OFFENTLIG SEKTOR
Download
1 / 45

- PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

OFFENTLIG SEKTOR. MYNDIGHETENE. DIFI. INNKJØPS- NETTVERK. LEVERANDØRER. Strategiarbeid - Valdresregionen. Overordnet strategi for innkjøp – kommuner i innkjøpssamarbeid. Forholds-messighet. Forut-beregnlighet. Etter-prøvbarhet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - more


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Overordnet strategi for innkj p kommuner i innkj pssamarbeid

OFFENTLIG SEKTOR

MYNDIGHETENE

DIFI

INNKJØPS-

NETTVERK

LEVERANDØRER

Strategiarbeid - Valdresregionen

Overordnet strategi for innkjøp –

kommuner i innkjøpssamarbeid


Overordnet strategi for innkj p kommuner i innkj pssamarbeid

Forholds-messighet

Forut-beregnlighet

Etter-prøvbarhet

Kunnskap og forskrift regulerer innkjøpsadferd og gir økt

HANDLINGSROM

Definert behov

Behovsdekning

Gjennom-siktighet

Forretnings- messighet

Konkurranse

Like-behandling

Lov og forskrift om offentlige Anskaffelser

Konkurranselovgivningen


Overordnet strategi for innkj p kommuner i innkj pssamarbeid

Definert behov

Behovs-dekning

Lov og forskrift om offentlige

Anskaffelser

Ønsket adferd

Uønsket adferd

Konkurranselovgivningen


Overordnet strategi for innkj p kommuner i innkj pssamarbeid

Ønsket adferd

Planlegging av anskaffelsen

Gjennom-føring av anskaffelsen

Oppfølging av anskaffelsen

Uønsket adferd

3 – 5 % økonomisk effekt 15 – 20 % Sikre avtalt pris og kvalitet

økonomisk effekt avtalebrudd og eventuelle rettstvister

Mangelfull planlegging Ulovlige direkte- Upresise og lite styrings-

og behovsdefinering anskaffelser dyktige kontrakter


Til sammenligning
TIL SAMMENLIGNING

Offentlige anskaffelser i 2008 - 386 milliarder

Offentlige ansatte i 2008 - 745 000

Offentlige årsverk i 2008 - 612 000

Offentlige lønnskostnader i 2008 - 306 milliarder


Ang r dette oss
Angår dette oss ??

Oppsiden ved å gjøre riktige anskaffelser er om lag 20 milliarder kroner til publikums- og brukerrettet tjenesteproduksjon – hver år


Overordnet strategi for innkj p kommuner i innkj pssamarbeid

Riksrevisjonens funn

Riksrevisjonens funn kan med stor sannsynlighet knyttes opp til:

 • tilfeldig, mangelfull eller uhensiktmessig organisering

 • mangel på anskaffelsesfaglig kompetanse og ferdigheter

 • mangel på dedikerte ressurser

 • mangel på anskaffelsesstrategi eller mangel på implementering av strategi for egen virksomhet

 • mangel på ledelsesforankring


Overordnet strategi for innkj p kommuner i innkj pssamarbeid

Riksrevisjonens Dokument 1 sier også:

”Det kan se ut som at offentlige virksomheter verken har evne

eller vilje til å følge lov og forskrift om offentlige anskaffelser

eller benytte den anskaffelsesfaglige kompetansen som

virksomheten innehar.”

4 år på rad har riksrevisjonen påvist store mangler i planleggingen, gjennom

føringen og oppfølgingen av offentlige anskaffelser


Overordnet strategi for innkj p kommuner i innkj pssamarbeid

St.meld. nr. 36 (2008–2009)

Det gode innkjøp

Interne forhold:

- Behovsdekning

- Best pris til beskrevet kvalitet

- Minimal miljøbelastning

- Verdiskapning ved effektiv ressursbruk

Eksterne forhold:

- Utvikling av markedet/ leverandørkjedene

- Styrket tillet til bruk av felles- skapets midler

- Verdiskapning ved konkurranse i markedet


Det gode innkj p
”Det gode innkjøp”

- ”Det gode innkjøp” handler om LEDELSE OG STYRING

- Verdiskapning som overordnet perspektiv, jf LOA § 1

- Anskaffelsesregelverket, omdømmehensyn, forpliktelser mht. bl.a. miljø- og samfunns-ansvar

