bugetul statului

 • Soldul debitor al contului arată că nivelul TVA deductibilă depăşeşte pe cea colectată şi ca atare reflectă creanţa unităţii faţă de buget.

  4426 = 401/404 635 = 4426

 • = 4427 4427 = 4426

  4424 = 4426


 • Contul 4427 „TVA colectată“ operaţiunile realizate de unitatea patrimonială plătitoare de taxă pe valoarea adăugată, este un cont de pasiv, cu ajutorul căruia se ţine evidenţa TVA înscrisă în facturi aferente vânzărilor de bunuri, prestărilor de servicii sau executărilor de lucrări.

 • Se creditează în cursul lunii cu:

  - valoarea TVA aferentă vânzărilor sau pentru lucrările executate sau serviciile prestate, facturate terţilor

  - valoarea TVA aferentă mijloacelor fixe realizate în regie proprie

 • Se debitează la sfârşitul lunii cusumele reprezentând TVA deductibilă recunoscută la deducere .

 • Soldul creditor arată nivelul TVA colectată care depăşeşte pe cea deductibilă şi ca atare se datorează bugetului de stat. După înregistrarea acestui sold în creditul contului 4423, contul „TVA colectată“ se soldează.

  C 411 / 461 = 4427 D 4427 = 4426

  4426 = 4427


 • Contul 4428 „TVA neexigibilă“ operaţiunile realizate de unitatea patrimonială plătitoare de taxă pe valoarea adăugată, este un cont bifuncţional şi ţine evidenţa TVA neexigibilă

 • Se creditează cu:

 • sumele reprezentând TVA înscrisă în factură şi emisă clienţilor, pentru livrări sau prestaţii cu plata în rate

 • sumele reprezentând TVA aferentă lucrărilor sau prestaţiilor efectuate clienţilor dar pentru care nu au fost întocmite documente

 • sumele reprezentând TVA devenită exigibilă, aferente ratelor devenite scadente la cumpărăturile făcute cu plata în rate, precum şi cu TVA înscrisă în facturile sosite de la furnizori şi care anterior figurau la facturi nesosite

 • valoarea TVA aferentă mărfurilor intrate în unităţile cu amănuntul

 • Se debitează cu:

  - sumele reprezentând TVA înscrisă în facturile furnizorilor, aferente cumpărărilor cu plata în rate

 • sumele reprezentând TVA aferentă cumpărăturilor sosite fără factură

 • sumele reprezentând TVA devenită exigibilă, aferentă ratelor devenite scadente, pen­tru livrările făcute cu plata în rate, precum şi cu TVA înscrise în facturile emise clien­ţilor şi care anterior figurau la facturi de întocmit

 • valoarea TVA aferentă vânzărilor de mărfuri din unităţile comerciale cu amănun­tul

 • Soldul contului reprezintă sume în aşteptare care pe măsură ce devin exigibile se trec în debitul contului TVA deductibilă, pentru cumpărări, sau în creditul contului TVA colectată, pentru vânzări.


ad