slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inhoud PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inhoud

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 63
morey

Inhoud - PowerPoint PPT Presentation

141 Views
Download Presentation
Inhoud
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. INFORMATIESESSIE“Wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen”

 2. Inhoud • Berekening van de opzeggingstermijn • Proefperiode en arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur • Outplacement • Carenzdag en controle van de arbeidsongeschiktheid

 3. Arbeidsovereenkomsten die een aanvang hebben genomen vóór 1 januari 2014

 4. Berekening van de opzeggingstermijn De berekening gebeurt in twee delen: - Deel I - Deel II

 5. 31/12/2013 Opzeggingstermijndeel II Opzeggingstermijndeel I Totale opzeggingstermijn deel I + deel II

 6. Eerste deel “Foto” van de opzeggingstermijn op 31/12/2013

 7. Voorbeeld 1 De heer X, werkman - aangeworven op 1 februari 2011 - ontslagen op 1 februari 2015 Berekening van de opzeggingstermijn 1ste deel: anciënniteit verworven op 31/12/2013 = 2 jaar en 10 maanden (11de maand begonnen) Opzeggingstermijn = 35 dagen (art. 59, 4de lid WAO)

 8. Voorbeeld 2 Mevrouw Y, bediende, loon < € 32.254 - aangeworven op 1 februari 2011 - ontslagen op 1 februari 2015 Berekening van de opzeggingstermijn 1ste deel: anciënniteit verworven op 31/12/2013 = 2 jaar en 10 maanden (11de maand begonnen) Opzeggingstermijn = 3 maanden

 9. Uitzondering: hogere bedienden (jaarlijks loon > € 32.254) • Opzeggingdoorwerkgever = 1 maand per begonnenjaaranciënniteit (min. 3 maanden) • Opzeggingdoorwerknemer = 1,5 maand per begonnenperiode van 5 jaaranciënniteit • max. 4,5 maand indien jaarlijksloon ≤ € 64.508 (op 31/12/2013) • max. 6 maanden indien jaarlijksloon > € 64.508 (op 31/12/2013)

 10. Tweede deel • Opzeggingstermijnberekend op basis van: - anciënniteitverworvenvanaf 1/1/2014 - volgens de nieuweopzeggingstermijnen

 11. De nieuweopzeggingstermijnen

 12. Voorbeeld 1 De heer X, werkman • aangeworven op 1 februari 2011 • ontslagen op 1 februari 2015 Berekening van de opzeggingstermijn: Deel I:35 dagen (anciënniteit 31/12/2013) Deel II:anciënniteit verworven vanaf 01/01/2014 = 13 maanden Opzeggingstermijn = 8 weken Opzeggingstermijn van de heer X = 35 dagen + 8 weken

 13. Voorbeeld 2 Mevrouw Y, bediende, loon < € 32.254 - aangeworven 1 februari 2011 - ontslagen 1 februari 2015 Berekening van de opzeggingstermijn: Deel I: 3 maanden (anciënniteit 31/12/2013) Deel II:anciënniteit verworven vanaf 1/1/2014 = 13 maanden Opzeggingstermijn = 8 weken Opzeggingstermijn van Mevr. Y = 3 maanden + 8 weken

 14. Afwijking in geval van ontslag door de bediende

 15. Voorbeeld 1 Mevrouw A, bediende, jaarlijks loon < € 32.254 - aangeworven op 1 april 2011 - geeft haar ontslag op 2 mei 2014 Berekening van de opzeggingstermijn: Deel I: 1,5 maand (anciënniteit op 31/12/2013) Deel II: 2 weken (anciënniteit vanaf 01/01/2014 = 4 maanden tot minder dan 5 maanden) opzeggingstermijn = deel I + deel II = 1,5 maand + 2 weken

 16. Voorbeeld 2 Meneer Z, bediende, jaarlijks loon < € 32.254 - aangeworven op 1 april 2010 - geeft zijn ontslag op 2 mei 2020 Berekening van de opzeggingstermijn: Deel I: 1,5 maand (anciënniteit op 31/12/2013) Deel II: 10 weken (anciënniteit vanaf 01/01/2014 = 6 jaar tot minder dan 7 jaar) Som = 1,5 maand + 10 weken overschrijding Opzeggingstermijn geplafonneerd op 13 weken

