Határmenti együttműködés erősítése a szociális szakemberek képzése és munkaerőpiaci ori...
Download
1 / 106

hungary-romania-cbc.eu huro-cbc.eu - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Határmenti együttműködés erősítése a szociális szakemberek képzése és munkaerőpiaci orientációja területén Deepening of cross-border cooperation in the field of training and labour market orientation of social professionals.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'hungary-romania-cbc.eu huro-cbc.eu' - mostyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hungary romania cbc eu huro cbc eu

Határmenti együttműködés erősítése a szociális szakemberek képzése és munkaerőpiaci orientációja területén

Deepening of cross-border cooperation in the field of training and labour market orientation of social professionals

A Határmenti együttműködés erősítése a szociális szakemberek képzése és munkaerő-piaci orientációja területén (Deepening of cross-border cooperation in the field of training and labour market orientation of social professionals) című, HURO-1001/268/2.3.1. számú projekt keretében Gyermekvédelem kurzus

Debreceni Egyetem

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

Dr. Gortka-Rákó Erzsébet

főiskolai docens

www.hungary-romania-cbc.eu

www.huro-cbc.eu


Ifj s g 2008
Ifjúság 2008 szakemberek képzése és munkaerőpiaci orientációja területén


A gyermekek jogai az 1997 vi xxxi t rv ny a gyermekek v delm r l s a gy m gyi igazgat sr l
A gyermekek jogai szakemberek képzése és munkaerőpiaci orientációja területénAz 1997 évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

 • A Gyvt. 1. §-a a törvény céljai és alapelvei között meghatározza többek között, hogy a törvény célja :

  „Intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben foglalat jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez , a szülő kötelességek teljesítéséhez.”

 • A törvény 1.§. (2) bekezdésben meghatározza, hogy ennek érdekében a gyermekek alapvető jogai és a jogok érvényesítésének garanciái a törvény szabályozza.

 • Kötelezi a törvény a gyermekvédelmi rendszerben feladatokat ellátókat, továbbá a bíróságokat, ügyészségeket, rendőrségeket, pártfogó felügyeleti szolgálatot, más szervezeteket és személyeket, hogy a Gyvt alkalmazása során mindenkor a gyermek mindenek felett álló érdekét vegyék figyelembe és törvényben elismert jogait biztosítsák.


Hungary romania cbc eu huro cbc eu

 • A gyermek szakemberek képzése és munkaerőpiaci orientációja területénjoga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetben történő nevelkedéshez.

 • Joga van, hogy segítséget kapjon saját családjában történő nevelkedéséhez, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéshez, valamint önálló életvitelének megteremtéséhez.

 • A fogyatékos, tartósan beteg gyermeknek joga van fejlődését és személyisége kibontakoztatását segítő különleges ellátáshoz

 • Joga van a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön.

 • A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással, elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni védelemhez. A gyermek nem vethető alá kegyetlen, embertelen, megalázó testi fenyítésnek, büntetésnek, bánásmódnak

 • Joga van a médiában fejlettségének megfelelő, ismeretei bővítését segítő, a magyar nyelv és kultúra értékeit őrző műsorokhoz hozzáférjen.

 • A gyermek szüleitől vagy más hozzátartozóitól csak saját érdekében, törvényben meghatározott esetekben és módon választható el. A gyermeket kizárólag anyagi okból való veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani.

 • A gyermeknek joga van- örökbefogadó családban vagy más, családot pótló ellátás formájában- szülői vagy más hozzátartozói gondoskodást helyettesítő védelemhez. E során tiszteletben kell tartani lelkiismereti és vallásszabadságát, továbbá figyelemmel kell lenni nemzetiségi, etnikai és kulturális hovatartozására.

 • Ha a törvény másként nem rendelkezik, a gyermeknek a szülő felügyeleti joga megszűnése esetén is joga van származása, vér szerinti családja megismeréséhez, a kapcsolattartáshoz.


Hungary romania cbc eu huro cbc eu

A gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével tartson abban az esetben is, ha a szülők különböző államokban élnek.

Joga van a szabad véleménynyilvánításhoz, hogy tájékoztatást kapjon jogairól, véleményét korára, egészségi állapotára és fejlettségi szintjére tekintettel figyelembe vegyék.

A gyermeknek joga van ahhoz, hogy az őt érintő ügyekben az e törvényben meghatározott fórumoknál panasszal éljen.

Joga van ahhoz, hogy alapvető jogai megsértése esetén bíróságnál és törvényben meghatározott más szervnél eljárást kezdeményezzen.

Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek joga különösen, hogy életkorához, egészségi állapotához, fejlettségéhez, valamint egyéb szükségleteihez igazodóan


Hungary romania cbc eu huro cbc eu

 • A szülői jogok és kötelességek tartson abban az esetben is, ha a szülők különböző államokban élnek.

 • A Gyvt 12. §-a kötelezi a szülőt, hogy a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és szervekkel, továbbá a hatóságokkal működjön együtt.

 • Az átmeneti nevelésbe vett gyermek szülője jogosult, hogy

 • A gyermeke gondozójától, gyámjától, hivatásos gyámjától a gyermeke elhelyezéséről, neveléséről, fejlődéséről rendszeres tájékoztatást kapjon.

 • A gyámhivataltól gyermeke gondozási helyének megváltoztatását kérje

 • Gyermeke családba történő visszahelyezése érdekében a települési önkormányzattól a nevelésbe vétel okának elhárításához, a körülményeinek rendezéséhez, gyermek családba való vissza illeszkedéséhez segítséget kapjon.

 • A gyermeke sorsát érintő lényeges kérdésekben meghallgassák


Hungary romania cbc eu huro cbc eu

 • A gyermeki jogok védelme tartson abban az esetben is, ha a szülők különböző államokban élnek.

 • A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége , aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglakkozik.

 • A gyermek alkotmányos jogainak védelmét az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa a maga sajátos eszközeivel segíti és ennek során:

 • A biztos feladata, hogy a gyermek alkotmányos jogait érintő, tudomására jutott vissza éléseket kivizsgálja és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen.

 • Az Országgyűlési Biztos a fenti intézkedéseiről évente beszámol az Országgyűlésnek.


