Download
elijska membrana plazmalema n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ćelijska membrana Plazmalema PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ćelijska membrana Plazmalema

Ćelijska membrana Plazmalema

1714 Views Download Presentation
Download Presentation

Ćelijska membrana Plazmalema

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ćelijska membranaPlazmalema

 2. Ćelijska membrana je biološka membrana koja odvaja celokupnu živu supstancu od okolne sredine. • Uloga: - reguliše transport iz ćelije i u ćeliju - nosi receptore za spoljašnje hemijske signale - preko nje se vrši kontakt sa drugim ćelijama - kontroliše rastenje i diferencijaciju ćelije • Građa: - lipidi i proteini - lipidi imaju pretežno gradivnu ulogu - lipidna komponenta od dva sloja FOSFOLIPIDA - fosfolipidi se sastoje iz dva lanca hidrofobnih masnih kiselina vezanih za hidrofilnu glavu koja sadrži fosfat

 3. Ćelijska membrana

 4. Proteini membrane • Čine 25 % do 75 % mase membrane • Mogu biti: - transmembranski (integralni), pružaju se duž cele membrane, uglavlleni su direkno u lipidni dvosloj - periferni, vezani na periferiji membrane za lipide

 5. Proteini membrane • Uloga: - transport materija preko membrane - receptorna - strukturna

 6. Transport preko membrane • Citoplazmatična membrana - glavna osmotska barijerapreko koje se vrši razmena materije sa okolnom sredinom:- ishranaćelije- izbacivanje krajnjih nepotrebnih proizvoda metabolizma • Preko membrane se vrši kontrola transporta

 7. Kroz membranu slobodnom difuzijom prolaze samo niskomolekularna nenaelektrisana jedinjenja: • nedisosovani molekuli vode • nedisosovani molekuli slabih kiselina • alkoholi • gasovi Ostala jedinjenja značajna za metabolizam ulaze posebnim transportnim sistemima

 8. Transport preko membrane • Pasivni transport - slobodna difuzija - olakšana difuzija • Aktivni transport

 9. TRANSPORT MATERIJE KROZ ĆELIJSKU MEMBRANU

 10. Pasivna difuzija • Kretanje malih polarnih molekula ili gasova iz oblasti sa većom ka oblasti sa nižom koncentracijom • Membrana nije prepreka za molekule koji su rastvorni u lipidnoj membrani • Ne učestvuju transportni proteini, nespecifična i nije potrebna energija za odvijanje

 11. Selektivni transport supstance kroz membranu preko specifičnih proteinskih transportera iz oblasti sa većom koncentracijom ka oblasti sa nižom koncentracijom Nije neophodna energija Olakšana difuzija

 12. Aktivni transport • Ćelija koristi specijalne proteinske molekule kao nosače (permeaze) • Permeaze se sastoje od velikog broja enzima vezanih za proteine iz membrane • Energija se dobija razgradnjom ATP ili usled kretanja vodonikovih jona • Supstanca se prenosi nasuprot gradijentu koncentracije • SINPORT - dve supstance istovremeno u istom smeru • ANTIPORT - dve supstance istovremeno u suprotnom smeru

 13. SINPORT 1 2 3 4

 14. ANTIPORT 1 2 3 4

 15. Endocitoza • Oblik aktivnog transporta u kome ćelija stezanjem (invaginacijom) citoplazmatične membrane zatvara rastvor ili čestice u mehurić ili vakuole • Tri oblika endocitoze: • Fagocitoza • Pinocitoza • Posredstvom receptora (kod životinjskih ćelija)

 16. Fagocitoza • Unošenječvrstihčestica pomocu endocitoze • Invaginacijom citoplazmaticne membrane i njenim stezanjem čestice čvrste materije se smeštaju u fagocitne vakuole ili endozome • Fagocitne vakuole se spajaju sa lizozomom obrazujući fagolizozome u kojima dolazi do razgradnje čvrste materije Pinocitoza • Unošenje rastvornih materija preko endocitoze • Invaginacijom citoplazmaticne membrane i njenim stezanjem kapljice tečnosti se smeštaju u pinocitne mehuriće • Nakon toga, tečni sadržaj mehurića se prenosi u citoplazmu