 17. Arbeidsovereenkomsten die een aanvang hebben genomen vanaf 1 januari 2014

 18. De nieuweopzeggingstermijnen

 19. Bijzondere regels

 20. Tegenopzegging

 21. In geval van economische werkloosheid of tijdelijkewerkloosheid wegens slecht weer • Ontslagdoor de werknemer Zonderopzeggingtijdensperiode van economischewerkloosheid en tijdelijkewerkloosheidwegensslechtweer met eenduur van meer dan éénmaand • Opzeggingstermijn • Bijontslagdoor de werkgever: schorsing • Bijontslagdoor de werknemer: geenschorsing

 22. Met het oog op de wettelijke pensioenleeftijd • Opzeggingstermijnbijontslagdoorwerkgever • Normale regels (dus eventueel met toepassing van de overgangsbepalingen) MAAR met een maximum van 26 weken • Opzeggingstermijnbijontslagdoorwerknemer • Normale regels(geenspecifiekmaximum voorzien) Opmerking: Werknemersontslagen met eenopzeggingstermijnhebbenrecht op sollicitatieverlof

 23. In het kader van wedertewerkstellingsprogramma’s Bijontslagdoor de werknemer: opzeggingstermijn van 7 dagen

 24. In geval van arbeidsongeschiktheid • Met opzeggingstermijn Schorsing van opzeggingstermijnbijopzeggingdoorwerkgever • Met opzeggingsvergoeding Berekening op basis van de nogte lopenopzeggingstermijn–wettelijkgewaarborgdloonbetaaldvanafhetbeginvan de arbeidsongeschiktheidonderdrievoorwaarden: • Voorafgaandebeëindiging met opzeggingstermijn • Ongeschiktheiddoetzichvoorna de kennisgeving • Verbrekinggedurendedezearbeidsongeschiktheid

 25. Opeenvolgendearbeidsongeschiktheden tijdens de opzeggingstermijn? • Aftrek van gewaarborgdloonenkelmogelijkvoor de arbeidsongeschiktheidsperiodegedurendedewelke de verbreking van de arbeidsovereenkomst met eenopzeggingsvergoedingheeftplaatsgevonden

 26. Voorbeeld: • Eenwerknemerwordtontslagen met eenopzeggingstermijn die eenaanvangneemt op 5 maart • Op 12 maartwordthijziekvoor 5 dagen (eerstearbeidsongeschiktheid) • Op 17 maartherneemthijhetwerk • Op 15 aprilwordthijopnieuwziekvoor 14 dagen (tweedearbeidsongeschiktheid) • Op 20 aprilverbreekt de werkgever de overeenkomst met eenopzeggingsvergoeding • Aftrek van hetgewaarborgdloonbetaaldgedurende de tweedearbeidsongeschiktheid (vanaf 15 april)

 27. Regels m.b.t. de berekening van de opzeggingstermijn

 28. Opzeggingstermijn Duur in weken (cftabel) Begint op maandag na kennisgeving (idem vroegere art. 59, eerstelid)

 29. Anciënniteit Definitie: * Ononderbroken in dienstdezelfdeonderneming * Statutair en contractueel (GwH 12 mei 2010) * Voorwaarden om anciënniteitalsuitzendkracht in aanmerking te nemen

 30. Opzeggingsvergoeding

 31. Sollicitatieverlof Principe: recht om met behoud van loon van hetwerkweg te blijven om eennieuwedienstbetrekking te zoeken ½ dag of 1 dag per week Geniet de werknemer van outplacement? Opzeggingstermijn > of < 26 weken?

 32. Vragen - Pauze

 33. Andere regels inzake de beëindiging

 34. Proeftijd Principe: Afschaffing Uitzondering: Twee gevallen

 35. 1ste uitzondering: Behoud voor de arbeidsovereenkomsten voor tewerkstelling van studenten en de overeenkomsten geregeld door de wet van 24/07/1987 (uitzendarbeid,…) vanaf 01/01/2014

 36. 1ste uitzondering: • Proeftijd = eerste drie arbeidsdagen Tot het verstrijken van die tijdsduur kan de overeenkomst zonder opzegging of vergoeding worden beëindigd • Let wel, overeenkomsten geregeld door de wet van 24/07/1987: “Behoudens strijdige overeenkomst,…”

 37. 2de uitzondering: Proefbedingen opgenomen in overeenkomsten waarvan de uitvoering vóór 01/01/2014 een aanvang heeft genomen, blijven hun gevolgen behouden tot ze verstrijken  Regels die gelden tot 31/12/2013 worden erop toegepast