Hungary romania cbc eu huro cbc eu

 • A gyermekjogi képviselő tartson abban az esetben is, ha a szülők különböző államokban élnek.

 • A gyermekjogi képviselő feladata:

 • Ellátja a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermek Gyvt-ben meghatározott jogainak védelmét és segíti a gyermeket jogai megismerésében és érvényesítésében.

 • A gyermekjogi képviselő :

 • Segít a gyermeknek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását

 • Segíti a gyermeket állapotának megfelelő ellátáshoz való hozzájutásban

 • Eljár a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, a fiatal felnőtt, valamint a gyermek önkormányzat felkérése alapján.

 • Eljár az érdekképviseleti fórumon

 • A gyámhivatal kirendelése alapján képviseli a gyermeket a nevelési felügyelettel kapcsolatos eljárásban.

 • A gyermekjogi képviselő kiemelt figyelmet fordít a különleges vagy speciális ellátást igénylő gyermekek védelmére.


Hungary romania cbc eu huro cbc eu

A gyermekönkormányzat tartson abban az esetben is, ha a szülők különböző államokban élnek.

A bentlakásos gyermek intézményben elhelyezett gyermekek érdekképviseletére gyermek önkormányzatot hozhatnak létre. A gyermek intézmény valamennyi gyermekének képviseletében az a gyermek önkormányzat járhat el, amelyiket a gyermekek több mint 50%-a választott meg.

A gyermekönkormányzat az intézmény vezetője véleményének kikérésével dönt saját működéséről.

A gyermek önkormányzat véleményt nyilváníthat az intézmény vezetőjénél az intézmény működésével és a gyermekekkel kapcsolatos valamennyi kérdésben, az intézmény vezetőjének figyelembe kell vennie.


Gyermekszeg nys g

Gyermekszegénység tartson abban az esetben is, ha a szülők különböző államokban élnek.


Szeg nys g fogalma
Szegénység fogalma tartson abban az esetben is, ha a szülők különböző államokban élnek.

A szegénység fogalmát inkább a hagyományos fajtájú hátrányos helyzet megjelölésére és inkább az alacsony jövedelem és az ebből adódó egyéb hátrányok, mint például a nem megfelelő táplálkozás, rossz lakásviszonyok stb. megjelölésére szokták használni.

Szegénynek mondjuk egy társadalmon belül azokat, akiknek jövedelme a kiválasztott szegénységi küszöbnél alacsonyabb. (Andorka,2002)


Abszol t szeg nys g
Abszolút szegénység tartson abban az esetben is, ha a szülők különböző államokban élnek.

Abszolút szegénységről beszélünk, ha az egyén vagy a család létminimum alatt él.

A létminimumot legtöbbször egy bizonyos főre jutó jövedelemben határozzuk meg, de elképzelhető más létminimum-kritériumok használata is.


Relat v szeg nys g
Relatív szegénység tartson abban az esetben is, ha a szülők különböző államokban élnek.

Azt jelenti, hogy az egyén vagy a család erősen elmarad az adott társadalom átlagos viszonyaitól, például egy főre jutó jövedelem kevesebb, mint az átlag 60, 50 vagy 40%-a

Némelykor egyszerűen az egy főre jutó jövedelem szerint sorba rakott egyének vagy családok „alsó” 10%-át (decilis), vagy 20%-át (kvintilis) tekintjük relatív szegénynek. (Andorka 2002)


Gyermekszeg nys g az eu ban
Gyermekszegénység az Eu-ban tartson abban az esetben is, ha a szülők különböző államokban élnek.

21%-os, átlagon felüli.

Dánia kivételével az összes tagországban magasabb a gyermekek szegénységi rátája mint a középkorúaké.

Az egyszülős családokban 45% felett van.

Az összes szegény gyerek 23%-a él egyszülős családban.


Gyermekszeg nys g a gazdag orsz gokban 2005 felm r s
Gyermekszegénység a gazdag országokban, 2005 felmérés tartson abban az esetben is, ha a szülők különböző államokban élnek.

 • UNICEF végezte az OECD országokban

 • 24 OECD országból 17-ben növekedett a gyermekszegénység

 • Dániában és Finnországban a legalacsonyabb, 3%

 • Mexikóban és az USA-ban 20%

 • Magyaro. 9%, ezzel a rangsor 9. helyén áll


Gyermekszeg nys g a gazdag orsz gokban 2005 felm r s ii
Gyermekszegénység a gazdag országokban, 2005 felmérés II.

 • Az adatok a relatív szegénységre vonatkoznak.

 • A világ leggazdagabb országaiban 40-50 millió gyerek nő fel szegénységben.

 • 3 legfontosabb befolyásoló tényező: a társadalmi trendek, munkaerőpiaci viszonyok, kormányzati politika.


Gyermekszeg nys g a gazdag orsz gokban 2005 felm r s iii
Gyermekszegénység a gazdag országokban, 2005 felmérés III.

 • egyetemi végzettséggel rendelkező anyák száma nőtt, és a fizetett állásban dolgozó anyák száma is

 • Alsó jövedelmi kategóriákban csökkent az apák fizetése.

 • Mo.-on az alacsony keresetűek körében mind az anyák és mind az apák keresete csökkent

 • A szociális ráfordítások növelése csökkenti a gyermekszegénységet.


H ztart s monitor
Háztartás Monitor III.

 • TÁRKI végezte

 • Teljes népesség 12%-a szegény.

 • A gyermeküket egyedül nevelők, a három és többgyermekes valamint a középkorú egyszemélyes háztartások körében volt a legmagasabb a szegénység 2005-ben.


H ztart s monitor ii
Háztartás Monitor II. III.

 • gyerekek életkorának előre haladtával nő a szegénység

 • 0-6 évesek: 11%

 • 7-14 évesek:15%

 • 15-18 évesek:22% (Gábos-Szívós 2006.)


Gyermekszeg nys get befoly sol t nyez k
Gyermekszegénységet befolyásoló tényezők III.

