Taith iaith
Download
1 / 21

Taith Iaith - PowerPoint PPT Presentation


 • 234 Views
 • Uploaded on

Taith Iaith. Cynhadledd Tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion 22-23 Hydref 2011 Gwesty Ramada Wrecsam. Taith Iaith Dysgwyr Cymraeg i Oedolion. Taith Iaith (CDU). ADCDF. Cymorth Ariannol. Cynllun Dysgu Unigol (CDU) – Cefndir. 1980au Cyrsiau i oedolion gydag anghenion dysgu ychwnaegol

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Taith Iaith' - moses


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Taith iaith

Taith Iaith

Cynhadledd Tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion

22-23 Hydref 2011

Gwesty Ramada Wrecsam


Taith iaith

Taith Iaith Dysgwyr Cymraeg i Oedolion

Taith Iaith (CDU)

ADCDF

Cymorth Ariannol


Taith iaith

Cynllun Dysgu Unigol (CDU) – Cefndir

1980au

Cyrsiau i oedolion gydag anghenion dysgu ychwnaegol

- cyfle i ddysgwyr gyda ADY fapio llwybr eu dysgu eu hunain yn seiliedig ar eu gofynion personol

1990au

Cyrsiau Sgiliau Sylfaenol i oedolion

- cyfle i ddysgwyr gofnodi datblygiad eu sgiliau yn ogystal â’r gwelliant yn eu hymddygiad a’u hagwedd

 • 2000-heddiw

 • Addysg dysgu oedolion yn y gymuned

 • cofnod o dargedau ac amcanion dysgu wedi’i gytuno rhwng tiwtor a dysgwr

 • Estyn – CDUau yn rhan annatod o’r cwricwlwm ar gyfer addysg gymunedol. Yn ddarn pwysig o dystiolaeth o gynnydd y dysgwyr


Taith iaith

Barn Dysgwyr

They are worthless because the learning objective don’t marry with course content

It (ILP) doesn’t help me one bit. I’ve completely forgotten about it and quite frankly I have no intention of looking at it again

Waste of trees!

It helps me focus on my achievements

Good to have a review mechanism, It gives one confidence looking back on what has been achieved

Mae’nfyhelpuiadolygu ac i weld ymlaen


Taith iaith

Barn Tiwtoriaid

Rhaidi mi gyfaddefnadydwi’neuhoffi (CDUau) a dwi’nsiŵrbodfyagweddnegyddolituagatynnhwynllywio barn y dysgwyr

Mae’namhosibliddechreuwyrnoditargedauarddechraucwrsgannadoessyniadyny bydganddynnhw be’ iddisgwylo’rcwrs

Mi fyswni’nllawerhapusachi’wdefnyddiopetaennhw’ngysylltiedigâ’rcynlluniauachredu

Mae’rhollffurflennisyddangeneullenwi’nniwsans ac ynwerth dim i’rdisgwyreuhunain

Maennhw’ngallubod o help idraciodatblygiaddysgwyr, igofnodicyrhaeddiad a rhoihyderiddynnhwarhyd y daith


Taith iaith

Prif Argymhellion

 • Dylid defnyddio CDU ar gyfer cofnodi bwriadau dysgwyr i ddefnyddio’r Gymraeg y tu allan i’r dosbarth

 • Dylid sicrhau gofod ar gyfer adolygiadau misol gan ddefnyddio patrwm ‘Wow Ffactor’

 • Ar gyfer cyrsiau acheredig dylid rhestru’r nodau sy’n gysylltiedig â’r credydau

 • Dylid cadw’r blwch sy’n gofyn am resymau dros ddysgu Cymraeg gan fod hyn yn wybodaeth berthnasol i’r tiwtor ac yn gofnod o ddyheadau personol

 • Dylid osgoi cwestiynau penagored gan fod y dysgwyr yn eu gweld yn drafferthus i’w hateb

 • Dylid dylunio’r ddogfen mewn ffordd fwy deiniadol, mwy defnyddiwr-gyfeillgar a llai gweinyddol yr olwg


Taith iaith

Taith Iaith

Mae pum fersiwn:

 • Mynediad 1

 • Mynediad 2

 • Sylfaen

 • Canolradd

 • Uwch

  Canllawiau ar gyfer darparwyr a thiwtoriaid


Taith iaith

Mae pedair rhan i’r ddogfen:

 • Rhan 1 – Cymhelliant

  Yn y rhan hon bydd dysgwyr yn nodi

  pam eu bod eisiau dysgu Cymraeg

 • Rhan 2 – Achredu

  Yma mae’r darparwr yn nodi teitlau’r unedau achredu y bydd y dysgwyr yn bwriadu eu hennill yn ystod y cwrs


