Download
analiza swot n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Analiza SWOT PowerPoint Presentation
Download Presentation
Analiza SWOT

Analiza SWOT

899 Views Download Presentation
Download Presentation

Analiza SWOT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Analiza SWOT Magdalena Marchewicz Maria Lubawska

 2. Zadania do wykonania • sporządzenie analizy SWOT na podstawie zakładów farmaceutycznych POLPHARMA S.A.

 3. Analiza SWOT Nazwa pochodzi od skrótu angielskich wyrazów: Strength, Weakness, Opportunities, Threats, co oznacza: Siłę, Wady, Okazje i Trudności. Analiza SWOT pozwala określić mocne (siłę) i słabe (wady) strony danej działalności oraz rozpoznać możliwości (okazje) oraz zagrożenia (trudności) powstające w otoczeniu przedsiębiorstwa.

 4. Otoczenie firmy Otoczenie firmy obejmuje wszystkie te czynniki, które oddziaływają na możliwości rozwoju firmy, doprowadzają do zawarcia transakcji oraz budowy współzależności z docelowymi nabywcami. Otoczenie składa się z makro- i mikrootoczenia.

 5. Makrootoczenie obejmuje czynniki wpływające na wszystkie podmioty działające na rynku. Są to głównie czynniki: • demograficzne, • ekonomiczne, • naturalne, • techniczne i technologiczne, • polityczne i prawne, • społeczne i kulturowe.

 6. Mikrootoczenie obejmuje bardziej specyficzne czynniki związane bezpośrednio lub pośrednio z daną firmą. W mikrootoczeniu przedsiębiorstwa działają: • konkurencja, • dostawcy, • pośrednicy, • nabywcy, • grupy interesu, • różne społeczności.

 7. Okazje (możliwości, szanse) Do jednych z najważniejszych zadań analizy otoczenia przedsiębiorstwa należy odkrywanie ewentualnych okazji. Okazją dla organizacji może być dziedzina wyróżniająca się atrakcyjnością oraz zapewniająca firmie przewagę nad konkurencją. Szansą dla firmy może być też wprowadzenie nowego wyrobu na rynek, nowa metoda sprzedaży lub udana kampania reklamowa, która zwiększa udział firmy w rynku.

 8. Trudności (zagrożenia) Zagrożeniem dla przedsiębiorstwa jest każda sytuacja powstała w jego otoczeniu w wyniku nie sprzyjającego rozwoju wydarzeń na rynku, prowadząca, w przypadku braku odpowiednich środków zaradczych, do pogorszenia sytuacji rynkowej firmy.

 9. Mocne i słabe strony Dostrzeganie możliwości i zagrożeń nie gwarantuje jeszcze sukcesu. Przedsiębiorstwo musi potrafić wykorzystać pojawiające się szanse oraz wiedzieć, jak omijać zagrożenia. Stąd, aby opracować skuteczną strategię, niezbędne jest dokonanie oceny mocnych oraz słabych stron prowadzonej działalności.

 10. Sposób przedstawienia analizy SWOT

 11. Sposób przedstawienia analizy SWOT

 12. Przykład

 13. Przykład

 14. POLPHARMA S.A. Zakłady farmaceutyczne Polfa-Starogard Gdański powstały w 1965r. W roku 2000 ZF Polfa-Starogard Gdański przeszły proces prywatyzacji i zmieniły nazwę na ZF POLPHARMA S.A. Od 2000 r. firma znacznie zwiększyła produkcję leków oraz wprowadziła kilka nowych pozycji na rynek farmaceutyczny. Należy dodać, iż dzięki procesowi prywatyzacji POLPHARMA zyskała wielu klientów zagranicznych, a tym samym sławę międzynarodową, co pozwoliło na utworzenie filii na terenie Europy zachodniej, a ostatnio rozpoczęły się pertraktacje dotyczące podpisania kontraktów także w krajach wschodnich.

