Download
kansainv linen tiet myksenhallinta engl global knowledge management n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kansainvälinen tietämyksenhallinta (engl. Global knowledge management) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kansainvälinen tietämyksenhallinta (engl. Global knowledge management)

Kansainvälinen tietämyksenhallinta (engl. Global knowledge management)

126 Views Download Presentation
Download Presentation

Kansainvälinen tietämyksenhallinta (engl. Global knowledge management)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kansainvälinen tietämyksenhallinta(engl. Global knowledge management) Johdanto • 24.5.2012

 2. Tekijänoikeudet • Alkuperäinen esitys/kurssin sisältö (englanniksi): • Jan Pawlowski (jan.pawlowski@jyu.fi), Jyväskylän yliopisto • Suomennokset: • Tiia Stén (tiia.sten@jyu.fi) • Risto Koponen (risto.i.koponen@student.jyu.fi) • Esityksen rakenteen muokkaus: • Tiia Stén (tiia.sten@jyu.fi)

 3. Kurssinsisältö • Johdanto • Lähtökohdattietämyksenhallinnalle • Käsitteistö • Teoriakehys • Käytännönpuitteet • Kansainvälinentietämyksenhallinta • Vaikuttavattekijät • Kulttuurisethaasteet • Ratkaisut • Strategiat • Prosessit • Työkalut

 4. Johdanto • Esittely • Osaamistavoitteet • Käytännön järjestelyt • Aiheen pohjustusta • Mitä on tietämyksenhallinta (globaalissa kontekstissa)? • Yhteenveto • Lähteet (ja luettavat) • Ryhmätyö: Tapaustutkimus (case study) • Yhteystiedot

 5. 1. Esittely Global Information Systems -tutkimusJyväskylänyliopistossa Tutkimuksenpainopisteet • Global Information Systems (GLIS) • Knowledge Management & E-Learning • Internationalization / Globalization; support of globally distributed groups • Cultural aspects for learning and knowledge management • Support through Information and Communication Technologies • Standardization, Quality Management and Assurance for E-Learning • Adaptive Systems Projektit • OpenScout: Management education in Europe and North Africa as application field for open content • COSMOS / Open Science Resources: Exchange of Scientific Content • ASPECT: Open Content and standards for schools • iCOPER: New standards for educational technologies • Nordlet: Nordic - Baltic community of Open Educational Resources Exchange • LaProf: Language Learning Open Educational Resources for Agriculture

 6. 2. Osaamistavoitteet Osaamistavoitteet • Käsitteidenerojenymmärtäminen: tietämys, tietämyksenhallintajatietämyksenjakaminen • Kulttuuritekijöidenvaikutuksenanalysointitietämyksenhallintaan • Valmiudetsuunnitellajakehittääjärjestelmiä, prosessejajavälineitätietämyksenhallintaan • Määrittääjaoptimoidatietämyksenhallinnanjärjestelmiä

 7. 3. Käytännön järjestelyt Kurssiaikataulu • 28.10.2012 Johdanto • 01.11.2012 Käsitteistö Tietämyksenhallinnantaustatjalähtökohdat • 01.11.2012 Tapaustutkimuksenesittely • 08.11.2012 ... • 15.11.2012 … • 22.11.2012 ... • 29.11.2012 ... • 06.12.2012 ... • 13.12.2012 Esitykset

 8. 3. Käytännön järjestelyt Työskentelymenetelmät ja arvostelu Työskentelymenetelmät • Luennot • Keskustelut • Ryhmätyö • Tapaustutkimus & esittely • Rekisteröidy ryhmään Korpissa • Tentti Arvostelu • Tentti 50%, tapaustutkimus 50% PoistarekisteröitymisesiKorpista 10.11.2012 mennessäjos et aiosuorittaakurssia.

 9. Aiheen pohjustusta...

 10. 4. Aiheen pohjustusta Odotukset? • Miksivalitsittämänkurssin? • Mitäaikaisempiakokemuksiasinulla on aiheesta? • Mistähaluaisiterityisestikeskuteltavan?

 11. 4. Aiheen pohjustusta Mitä on yleinentietämys?

 12. 4. Aiheen pohjustusta Sauna: saksalaiset ohjeet

 13. 4. Aiheen pohjustusta Sauna: amerikkalaisetohjeet

 14. 4. Aiheen pohjustusta Sauna: suomalaisetohjeet

 15. 4. Aiheen pohjustusta Miksitietämys on globaalimenestystekijä?

 16. 4. Aiheen pohjustusta Vain yksinkertainentuote?

