1 / 73

MARC21 Pastab ų blokas

MARC21 Pastab ų blokas. Šiaulių universiteto biblioteka Zita Juozapaitytė. 500 Bendroji pastaba. pasikartojantis kiekvienai įvedamai pastabai naudojamas bendro pob ū d ž io pastabai ar pastabai, kuri ai negalime pritaikyti specialaus lauko.

mortimer
Download Presentation

MARC21 Pastab ų blokas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. MARC21 Pastabų blokas Šiaulių universiteto biblioteka Zita Juozapaitytė

 2. 500 Bendroji pastaba pasikartojantis kiekvienai įvedamai pastabai naudojamas bendro pobūdžio pastabai ar pastabai, kuriai negalime pritaikyti specialaus lauko MARC21, 5XX Laukai,s, Vardas Pavardė, xxxx@xxxx.lt

 3. Pirmas indikatoriusAntras indikatorius# - Neapibrėžtas# - Neapibrėžtas Polaukiai $a – Bendroji pastaba (NK) $3 – Medžiagos apibūdinimas (NK) $5 – Institucija,kuriai skirtas laukas (NK) $6 - Ryšys (NK) $8 – Lauko ryšioir sekos numeris (K)

 4. Pavyzdys Čiurlionis, ansamblis Čiurlionio ansamblio 25 metų jubiliejinis koncertas : Webster Hall salėje, New Yorke, 1965 m. lapkričio mėn. 27 d. : [programa, sveikinimai] / JAV LB New Yorko apygarda. - New York : JAV LB New Yorko apyg., 1965. - [48] p. : iliustr. - Antr. iš virš. 500##$aAntr. iš virš. Pastaba, iš kur paimta antraštė, būtina el. resursams.

 5. Pavyzdys Eggen, Torgrim. Hermanas : romanas / Torgrim Eggen ; iš norvegų kalbosvertė Asta Grabauskienė. - Vilnius : Alma littera, 2007. - 489, [3] p. - Virš. aut. ir antr. nenurodyti. – ISBN 978-9955-24-505-6 500 ##$aVirš. aut. ir antr. nenurodyti.

 6. Pavyzdys Kryžiaus karų epocha Baltijos regiono tautų istorinėje sąmonėje : mokslinių straipsnių rinkinys / sudarė: Rita Regina Trimonienė, Robertas Jurgaitis. - Šiauliai : Saulės delta, 2007. - 327 p. : iliustr., žml. - Skiriama Lietuvos tūkstantmečiui. - Str. liet., angl., vok., rus. - Santr. angl., liet. - Bibliogr. išnašose. - ISBN 978-9955-732-23-5 500##$aSkiriama Lietuvos tūkstantmečiui.

 7. Pavyzdys Baden-Powell of Gilwell, Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, Baron, 1857-1941. Skautybė berniukams / Robertas Baden-Povelis ; vertė Viktoras Kamantauskas (iš šešioliktos laidos). - Naujas red. leid. / naujo leidimo redaktorius Žydrūnas Pilitauskas ; redagavo Feliksas Šakalys. - Klaipėda : Lietuvos skautija, 1998. - 183, [1] p. : iliustr.. - Knyga išleista remiantis II-ąja lietuviškąja laida, išleista LSB vadijos 1956 m. Toronte, Ont., Kanada. 500 ##$aKnyga išleista remiantis II-ąja lietuviškąja laida, išleista LSB vadijos 1956 m. Toronte, Ont., Kanada.

 8. Pavyzdys Bartkutė, Nerija, 1974- Joniškio rajono teritorijos toponimija : daryba ir raidos polinkiai [Rankraštis] : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04H) / Nerija Bartkutė ; Vytauto Didžiojo universitetas, Šiaulių universitetas. – Šiauliai, 2008. – 238, [52] p., [2] žml. lap. – Disert. rengta 202-2007 m. Šiaulių universitete. – Su r-klėmis. 500##$aDisert. rengta 2002-2007 Šiaulių universitete.