 • Gábos-Szívós szerint:

 • Iskolázottság

 • Roma gyerekek aránya

 • Szülők munkaerőpiaci helyzete

 • Községben élés

 • Jóléti transzferek


Hungary romania cbc eu huro cbc eu

 • A TÁRKI legutóbb 2009-ben végzett nemzetközi kutatást a gyermekszegénység feltérképezésére az Európai Unió tagországaiban. A kutatók megállapították, hogy Magyarországon, Belgiumban, Csehországban, Írországban, Németországban és az Egyesült Királyságban a magas a munkanélküli háztartásokban élő gyermekek nagy száma jelenti a fő problémát. Az előbbi négy ország közül az Egyesült Királyságot követően Magyarországon a legmagasabb azoknak a gyermekeknek az aránya, akik olyan háztartásban élnek, ahol egy aktív korú ember sem dolgozott a vizsgálatot megelőző 12 hónapban.)


Hungary romania cbc eu huro cbc eu

 • Magyarországra elmondható, hogy hatékony a jóléti rendszer és ez sok gyermekek megvéd a szegénységtől, ezért az uniós átlag körül alakul a gyerekek szegénysége. De ha ezt összehasonlítjuk a felnőttek szegénységével, a hazai gyerekek szegénységi kockázata a legmagasabb az unióban. (Gábos, 2010


Hungary romania cbc eu huro cbc eu

 • A 2009-es kutatásban a magyarországi gyermekszegénységre vonatkozóan problémát jelent:

 • a munkanélküli és az alacsony munka-intenzitású háztartásokban élő gyermekek nagy száma.

 • A szegénység főként a sokgyermekes családokat érinti,

 • az iskolázottság hatása nagyon erős,

 • jól kivehető a települési lejtő, a jelentős regionális különbségek

 • az erős etnikai dimenzió.


Hungary romania cbc eu huro cbc eu

 • A készpénzes transzferek uniós összehasonlításban hatásosak.

  A szülők munkaerő-piacra jutásának azonban akadályai:

 • a magas munkakeresési költségek,

 • regionálisan egyenlőtlen kereslet

 • ,a humán tőke hiánya,

 • a bölcsődei férőhelyek hiánya,

 • a transzferek munka-ellenösztönző hatása.


Gyermekszeg nys g elleni nemzeti strat gia
Gyermekszegénység elleni nemzeti stratégia hatásosak.

 • A program célja, hogy csökkentse a gyermekszegénységet és a mélyszegénységet.

 • Célja továbbá egészséges életfeltételek biztosítása a korai életévektől kezdve

 • A gyermekek képességeinek fejlesztése különböző programok, szolgáltatások révén


Gyermekszeg nys g elleni nemzeti strat gia ii
Gyermekszegénység elleni nemzeti stratégia II. hatásosak.

 • A regionális és etnikai egyenlőtlenségek csökkentése

 • A szülők foglalkoztatásának javítása

 • Szegregáció csökkentése

 • Lakáskörülmények javítása a szociális szolgáltatások fejlesztése


A gyermekj l ti alapell t sok c lja
A gyermekjóléti alapellátások célja hatásosak.

Herczog Mária megfogalmazásában (2001.):

A gyermek és családja lakóhelyén kaphassa meg mindazt a támogatást és segítséget, amely a gyermek jóllétéhez szükséges.

Az alapellátás legfontosabb célja a gyerek családban történő nevelésének segítése, a szakellátásba való bekerülés megelőzése. Az a filozófiája, hogy a gyermeknek a legjobb helye a családban van.


Gyermekj l ti szolg ltat s
Gyermekjóléti szolgáltatás hatásosak.

Létrehozásának célja, fogalma:

álljon rendelkezésre a településeken a gyámhatóság tevékenységének jelentős részét kiváltani képes szolgáltatás

a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek érdekeit


A gyermekj l ti szolg ltat s feladata
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata hatásosak.

A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében:

gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése

Családtervezési, a pszichológiai, a nevelési az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését szolgáló tanácsadás és az ezekhez való hozzájutás segítése

válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, a családok átmeneti otthonában ellátáshoz való hozzájutás szervezése

a szabadidős programok szervezése

a hivatalos ügyek intézésének segítése


A gyermekj l ti szolg ltat s feladata1
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata hatásosak.

a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:

észlelő és jelző rendszer működtetése

a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása

a jelzőrendszer tagjaival való együttműködés

tájékoztatás a működő inkubátorokról, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezés lehetőségéről


Szlel s jelz rendszer tagjai
Észlelő és jelzőrendszer tagjai hatásosak.

Egészségügyi szolgáltatók védőnő, háziorvos, házi gyerekorvos

Személyes szolgáltatást nyújtók különösen a családsegítő szolgálat

Közoktatási intézmények nevelési-oktatási intézmények, nevelési tanácsadó

Rendőrség

Ügyészség

Bíróság

pártfogó felügyelői szolgálat

Az áldozatsegítés és akárenyhítés feladatait ellátó szervezetek

Menekülteket befogadó állomás

Társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok

Munkaügyi hatóság


Jelz si k telezetts g
Jelzési kötelezettség hatásosak.

A fentiek kötelesek jelzéssel élni:

Gyjsz-nak a gyermek veszélyeztetettsége esetén

Hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén

Jelzési kötelezettség elmulasztása, együttműködés hiánya estén a gyámhivatal fegyelmi felelősségre vonást kezdeményezhet az adott intézmény dolgozója ellen. A gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén pedig a gyámhivatal büntetőeljárást kezdeményez.

Bármely állampolgárnak is kötelessége a jelzés


A gyermekj l ti szolg ltat s feladata2
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata hatásosak.

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:

családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás esetén

a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával a gyermek problémáinak rendezése

a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása


A gyermekj l ti szolg ltat s feladata3
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata hatásosak.

Kezdeményezni:

az egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét

Szociális alapszolgáltatások, különösen a családsegítés igénybevételét

Egészségügyi ellátások,

Pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét

A gyermek védelembe vételét vagy ih. Elhelyezését, átmeneti vagy tartós nevelésbe vételét


Hungary romania cbc eu huro cbc eu

a gyerek veszélyeztetettségének mértékét figyelembe véve javaslatot tesz:

a védelembe vételre,

a családi pótlék természetbeni felhasználására,

a gyermek tankötelezettségének teljesítését előmozdítja

javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, leendő gondozási helyére javaslat


A gyermekj l ti szolg ltat s feladata4
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata véve javaslatot tesz:

A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében:

családgondozás biztosítása, ezzel is elősegítve a gyermek családjába történő visszahelyezését (együttműködve a TEGYESSZEL)

utógondozó szociális munka biztosítása a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez


Gyermekj l ti k zpont
Gyermekjóléti központ véve javaslatot tesz:

Ilyet kell működtetni 40.000 fő feletti lakosságszámmal rendelkező  településen.