Rammevilkår

Ledelses- og styringsprosesser

Kjerne- og støtteprosesser

Formål


Overordnet strategi for innkj p kommuner i innkj pssamarbeid

Lederansvar

 • Offentlige anskaffelser er KUNNSKAP

 • Offentlige anskaffelser er REGLER

 • Offentlige anskaffelser er GODE PROSESSER

 • Offentlige anskaffelser er ORGANISERING

 • Offentlige anskaffelser er SYSTEMER & STYRING

 • Offentlige anskaffelser er ETIKK & INTEGRITET

 • Offentlige anskaffelser er SAMFUNNSANSVAR

 • Offentlige anskaffelser er ADFERD

 • Offentlige anskaffelser er VERDISKAPING


Lederansvar systemer styring
Lederansvar - SYSTEMER & STYRING

Visjon:

Et uttrykk for virksomhetens langsiktige målsetting – ikke kvantifisert

Eksempler på visjoner:

Ideer som forenkler –Telenor

Oss mennesker imellom – Posten

Vi viser vei – Mesta

Utvikling gjennom samarbeid - Difi

Visjon

Mål:

Uttrykker virksomhetens målsetting, feks.:

Resultatgrad – Omsetning – Markedsandel

SMARTEe MÅL:

Spesifikke - Målbare og Motiverende - Aktuelle

Realistiske – Tidsbestemte - Enkle

Strategi:

Uttrykker de virkemidler virksomheten vil benytte for å nå sine mål

 • Eksempler på strategier:

 • Organisk vekst/oppkjøp – Kostnads- effektivisering – Bemanning/outsoursing

 • Anskaffelser

 • Miljø- og samfunnsansvar

Handlingsplan:

Handlingsplan er strategi nedbrutt i enkelt-aktiviteter og tid

- HVA som skal gjøres og NÅR det skal skje

Tiltaksplan:

Konkrete tiltak og aktiviteter

Operativ gjennomføring av tiltak handlingsplan, forankret i strategier og målsetting for å bidra til å realisere overordnet visjon

Eksempler på tiltaksplaner:

- Utarbeide policyformuleringer- Foredragsaktivitet- Gjennomføre seminarer/kurs- Yte praktisk bistand

MÅL STRATEGI HANDLINGSPLAN


Lederansvar verdiskaping
Lederansvar - VERDISKAPING

VERDI

Behovsdekning

3) Sikre at valget forblir det økonomisk mest fordelaktige tilbud i HELE kontraktsperioden

INNKJØPER OG VERDISKAPER

2) Velge det økonomisk mest fordelaktig tilbud når valget av leverandør skal gjøres

INNKJØPER OG VERDISKAPER

1) Få tilbyderne til å levere sitt beste tilbud gjennom gode forberedelser i en konkurranseprosess

TID

Behov oppstår


Lederansvar verdiskaping1
Lederansvar - VERDISKAPING

Åpenhet og krav til dokumentasjon reduserer faren for uetisk adferd

Virksomhetenes internkontrollsystem sikrer etterlevelse og kvalitet

Felles fremgangsmåte sikrer hensiktsmessige prosesser

Rett organisering sikrer riktig ressursinnsats

Anskaffelsesstrategi gir ønsket retning og måloppnåelse

Lov og Forskrift er et minimum, men ingen garanti for en kosteffektiv anskaffelser


Overordnet strategi for innkj p kommuner i innkj pssamarbeid

Foreta prioriteringer, legge strategiske planer, sikre hensiktsmessig organisering, styre ressurser, fordele arbeid og regulere maktforhold

Sørge for at virksomheten har systemer og rutiner som er tjenlige for oppgaveløsning og fungerer etter høye etiske prinsipper

Ivareta mål- og resultatstyring slik at oppgavene blir løst effektivt og med høy kvalitet

Sørge for å rekruttere og følge opp medarbeidere slik at de får muligheter til å bruke og utvikle sin kompetanse

Legge tirette for god kommunikasjon internt og eksternt og sørge for flyt av relevant informasjon”En god måte å sikre dette ansvaret på er å kunngjøre/ lyse ut offentlige anskaffelser”

Fremme demokratiske og rettsstatlig verdier, vise åpenhet og bidra til godt omdømme i befolkningen