 9. Pavyzdys Istorija : vadovėlis 7 klasei / Jurgita Jankūnienė ... [et al.] Vilnius : Tyto alba, 2005. 2 d. : iliustr., žml. ISBN 9986-16-419-2 500 ##$aKiti aut.: Eugenijus Manelis, Lucija Pobedinska, Aušra Skardžiukienė. Autoriai pradedami vardinti nuo antrojo.

 10. Pavyzdys Boruta, Kazys, 1905-1965 Baltaragio malūnas ir jo byla : pirmoji Kazio Borutos "Baltaragio malūno" redakcija : straipsnis, skirtas kūrinio istorijai : dokumentinė ir literatūrinė medžiaga / [parengė Dalia Striogaitė]. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005. - 354, [2] p. : iliustr. + [2] elektron. opt. diskas. - Garso diskų antr.: Kazio Borutos "Baltaragio malūnas" : Montrealio Lietuvių Dramos Teatras. - Bibliogr.: p. 327-345 ir išnašose. - ISBN 9955-475-93-5 500 ##$aGarso diskų antr.: Kazio Borutos "Baltaragio malūnas" , Montrealio Lietuvių Dramos Teatras.

 11. Pavyzdys Nėris, Salomėja. Diemedžiu žydėsiu : eilėraščių rinkinys / Salomėja Nėris. - 2-asis leid. – Kaunas : Sakalas, 1939. – 69 p. – Knyga, laimėjusi 1938 m. Valstybinę literatūros premiją. 500##$aOrig. leid. duom.: Kaunas : Sakalas, 1938. 586##$aKnyga, laimėjusi 1938 m. Valstybinę literatūros premiją. 586laukas (Apdovanojimų pastaba) = 334 lauko atitikmuo.

 12. Pavyzdys Lituanistikos keleivis : literatūrologas, kritikas, pedagogas, kultūrininkas : mokslo straipsniai ir šaltiniai, atsiminimai / [Vilniaus pedagoginis universitetas. Lietuvių literatūros katedra ; sudarė Vytautas Martinkus, Eglė Zalatoriūtė]. -  Klaipėda : Eglės leidykla, 2007. -  332 p. : iliustr., faks. - Asmenvardžių r-klė: p. 327-332. - ISBN  978-9955-542-61-2 500 ##$aAsmenvardžių rodyklė : p.327-332. Rodyklės pateikiamos 500 lauke.

 13. Pavyzdys Pandos skaičiavimo knygelė / [iliustravo Oda Taro]. [Vilnius] : Presvika, 1996. – [14] p., įsk. virš. : iliustr. + Skaičiuoklis. – Iliustr. nurodyta leidinio metr. – ISBN 9986-805-00-7. 500##$a Kn. metrikoje nurodyta : iliustravo Oda Taro.

 14. Pavyzdys Miško ekologija : [vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams / Edmundas Bartkevičius ... [et al.] ; sudarytojas ir atsakingasis redaktorius Stasys Karazija. – Vilnius. : Enciklopedija, 2008. – 293, [2] p. : iliustr. – Aut. nurodyti kt. antr. lapo pusėje. – Bibliogr. : p. 277-286. – ISBN 978-9986-433-45-3. 500##$aAutoriai (11 pavardžių).

 15. Pavyzdys Lietuvos valstybinės mokslo ir studijų institucijos =  Statehigher education and research institutions Lithuania :  trumpas žinynas / [parengė VladislovasGuoga ... [et al.] ;  į anglų kalbąvertė Rita Trakymienė]. -Vilnius : Lietuvos informacijos institutas, 1998.- 72, 72 p. : diagr. – Gretut. tekstas liet, angl. – Apverčiamas leid. – R-klės : p. 62-72. - ISBN 9986-12-182-5. 500##$aApverčiamas leidinys.