 17. 4. Aiheen pohjustusta Prosessienhallintaverkottoituneessaliiketoiminnassa Management R&D Processing A Marketing R&D Sales Marketing Marketing Processing B Production Sales IT Services Sales IT Services Marketing Material Flow Knowledge/ Information / Data Flow

 18. 4. Aiheen pohjustusta Pohdittava… • Päätöksenteonkysymyksiä • Missätuotetaan? • Kuinkarakentaakumppanuuksia (yhteistyöhankkeet, alihankkijatym.) • Mitäjärjestelmiäkäytetääntietämyksenvaihtoon? • Toiminnankysymyksiä • Kuinka puu jalostetaan? • Koska seuraava tavarantoimitus saapuu? • Kuinka markkinoida tuotetta Japanissa? • Kuinka tuoda parhaiten esille suomalaisen saunan edut? • Kuinka paikallistaa asiakkaiden ongelmat? • Turvallisuusmääritykset?

 19. 4. Aiheen pohjustusta Mitätämätarkoittaa? Tietämys on avain kansainväliseen menestykseen. • Tietämyksen hallinnosta vastaavien tulee ymmärtää: • Arvoketjun ja tietämyksen vaatimukset • Tietämyksen prosessit ja kulttuuri • Tietämyksen hallinta on keskeisessä roolissa tuotanto- ja palveluyrityksissä sujuvan toiminnan takaamiseksi

 20. Mitä on tietämyksenhallinta?

 21. 5. Mitä on tietämyksenhallinta? Knowledge “high flyer” interpretation/cross-Linking Information stock price: 81,60 € context Data 81,60 syntax Characters character set “1“, “6“, “8“ and “,“ Tietämyksentyypitjaluokat

 22. 5. Mitä on tietämyksenhallinta? Tiedonmuuttuminentietämykseksijasiitäedelleentaidoksi(mukaillen: North, 1998) Competitiveness + uniqueness Competence +applying to new settings Skill +use Knowledge +context Information +meaning Data +syntax Symbol

 23. 5. Mitä on tietämyksenhallinta? Uskomuksiatietämyksenhallinnasta Myytti 1: • Tietämyksenhallinnan teknologiat pystyvät toimittamaan oikeaa informaatiota oikealle henkilölle oikeaan aikaan. Myytti 2: • Tietämyksenhallinnan teknologiat voivat ”säilöä” ihmisten tietoa, älykkyyttä tai kokemusta. Myytti 3: • Tietämyksenhallinnan teknologiat voivat jakaa tai moninkertaistaa ihmisten älykkyyttä. Myytti 4: • Organisaatiot eivät kykene oppimaan, ainoastaan yksilöt oppivat.

 24. 5. Mitä on tietämyksenhallinta? Ford Learning Network Video

 25. 5. Mitä on tietämyksenhallinta? Pohdittava… • Kuinka organisoida kehitysprosessi? • Miten löytää muutosta tarvitsevat osat? • Kuinka kehittää eri versioita? • Kuinka päteviä kehityskumppanit ovat? • Heidän kieli- ja viestintätaitonsa? • Ymmärtävätkö he sinun sääntösi? • Miten pitää kirjaa muutoksista ja versionhallinnasta? • Kuinka muuttaa kehitysympäristöä (esim. uusi julkaisu) koordinoidusti? • Kuinka selvittää maa- ja markkinakohtaiset tarpeet? • Kuinka koordinoida prototyyppien validointi? • Mitkä ovat viestinnän säännöt? • Miten ongelmista kommunikoidaan? • Miten kehitysprosessi dokumentoidaan?

 26. 5. Mitä on tietämyksenhallinta? Tietämyksenhallintaan vaikuttavat tekijät • Yhteiskunnan, organisaation, tuotteiden, palvelujen, työn ja työntekijöiden yhdessä kehittyminen • Liiketoiminnan globalisaatio • Organisaatioiden hajauttaminen • Tiedon sirpaloituminen • Nopeuden tarve • Organisaatioiden kasvun tarve • Monimutkainen organisaatioiden limittäytyminen • Nopeutuvaan tahtiin tapahtuvat organisaatioiden rakenteelliset muutokset ja lisääntynyt työvoiman liikkuvuus • Liiketoimintaprosessien uudelleenkehittyminen ja hallinnon keventyminen • Uudet tieto- ja viestintäteknologiat

 27. 5. Mitä on tietämyksenhallinta? Tietämyksenhallinnassa huomioonotettavia seikkoja • Maantieteellinen hajautuminen • Hajautumisen taso • Synkronisuus • Organisatoriset seikat • Osallistuvat tahot • Projektityypit • Kompleksisuus • Yksilökysymykset • Havaittu etäisyys • Luottamus • Menetelmät ja prosessit • Järjestelmämenetelmät • Menettelytavat ja standardit • Kulttuuri • Tietämys ja viestintä • Koordinointi • Viestintä • Kulttuurijatietoisuus • Teknologiantuki • Prosessienryhmittäminen • yms.