Taith iaith

Mae pedair rhan i’r ddogfen:

 • Rhan 3 - Nodau Personol

  Yma bydd y dysgwyr yn nodi beth yw eu nodau personol ar gyfer defnyddio’r Gymraeg y tu hwnt i’r dosbarth

 • Rhan 4 - Dyddiadur Taith Iaith

  Yn y rhan hon bydd dysgwyr yn cofnodi eu defnydd o’r Gymraeg y tu hwnt i’r dosbarth ar ffurf dyddiadur. Mae colofn ‘Waw Ffactor’ yn rhan o’r dyddiadur er mwyn rhoi cyfle i ddysgwyr nodi profiadau arbennig o ran defnyddio’r Gymraeg.Taith iaith

Aberllena, SYLFAEN123

Ms D. Munol

Eisiau siarad Cymraeg efo’i blant, efo staff yr ysgol a rhieni eraill

Siarad Cymraeg a gwylio S4C efo’i blant, Mynd i

fwy o ddigwyddiadau i ddysgwyr

Yn siarad mwy efo’r plant ond ddim yn hyderus i siarad â’r athrawon. Am

baratoi sgript ar gyfer y cyfarfod rhieni mis nesa

Awyddus i fynychu’r Ysgol Haf. Yn bwriadu ymrestru ar gyfer y cwrs Sylfaen 2 yn yr hydref

John Jones


Taith iaith

TaithIaith – Mynediad 1

Yn wahanol i’r lefelau eraill awgrymir bod dysgwyr Mynediad 1 yn cwblhau rhan 1 yn unig ar ddechrau’r cwrs

Awgrymir eu bod yn cwblhau rhan 3 ar ôl i’r adolygiad cyntaf gymryd lle ganol y cwrs, a hynny fel bo modd iddynt osod targedau realistig wedi iddynt gael peth brofiad o ddysgu Cymraeg


Taith iaith

TaithIaith

Mae’ngrêt!


Taith iaith

Cymorth Ariannol

Mae’r cronfeydd canlynol ar gael i helpu hefo costau dysgu:

Gostyngiadau

Mae rhai darparwyr yn cynnig gostyngiadau ar gyfer cost eu cyrsiau. Gofynnwch i’ch darparwr.

Cronfa ariannol wrth gefn

Cronfa sy’n cyfrannu at gostau cefnogol megis teithio, gofal plant, ac adnoddau dysgu (ond nid ffioedd cyrsiau) i ddysgwyr o aelwydydd gydag incwm isel. Gofynnwch i’ch darparwr cyrsiau am ffurflen gais. Byddwch angen derbynneb ffi ymrestru.

Bwrsari

Cronfa sy’n cyfrannu tuag at ffioedd cyrsiau ac ar gael i ddysgwyr nad ydynt yn gallu manteisio ar y cronfeydd uchod. Anfonwch lythyr yn egluro pam eich bod angen cymorth at Swyddog Bwrsari, Canolfan Cymraeg i Oedolion, Stryd y Deon, Bangor. LL57 1UT ( 01248 383 798)


Taith iaith

Taith Iaith (CDU)

ADCDF

Cymorth Ariannol

AddysgargyferDatblygiadCynaliadwy a DinasyddiaethFyd-Eang

ADC...be?!


Taith iaith

Mae LlywodraethCymruwediymrwymoigynaliadwyedd ac iddwynymlaengweithredoeddifyndi’rafael â newidyn yr hinsawdd…

Pa wybodaeth, sgiliau ac ymddygiadfyddynangenrheidioliddeall yr her y maehynyneichyflwyno? Sutgallwnaddysgueinmyfyrwyriddatblyguagwedd o “wneudrhywbeth am y peth”?

…Mae ganathrawon, tiwtoriaid a hyfforddwyryn

y sector dysgugydoloes ran bwysigi’wchwarae.

Estyn, Mehefin 2009


Ia ond be ydy adcdf

Saith prif thema:

Hunaniaeth a diwylliant

Yr amgylchedd naturiol

Cyfoeth a thlodi

Iechyd

Newid hinsawdd

Defnydd a gwastraff

Dewisiadau a phenderfyniadau

Ia, ond be ydy ADCDF?


Taith iaith

Cyfoeth a thlodi

Mynediad - Meddiant (3ydd person)


Taith iaith

Cyfoeth a thlodi

Mynediad - Meddiant (3ydd person)

1

2

4

3


Taith iaith

Hunaniaeth a diwylliant

Mynediad - Hyfedredd


Taith iaith

Taith Iaith Dysgwyr Cymraeg i Oedolion

Taith Iaith (CDU)

ADCDF

Cymorth Ariannol