 16. 546 Kalbos/ų pastaba suteikia informaciją apie aprašomo objekto kalbą/as, abėcėlę kartojamas kiekvienai įvedamai pastabai glaudžiai susijęs su 008 /35-37, 041, 765, 767 laukais Polaukiai $a – Kalbos pastaba (NK) $b – Informacijos kodas ar abėcėlė (K) $3 – Medžiagos pobūdis (NK)

 17. Pavyzdys Narkiewicz-Laine, Christian K. Baltiškos valandos = Baltic hours : [eilėraščiai] / Christian K. Narkiewicz-Laine ; iš anglų kalbos vertė Eugenijus Ališanka. - Vilnius : Baltos lankos, 2006. - 263, [1] p. - Gretut. tekstas liet., angl.- ISBN 978-9955-23-060-1 546 ##$aGretut. tekstas liet., angl. 008 /35-37: lit 0411#$alit$aeng$heng Prezentacijos pavadinimas, Vardas Pavardė, xxxx@xxxx.lt

 18. Pavyzdys Ambrazevičius, Rytis, 1961- Psichologiniai muzikinės darnos aspektai : jų raiška lietuvių tradiciniame dainavime : mokslinė monografija / Rytis Ambrazevičius ; Kauno technologijos universitetas. - Kaunas : Technologi- ja, 2008. - 340, [1] p. : iliustr., nat.. - Santr. angl.. - Bibliogr.: p. 235-274. - ISBN 978-9955-25-422-5. 546##$aSantr. angl. 008 /35-37 : lit 0410#$alit$beng

 19. Pavyzdys (Polaukio $b naudojimas) Булатов, Виталий Васильевич Экономический рост и фондовый : [монография] / В. В. Булатов. - Москва : Наука, 2004. - 2 t. : lent.. - Bibliogr. t. gale. - ISBN 5-02-032856-1 546 ##$aTekstas rus.$bKirilica. 008 /35-37 : rus 0410#$arus

 20. Pavyzdys (Polaukio $3 naudojimas) Prancūzų kalba per 24 valandas : naujas intensyvus kursas : [kalbėkite ir supraskite / vertė Darius Ivoška]. - Vilnius : Rotas, 2007. - 240 p. + 1 garso diskas. - ISBN 978-9955-618-93- 546 ##$aTekstas liet., pranc. 546 ##$aVersta iš vokiečių kalbos. 546 ##$3Videokasete$aPrancūzų kalba. 008 /35-37: lit 041 1#$alit$afre$hger

 21. 504Bibliografijos ir pan. pastaba suteikia informaciją apie bibliografiją, bibliografines nuorodas, diskografiją, filmografiją ir pan. esančias įraše kartojamas kiekvienai įvedamai pastabai glaudžiai susijęs su 008 Polaukiai $a – Pastabos tekstas (NK) $b – Informacijos kodas ar abėcėlė (K)

 22. Pavyzdys Kalinauskas, Rimantas, 1940- Energoentropiniai žmoniškumo pagrindai : monografija / Rimantas Kalinauskas.  - Vilnius : Technika, 2008. – 561 p. : iliustr. - Santr. angl. – Bibliogr : p. 558-561. • ISBN 978-9955-28-245-7 504 ##$aBibliogr.: p.558-561.

 23. Pavyzdys Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija. Senasis Testamentas = Vetus Testamentum Lithvanicâ Lingvâ donatum a Samuelo Boguslao Chylinski / [parengė Gina Kavaliūnaitė ; vertėjas į anglų kalbą Axel Holvoet]. - Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2008. - t. : iliustr., faks.. - Su bibliogr. ir r-kle. - ISBN 978-9955-704-38-6 504 ##$aSu bibliogr. ir r-kle.

 24. Pavyzdys Kadziauskas, Jurgis Biochemijos pagrindai : bendrasis vadovėlis / Jurgis Kadziauskas. - Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. -647 p. : iliustr.. - Bibliogr.: p. 628. – R-klės: p. 629-641. - ISBN 978-9955-33-298-5 504##$aSu bibliogr.: p. 628 ir rodyklėmis. Pagal Marc 21 taisykles bibliografiją ir rodykles kartu galime rašyti į 504 lauką.

 25. Pavyzdys Ragaišienė, Irena 1957-  Ekokritikos akivarai : monografija / Irena Ragaišienė, VijolėVišomirskytė, Indrė Žakevičienė ; [redakcinė taryba: Leonas Gudaitis …[et al.]. - Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007. - 233, [6]p. -  Santr. angl.- Bibliogr. sk. gale. -  Pavardžių r-klė: p. 234-238. -ISBN 978- 9955-12-270-8 504 ##$aSu bibliogr. sk. gale ir pavardžių rodykle.