 28. 5. Mitä on tietämyksenhallinta? Ratkaistava… Ongelmat: • Mitä on yleinen ja välttämätön tietämys eri yhteisöissä? • Kuinka järjestää tiedon jakaminen yli maiden rajojen? • Mitä teknologioita voidaan käyttää? • Mitä ongelmia voidaan odottaa? Mahdollisia ratkaisuja: • Teoriat ja viitekehykset • Käytännön menetelmät ja työvälineet

 29. Context create influences runs Stakeholders perform Society Organization Individual Intervention A Intervention B Intervention N influences embedded in enable Processes External Processes change Support Infrastructures Strategies Business Processes guide Human-based instruments Resources Knowledge Processes enable Knowledge Instruments use Measured by influences Improved by Technologies and tools Problems Measured by measures Validation, Feedback, Improvement Results influences Performance Knowledge … Culture

 30. Culture • Barrier 1: Understanding of Common Knowledge • Barrier 2: Lack of understanding of partner organization / country • Viitekehystoimii “työkalupakkina” esteidentunnistamiselle, interventioidenvalitsemiselle, mittareillejaprosessiensuunnittelemiselle • Suosituksetmahdollisistaratkaisuista • Knowledge / problems • Common knowledge on the organization • Communication patterns • Process knowledge • Intervention 1-3 • Create Reflection Process • Visualize communication paths • Create culture wiki / allocate task Results Metric 1: #interrupted communication processes Metric 2: #shared visualizations Metric 3: avg. wiki usage / employee Metric 4: staff satisfaction

 31. Yhteenveto • Tietämys kriittisenä menestystekijänä • Tietämyksenhallinta liiketoiminnan tukena • Kansainväliset näkökulmat • Taustojen ja asiayhteyksien ymmärtäminen • Prosessien suunnittelu • Järjestelmien ja työkalujen tuki • Kulttuuriset tekijät

 32. 7. Lähteet Lähteet(pakollisetluettavat) • Conceptual Foundations: Baskerville, R. & Dulipovici, A. (2006). The theoretical foundations of knowledge management. Knowledge Management Research and Practice 4, 83-105. • Frameworks: Pawlowski, J. & Bick, M. (2012). The Global Knowledge Management Framework: Towards a Theory for Knowledge Management in Globally Distributed Settings. Electronic Journal of Knowledge Management, 2012. • Context/Barriers and Culture: Leidner, D., Alavi, M. & Kayworth, T. (2006). The role of culture in knowledge management: a case study of two global firms.International Journal of e-Collaboration 2, 17-40. • Processes: Remus, U. & Schub, S. (2003). A Blueprint for the Implementation of Process-oriented Knowledge Management. In Journal of Process- and Knowledge Management, 10 (4). • Knowledge and Knowledge Representation: Abecker, A. & van Elst, L. (2009). Ontologies for Knowledge Management. In Handbook on Ontologies, 2nd edition, International handbooks on information systems, Heidelberg: Springer, 2009, p. 713-734. • Tools and Social Software: Zheng, Y., Li, L. & Zheng, F. (2010). Social Media Support for Knowledge Management. In Proceedings of the International Conference on Management and Service Science. p 1-4, IEEE, Wuhan, China. • Assessment of KM: Lehner, F. (2009). Measuring KM Success and KM Service Quality with KnowMetrix–First Experiences from a Case Study in a Software Company. Knowledge Science, Engineering and Management. Springer. • Bose, R. (2004). "Knowledge management metrics", Industrial Management & Data Systems, 104(6), 457-68.

 33. 7. Lähteet Lähteet(käytännönasioita, hyviämenetelmiä) • APQC (1996). Knowledge Management, a Consortium Benchmarking Study Final Report. • CEN/ISSS (2004). European Guide to Good Practice in Knowledge Management, Bruxelles 2004. http://www.cenorm.be/cenorm/businessdomains/businessdomains/isss/about_isss/km.asp • Eppler, M. J. (2002). Knowledge Management Light. In O. Sukowski & M. J. Eppler (Eds): Knowledge Management Case Studies. Project Experiences, Implementation Insights, Key Questions.NetAcademy Press, St. Gallen. • Maier, R. (2002). Knowledge Management Systems. Springer, Stuttgart.