 38. Voorbeeld Arbeidsovereenkomst voor bedienden • Loon < € 32.254 • Aanvang op 1 december 2013 • Geldig proefbeding van zes maanden • Proeftijd = in beginsel tot 31 mei 2014 • Let wel: Schorsing van de uitvoering van de overeenkomst? = Verlenging proeftijd

 39. Voorbeeld Stel: • WN neemt tussen 01/12/2013 en 31/05/2014 vijftien dagen jaarlijkse vakantie op?  Verlenging tot 15 juni 2014 • Ontslag door WG tijdens de proeftijd op 15/03/2014?  Mits verkorte opzeggingstermijn 7 kalenderdagen

 40. Voorbeeld • Ontslag door WG buiten de proeftijd op 15 juli 2014? Aanvang AO vóór 01/01/2014 = Berekening opzeggingstermijn in twee delen: - Deel I = drie maanden - Deel II = zes weken • Opzeggingstermijn = drie maanden en zes weken • Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte van gemeen recht tijdens de proeftijd van 5-9 januari 2014?

 41. Impact afschaffing proeftijd op het scholings- en concurrentiebeding: • Geen uitwerking gedurende de eerste zes maanden vanaf de aanvang van de overeenkomst • Vaste termijn, vanaf de overeengekomen datum van uitvoering

 42. Overeenkomsten voor een bepaalde tijd of een duidelijk omschreven werk Principe: Geen vroegtijdige eenzijdige beëindiging Uitzondering: Mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging in het begin van de arbeidsrelatie (wegens afschaffing van de proeftijd)

 43. Voorwaarden uitzondering • Uitsluitend voor overeenkomsten gesloten vanaf 01/01/2014 • Gedurende de eerste helft van de overeenkomst (max. 6 maanden) Voorbeeld: AO voor een bepaalde tijd van twee jaar die aanvangt op 01/01/2014  Vroegtijdige eenzijdige beëindiging mogelijk tot 30 juni 2014 (= 1e helft duurtijdmet plafond van 6 maanden)

 44. Voorwaarden uitzondering • Vaste termijn, vanaf de overeengekomen aanvangsdatum • Mits opzegging of opzeggingsvergoeding • Opzeggingstermijn cf. nieuwe regels (art.37/2 WAO)die ingaat de maandag volgend op de week waarin de termijn ter kennis werd gegeven (art. 37/1 WAO) • Opzeggingsvergoeding berekend cf. art. 39 WAO • Einde AO = binnen periode waarin de vroegtijdige eenzijdige beëindiging mogelijk is Zo niet: vergoeding voorzien in art. 40, § 1 WAO

 45. Voorwaarden uitzondering • Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten: Uitzondering geldt enkel voor eerste overeenkomst in de reeks Voorbeeld: • Gerechtvaardigde opeenvolging van overeenkomsten voor een bepaalde tijd ex. art. 10 of 10bis WAO • 1ste AO voor een bepaalde tijd loopt af op 31/12/2013 en volgende AO voor een bepaalde tijd vangt aan op 01/01/2014  AO vanaf 01/01/2014 = 1stein 2014 = 2de in de reeks GEEN vroegtijdige eenzijdige beëindiging mogelijk

 46. Bepalingen ingeval van ziekte of ongeval • Overeenkomsten van minder dan drie maanden Bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval die meer dan 7 dagen duurt, mag de werkgever de overeenkomst beëindigen zonder vergoeding, indien de periode van opzegging bedoeld in artikel 40, § 2, eerste lid WAO verstreken is.

 47. Bepalingen ingeval van ziekte of ongeval • Overeenkomsten van minstens drie maanden Als de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval zes maanden overtreft en de bij de overeenkomst vastgestelde termijn niet is verstreken, dan kan de werkgever de overeenkomst steeds beëindigen mits vergoeding. Vergoeding = loon tot verstrijken overeengekomen tijd, met een maximum van drie maanden en onder aftrek van hetgeen werd betaald sedert begin van de arbeidsongeschiktheid

 48. Outplacement Wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers

 49. 1. Definitie en situering • Veralgemening outplacement zowel voor privé- als publieke sector (contractuelen). • Geheel van begeleidende diensten en adviezen die, in opdracht van de werkgever, door een dienstverlener individueel of in groep worden verleend, om een werknemer in staat te stellen zelf zo snel mogelijk ander werk te vinden (als werknemer of zelfstandige).