 26. Pavyzdys Bohemiškoji rapsodija : apybraiža apie Fredį Merkurį / parengė Vėjūnė Inytė. – Kaunas : Europa, 1994. – 160 p. : iliutr. – Diskografija : p. 127-160. – ISBN 9986-436-34-6. 504##$aDiskografija : p. 127-160.

 27. Pavyzdys Štromas, Aleksandras 1931-1999. Laisvės horizontai / Aleksandras Štromas ; sudarė Liūtas Mockūnas Štromas, Aleksandras 1931-1999. -  Vilnius : Baltos lankos, 2001. - 661 p., [8] iliustr. lap. -  (Atviros Lietuvos knyga: ALK, ISSN 1392-1673). -Asmen- vardžių rodyklė : p. 652 -661. – ISBN 9955-429-45-3. 500 ##$aSu asmenvardžių rodykle. Rodykles rekomenduojama rašyti į 500 lauką.

 28. Pavyzdžiai 504##$a Autoriaus habilitaciniu darbu apibendrintų publikacijų sąrašas: p.44-45. 504##$aAntano Šabaniausko diskografija / sudarė A. Motieka ir V. Strolia, p. 60-63. BET, jeiinformacijos nelaikome tokia svarbia, kad rašytume 504 lauke, naudojame 500 lauką (nuorodos į nuostatus, instrukcijas, įstatyminius aktus, teismo ataskaitas ir pan.)

 29. Pavyzdys Jonynienė, Violeta, 1954- Aš ir pasaulis : Kas? Kaip? Kodėl? : vadovėlis 1 klasei/ Violeta Jonynienė ; [dailininkas Ilja Bereznickas]. - 2-asis patais. leid.. - Kaunas : Šviesa, [2006]. - 103, [2] p., įsk. virš. : iliustr.. - Iliustracijų šaltiniai: [p. 104]. - ISBN 5-430- 03733-8. 500##$aIliustracijų šaltiniai: [p. 104].

 30. Pavyzdys (Polaukio $b naudojimas) Berlinskas, Šarūnas Studentų baigiamųjų darbų metodiniai nurodymai / Šarūnas Berlinskas, Jelena Andriejauskienė, Albinas Baltrimas ; Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija. Technologijų fakultetas. - Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2006.- 64 p. - Bibliogr.: p. 37 (14 pavad.).- ISBN 9955-18-120-6 504##$aBibliogr.: p.37.$b14. Prieš $b14 dedame tašką, lauko gale taip pat taškas.

 31. 502 Disertacijos pastaba disertacijos ar santraukos pažymėjimas (žodžiai disertacija, disertacijossantrauka, daktaro disertacija ar pan.) ir žinios apie instituciją, kurioje ji buvo pristatyta, mokslinis laipsnis ir data taip pat gali būti įrašoma kartojamas kiekvienai įvedamai pastabai glaudžiai susijęs su 008 / cont m Polaukiai: $a – pastabos tekstas (NR)

 32. Pavyzdys Rupšys, Rolandas Vidaus audito veiklos vertinimo modelis [Rankraštis] : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03S) / Rolandas Rupšys ; Kauno technologijos universitetas. - Kaunas : [s.n.], 2008. - 164 lap. : iliustr.. - Disert. rengta 2003-2008 m. Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultete, Apskaitos katedroje. - Bibliogr.: lap. 131-140 502##$aDr. disert. (socialiniai m.)--Kauno technologijos universitetas, 2008.

 33. Pavyzdys Kas yra nauja? rašomas ne tik disertacijoms, bet ir disertacijų santraukoms skyryba: mokslo laipsnis ir institucija atskiriami dviem brūkšneliais: (--), tarpo prieš ir po nėra.