 34. 7. Lähteet Lähteet(teoriatjataustat) • Bick, M. (2004). Knowledge Management Support System. University Duisburg-Essen, 2004. http://miless.uni-duisburg-essen.de/servlets/DocumentServlet?id=11663 (in German) • Kalkan, V. D. (2008). An overall view of knowledge management challenges for global business, Business Process Management Journal, 14(3), 390-400. • Desouza, K. C., Awazu, Y., Baloh, P. (2006). Managing Knowledge in Global Software Development Efforts: Issues and Practices. IEEE Software, 23(5), 30-37. • McDermott, R., O’Dell, C. (2001). Overcoming cultural barriers to sharing knowledge. Journal of Knowledge Management, 5(1), 76-85. • Bhagat, R. S., Kedia, B. L., Harveston, P. D., Triandis, H. C. (2002). Cultural Variations in the Cross-Border Transfer of Organizational Knowledge: An Integrative Framework. The Academy of Management Review, 27(2), 204-221. • Holden, N. J. (2002). Cross-cultural Management: A Knowledge Management Perspective. London: Financial Times/Prentice Hall.

 35. 7. Lähteet Lähteet(teoriatjataustat) • Desouza, K., Evaristo, R. (2003). Global Knowledge Management Strategies, European Management Journal, 21(1), 62-67. • Richter, T., Pawlowski, J. M. (2007). Adaptation of E-Learning Environments: Determining National Differences through Context Metadata. TRANS-Internet Journal for Cultural Studies, 17. • De Long, D. W., Fahey, L. (2000). Diagnosing cultural barriers to knowledge management. Academy of Management Executive, 14(4), 113-128. • Pauleen, D. (Ed.) (2006). Cross-cultural perspectives on knowledge management. Westport, Conn.: Libraries Unlimited. • Vaidyanathan, G. (2007). Networked Knowledge Management Dimensions in Distributed Projects. In Tan, F.: Global Information Technologies: Concepts, Methodologies, Tools and Applications. Idea Group, 2007. • Dawes, S. S., Gharawi, M. & Burke, B. (2011). Knowledge and Information Sharing in Transnational Knowledge Networks: A Contextual Perspective. Proceedings of the 44th Hawaii International Conference on System Sciences, 2011.

 36. 8. Tapaustutkimus Kansainvälinen tietämyksenhallinta: tapaustutkimus Kehittänyt: Jan M. Pawlowski, Markus Bick & Franz Lehner(28.10.2011)

 37. 8. Tapaustutkimus Arviointi • 50 % lopputentti • 25% tapaustutkimuksen esitys • 25% loppuraportti • ppt/pdf + doc/pdf • 10 sivua (Times New Roman 12pt, riviväli 1) • Esityksen perusteella tehdyt korjaukset raporttiin • Muista liittää kaikkien ryhmän jäsenten nimet ja sähköpostiosoitteet

 38. 8. Tapaustutkimus Tapaustutkimus: Osa 1“Kansainvälinentietämyksenhallinta” Kesto ≈ 60min • Muodostakaa 4-5 hengenryhmiä. • Lukekaatapaustutkimushuolella: The Pragmatic Development And Use Of Know-How: Knowledge Management Light At Securitech LTD • Vastatkaaneljäänensimmäiseenkysymykseen (basic questions 1-4), tehkäämuistiinpanoja Tämäryhmätyötoimiipohjanaseuraavilletehtävillejasiksipakollinensuorittaa.

 39. 8. Tapaustutkimus Tapaustutkimus: Osa 1

 40. 8. Tapaustutkimus Tapaustutkimus: Osa 2“Integroitutietämyksenhallinta” Kesto≈ 60min • Pysykääsamoissaryhmissä! • Lukekaatutkimusuudestaan: The Pragmatic Development And Use Of Know-How: Knowledge Management Light At Securitech LTD • Vastatkaaseuraaviinkysymyksiin (5-8) javalmistelkaaesitys (ppt, tms.). Tämätehtävätoimiipohjanaryhmätyönviimeiselleosalle.

 41. 8. Tapaustutkimus Tapaustutkimus: Osa 2

 42. 8. Tapaustutkimus Tapaustutkimus: Osa 3 Kesto≈ 4 viikkoa • Keskustelkaa ryhmässä tapaustutkimuksen jatkotoimenpiteistä – mitä muutoksia aikaisempaan tilanteeseen verrattuna on tapahtunut? • Vastatkaa kysymyksiin tapaustutkimuksen viimeisestä osasta. • Valmistelkaa esitys loppuratkaisustanne 13.12.2011 mennessä.

 43. Yhteystiedot Prof. Dr. Jan M. Pawlowski • Email:jan.pawlowski@jyu.fi • Skype:jan_m_pawlowski • Office: Room 514.2 (Agora, University of Jyväskylä) • Telephone: +358 14 260 2596 • Www:http://users.jyu.fi/~japawlow