Styringsansvar

Driftsansvar

Resultatansvar

Personalansvar

Kommunikasjonsansvar

Samfunnsansvar


Overordnet strategi for innkj p kommuner i innkj pssamarbeid

Verdiskapning hensiktsmessig organisering, styre ressurser, fordele arbeid og regulere maktforhold

God forvaltnings- skikk

Stor integritet

God anskaffelses-funksjon

Kontraktsoppfølging

Evaluering av ressurser i anskaffelsesprosessen

Kvalitetssystem

Fortløpende forbedringer mht. uttak av gevinster

Evaluering av resultat av de konkrete anskaffelsene

Internkontroll-system

Avvikshåndtering

Etablere behovsdekning

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Etablere fullstendig fullmaktsstruktur

Resultatmåling

Etablere e-handels- løsninger og anskaffe elektroniske verktøyer

Handlingsplan for anskaffelsesområdet

Ansvarsdeling/fullmakter

Innkjøpssamarbeid

Økonomistyring med fokus på effektivisering, brukerbehov og service

Definere ressursmål

LEDELSEN

Etablere effekt- og resultatmål


Overordnet strategi for innkj p kommuner i innkj pssamarbeid

Offentlige anskaffelser må flytte fokuset; hensiktsmessig organisering, styre ressurser, fordele arbeid og regulere maktforholdFrainformasjonsstadiet til endringsstadiet

Vi må vise modenhet, forpliktelse og evne til endring, men dette kommer ikke av seg selv

Individers modenhet, forpliktelse og evne til endring øker over tid

Åpenhet, samarbeid og delaktighet er nødvendig for å endre holdninger

Hvis ikke vil det gå ut over vårt omdømme. Det vil vel ikke ??

Hvilket fokus har vi på vår egen omdømmekapital ??


Overordnet strategi for innkj p kommuner i innkj pssamarbeid

Noen gode grunner til å ta tak i endringsarbeidet: hensiktsmessig organisering, styre ressurser, fordele arbeid og regulere maktforhold

KOFA har, fra 2009 til 2010, hatt en formidabel tilstrømning av nye saker – hele 43 saker – opp fra 277 til 396 saker.

KOFA håndterte hele 53 gebyrsaker i 2010 – hvorav 14 ble ilagt gebyr for til sammen 56 millioner - her er det 8 kommuner- så langt er det nå ilagt 25 gebyr for ulovlige direkteanskaffelser- riktig nok har også antall avviste saker økt

KOFA saker hvor miljø- og samfunnsansvar var ”involvert” var i 2010 hele 30 stk. Etter mitt skjønn 30 for mange !!

Snart kommer også nytt håndhevelsesdirektiv ??


Overordnet strategi for innkj p kommuner i innkj pssamarbeid

Visjon, Strategi og Handlingsplaner hensiktsmessig organisering, styre ressurser, fordele arbeid og regulere maktforhold

Tar initiativ og eierskap til å få innført en optimalisert endring

Hvor er offentlig sektor i dette bilde ?

Mestrer/behersker innholdet i endringen, og oppfatter dette nå som normalen

Er motivert/har en positiv holdning og er villig til å legge ned en innsats for å arbeide med og implementere endringen

Vurdering av hvordan endringen vil påvirke egen arbeidsdag

Er ikke motivert/har en negatig holdning

til endringen og vil ikke legge ned en innsats for å arbeide men og implementere endringen

Forståelse for hvordan endringen vil påvirke egen arbeidsdag

Kjenner til hoved- innholdet i endringen

Motsetter seg endringen

Hørt om endringen

TID

Graden av modenhet, forpliktelse og

evne til endring


Overordnet strategi for innkj p kommuner i innkj pssamarbeid

Politisk ledelse hensiktsmessig organisering, styre ressurser, fordele arbeid og regulere maktforhold

Ordfører, fylkesordfører, statsråd

Fastsetter de politiske rammene for anskaffelser i virksomheten

Visjon og mandat

Administrativ ledelse

Ekspedisjonssjef, departementsråd, rådmann, kommunalsjef, virksomhets/enhetsleder

Anskaffelsesstrategi

Fastsetter roller, ansvar, mål, prosesser og styringsmodell samt den operasjonelle gjennomføringen av innkjøpspolitikken

Strategielementer

Handlingsplan

AnskaffelserDrift og investeringer

Øvrig organisasjon

Innkjøpspolitikk


Anskaffelsesstrategiens m l
Anskaffelsesstrategiens mål hensiktsmessig organisering, styre ressurser, fordele arbeid og regulere maktforhold

En anskaffelsesstrategi har som formål å sikre en felles overordnet tenkning og adferd, for å oppnå best pris, kvalitet og bærekraft når offentlig sektor anskaffer varer og tjenester.