 34. Pavyzdys Bet,jei tai disertacijos pagrindu sukurtas dokumentas, bet ne patidisertacija ar santrauka, ji talpinama 500 lauke: Kimsa, Antanas, 1912-1987 Popiežiaus valstybės įkūrimas / Antanas Kimsa. - Vilnius : Pradai, 2000. - 220, [1] p.. - [1944 m. birželio 23 d. Vilniaus universitete apgynė disertaciją „Popiežiaus valstybės įkūrimas“ ir gavo daktaro laipsnį]. - Dalis teksto lot.. - Bibliogr.: p. 185-187 ir įž. str. išnašose. - ISBN 9986-943-63-9 500##$a1944 m. birželio 23 d. Vilniaus universitete apgynė disertaciją „Popiežiaus valstybės įkūrimas“ ir gavo daktaro laipsnį].

 35. 505Turinio pastaba pasikartojantis laukas naudojamas norint atskleisti turinį: įtraukiami atskirių kūrinių ar dalių pavadinimai, taip pat galimi atsakomybės duomenys. Tomų numeriai ir antraštės taip pat įtraukiami į šį lauką, bet dažniau skyrių ar dalių pavadinimai laukas turi daug indikatorių, nuo kurių priklauso informacijos pilnumas

 36. Pirmas indikatorius Atvaizdavimo konstantos kontrolės indikatorius 0 – Turinys 1 - Neišsamus turinys 2 - Dalinis turinys 8 - Atvaizdavimo konstanta negeneruojama Antras indikatorius Turinio apibūdinimo lygis # - Pagrindinis 0 - Išplėstinis

 37. Polaukiai $a – Formatuoto turinio pastaba (NK) $g - Mišri informacija (K) $r - Atsakomybės duomenys (K) $t - Pavadinimas (K) $u – Universalus ištekliaus identifikatorius (K) $6 - Ryšys (NK) $8 – Laukų ryšys ir eilės numeris (K)

 38. PavyzdysNavakauskienė, Janina, 1927- Mokyklos teatras : [pjesės, inscenizacijos] / Janina Navakauskienė. - Kaunas: [UAB "TeleSATpressa"], 2002. - 32, [1] p., įsk. virš.. - ISBN 9986-894-77-8 Turinys:Tėvai ir vaikai ; Slapukai ; Daržovių ratukas.505 0#$aTėvai ir vaikai -- Slapukai -- Daržovių ratukas.

 39. Pasaka "Eglė žalčių karalienė" / sudarė ir parengė Leonardas Sauka. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007-. - t.. - ISBN 978-9955-698-70-8 Turinys : T. 1 : Lietuvių variantai; T.2 : Latvių variantai 505 0#$at.1: Lietuvių variantai -- t.2: Latvių variantai. Turinys, (atskleistas per $a): 50500$gt.1.$tLietuvių variantai --$gt.2.$tLatvių variantai. Turinys, (atskleistas per kitus $…, ne per $a) 50510$gt.1.$tLietuviųvariantai --$gt.2.$tLatvių variantai Nepilnas turinys, (atskleistas per kitus $…, ne per $a)

 40. Pavyzdys Ankstyvoji krikščionybė / sudarė Martynas Yčas. – Kaunas : Candela, 1997. - 335 p.. - ISBN 9986-400-08-2 Turinys: Istorinis Kristus / Augustinas Voldemaras; Krikščionybės kilmė / Archibald Robertson 50500$tIstorinis Kristus /$rAugustinas Voldemaras --$tKrikščionybės kilmė /$rArchibald Robertson. Turinys, (atskleistas per kitus $…, ne per $a)

 41. Pavyzdys Nezabitauskis, Kajetonas Rokas, 1800-1876 Naujas mokslas skaitymo dėl mažų vaikų Žemaičių Ir Lietuvos / Kajetonas Nezabitauskis. - Fotogr. leid.. - Vilnius : Alma littera, 1996. -105 p. : iliustr.. - (Švietimas Lietuvos ateičiai). - Santr. angl.. - Bibliogr. :p. 88-90 (36 pavad.). - ISBN 9986-02-147-2 Kn. taip pat: Kajetonas Rokas Nezabitauskis ir jo elementorius / Aušra Navickienė, p. 59-67 ; Kajetono Roko Nezabitauskio elementoriaus iliustracijos / Ingrid Korsakaite, p. 69-78 ; Kajetono Roko Nezabitauskio elementoriaus kalba ir rašyba / Giedrius Subačius, p. 79-87 ; Paaišk. / Birutė Vanagienė, p. 91-105