Speciális szolgáltatások:

kapcsolattartási ügyelet

készenléti szolgálat

kórházi szociális munka

utcai és lakótelepi szociális munka


Gyermekek napk zbeni ell t sa
Gyermekek napközbeni ellátása véve javaslatot tesz:

családban élő olyan gyermekek számára, akiknek gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb okok miatt a gyermekek napközbeni ellátásáról gondoskodni nem tudnak


Gyermekek napk zbeni ell t sa ii
Gyermekek napközbeni ellátása II. véve javaslatot tesz:

Biztosítani kell:

akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége

akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül

akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni


Gyermekek napk zbeni ell t sa iii
Gyermekek napközbeni ellátása III. véve javaslatot tesz:

Megszervezhető:

bölcsődében, hetes bölcsődében,

családi napköziben,

házi gyermekfelügyelet, családi gyermekfelügyelet keretében,

nyári napközis otthonban vagy napközis táborban, valamint

óvodában, iskolai napköziben,

az alternatív napközbeni ellátások keretében is. (táborok, klubok, tanodák stb.)


Csal di gyermekfel gyelet
Családi gyermekfelügyelet véve javaslatot tesz:

Életkornak megfelelő nappali felügyelet, gondozás, étkezés biztosítása

2-től 4 éves korig vehető igénybe

Sajáttal együtt maximum 3 gyerek számára biztosít ellátást az otthonában

Személyi alkalmasság ld. CSANA

Eredményes tanfolyam szükséges


Hungary romania cbc eu huro cbc eu

A családi gyermekfelügyelet esetében a korábban említett megkötött megállapodások száma – a szolgáltatás eltérő időpontokban történő igénybevétele esetén – túllépheti a családi gyermekfelügyelet működési engedélyében meghatározott férőhelyek számát. A szolgáltatást azonos időben igénybe vevő gyermekek száma ebben az esetben sem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott férőhelyszámot.


H zi gyermekfel gyelet
Házi gyermekfelügyelet említett megkötött megállapodások száma – a szolgáltatás eltérő időpontokban történő igénybevétele esetén – túllépheti a családi gyermekfelügyelet működési engedélyében meghatározott férőhelyek számát. A szolgáltatást azonos időben igénybe vevő gyermekek száma ebben az esetben sem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott férőhelyszámot.

A házi gyermekfelügyelet keretében a gyermekek napközbeni ellátását a szülő vagy más törvényes képviselő otthonában gondozó biztosíthatja, ha a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali intézményben nem biztosítható (pl. betegség miatt) és a szülő a gyermek napközbeni ellátását nem vagy csak részben tudja megoldani.


H zi gyermekfel gyelet ii
Házi gyermekfelügyelet II. említett megkötött megállapodások száma – a szolgáltatás eltérő időpontokban történő igénybevétele esetén – túllépheti a családi gyermekfelügyelet működési engedélyében meghatározott férőhelyek számát. A szolgáltatást azonos időben igénybe vevő gyermekek száma ebben az esetben sem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott férőhelyszámot.

20 hetestől 14 éves gyermekek részére biztosítható a szülő otthonában, amíg a gyermek gondozásában a szülőnek segítségre van szüksége

Ez a szolgáltatás a szülő munkaideje alatt vehető igénybe


H zi gyermekfel gyelet iv
Házi gyermekfelügyelet IV. említett megkötött megállapodások száma – a szolgáltatás eltérő időpontokban történő igénybevétele esetén – túllépheti a családi gyermekfelügyelet működési engedélyében meghatározott férőhelyek számát. A szolgáltatást azonos időben igénybe vevő gyermekek száma ebben az esetben sem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott férőhelyszámot.

a váltott műszakban dolgozó, egyedülálló szülő gyermekének a kora reggeli, illetve késő esti órákban

a tankötelezettségét magántanulóként teljesítő, továbbá a súlyos fogyatékossága miatt képzési kötelezettséget teljesítő, tanköteles korú gyermek számára a szülő kérésének megfelelő időszakra házi gyermekfelügyeletet kell biztosítani


Alternat v napk zbeni ell t s
Alternatív napközbeni ellátás említett megkötött megállapodások száma – a szolgáltatás eltérő időpontokban történő igénybevétele esetén – túllépheti a családi gyermekfelügyelet működési engedélyében meghatározott férőhelyek számát. A szolgáltatást azonos időben igénybe vevő gyermekek száma ebben az esetben sem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott férőhelyszámot.

Formái:

a sport- és szabadidő-tevékenységekhez kötődő klubfoglalkozás

játszóház

integratív családi játéktár

játszótérprogramok

Csoportfoglalkozások

óvoda, iskolai napközi, tanoda, táborok


Gyermekek tmeneti gondoz sa
Gyermekek átmeneti gondozása említett megkötött megállapodások száma – a szolgáltatás eltérő időpontokban történő igénybevétele esetén – túllépheti a családi gyermekfelügyelet működési engedélyében meghatározott férőhelyek számát. A szolgáltatást azonos időben igénybe vevő gyermekek száma ebben az esetben sem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott férőhelyszámot.

ha a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani. A fogyatékos gyermek számára a sajátos szükségleteihez igazodó ellátást kell biztosítani.

csak a szülő írásos hozzájárulásával valósulhat meg

A gyermekek átmeneti gondozásának helyén a gyermek otthontalanná vált szülője is elhelyezhető.


Gyermekek tmeneti gondoz sa ii
Gyermekek átmeneti gondozása II. említett megkötött megállapodások száma – a szolgáltatás eltérő időpontokban történő igénybevétele esetén – túllépheti a családi gyermekfelügyelet működési engedélyében meghatározott férőhelyek számát. A szolgáltatást azonos időben igénybe vevő gyermekek száma ebben az esetben sem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott férőhelyszámot.

lehetőség szerint iskolaváltás nélkül kell biztosítani.

ha az előreláthatólag harminc napnál hosszabb lesz, el kell készíteni a gyermekre vonatkozó egyéni gondozási nevelési tervet.