 17. Egzicitoza Ćelija otpusta materijal ili određene sekretorne proizvode preko mehurića obrazovanih od citoplazmatične membrane

 18. Ćelijske organele - Jedro • Jedro je najveća ćelijska organela. • Ono je kontrolni centar ćelije, jer nosi nasledni materijal odnosno DNK. • Ćelije obično imaju jedno jedro.Oblik jedra je obično ovalan. • Osnovni delovi jedra su: - jedrova ovojnica - hromatin - jedarce

 19. Jedro • Jedrovu ovojnicu čine dve membrane. • Spoljašnja membrana je u direktnoj vezi sa endoplazmatičnim retikulom. • U jedrovom omotaču su jedrove pore koje omogućuju komunikaciju između jedra i citoplazme. • Hromatin je osnovni sadržaj jedra, a naziv je dobio po sposobosti da se boji. • Jedarce je nememranozna organela jedra, čija je funkcija formiranje ribozomskih subjedinica.

 20. Endoplazmatični retikulum • Endoplazmatični retikulum je mreža kanala, cisterni i vezikula • Može biti: - glatki (bez ribozoma) - hrapavi (sa ribozomima) • Uloga: - sinteza,modifikacija i transport proteina - najveća fabrika biomolekula u ćeliji

 21. Goldžijev kompleks • Izgrađen je od paralelnih spljoštenih cisterni tanjirastog oblijka i pratećih vezikula • Lokalizovan je blizu Endoplazmatičnog retikuluma • Uloga: - modifikuje, pakuje i razvrstava proteine za sekreciju, lizozome ili plazminu membranu

 22. Lizozomi • Jednomemranske organele u obliku sutnih mehurića • Sastoje se od hidrolitičkih enzima • Ukoliko se dezintegriše njihova membrana dolazi do lize ćelije • Neaktivni lizozomi nazivaju se primarni • Spajanjem primarnog lizozoma i fagocitne vakuole nastaje sekundarni lizozom oji se označava i kao digestivna vakuola

 23. Mitohondrije • Dvomemranske organele čiji je broju ćeliji konstantan i zavisi od vrste. • Obavijene su dvojnom membranom. Spoljašnja membrana je glatka a unutrašnja naborana,njeni nabori nazivaju se kriste. • Na unutrašnjoj membrani nalaze se oksiozomi. • Unutrašnjost organele ispunjava mitohondrijalni matriks. • Mitohondrije su centri disanja i izvor enargije • U njima se odvija oksidativna fosforilacija

 24. Hromozomi

 25. Ćelijski ciklus • Interfaza obuhvata 2/3 ćelijskog ciklusa. Za to vreme se odvija sinteza RNK, DNK i proteina • Deli se na tri stadijuma G1,S,G2 • G1 je stanje ćelije odmah nakon završene deobe koji karakteriše intenzivna sinteza biomolekula • U S stadijumu se vrši replikacija, tj udvajanje molekula DNK odnosno hromozoma. Tako od jednohromatidnog hromozoma nastaje dvohromatidni hromozom • G2 period traje kratko.Dolazi do ugrađivanja proteina u hromozome i akumulacije visokoenergetskih jedinjenja

 26. Metaphase Prophase Anaphase Telophase Xm Im Im Xf Im If If Xm If Im If Im Xm Im If Xm Im Im Im If Xf Im If Xm If If If Xf Xf Xf If If Xf Im Im Xm Condense Line Up Separate Divide Xf mX Xf Xf Xm Xm Xf mX fX Xm Xm Xf Meiosis I fX Xm Xm Xf Xm fX Xm Xf Xm fX Xm Xf Im If Im If If Im Im If Xf Xf Im Xm Xm If If Im Im If If Im Im Xm Xm If Xf Meiosis II Xf Im If Xm Xm Im Im If If Xf Xf Faze mejoze Mitosis