 42. Pavyzdys (2) 50520$tKajetonas Rokas Nezabitauskis ir jo elementorius /$rAušraNavickienė,$gp. 59-67 --$tKajetono Roko Nezabitauskio elementoriaus iliustracijos /$rIngrida Korsakaitė,$gp.69-78 --$tKajetono Roko Nezabitauskio elementoriaus kalba ir rašyba /$rGiedriSubačius,$gp.79-87. --$tPaaiškinimai /$rBirutė Vanagienė,$gp. 91-106. Kn. taip pat: (atskleistas per kitus $…, ne per $a)

 43. Pavyzdys (3) (?) 5050#$aKajetonas Rokas Nezabitauskis ir jo elementorius /Aušra Navickienė, p. 59-67 -- Kajetono Roko Nezabitauskio elementoriausiliustracijos /Ingrida Korsakaitė, p.69-78 -- Kajetono Roko Nezabitauskio elementoriaus kalba ir rašyba /Giedrius Subačius, p.79-87. -- Paaiškinimai / Birutė Vanagienė, p. 91-106.

 44. Pavyzdys Tangram 2A [Garso įrašas] : Arbeitsbuch : Hörtexte, Sprechübungen undÜbungen zur Phonetik. - Ismaning : Max Hueber Verlag. - 2 audiokasetės. -ISBN 3-19-021-615-0 Lektionen 1-3. 1999 . 68 min. ; Lektionen 4-6. 1999 . 68 min.  50500$tLektionen 1-3$g(1:08) --$t Lektionen 4-6$g(1:08).

 45. Skyryba Lauko gale dedame tašką. Taškas nededamas, jei paskutinis žodis/inicialai/raidės baigiasi tašku. Pačiame įraše dalys atskiriamos tarpu, dviem brūkšneliais tarpu ( -- ), išskyrus tuos atvejus,kai prieš atsakomybės duomenis rašomas įstrižas brūkšnys. Tada prieš įstr. brūkšnį dedame tarpą ( /).

 46. 515 Numeracijos ypatybių pastaba skiriamas tęstiniams leidiniams kartojamas kiekvienai pastabai paaiškina numeracijos pakitimus, nereguliarumą, ypatybes, netikslumus labiau, negu 362 laukai susiję laukai - 362

 47. Pavyzdys Lietuvos apskritys = Counties of Lithuaniaekonominė ir socialinė raida / Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. - [1994]-. - Vilnius, 1998 -. - Gretut. tekstas liet., angl.. - ISSN 1648-0260 1995-2000 m. leid. numeracija nenurodyta 515##$a1995-2000 m. leid. numeracija nenurodyta.

 48. Pavyzdys Mokytojų ugdymas = Teacher education : mokslo darbai / Šiaulių universitetas ; [redaktorių kolegija: atsakingoji redaktorė Audronė Juodaitytė ... [et al.]. - 2004, Nr. 3-. - Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2002-. - ISSN 1822-119X Į numeraciją įtrauktos 2002-2003 išleistos monografijos. Nuo 2006 žymima metinė ir ištisinė numeracija. 515 ## $aĮ numeraciją įtrauktos 2002-2003 išleistos monografijos. 515 ## $aNuo 2006 žymima metinė ir ištisinė numeracija.

 49. Pavyzdys Eksporto ir importo prekių sąrašas = Commodity list of exports and imports / Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. - [1995]-. - Vilnius : Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 1996-. - Leidinio Nr.: 2215, 1997 ; E600, 1998-. - Tekstas liet., angl. - ISSN 1392-9771 515##$aLeidinyje metinė numeracija nenurodyta.

 50. Pavyzdys Atsigerk iš versmės : Jurbarko literatų klubo "Švieselė" almanachas / [redagavo: Gintauta Kievišienė]. - [2004]-. -  Šakiai : Medvetas, 2004-. - Nenurodyta 1-ojo [2004] leid. išleidimo metai ir numeracija 515##$aNenurodyta 1-ojo [2004] leid. išleidimo metai ir numeracija.

More Related