Anskaffelsesstrategien skal sikre virksomhetens mål og tjenesteproduksjon


En vellykket implementering av anskaffelsesstrategien krever
En vellykket implementering av anskaffelsesstrategien krever:

At man klart kommuniserer hva man vil oppnå med implementeringen, og at mandatet er klart

At man motiverer og støtter endringsprosessen

At man etterspør resultater

At man avsetter ressurser og budsjettmidler


Resultater som strategien kan gi
Resultater som strategien kan gi: krever:

Sikrere innkjøp betyr færre feil og bedre kontroll gjennom elektronisk sporbarhet og økt etterlevelse av lov og forskrift

Bedre innkjøp betyr til dels store prisgevinster gjennom aktiv bruk av markedet, økt lojalitet til inngåtte avtaler og bedre grunnlag for inngåelse av nye avtaler

Enklere innkjøp betyr mindre administrasjon og redusert tidsforbruk gjennom effektive og enklere rutiner slik at ansatte i størst mulig grad kan fokusere på faglig utførelse og utvikling


Mandatet
Mandatet krever:

Strategier og rutiner skal være basert på etterlevelse av lov og forskrift, samt viktige innkjøpsfaglige mål og prioriteringer.

Fordeling av ansvar i virksomheten må være tydelig gjennom utarbeidelse av fullstendig fullmaktsmatrise

Synlig organisering av virksomhetens innkjøpsfunksjon


Anskaffelsesstrategidokumentet
Anskaffelsesstrategidokumentet krever:

En anskaffelsesstrategi bør inneholde:- Kartlegging med analyse av nåsituasjonen til virksomheten- Overordnede strategier/hovedmål, eventuelt delmål for virksomhetens anskaffelser- Handlingsplan som sikrer gjennomføring og måloppnåelse av strategien- Plan for oppfølging

Et slikt dokument kan struktureres i et eller flere dokumenter

Anskaffelsesstrategien må balansere mellom å være premiss-givende uten å bli for detaljorientert


Overordnet strategi for innkj p kommuner i innkj pssamarbeid
Overordnet strategi for innkjøp – krever:kommuner i innkjøpssamarbeid

INNLEDNING

Kommunenes innkjøp skal gjennomføres på en slik måte at kommunenes totale økonomiske interesse blir ivaretatt på beste måte.

Kommunene skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandlingen og sikre at det ikke finner sted forskillsbehandling mellom leverandører.

En anskaffelse skal så langt som mulig være basert på konkurranse.

Kommunene skal sikre at hensynet til forutberegnlighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom hele anskaffelsesprosessen.

Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakt skal skje på grunnlag av relevante, objektive og ikke-diskriminerende kriterier.

Krav til helse, sikkerhet og arbeidsmiljø skal alltid stå i fokus ved kommunenes kjøp av varer og tjenester.


Overordnet strategi for innkj p kommuner i innkj pssamarbeid

Følgende 5 områder er sentrale i kommunenes krever:innkjøps-samarbeid:

1. Organisering av innkjøpssamarbeidet

2. Kompetanse

3. Leverandørstrategi

4. Bruk av elektroniske verktøy i kjøpsprosessen

5. Samfunnsansvar, miljø og omdømme


Overordnet strategi for innkj p kommuner i innkj pssamarbeid

Organisering av innkjøpsarbeidet krever:

 • Alle innkjøp skal utføres i samsvar med lov og forskrift om offentlige anskaffelser

 • Alle avtaler skal evalueres og ha regelmessig oppfølging med tanke på kvalitet, levering og pris

 • Innkjøperne i kommunene skal ha tilgang til fullstendig og samla oversikt over alle rammeavtaler og kontrakter

 • Selv om det er fritt for den enkelte kommune å være med på en rammeavtale, skal en arbeide for at alle kommunene er med på flest mulig rammeavtaler