A gyermekek átmeneti gondozása az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb tizenkettő hónapig tart, de fél évvel meghosszabbítható


Gyermekek tmeneti gondoz sa iii
Gyermekek átmeneti gondozása III. említett megkötött megállapodások száma – a szolgáltatás eltérő időpontokban történő igénybevétele esetén – túllépheti a családi gyermekfelügyelet működési engedélyében meghatározott férőhelyek számát. A szolgáltatást azonos időben igénybe vevő gyermekek száma ebben az esetben sem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott férőhelyszámot.

A gyermek átmeneti gondozása keretében ideiglenes jelleggel, állapotának megfelelő ellátást és éjszakai bentlakást kell biztosítani az olyan gyermek számára, aki lakóhelyéről önkényesen eltávozott, így ellátás és felügyelet nélkül maradt.

A gyermekek átmeneti gondozását meg kell szüntetni, ha azt a szülő kéri, vagy ha annak okai már nem állnak fenn.


Helyettes sz l
Helyettes szülő említett megkötött megállapodások száma – a szolgáltatás eltérő időpontokban történő igénybevétele esetén – túllépheti a családi gyermekfelügyelet működési engedélyében meghatározott férőhelyek számát. A szolgáltatást azonos időben igénybe vevő gyermekek száma ebben az esetben sem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott férőhelyszámot.

A gyermek átmeneti gondozását saját háztartásában biztosítja.

Tanfolyamot kell végeznie

a gyermek családi környezetben kap személyére szabott gondoskodást, megmaradnak személyes kapcsolatai, iskolai, szabadidős, baráti közössége

a szülő számára megnyugtató, hogy a lehető legkisebb változás következik be a gyermeke életében, s nem szakadnak távolra egymástól


Helyettes sz l ii
Helyettes szülő II. említett megkötött megállapodások száma – a szolgáltatás eltérő időpontokban történő igénybevétele esetén – túllépheti a családi gyermekfelügyelet működési engedélyében meghatározott férőhelyek számát. A szolgáltatást azonos időben igénybe vevő gyermekek száma ebben az esetben sem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott férőhelyszámot.

A helyettes szülő feladatai:

befogadja az átmeneti gondozást igénylő gyermeket saját háztartásába

helyettes szülő, a helyettes szülői tanácsadó és lehetőség szerint a szülő, közösen készítik el a gyermek egyéni gondozási-nevelési tervét

egyidejűleg – saját gyermekeit is beszámítva – legfeljebb 4 gyermek gondozását végezheti

nevelési díj és külön ellátmány illeti meg


Gyermekek tmeneti otthona
Gyermekek átmeneti otthona említett megkötött megállapodások száma – a szolgáltatás eltérő időpontokban történő igénybevétele esetén – túllépheti a családi gyermekfelügyelet működési engedélyében meghatározott férőhelyek számát. A szolgáltatást azonos időben igénybe vevő gyermekek száma ebben az esetben sem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott férőhelyszámot.

 • az a családban élő gyermek helyezhető el itt

  • aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna

  • akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett

   Az elhelyezés leggyakoribb okai:

 • nem megfelelő lakáskörülmények

 • életvezetési problémák


Gyermekek tmeneti otthona ii
Gyermekek átmeneti otthona II. említett megkötött megállapodások száma – a szolgáltatás eltérő időpontokban történő igénybevétele esetén – túllépheti a családi gyermekfelügyelet működési engedélyében meghatározott férőhelyek számát. A szolgáltatást azonos időben igénybe vevő gyermekek száma ebben az esetben sem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott férőhelyszámot.

megszakítás nélküli munkarend szerint működő bentlakásos gyermekintézmény

átmeneti gondozást biztosít

együttműködni a gyermekjóléti szolgálattal

térítési díj köteles

legalább tizenkettő, de legfeljebb negyven gyermek teljes körű ellátását biztosítja

Helyettes szülőt vagy hálózatot működtethet


Csal dok tmeneti otthona
Családok átmeneti otthona említett megkötött megállapodások száma – a szolgáltatás eltérő időpontokban történő igénybevétele esetén – túllépheti a családi gyermekfelügyelet működési engedélyében meghatározott férőhelyek számát. A szolgáltatást azonos időben igénybe vevő gyermekek száma ebben az esetben sem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott férőhelyszámot.

bentlakásos intézmény életvezetési, szociális problémák, családi krízis esetén

szülő kérelmére együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21 éves korági a gyermek nagykorú testvére, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított

legalább tizenkettő, de legfeljebb negyven felnőtt és gyermek együttes ellátását biztosítja


Csal dok tmeneti otthona ii
Családok átmeneti otthona II. említett megkötött megállapodások száma – a szolgáltatás eltérő időpontokban történő igénybevétele esetén – túllépheti a családi gyermekfelügyelet működési engedélyében meghatározott férőhelyek számát. A szolgáltatást azonos időben igénybe vevő gyermekek száma ebben az esetben sem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott férőhelyszámot.

Biztosítja:

 • befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyát ill. a szülészetről kikerült anyát és gyermeké, valamint a várandós anya kérelmére élettársát vagy férjét

 • az ellátást igénylő gyermek átmeneti gondozását és befogadja otthontalanná vált szüleit

 • a szülőnek a segítséget gyermeke teljes körű ellátásához, gondozásához, neveléséhez


Hungary romania cbc eu huro cbc eu

a szülő számára a gyermekével való együttes lakhatást és a szükség szerinti ellátást

a jogi, pszichológiai és mentálhigiénés segítségadást

cél: együttműködve a gyjsz-tal segíteni a családot abban, hogy minél hamarabb kikerüljön az otthonból


A gyermekv delmi szakell t s
A gyermekvédelmi szakellátás lakhatást és a szükség szerinti ellátást


Gyermekv delmi szakell t s
Gyermekvédelmi szakellátás lakhatást és a szükség szerinti ellátást

A szakellátás keretében kell biztosítani:

Az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek otthont nyújtó ellátását.

