ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA V PRÍSTUPY K UD V DZaIP - PowerPoint PPT Presentation

z kladn terminol gia v pr stupy k ud v dzaip n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA V PRÍSTUPY K UD V DZaIP PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA V PRÍSTUPY K UD V DZaIP

play fullscreen
1 / 16
ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA V PRÍSTUPY K UD V DZaIP
117 Views
Download Presentation
monifa
Download Presentation

ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA V PRÍSTUPY K UD V DZaIP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA V PRÍSTUPY K UD V DZaIP • Droga • Závislosť, • Spoluzávislosť • zus, misúzus, abúzus • Prístupy v UD

 2. ZDRAVIE predstavuje stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody, nielen neprítomnosť choroby. Je výsledkom interakcií medzi ľudským organizmom a sociálno-ekonomickými, fyzikálnymi, chemickými a biologickými faktormi životného prostredia, pracovného prostredia a spôsobom života. Možno ho definovať ako harmonicky vyvážený telesný a duševný stav človeka sprevádzaný pocitom spokojnosti, v ktorom je človek subjektívne bez problémov a objektívne bez lekárskeho nálezu, teda ide o taký priebeh a spôsob fungovania všetkých životných prejavov človeka, ktorý umožňuje zachovávať, ale i rozvíjať jeho existenciu z biologického, psychického a sociálneho hľadiska. Vlastná podstata zdravia sa teda dá definovať ako určité funkčné optimum všetkých životných prejavov človeka..

 3. Náhodnému návštevníkovi z inej planéty by sme mohli prepáčiť, keď sa domnieva, že naše sklony k užívaniu drog sú dokonca ešte väčšie. Len ťažko by si nevšimol, že obrovské množstvo ľudí horlivo konzumuje istú bielu kryštalickú látku. Užívajú ju niekoľkokrát denne a často v množstvách, ktoré sú dosť veľké na to, aby mali fyzicky poškodzujúci účinok. A keď jej ľudia majú dočasne nedostatok, hľadajú nové zásoby a sú nahnevaní, keď žiadne nenájdu. Keď sa od nich chce, aby sa tejto látky vzdali, sú rozrušení a svoju závislosť racionalizujú napríklad argumentom, že onú látku potrebujú, lebo im dáva energiu. Pre závislého užívateľa veľkých množstiev je len málo stresujúcejších vecí než to, že si nemôže dať svoju „dávku"...

 4. Nie je droga ako droga?

 5. DROGA • Usušená, upravená i neupravená surovina rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, slúžiaca na výrobu liečiv a pod. Omamný prostriedok Veľký slovník cudzích slov • Lekárnicky liekopis – droga = každý liek, teda aj napr. penicilín /preto väčšina v tomto zmysle produkovaných drog má pozitívne účinky/

 6. Droga podľa glosáru www.infodrogy.sk je akákoľvek látka, upravená surovina nerastného, rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, ktorá je, po vstupe do živého organizmu, schopná zmeniť jednu alebo viac jeho funkcií. Podľa tejto definície možno za drogy považovať všetky prírodné, polosyntetické a syntetické látky, ktoré akýmkoľvek spôsobom vpravené do organizmu môžu za určitých okolností vyvolať chorobný stav – závislosť, psychickú alebo fyzickú tým, že účinkujú priamo alebo nepriamo na centrálny nervový systém.

 7. Pojem závislosti Závislosť je možné charakterizovať ako vzťah medzi dvoma javmi, z ktorých prvý - SUBJEKT je nositeľom závislosti a druhý - OBJEKT je predmetom závislosti. Výsledkom uvedeného vzťahu je správanie, ktoré sa pri subjekte môže prezentovať v norme a subnorme. Pri správaní v norme je subjekt schopný kontrolovať, usmerňovať svoje závislé správanie vo vzťahu k objektu závislosti. Pri správaní v subnorme nie je subjekt schopný korigovať svoje správanie vo vzťahu k objektu závislosti. Toto subnormné (patologické) závislé správanie je založené na vášnivej (chorobnej) túžbe, ktorá je spravidla mimo autoregulačné (pozri autoregulácia) možnosti postihnutého.  (drogová závislosť, nelátkové závislosti - navykové správanie)

