MOŽNOSTI A LIMITY UPLATŇOVANIA METODIKY CLIL NA SLOVENSKÝCH ŠKOLÁC H Pokrivčáková Silvia - PowerPoint PPT Presentation

dean-jordan
mo nosti a limity uplat ovania metodiky clil na slovensk ch kol c h pokriv kov silvia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MOŽNOSTI A LIMITY UPLATŇOVANIA METODIKY CLIL NA SLOVENSKÝCH ŠKOLÁC H Pokrivčáková Silvia PowerPoint Presentation
Download Presentation
MOŽNOSTI A LIMITY UPLATŇOVANIA METODIKY CLIL NA SLOVENSKÝCH ŠKOLÁC H Pokrivčáková Silvia

play fullscreen
1 / 29
Download Presentation
MOŽNOSTI A LIMITY UPLATŇOVANIA METODIKY CLIL NA SLOVENSKÝCH ŠKOLÁC H Pokrivčáková Silvia
191 Views
Download Presentation

MOŽNOSTI A LIMITY UPLATŇOVANIA METODIKY CLIL NA SLOVENSKÝCH ŠKOLÁC H Pokrivčáková Silvia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MOŽNOSTI A LIMITY UPLATŇOVANIA METODIKY CLIL NA SLOVENSKÝCH ŠKOLÁCH Pokrivčáková Silvia

 2. Osnova • Čo sú integrované prístupy k vyučovaniu cudzích jazykov a čo je CLIL? • Psycholingvistické zásady CLIL • Výhody, ktoré CLIL prináša • Riziká, ktoré je treba pri CLIL riešiť • Praktické ukážky • Záver : ako sa dozvedieť viac

 3. Integrované prístupy • integrujú všetky aspekty študentovej osobnosti, pričom sa uplatňuje požiadavka rešpektovania žiakovej osobnostnej autonómie. b) integrujú rôzne učebné obsahy (napr. cudzí jazyk s vyučovaním matematiky, cudzí jazyk s umeleckou výchovou a pod.).

 4. Prečo o CLIL hovoríme? • Európska komisia ju už v roku 1995 (v dokumente TheWhitePaper: “Teaching and Learning – TowardstheLearning Society”, 1995) a opätovne v roku 2003 v Akčnom pláne na roky 2004-2006 označuje za odporúčanú metódu cudzojazyčného vzdelávania a rozvoja európskeho plurilingvizmu; • učenie sa pre praktický život

 5. Európsky plurilingvizmus: • odmietanie dominancie jedného jazyka, • „rozmanitosť jazykov je bohatstvom Európy“, • požiadavka „M+2“, • osobitná podpora vzdelávania v tzv. malých alebo zriedkavých jazykoch.

 6. Psycholingvistické základy CLIL:Chomského teória • Nepriame osvojovanie si cudzieho jazyka je efektívnejšie a má trvalejší účinok ako priame učenie sa cudzieho jazyka. • Osvojovanie si cudzieho jazyka je prirodzený proces, ktorý v správnom prostredí a pri správnom postupe „spojazdní“ vrodené vnútorné mechanizmy žiaka.

 7. Psycholingvistické základy CLIL:Chomského teória Základným predpokladom rýchleho a efektívneho osvojenia si cudzieho jazyka u detí, ktoré ešte nemajú vybudované emocionálne bariéry brzdiace ich postup, je dostatok zrozumiteľných podnetov v cudzom jazyku (počúvanie, čítanie).

 8. Psycholingvistické základy CLIL:Chomského teória • Počúvanie na príslušnej úrovni (zrozumiteľné podnety) stačí na to, aby si dieťa cudzí jazyk efektívne osvojilo (nie naučilo). • Gramatika sa „osvojí“ sama, prirodzene a vždy s rovnakou postupnosťou.

 9. Psycholingvistické základy CLIL:Chomského teória Opravovanie chýb a omylov dospelým/učiteľom nie je nutné. Dieťa sa po istom čase opraví samo. Osvojovanie si jazyka nie je kognitívny proces, preto je úloha učiteľa ako „vodcu“ alebo „organizátora“ učenia radikálne limitovaná.

 10. 3. Metodické princípy CLIL • žiaci používajú cudzí jazyk v zmysluplnej komunikácii (neučia sa jazyk kvôli jazyku, ale aby sa v cudzom jazyku niečo nové dozvedeli a niečo nové povedali), • žiaci používajú cudzí jazyk v prirodzených podmienkach (skutočne komunikujú, nepoužívajú jazyk v umelo navodených situáciách),

 11. Metodické princípy CLIL • žiaci sa nesústreďujú v prvom rade na jazyk samotný, ale na obsah, ktorý chcú komunikovať (to významne odbúrava ich strach z  chýb), • pragmatika komunikácie – „uč sa, čo potrebuješ“,

 12. Metodické princípy CLIL CLIL umožňuje zapojenie rôznych štýlov učenia sa (nielen verbálneho); gramatické štruktúry a kultúrne pozadie jazyka je druhoradé,

 13. CLIL a vek • celoživotné vzdelávanie dospelých - občasné • VŠ - občasné • SŠ – veľmi frekventované • ZŠ – len aditívny typ, primárnym cieľom základného vzdelávania zostáva rozvoj materinského jazyka!