 15. Informacje o firmie ZF POLPHARMA S.A. opierają swoją działalność głównie na produkcji leków przeciwbólowych, przeciwgrypowych, wspomagających odporność organizmu, a także na szerokiej gamie antybiotyków i medykamentów nasercowych. Coraz większa liczba klientów, a także rozwój technologiczny i marketingowy sprawiły, że POLPHARMA uzyskała prestiżową nagrodę za najlepsze wyniki w dziedzinie marketingu w roku 2004.

 16. Informacje o firmie ZF POLPHARMA S.A. nie są tylko firmą produkującą lekarstwa, ale także „leczą”, zasilając konta fundacji chorych na raka i AIDS (10% ogólnego dochodu przekazuje się corocznie na konta danych fundacji) ZF POLPHARMA S.A. zajmują obecnie pierwsze miejsce w Polsce, a trzecie w Europie na rynku farmaceutycznym!

 17. Makrootoczenie firmy ZF POLPHARMA S.A. jest jedną z najbardziej znanych firm farmaceutycznych wśród polskiego społeczeństwa. Popularność jest receptą na duże zyski. Niestety intensywny tryb życia zmusza do ciągłych zmian zapotrzebowań człowieka, a więc i firma musi się liczyć z nawet nagłą rezygnacją z większości produkowanych leków i wprowadzić nowe, ulepszone.(= większe koszty produkcji).

 18. Makrootoczenie firmy Rozwój technologii także wiąże się z znacznymi kosztami, jakie musi ponieść firma, ale np. dzięki wybudowaniu własnej elektrociepłowni, POLPHARMA zyskała darmową energię, zatrudniła pracowników, zwiększyła wydajność pracy. Niestety ma też ona swoje złe strony: automatyzacja każdego urządzenia jest zawodna w przypadku braku energii, wówczas firma narażona jest na ogromne straty w produkcji.

 19. Makrootoczenie firmy POLPHARMA znajduje się na przedmieściach Starogardu Gdańskiego, co sprzyja rozbudowywaniu zakładu (zakup nowych terenów pod rozbudowę).Brak zagrożeń od strony demograficznej. Istnieją natomiast zagrożenia dla środowiska naturalnego( zanieczyszczenia powietrza specyficznymi związkami chemicznymi z laboratoriów, napromieniowanie gleby).

 20. Mikrootoczenie firmy Duża liczba klientów POLPHARMY krajowych jak i zagranicznych umożliwia tworzenie nowych filii poza granicami Polski, wzrost popularności, a tym samym wzrost zysków, ale duża liczba klientów to zagrożenie plajtą (utrata nowych segmentów rynku). W Polsce POLPHARMA stanowi konkurencję dla innych krajowych firm farmaceutycznych, ale za granicą istnieje zagrożenie ze strony silniejszych konkurentów, szczególnie firm francuskich i niemieckich (istnieje ryzyko wyparcia z rynku).

 21. Mikrootoczenie firmy Szansą na pokonanie problemu jest odnalezienie nisz rynkowych, pozwalających na pokonanie konkurentów, lub wprowadzenie na rynek leku o skuteczniejszym działaniu, po takiej samej lub niższej cenie. Polpharma słynie z bardzo dobrej organizacji przedsiębiorstwa, polegającej na dokładnym sprecyzowaniu kierowników, zarządzających, podwładnych, zespołów i podzespołów, co umożliwia dobra koordynację pracy i wydajność.

 22. Mikrootoczenie firmy Nie odnotowano większych problemów związanych z organizacją przedsiębiorstwa. Niewielki problem stanowi nieco towarzyski styl kierowania, który skupia się czasem bardziej na stosunkach w zespole niż na realizacji zadania (obszar budowlany). POLPHARMA odnosi sukcesy w branży marketingowej, głównie poprzez reklamę przystępną dla klienta (media np. reklama Ranigastu w TV) oraz promocje i wcześniej wspomniane datki na fundacje.