 • Alle som er med på en avtale, skal vise lojalitet til og bruke avtalen

 • Alle innkjøp skal utføres i samsvar med de reelle behov som de enkelte kommunene har

 • Kommunene skal ha kompetente innkjøpere som kjenner lov og forskrift om offentlig anskaffelser, inngåtte avtaler og bruk av etablert innkjøpsverktøy


Overordnet strategi for innkj p kommuner i innkj pssamarbeid

Kompetanse krever:

 • Kommunenes innkjøpere skal så langt som mulig, ha felles holdninger og forståelse av vedtatt regelverk og godkjente rutiner

 • Alle som arbeider med innkjøp i kommunene skal generelt ha god kompetanse på innkjøp

 • Innkjøpsrådgivere/koordinatorer skal ha nødvendig spisskompetanse til å utføre løpende innkjøpsarbeid og utøve rådgiverrolle overfor samarbeidskommunene.

  Leverandørstrategi

 • Kommunene skal ha rammeavtaler for alle områder der dette er mulig eller hensiktsmessig

 • Kommunene skal utnytte markedet gjennom hyppige konkurranser for å oppnå best mulig kvalitet, levering og pris

 • Kommunene skal utvise stor integritet ovenfor alle leverandører


Overordnet strategi for innkj p kommuner i innkj pssamarbeid

Bruk av elektroniske verktøy i kjøpsprosessen krever:

 • Kommunene ønsker en kortere innkjøpssyklus gjennom raskere utlysinger og evaluering av tilbud

 • Kommunene ønsker større kvalitet i innkjøpsprosessen samtidig som en ønsker at denne prosessen kan utføres så effektivt som mulig

 • Kommunene ønsker å redusere transaksjonskostnader ved innkjøp

  Sosialt ansvar, miljø og omdømme

 • Kommunene skal opptre slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte

 • Kommunene skal arbeide for et godt omdømme hos befolkningen og hos næringslivet

 • Et godt omdømme er avhengig av resultater og adferd

 • Godt omdømme skapes gjennom alt som gjøres og sies, så lenge det gjøres rett og kommuniseres riktig

 • Kommunene skal ellers følge strategien i vedlagte policydokument for miljø og sosialt ansvar i offentlige anskaffelser

  Vedlegg: (se nedenfor)

  Policydokument for miljø og sosialt ansvar i offentlige anskaffelser


Policydokument milj og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser
Policydokument krever:Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

INNLEDNING

Miljø- og samfunnsansvar i offentlige virksomheter defineres som helheten av et økonomisk, miljømessig, etisk og sosialt ansvar.Virksomhetene skal opptre som en krevende og samfunnsansvarlig forbruker som etterspør miljøvennlige varer og tjenester tilvirket etter høye etiske og sosiale standarder.

Offentlige virksomheter vil, når de bidrar på sin måte, se at deres handlinger har innvirkning på et forbruk og en produksjon som er bærekraftig.

Dette policydokumentet henvender seg alle statlige, kommunale og fylkeskommunale virksomheter i Oppland fylke. Likeledes skal dokumentet være retningsgivende for utvikling av et konkurransedyktig næringsliv.

Policydokumentet bør også være forankret i virksomhetenes anskaffelsesstrategi og/eller overordnede retningslinjer for virksomhetenes anskaffelsesvirksomhet.


Overordnet strategi for innkj p kommuner i innkj pssamarbeid

Målet med offentlige anskaffelser i Oppland fylke krever:

 • Anskaffe de varer, tjenester, bygg og anlegg det er behov for, på en måte som bidrar til effektiv drift og best mulig økonomisk resultat over tid

 • Opptre som ansvarlig samfunnsaktør, herunder:

  • Gjennomføre innkjøpsaktivitetene med høy etisk integritet

  • Sikre at leverandører overholder grunnleggende faglige- og menneskelige rettigheter

  • Ha fokus på at ressurs- og inntektsgrunnlaget for marginaliserte folkegrupper bevares

  • Redusere problemet knyttet til sosial dumping

  • Spesifisere og velge produkter og løsninger som er universelt utformet

  • Spesifisere og velge produkter og løsninger som reduserer den totale miljøbelastningen

 • Anskaffe varer og tjenester i henhold til gjeldende lover og regler

 • Tilrettelegge slik at innkjøp blir så enkelt som mulig for brukerne i virksomhetenes organisasjoner