Az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek otthont nyújtó ellátását.

A fiatal felnőtt további utógondozói ellátását.

A szakellátást más okból igénylő gyermek teljes körű ellátását.


Gyermekv delmi gondoskod sba ker lt gyerek
Gyermekvédelmi gondoskodásba került gyerek lakhatást és a szükség szerinti ellátást


Ter leti gyermekv delmi szakszolg ltat s f feladata
Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás fő feladata lakhatást és a szükség szerinti ellátást

Feladatai:

A gyermek személyiségvizsgálata, a gyermekre vonatkozó szakvélemény és elhelyezési javaslat elkészítése.

A gyermek egyéni elhelyezési tervének elkészítéséről való gondoskodás.

Az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket is befogadó, önkormányzat által működtetett, illetve fenntartott nevelőszülő és gyermekotthon kijelölése.


Hungary romania cbc eu huro cbc eu

a megyei fenntartó és a fővárosi önkormányzat döntése alapján a gyermekek ideiglenes hatályú elhelyezését biztosító otthont működtet,

működteti az utógondozói ellátást igénylő fiatal felnőttek lakhatását biztosító külső férőhelyeket,

a megyei fenntartó, a fővárosi és megyei jogú városi önkormányzat vagy más fenntartó felkérésére javaslatot tesz az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek ellátását biztosító nevelőszülőre, gyermekotthonra,

ügyeleti szolgálatot működtet

működteti a gyermekvédelmi szakértői bizottságot.


Ter leti gyermekv delmi szakszolg ltat s nevel sz l k
Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás-nevelőszülők döntése alapján a gyermekek ideiglenes hatályú elhelyezését biztosító otthont működtet,

Nevelőszülői hálózatot működtet, és ellátja az ezzel kapcsolatos feladatokat:

Kiválasztja, felkészíti, nyilvántartásba veszi a nevelőszülőt

Szakmai tanácsadással, családgondozással és utógondozással segíti

Segíti és ellenőrzi a nevelési díj és az ellátmány felhasználását


Ter leti gyermekv delmi szakszolg ltat s r kbefogad s
Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás-örökbefogadás

Feladata a gyermek titkos vagy nyílt örökbefogadásának, illetve az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek örökbe fogadhatóvá nyilvánításának és örökbe adásának szakmai előkészítése:

Nyílt örökbefogadás esetén a vér szerinti szülő és az örökbe fogadni szándékozó személy kapcsolatfelvételének előkészítése érdekében

nyilvántartás vezetése a gyámhivatal határozata alapján örökbe fogadhatónak nyilvánított gyerekekről

Örökbefogadással kapcsolatos tanácsadás, felkészítés

Örökbefogadók egészségügyi, lélektani vizsgálata

Örökbefogadói tanfolyam szervezése, örökbefogadás utáni szolgáltatások szervezése Gondoskodik az örökbefogadás előtti tanácsadás és örökbefogadói tanfolyam, valamint az örökbefogadás utáni segítséget nyújtó szolgáltatások megszervezéséről.

A központi hatóság megkeresésére külföldi állampolgárságú gyermek örökbefogadását követően jelentést készít az örökbefogadás helyzetéről.


Ter leti gyermekv delmi szakszolg ltat s hivat sos gy mi tev kenys g seg t se
Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás-hivatásos gyámi tevékenység segítése

Hivatásos gyámi jogkörben ellátja az egyes gyermek gyámságával kapcsolatos feladatokat.

Elkészíti a gyermek egyéni gondozási-nevelési tervét, akinek a gyámságát hivatásos gyám látja el

Tájékoztatja a gyámhivatalt annak megkeresésére (keresés nélkül fél évente) a gondozással-neveléssel kapcsolatos feladatok ellátásáról, a gyermek és a szülő kapcsolattartásának alakulásáról, illetve a szülőnek a gyermekét gondozó intézménnyel vagy személlyel való együttműködéséről.

Jelzi a gyámhivatalnak, ha a hivatásos gyám jogkörének korlátozása, tisztségéből való felmentése vagy felfüggesztése indokolt.


Ter leti gyermekv delmi szakszolg ltat s
Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás gyámi tevékenység segítése

Szervezi az elhelyezési terv végrehajtását, és ennek érdekében családgondozást végez a vér szerinti család gyermekneveléséhez szükséges körülményeinek megteremtéséhez, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához.

Családgondozást, utógondozást végez a gyermek családjába való visszailleszkedése, illetve önálló életvitelének elősegítése érdekében ha a gyermek gondozási helye nem gyermekotthon


Ter leti gyermekv delmi szakszolg ltat s eseti gondnoki jogk r
Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás-eseti gondnoki jogkör

Eseti gondnoki jogkörben ellátja a gyermek képviseletét, ha a gyám a gyermeket nem képviselheti, illetve, ha a gyám nem tudja a gyermek képviseletét ellátni.

Eseti gondnoki jogkörben ellátja a vagyonkezelői gondnoki feladatokat, ha a gyámhivatal nem hatalmazta fel a gyámot a gyermek vagyonának kezelésére.


Ter leti gyermekv delmi szakszolg ltat s szaktan csad s
Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás-szaktanácsadás

Szakmai, módszertani segítséget nyújt a személyes gondoskodásra irányuló szakfeladatok ellátásához.

Javaslatot készít a szakellátás fejlesztésére és elősegíti a tudományos kutatómunka gyakorlati alkalmazását.

Szolgáltatási, szervezési, tanácsadói és gondozási feladatokat végez.

Eseti gondnoki, vagyonkezelő gondnoki, hivatásos gyámi hálózatot működtet.

A megyei, fővárosi és megyei jogú városi önkormányzat döntése alapján a gyermekek ideiglenes hatályú elhelyezését biztosító otthont működtet.


Ter leti gyermekv delmi szakszolg ltat s1
Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás szakszolgáltatás-szaktanácsadás

Működteti az utógondozói ellátást igénylő fiatal felnőttek lakhatását biztosító külső férőhelyeket.

A megyei, fővárosi és megyei jogú városi önkormányzat vagy más fenntartó felkérésére javaslatot tesz az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek ellátását biztosító nevelőszülőre, gyermekotthonra.

