1 / 18

Feng - šuej

Feng - šuej. Vietor - voda. Feng – šuej:. starobylé čínske učenie, kt. naznačuje, čo má človek robiť, aby žil v súlade so silami prírody všetko sa tu točí okolo kozmickej energie (= čchi) základ: usmerňovanie toku energie tak, aby mal z toho človek najväčší možný úžitok.

morrison
Download Presentation

Feng - šuej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Feng - šuej Vietor - voda

 2. Feng – šuej: • starobylé čínske učenie, kt. naznačuje, čo má človek robiť, aby žil v súlade so silami prírody • všetko sa tu točí okolo kozmickej energie (= čchi) • základ: usmerňovanie toku energie tak, aby mal z toho človek najväčší možný úžitok

 3. Využitie feng – šuej: - zariadenie interiérov – byty - kancelárie - obchody - hotely, ubytovne ... - podniky, bary ... - zariadenie exteriérov – záhrady, parky ...

 4. Filozofia feng – šuej vplýva na: • bývanie • prácu • cestovanie • voľný čas • vzťahy • zdravie • ... • ... KAŽDÚ OBLASŤ – JE TO ŽIVOTNÝ ŠTÝL, KT. JE PRISPôSOBENÉ CELKOVÉ MYSLENIE A TEDA I KONANIE

 5. Čínske mince

 6. Lapače snov

 7. Soška – budha úspechu

 8. Špirály

 9. Zvonkohry

 10. Malý ochranný zvonček

 11. Zvon so žabou hojnosti

 12. Symbol dlhovekosti

 13. Mystický uzol

 14. Znak duplovaného šťastia

 15. Čo na to hovorí Biblia? „ Ja som Hospodin, tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa!“ (2.Mojž. 20, 3) „ Ja som cesta, pravda i život, nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ ( J 14, 6)

 16. O modlárstve: • 5. Mojž. 4, 16 - 18 • 7, 5 • 7, 25 – 26 • 16, 21 – 22 • 27, 15 • 30, 17 – 19 • 3. Mojž. 26, 1 • Žalm 135, 15 – 18 • 115, 4 - 8

 17. Rôzne iné ...

 18. Astrológia: • 5. Mojž. 4, 19 • 17, 2 – 7 • Iz. 47, 13 – 14 Veštenie, vyvolávanie duchov • 3. Mojž. 20, 6 / 19, 26 / 19, 31 • 5. Mojž. 18, 10 - 14

More Related