 • Bidra til leverandørutvikling og konkurransedyktige leverandører

 • Frigjøre ressurser til den kommunale og offentlige kjernevirksomheter


Overordnet strategi for innkj p kommuner i innkj pssamarbeid

Etisk integritet krever:

 • I forholdet til tilbydere og leverandører skal all samhandling skje forutberegnlig, gjennomsiktig og etterprøvbar – samtidig som nødvendig diskresjon utvises

 • All opptreden skal skje på en slik måte at de offentlige virksomhetenes integritet og troverdighet ikke kan trekkes i tvil

  Prinsipper for anskaffelsesprosessen

 • Alltid vurdere alternative løsninger og unngå nyanskaffelser hvis dette er mulig

 • Vurdere konsekvenser hvis behovet ikke tilfredsstilles

 • Identifisere og verifisere det faktiske behovet i et samarbeid mellom innkjøper og brukere og legge til grunn et helhetssyn på tvers av organisasjonen

 • Enhver anskaffelse skal så langt som mulig være basert på konkurranse

 • Benytte objektive og funksjons- og/eller ytelsesbaserte spesifikasjoner og kriterier slik at konkurransen i markedet utnyttes

 • Ikke diskriminere leverandører på grunn av nasjonalitet eller lokal tilhørighet

 • Orientere ikke antatte tilbydere om hvorfor de ikke ble valgt

 • Kontrollere og aktivt følge opp leverandøren i avtaleperioden


Fokusomr der i anskaffelsesprosesser
Fokusområder i anskaffelsesprosesser krever:

FOKUS på miljø og samfunnsansvar kommer inn allerede under definering og verifisering av behov

Krav til virksomhetens miljø og samfunnsansvar er helheten av et økonomisk, miljømessig, etisk og sosial ansvar

KNUTEPUNKTET skal bidra til at oppdragsgivere blir en samfunnsansvarlig forbruker som etterspør miljøvennlig varer og tjenester, tilvirket etter høye etiske og sosiale standarder

Ved fravær av nødvendig FOKUS, må man tilbake til ny behovsverifisering

Verifisere behov

Evaluering av verifisert behov

Fokuspå miljø og samfunns-ansvar ivaretatt ?

NEI til konkurranse

Start

Stopp

Kontrakts- og leverandøroppfølging er en viktig del av det etiske og sosial ansvar

Konkurranse- dokumentasjon

JA til konkurranse

Kvalifikasjons- krav

Tildelings- kriterier

Konkurranse- gjennomføring

Ordre- og faktura-

håndtering

Kontraktsvilkår-og oppfølging

Krav og kriterier for miljø, sosiale og etiske hensyn

35

Terminering/

utfasing


Behovsverifisering

Definisjon av kontraktsgjenstanden krever:

Behovsverifisering

 • Økologisk mat

 • Miljøvennlig rengjøringskontrakter

 • Energieffektive bygg

 • El-bil / biodrivstoff / hybrid

 • Miljøvennlige varmesystemer

 • Energi fra fornybare kilder

Krav til ytelse

 • Teknisk spesifikasjon

 • Behovsspesifikasjon eller funksjonsspesifikasjon

 • En kombinasjon av disse, for eksempel:

  - maks utslipp av Co2 gr./km /euroklasse 4 el. 5- forbud mot visse kjemikalier- krav om maksimalt energiforbruk- miljøvennlig drivstoff / varmesystemer

 • Hvem har behovet og når, identifiser brukere !

 • Er dette vårt reelle behov ?

 • Konsekvenser hvis behovet ikke tilfredsstilles ?

 • Kan behovet dekkes på alternative måter ?

 • Kan behovet minimeres ?

 • Gjennomføre analyser og undersøkelser !

 • Vil behovet endres over tid ?

 • Er det særlige miljømessige hensyn som må ivaretas ?

 • Hva med de etiske og sosiale hensyn ?

36


Kvalifikasjonskrav leverand renes kompetanse
Kvalifikasjonskrav – leverandørenes kompetanse krever:

 • At leverandøren har spesifikk miljøkompetanse ved drifting av en tjeneste, tekniske kompestanse, bemanning/kapasitet, soliditet

 • Krav til kompetanse/rutiner for håndtering av kjemikalier, renholdsmidler, ledelsessystemer, etc.