 14. Typy CLIL • Aditívny: • s nízkou expozíciou CJ (5 – 15%); • so strednou expozíciou CJ (15 – 50%) • Erazívny • s vysokou expozíciou CJ (50-100%) • pozn.: 100% CJ – bilingválne vzdelávanie

 15. 4.Výhody, ktoré CLIL prináša Priame: • celkové zlepšenie komunikačných kompetencií žiaka v cieľovom jazyku; • spojenie cudzieho jazyka s reálnym životom;

 16. Výhody, ktoré CLIL prináša • prehĺbenie povedomia o svojom materinskom jazyku, cieľovom jazyku a ostatných jazykoch, • zvyšovanie motivácie žiakov prostredníctvom reálnych situácií pri vyučovaní cieľového cudzieho jazyka;

 17. Nepriame výhody: • zvyšovanie plurilingválnych kompetencií; • rozvoj interkultúrnych komunikačných zručností, • rozvoj vlastného národného a kultúrneho povedomia, • príprava na praktický život a prácu v multikultúrnej spoločnosti.

 18. 5. Problémy, ktoré je treba pri CLIL riešiť • zvýšené nároky na prípravu učiteľov v oblasti ich univerzitného a následne celoživotnéhocudzojazyčného vzdelávania (jazykárov aj nejazykárov), • zvýšené nároky na prípravu učiteľov na vyučovanie (jazykárov aj nejazykárov), • nutná úzka spolupráca učiteľov a využívanie medzipredmetových vzťahov,

 19. Problémy, ktoré je treba pri CLIL riešiť zvýšené nároky na materiálne zabezpečenie vyučovania (okrem využívania knižných zdrojov a zahraničných učebníc, príp. odbornej literatúry, aj využívanie už hotových cudzojazyčných didaktických materiálov), učiteľ by mal byť veľmi dobre pripravený v oblasti práce s rôznymi informačnými zdrojmi.

 20. Problémy, ktoré je treba pri CLIL riešiť zmeny v organizačnej štruktúre vyučovania (ITV, modulárne vyučovanie), modulárne vyučovanie opätovne zvyšuje nároky na pripravenosť a tvorivosť učiteľa v oblasti jeho pedagogicko-didaktickej a organizačnej práce,

 21. Materiálne zabezpečenie • Úloha: jazykové ciele + obsahové ciele • adaptácia už existujúcich materiálov • príprava nových materiálov

 22. Výber tém vhodných pre integrované vyučovanie • porovnanie učebných osnov jednotlivých predmetov národného kurikula a osnov CJ; • vyhľadať spoločné témy , • brať ohľad na záujmy a vek žiakov a ich obmedzené jazykové zručnosti.

 23. internetové zdroje • matematika • www.amathsdictionaryforkids.com/ • www.coolmath4kids.com • http://www.kidsdomain.com/games/math2.html • http:/lessonplanz.com/Lesson_Plans/Mathematics/_Preschool/index.shtml • http://www.mathstories.com/ • http://dmoz.org/Kids_and_Teens/School_Time/Math/ • www.historyforkids.org/learn/greeks/science/math/ • http://www.superkids.com/aweb/tools/math/

 24. prvouka • http://atozteacherstuff.com • http://kids.nationalgeographic.com • http://www.kidsites.com/sites-edu/science.htm • www.learningplanet.com/ • www.npac.syr.edu/textbook/kidsweb/Sciences/ • http://www.sciencewithme.com/ • http://www.teachrkids.com/

 25. hudobná výchova • http://www.childrensmusic.org/ • http://freekidsmusic.com/ • http://www.musicforkids.com/ • http://www.creatingmusic.com/ • http://kids.yahoo.com/music

 26. pracovné vyučovanie • http://www.creativekidsathome.com/activities.shtml • http://www.enchantedlearning.com/crafts/ • http://familycrafts.about.com/ • http://www.activityvillage.co.uk/ • http://www.amazingmoms.com/htm/kidsart.htm

 27. všetky predmety: • www.bbc.co.uk/schools/ • http://www.eduplace.com/kids/mhm/ • http://www.enchantedlearning.com/ • http://funschool.kaboose.com/ (americká literatúra) • http://iteslj.org/Lessons/ • http://www.kids.gov/ • http://www.onestopenglish.com

 28. obrazové materiály: • http://www.abc.net.au/children/play/make/print/ • http://enchantedlearning.com/coloring • http://kidscolorpages.com/coloringpages.htm • http://nationalgeographic.com/coloringbook/archive • http://www.sesameworkshop.org/sesamestreet/coloringpages/

 29. Literatúra Pokrivčáková a kol.: CLIL, plurilingvizmus a bilingválne vzdelávanie. 2. vydanie. Nitra: ASPA, 2008. CLIL Compendium. (2001). Retrieved February 2, 2003 from http://www.clilcompendium.com Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Promoting Language Learning and Linguistic Diversity: Action Plan 2004-2006. (2003). Retrieved November 24, 2003 from http://europa.eu.int/comm/education/doc/official/keydoc/actlang/act_lang_en.pdf