 8. Drogová závislosť Drogová závislosť je stav psychickej závislosti (a niekedy i fyzickej závislosti ) vyplývajúci z interakcie medzi živým organizmom a drogou (pozri droga), charakterizovaný zmenami správania a inými reakciami, ktoré sú typické nekontrolovateľným nutkaním (túžbou) vpravovať si drogu akýmkoľvek spôsobom do organizmu pre jej účinky na psychiku a tiež preto, aby sa zabránilo nepríjemnostiam z jej absencie v organizme. Túžba po opätovnom užití drogy prevláda nad sebaovládaním a racionálnymi argumentmi. (zdroj: http://www.infodrogy.sk/ActiveWeb/SlovnikPojmov/d/#D)

 9. Psychická závislosť Fyzická závislosť neodolateľné nutkanie, keď droga uspokojuje určitú psychickú potrebu človeka. Ide o zmenu duševného stavu subjektu následkom opakovaného podávania drogy, ktorá je sprevádzaná rôzne intenzívne vystupňovanou túžbou opäť drogu užívať. Závislosť duševná (psychická) sa viaže na racionálnu), emocionálnu oblasť, behaviorálnu (zážitkovú) oblasť, sexuálnu oblasť z hľadiska prežívania. • http://www.infodrogy.sk/ActiveWeb/SlovnikPojmov/p/#P jav začlenenia drogy do procesov látkového metabolizmu, ako prispôsobovanie sa organizmu novej úrovni homeostázy. Organizmus následne reaguje, v dôsledku abstinečného syndrómu, na narušenie novej homeostázy (napr. nevoľnosť, slzenie, potenie, kolísanie telesnej teploty, psych. nepokoj, zmeny krvného tlaku, pulzu, bolesti hlavy atď.) Závislosť fyzická (somatická) sa viaže na látkovú premenu, reguláciu prenosu vzruchov, inhibíciu alebo stimuláciu biorytmov, sexuálnu oblasť (neurovazomotorická stimulácia). http://www.infodrogy.sk/ActiveWeb/SlovnikPojmov/f/#F Druhy závislosti

 10. ZNAKYZÁVISLOSTI BAŽENIE CRAVING ZNÍŽENÉ SEBAOVLÁDANIE ABSTINENČNÝ SYNDRÓM ZVYŠOVANIE TOLERANCIE ZANEDBÁVANIE SEBAREALIZÁCIE 3 znaky opakovane objavujúce sa za posledných 12 mesiacov POKRAČOVANIE V UD NAPRIEK PROBLÉMOM

 11. LÁTKOVÁ NELÁTKOVÁ (gambling)

 12. WHO (MKCH – 10) 2. vydanie 2008 V. kapitola Duševné poruchy a poruchy správania (F00 - F99) • F10 - F19 Poruchy psychiky správaniazapríčinené užitím (užívaním) psychoaktívnychlátok (- 10 kategórii, bližšie v LD v klasifikáciípodľa WHO) • F50 - F59 Poruchy správania spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi F50 Poruchy príjmu potravy F52 Sexuálna dysf. nezavinenáorg. Por. alebochor. F52.7 Nadmerná sexuálna túžba F63 PoruchYnávykov a impulzoV F63.0 Patologické hráčstvo Čítajte viac: http://primar.sme.sk/c/4116529/medzinarodna-klasifikacia-chorob-mkch-10.html#ixzz1CSoKI9TFhttp://primar.sme.sk/c/4116529/medzinarodna-klasifikacia-chorob-mkch-10.html

 13. Spoluzávislosť Sa odvíja od fenomenu KODEPENDENCIE: podľa Whitfielda je najbežnejšou formou závislosti, ktorou ľudia trpia. Je zapríčinená našim zameriavaním sa mimo seba do tej miery, že strácame kontakt so svojim vnútrom. Je to závislosť na smerovaní inam, k inému. • Ko-závislosť • Ko-alkoholizmus

 14. Zneu – nad - užívanie drog • ABÚZUS: nadmerné užívanie alebo zneužívanie drog (liečiv) s negatívnymi dôsledkami na fyzickú a psychickú výkonnosť človeka. • MISÚZUS: neprimerané prekračovanie terapeutických dávok liečiv, prípadne ich nevhodné laické kombinovanie. • ÚZUS: užívanie liečiv alebo iných látok charakteru drog (napr. víno, betel) v primeraných dávkach v súlade s potrebami užívateľa a aktuálnymi požiadavkami lekárskej vedy. Zdroj: http://www.infodrogy.sk/ActiveWeb/SlovnikPojmov/m/#M

 15. Niektoré slangové pojmy ABS BRAUNKA HALUŠKA KLEPAŤ MATROŠ REZAŤ STÍHAČKA TRIPOVAŤ ZLATÁ STRELA

 16. Otázky, nejasnosti. • Prestávka?