 • Kan ikke kreve at ytelsen er miljømerket

 • Krav til å oppfylle de underliggende kravene i en miljømerkeordning, for eksempel et system for å sikre sporbarhet av kjemikalier etc.

 • Miljøkravet må være knyttet til kontrakts-gjenstanden

 • Miljømerket er en dokumentasjon på oppfylte kvalifikasjonskrav


Tildelingskriterier
Tildelingskriterier krever:

Kontraktskrav/kontraktsvilkår

 • Kan fastsette særlige vilkår forgjennomføring av kontrakten

 • Spesifisere leverandør- og kontraktsoppfølging

 • Slike vilkår kan/bør omhandle - miljømessige forhold- sosiale og etiske hensyn- krav til kildesortering/gjenvinning- gjennomføre opplæringstiltak – for eksempel økonomisk kjøring(økokjøring), kjemikaliehåndtering, kvalitets- og miljø-ledelse, etc., etc.

 • Slike vilkår bør også ivareta et eventuelt forbedringspotensial

 • Krav til ytelse kan også benyttes som tildelingskriterier

 • Miljø bør bare brukes som tildelings-kriterium der det ikke er nok konkurranse til å stille miljø som et krav til ytelsen

 • Miljøkrav skal være knyttet til kontraktsgjenstanden, hvis ikke bør miljø ikke være et tildelingskriterium, men et ytelseskrav eller et kvalifikasjonskrav til leverandør

 • Miljøkriterier bør benyttes som et absolutte krav

 • Eller et krav som ikke behøver å være oppfylt men som leverandøren vil få tilleggspoeng for å oppfylle, for eksempel lavere CO2 utslipp en minstekravet


Kontraktskrav kontraktsvilk r oppf lging

Kontraktsadministrasjon/oppfølging krever:

Kontraktskrav/kontraktsvilkår – oppfølging

 • Spesifisere vilkår og aktiviteter for leverandør- og kontraktsoppfølging

 • Slike vilkår kan/bør omhandle:

 • regelmessige status/oppfølgingsmøter

 • referatførsel med aktiviteter og oppfølgingsansvar

 • faste kontaktpunkter hos begge parter

 • gjennomføring av opplæringstiltak

 • oppfølgingsaktiviteter for forhold knyttet til avtale/kontraktsavvik

 • tiltak for å iverksette eventuelle forbedringer

 • oppfølging av etablert sanksjonsregime

 • Egenerklæring fra leverandør og/eller produsent

 • Egenrapporteringsskjema – IEH

 • Strukturerte oppfølgingssamtaler

 • Kontroll/befaring på produksjonsstedet

 • Bruk av sertifiserte produsenter - SA 8000 (arbeidsforhold, ikke miljøforhold)- ISO 9001 Kvalitet/ 14001 Miljø / 26000 Samfunnsansvar / 31000 Risiko- EMAS- Miljøfyrtårn

 • ELLER TILSVARENDE !


Nedenfor finner dere et nettbilde fra nettsiden til knutepunkt oppland
Nedenfor finner dere ”et nettbilde” fra nettsiden til Knutepunkt Oppland

Se hele nettsiden på:

http://www.oppland.no/knutepunkt

Alt presentasjonsmateriell er selvfølgelig trykket på papir fra klimanøytral produsent

og har opprinnelsesgaranti og FSC sertifikat.

Papiret bærer EU Ecolabel (EU blomsten). Papirprodusent er også ISO 9706 sertifisert

40


Overordnet strategi for innkj p kommuner i innkj pssamarbeid

41 Knutepunkt Oppland


Visjon
VISJON: Knutepunkt Oppland

Perfectionconsists not in doingextraordinarythings,

butdoingordinarythings

extraordinarilywell


Sagt om l re
Sagt om å lære: Knutepunkt Oppland

Det vi må lære før vi kan gjøre det,

det lærer vi ved å gjøre det !

Aristoteles, gresk filosof

For det vi vet med sikkerhet er at ……..


Takk for oppmerksomheten
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN ! Knutepunkt Oppland

Knutepunkt Oppland

Arve Sandvoll, prosjektleder

arve.sandvoll@oppland.org

www.oppland.no/knutepunkt

61 28 90 06 / 90 85 20 77