Ügyeleti szolgálatot működtet.

Működteti a gyermekvédelmi szakértői bizottságot.


Otthont ny jt ell t s
Otthont nyújtó ellátás szakszolgáltatás-szaktanácsadás

Otthont nyújtó ellátást biztosít:

A nevelőszülő a működtető közreműködésével.

A gyermekotthon.

A fogyatékosokat ápoló-gondozó bentlakásos intézmény, illetve fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek lakóotthona.


Otthont ny jt ell t s1
Otthont nyújtó ellátás szakszolgáltatás-szaktanácsadás

Ennek keretében biztosítani kell az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek számára:

Teljes körű ellátást.

A családi környezetébe történő visszahelyezését előkészítő, családi kapcsolatainak ápolását segítő családgondozást, vagy az örökbefogadásának elősegítését.

A családjába történő visszailleszkedéshez, önálló életének megkezdéséhez szükséges utógondozást.


Otthont ny jt ell t s2
Otthont nyújtó ellátás szakszolgáltatás-szaktanácsadás

Különleges ellátást kell biztosítani:

A tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermek számára.

A kora miatt sajátos szükségletekkel bíró három év alatti gyermek számára.


Otthont ny jt ell t s3
Otthont nyújtó ellátás szakszolgáltatás-szaktanácsadás

Speciális ellátást kell biztosítani:

A súlyos személyiségfejlődési zavarokkal küzdő, illetve súlyos pszichotikus vagy neurotikus tüneteket mutató gyermek számára.

A súlyos beilleszkedési zavarokat vagy súlyos antiszociális magatartást tanúsító gyermekkorú elkövető számára.

Az alkohol, drog és egyéb pszichoaktív szerekkel küzdő gyermek számára.


Nevel sz l k felt telek
Nevelőszülők-feltételek szakszolgáltatás-szaktanácsadás

Nevelőszülő az a huszonnegyedik életévét betöltött, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy lehet, aki:

A gondozásba helyezett gyermeknél legalább tizennyolc, legfeljebb negyvenöt évvel idősebb.

Személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a nála elhelyezett gyermek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítására és a családjába történő visszakerülésének támogatására.

Egy külön jogszabályban meghatározott felkészítő tanfolyamon eredménnyel részt vett.

Nem lehet nevelőszülő az, akinek a szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, és az sem, akinek szülői felügyeleti joga szünetel, kivéve, ha a szünetelés oka az, hogy a gyermek a különélő másik szülő felügyelete alatt áll.


Nevel sz l k hivat sos
Nevelőszülők-hivatásos szakszolgáltatás-szaktanácsadás

Hivatásos nevelőszülő az a nevelőszülő, aki a külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelel. Ilyenkor nem kell megvalósulnia annak a feltételnek, miszerint a nevelőszülőnek legalább tizennyolc, legfeljebb negyvenöt évvel idősebbnek kell lennie a gyermektől.


Nevel sz l k speci lis hivat sos
Nevelőszülők-speciális hivatásos szakszolgáltatás-szaktanácsadás

Speciális hivatásos nevelőszülő az a hivatásos nevelőszülő, aki a képesítési előírásoknak megfelel, és alkalmas a nála elhelyezett súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő, speciális ellátást igénylő gyermek kiegyensúlyozott nevelésének biztosítására és családjába történő visszakerülésének elősegítésére.


Nevel sz l k k l nleges hivat sos
Nevelőszülők- különleges hivatásos szakszolgáltatás-szaktanácsadás

Az a legalább három gyereket ellátó hivatásos nevelőszülő, aki a képesítési előírásoknak megfelel, alkalmas:

Tartósan beteg, fogyatékos

Három éven aluli különleges ellátást igénylő gyerek nevelésére


Nevel sz l k ell tott gyerekek
Nevelőszülők-ellátott gyerekek szakszolgáltatás-szaktanácsadás

A nevelőszülő - saját gyermekeit is beszámítva - legfeljebb 4 gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja.

A hivatásos nevelőszülő - saját gyermekeit is beszámítva - legalább 3, legfeljebb 7 gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja.

A speciális hivatásos nevelőszülő - saját gyermekeit is beszámítva - legfeljebb 3 gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja.

A különleges hivatásos nevelőszülő legalább 3, legfeljebb 5 gyermek és fiatal ellátását biztosítja

Ha mindkét házastárs, illetve élettárs nevelőszülői feladatot lát el, a közös háztartásukban elhelyezendő gyermekek száma akkor sem haladhatja meg a fentiekben meghatározott gyermeklétszámot.


Nevel sz l k feladatok
Nevelőszülők-feladatok szakszolgáltatás-szaktanácsadás

Elősegíti a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, személyisége kibontakozását.

Elősegíti a gyermek vér szerinti családjába való visszakerülését és ennek érdekében együttműködik a családdal, vagy segíti örökbefogadó családnál történő elhelyezését.

Elősegíti a gyermek vallási vagy lelkiismereti meggyőződésének szabad megválasztását, kinyilvánítását, gyakorlását, hit- és vallásoktatásban való részvételét.

Felkészíti a gyermeket az önálló életvezetésre, alapvető személyes ügyeinek intézésére.


Nevel sz l k feladatok1
Nevelőszülők-feladatok szakszolgáltatás-szaktanácsadás

Segítséget nyújt a fiatal felnőtt önálló életvezetéséhez, társadalmi beilleszkedéséhez, hozzátartozóival való kapcsolattartásához.

A gyámhivatal kirendelése alapján ellátja a gyámi feladatokat.

A gyámhivatal határozata alapján biztosítja az általa nevelt gyermek kapcsolatát a kapcsolattartásra feljogosított szülőjével és közeli hozzátartozóival.


Nevel sz l k feladatok2
Nevelőszülők-feladatok szakszolgáltatás-szaktanácsadás

A nevelőszülő az alapfeladatok ellátásán túl a működtető hozzájárulásával:

Elláthatja a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek különleges gondozását, nevelését, illetve a súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek speciális gondozását, nevelését.

Részt vállalhat az egyéni elhelyezési tervben foglaltak szerint a vér szerinti család komplex gondozásában.

Elláthatja a helyettes szülői feladatokat, azzal, hogy a nevelőszülőnél elhelyezhető gyermekek száma ebben az esetben sem haladhatja meg a törvényben előírtakat.


Nevel sz l k feladatok3
Nevelőszülők-feladatok szakszolgáltatás-szaktanácsadás

Teljeskörű ellátást nyújt a nála elhelyezett utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttnek, ezért nevelési díj illeti meg.


Nevel sz l k feladatok4
Nevelőszülők-feladatok szakszolgáltatás-szaktanácsadás

A nevelőszülő tevékenységét nevelőszülői jogviszonyban végzi - legalább öt nevelőszülőt foglalkoztató - nevelőszülői hálózat keretében.

A működtető a nevelőszülőt:

Külön jogszabályban meghatározott követelmények figyelembevételével kiválasztja, felkészíti, nyilvántartásba veszi.

Szakmai tanácsadással, családgondozással és utógondozással segíti.

Folyamatosan segíti és ellenőrzi a nevelési díj és az ellátmány felhasználásában, a szakmai tevékenysége ellátásában.


Gyermekotthon
Gyermekotthon szakszolgáltatás-szaktanácsadás

A gyermekotthon legalább 12, de legfeljebb 48 - önálló lakóegységben elhelyezett - gyermek otthont nyújtó ellátását biztosítja.

Otthont nyújtó ellátást biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek számára.

Utógondozói ellátást biztosít a fiatal felnőtt és

a várandós anya számára.

Szükség esetén külső férőhelyeket működtet.


Gyermekotthon1
Gyermekotthon szakszolgáltatás-szaktanácsadás

Befogadja:

Az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekét.

Az átmeneti gondozást igénylő gyermeket legfeljebb három napra.

A tartós betegsége, illetve fogyatékossága miatt ellátást igénylő, első életévét be nem töltött gyermeket.

Az otthont nyújtó ellátás keretében azon átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket, aki gondozási helyéről önkényesen eltávozott és kezdeményezi a szükséges intézkedéseket.


Gyermekotthon feladatok
Gyermekotthon-feladatok szakszolgáltatás-szaktanácsadás

Gondoskodik az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek felvételéről, és erről tájékoztatja a gyámhivatalt, a gyermekjóléti szolgálatot és a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot.

Gondoskodik az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt, valamint az átmeneti gondozásban részesülő gyermekének felvételéről, és erről értesíti a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot.

Biztosítja az otthont nyújtó ellátást.


Gyermekotthon feladatok1
Gyermekotthon-feladatok szakszolgáltatás-szaktanácsadás

Biztosítja a gyámi feladatok ellátását és az otthont nyújtó ellátás rendszeres felülvizsgálatának előkészítését.

A gondozási nevelési terv kidolgozásába be kell vonni a terv megvalósításában részt veevő szakembereket, valamint leheőség szerint a gyermek szülőjét, törvényes képviselőjét

Elősegíti a gyermek és családja kapcsolattartását, a gyermek családjába történő visszatérését, ennek érdekében együttműködik a családdal, a gyermekjóléti szolgálattal, a területi gyermekvédelmi szakszolgálattal, valamint a gyámhivatallal.

Rendszeresen tájékoztatja a gyámhivatalt a gyermek és a szülő kapcsolattartásáról a gyermek örökbefogadhatónak nyilvánítása érdekében.


Gyermekotthonban l k megoszl
Gyermekotthonban élők megoszl szakszolgáltatás-szaktanácsadás


Gyermekotthon feladatok2
Gyermekotthon-feladatok szakszolgáltatás-szaktanácsadás

Elősegíti a gyermek vallási vagy lelkiismereti meggyőződésének szabad megválasztását, kinyilvánítását, gyakorlását, hit- és

vallásoktatásban való részvételét.

Felkészíti a gyermeket a családi életre és az önálló életvezetésre.

Elősegíti, hogy a gyermek iskolai tanulmányai sikeres befejezésével, szakképzettség megszerzésével, illetve előtakarékossággal készüljön az önálló életre.


Gyermekotthon feladatok3
Gyermekotthon-feladatok szakszolgáltatás-szaktanácsadás

Utógondozást biztosít a volt átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekeknek, illetve az utógondozói ellátásban részesült fiatal felnőttnek.

A gyermekotthon nevelőszülői hálózatot működtethet.

Biztosíthatja a gyermekek vagy várandós anyák átmeneti gondozását.


Speci lis gyermekotthon
Speciális gyermekotthon szakszolgáltatás-szaktanácsadás

A speciális gyermekotthon vagy a gyermekotthon speciális csoportja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekeknek nyújt gondoskodást, szocializációt és reszocializációt, valamint habilitációt és rehabilitációt.

Elhelyezés ritkán haladja meg a 2 évet


K l nleges gyermekotthon
Különleges gyermekotthon szakszolgáltatás-szaktanácsadás

A tartósan beteg, illetve fogyatékos, valamint kora miatt (3 évesnél fiatalabb) különleges ellátást igénylő gyermek gondozását, ellátását, habilitációját és rehabilitációját az erre a célra létrehozott különleges gyermekotthon vagy az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek teljes körű ellátását nyújtó gyermekotthon vagy gyermekotthoni csoport biztosítja.


Lak sotthon
Lakásotthon szakszolgáltatás-szaktanácsadás

A lakásotthon olyan gyermekotthon, amely legfeljebb 12 gyermek otthont nyújtó ellátását biztosítja önálló lakásban vagy családi házban, családias körülmények között.


Ut gondoz otthon
Utógondozó otthon szakszolgáltatás-szaktanácsadás

Ha a gyermekotthon kizárólag a fiatal felnőttek teljes körű utógondozói ellátását biztosítja, a gyermekotthon utógondozó otthonként működik.

A gyámhivatal a fiatal felnőtt kérelmére elrendeli az utógondozói ellátást, ha a gyermek, illetve a fiatal felnőtt átmeneti vagy tartós nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szűnt meg, és létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, vagy a nappali oktatás rendje szerint vagy felsőfokú iskola nappali tagozatán tanulmányokat folytat, önállóan létfenntartását biztosítani nem tudja.21 illetve 24 éves korig vehető igénybe.